Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 67, pagina 4706-4707

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de tussenrapportage over de Wmo, te weten:

- de motie-Agema over de besteding van niet-besteed Wmo-geld bij gemeenten (29538, nr. 73);

- de motie-Kant over onderzoek van de gevolgen van de herindicaties (29538, nr. 74);

- de motie-Kant over indicatiestelling en herindicatie middels een persoonlijk gesprek (29538, nr. 75);

- de motie-Van Miltenburg/Koşer Kaya over het toepassen van de compensatieplicht door gemeenten (29538, nr. 76).

(Zie vergadering van 19 maart 2008.)

De voorzitter:

De motie-Kant (29538, nr. 74) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat inmiddels 500 meldingen zijn binnengekomen bij het meldpunt herindicatie van de cliëntengroepen en dat 80% van de meldingen gaat over de inhoud van de vastgestelde indicatie;

verzoekt de regering om steekproefsgewijs onafhankelijk casuïstiekonderzoek te initiëren naar de kwaliteit van de (her)indicaties door gemeenten, waarbij de inzichten van de bij de casus betrokken professional, de cliënt alsmede de indicatiesteller worden meegenomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is thans ondertekend door de leden Kant en Wolbert. Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 78 (29538).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Agema (29538, nr. 73).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kant/Wolbert (29538, nr. 78).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kant (29538, nr. 75).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Miltenburg/Koşer Kaya (29538, nr. 76).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdD, de VVD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.