Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2007-2008nr. 67, pagina 4702-4705

Regeling van werkzaamheden

De voorzitter:

Ik stel voor, vanmiddag ook te stemmen over de aangehouden gewijzigde motie-Duyvendak c.s. (30184, nr. 18).

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Leijten.

Mevrouw Leijten (SP):

Voorzitter. Op 18 februari vroegen mijn collega Langkamp en ik aan de minister voor Jeugd en Gezin en de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wanneer wij de uitkomsten van een onderzoek konden verwachten. Wij kregen een uitstelbriefje en nog steeds zijn de antwoorden er niet. Het lijkt mij toch vrij simpel om die vraag te beantwoorden.

Daarnaast wil ik namens mijn collega Gerkens verzoeken om de antwoorden op vragen aan de ministers van Justitie en van Economische Zaken over een folder van DigiBewust van 28 februari.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Ulenbelt.

De heer Ulenbelt (SP):

Voorzitter. Ik verzoek u, het verslag van het algemeen overleg over het minimumloon op de agenda te zetten.

De voorzitter:

Ik stel voor, dit VAO toe te voegen aan de agenda van volgende week.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van der Ham.

De heer Van der Ham (D66):

Voorzitter. Op 11 maart hebben wij een stemming gehad over een debat over drugsbeleid. Ik heb uit de wandelgangen begrepen dat er een brief zou komen van het kabinet over het openbaar te maken INCB-rapport. Tot nu toe hebben wij die brief niet gezien, dus ik wil op dat punt graag rappelleren.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De heer Van der Ham (D66):

Daarnaast heb ik namens mijn collega Koşer Kaya het volgende verzoek. In uw papieren versie staat een aankondiging van een spoeddebat, maar ik zou het kabinet om een brief willen verzoeken naar aanleiding van een bericht over een in het British Medical Journal gepubliceerd onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum over palliatieve sedatie. Dat is een nieuw onderzoek. Wij willen graag voor het VAO een brief van de minister hebben met een reactie op dit rapport. Als dat even duurt, mag wat mij betreft het VAO worden uitgesteld tot volgende week.

De heer Ormel (CDA):

Kennelijk is de D66-fractie zo groot dat het ene lid niet weet wat het andere verleden week heeft gezegd. Verleden week hebben wij een uitgebreid algemeen overleg gehad over euthanasie, waarbij wij het nadrukkelijk ook over terminale sedatie hebben gehad. Het lijkt mij dus veel te veel om nu weer een aparte brief hierover te vragen.

Mevrouw Van Miltenburg (VVD):

Ik ondersteun het verzoek van de heer Van der Ham. Het lijkt mij ook heel redelijk om het VAO dat voor donderdag op de agenda staat, tot volgende week uit te stellen. Er is wel degelijk een nieuw feit aan het licht gekomen sinds het overleg van vorige week.

De heer Van der Vlies (SGP):

Dat laatste betwist ik. Ik ben het met collega Ormel eens. Ik heb het punt zelf aan de orde gesteld in het AO van vorige week woensdag, dus het is geen nieuw feit. Het was toen net bekend. Wij hebben aanstaande donderdag een VAO, dus wat mij betreft, kan het worden kortgesloten.

Mevrouw Halsema (GroenLinks):

Voorzitter. Volgens mij is een verzoek om extra informatie van de regering alleszins redelijk. Het lijkt mij dat daarop geen politiek hoeft te worden bedreven. Ik heb het VAO aangevraagd en heb er geen enkel bezwaar tegen als het een week verschuift. Het zou misschien wenselijk zijn als u bij het vaststellen van de spreektijden voor het VAO enige rekening hield met de extra informatie die dan ter discussie staat, namelijk de reactie op het onderzoek dat een dag na het AO is gepubliceerd.

De voorzitter:

Bij een VAO gelden vaste spreektijden van twee minuten, maar u kunt altijd een nieuw overleg houden.

Mevrouw Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie):

Het onderwerp is vorige week inderdaad al uitvoerig aan de orde geweest en kan in het VAO opnieuw aan de orde komen. Ik heb geen enorme bezwaren tegen een brief. Dat kan nooit kwaad, dus het verzoek steun ik.

Mevrouw Gill'ard (PvdA):

Ik ga akkoord met het verzoek.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet en het VAO toe te voegen aan de agenda van volgende week.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Raak.

De heer Van Raak (SP):

Voorzitter. Ik wil graag een brief van de minister-president en van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Buiten de Kamer wordt veel gedebatteerd over de sponsoring van politieke partijen. Dat moet ook in de Kamer gebeuren. In die brief wil ik een opvatting van de regering over de sponsoring van politieke partijen. Ik wil een reactie van de regering op internationale kritiek, onder andere van de OSCE, dat politieke sponsors in Nederland niet openbaar gemaakt hoeven worden. Ik wil ook graag een reactie van de regering op de oprichting van stichtingen en bv's die politieke sponsorgelden aan het zicht onttrekken.

De heer Van Beek (VVD):

Wij hebben recentelijk overleg gevoerd met de minister van BZK, waarin deze zaken heel expliciet aan de orde zijn gesteld. De minister heeft laten weten dat zij daarop zo spoedig mogelijk zal reageren. Het is mij echt een raadsel wat collega Van Raak nu extra wil weten.

De voorzitter:

U zegt eigenlijk: de brief komt er al aan.

De heer Van Beek (VVD):

Ik hoop dat er meer dan een brief komt; ik hoop dat er een wetsvoorstel komt.

De heer Kalma (PvdA):

Wij steunen het verzoek van de heer Van Raak.

De heer Schinkelshoek (CDA):

Gemakshalve verwijs ik naar de opmerkingen van de heer Van Beek. Ook ons is het niet helemaal duidelijk wat de gevraagde informatie zou kunnen opleveren; er is een stuk onderweg.

De heer Duyvendak (GroenLinks):

De fractie van GroenLinks steunt het verzoek.

De voorzitter:

Het is gebruikelijk dat wij verzoeken om informatie honoreren. Ik stel daarom voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Van Bommel.

De heer Van Bommel (SP):

Voorzitter. Ik wil graag een brief van de regering ontvangen, waarin zij ingaat op een vandaag verschenen rapport van de koepelorganisatie ACBAR, die toezicht houdt op de besteding van hulpgelden in Afghanistan. Volgens het rapport zou er een enorme achterstand zijn ten opzichte van de toezeggingen gedaan door de Europese Commissie, maar ook door Nederland. Ik wil hierover graag een brief van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, nog voor het algemeen overleg dat wij volgende week met de regering voeren over Afghanistan.

Mevrouw Gill'ard (PvdA):

Wij hebben hierover schriftelijke vragen gesteld. Mijn verzoek is, de beantwoording daarvan mee te nemen in de brief waar de heer Van Bommel om vraagt.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Van Velzen.

Mevrouw Van Velzen (SP):

Voorzitter. Een kleine drie weken geleden heb ik gevraagd om een reactie op het rapport van de Universiteit van Amsterdam over de wijze waarop de overheid met klokkenluiders omgaat, specifiek in de zaak van de heer Spijkers. Ik had gevraagd, die reactie binnen twee weken te krijgen. Wij zijn nu bijna drie weken later en daarom wil ik de reactie graag vandaag hebben van de ministers van Justitie en van BZK.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan mevrouw Van Gent.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Voorzitter. Ik verzoek u, een spoeddebat te mogen houden naar aanleiding van publicaties van vandaag, onder meer in het Algemeen Dagblad, over de ontheffing van de sollicitatieplicht voor alleenstaande ouders in de bijstand. Ik vraag dit spoeddebat mede aan namens de fracties van de VVD en van D66 en namens 74.000 alleenstaande ouders in de bijstand.

Mevrouw Spies (CDA):

De CDA-fractie steunt het verzoek niet. Wij zouden collega Van Gent in overweging willen geven om dit onderwerp te betrekken bij de evaluatie van de WWB, die over acht dagen gepland is. Daarvoor is vier uur uitgetrokken. Vanmiddag in de procedurevergadering van de vaste commissie voor SZW kunnen wij het onderwerp toevoegen aan de agenda van dat overleg.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Voorzitter. Dat heb ik ook overwogen, maar dit vind ik zo'n belangrijk onderwerp dat ik daarover een apart debat wil voeren. Ik heb daar inmiddels ook voldoende steun voor.

De voorzitter:

Dat hebt u correct vastgesteld. Ik denk dat het lukt om het spoeddebat in de loop van deze week te plannen. U hebt nog een verzoek.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Voorzitter. Mijn volgende verzoek houdt verband met een rappel inzake de beantwoording van schriftelijke vragen. Samen met mevrouw Thieme van de Partij voor de Dieren heb ik op 28 februari jongstleden vragen gesteld over mishandeling van varkens en ondeugdelijke controles in slachthuizen. Dit betreft de Voedsel en Waren Autoriteit. Afgelopen donderdag waren de drie weken voor de beantwoording verstreken. Ik begin hier nu over, omdat wij morgenavond een debat hebben over de Voedsel en Waren Autoriteit. Ik wil graag dat mijn vragen en die van mevrouw Thieme vóór dat debat beantwoord zijn.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

Mevrouw Hamer (PvdA):

Voorzitter. Sorry dat ik wat laat reageer, maar mevrouw Van Gent zei dat zij een meerderheid had om een debat...

De voorzitter:

Voor het aanvragen van een spoeddebat is de steun van 30 leden nodig.

Mevrouw Hamer (PvdA):

Dat is mij bekend. Wij vragen ons echter af wie haar in haar verzoek steunen.

Mevrouw Van Gent (GroenLinks):

Dat heb ik al aangegeven. Nogmaals, dat betreft de fractie van GroenLinks, de fractie van de VVD en de fractie van D66. Samen zijn dat 31 leden.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Madlener.

De heer Madlener (PVV):

Voorzitter. Schiphol luidt de noodklok: 12.000 banen op korte termijn weg; vliegmaatschappijen dreigen Nederland te verlaten; ook reizigers dreigen van andere vliegvelden gebruik te gaan maken. Kortom, een hoop misère. Daarover wil ik samen met de VVD graag een spoeddebat aanvragen met minister Eurlings en staatssecretaris De Jager.

De heer Tang (PvdA):

Voorzitter. De PvdA-fractie zit niet te wachten op een spoeddebat. Dit punt is al bij de behandeling van het Belastingplan aan de orde gekomen. Als dat spoeddebat toch wordt gehouden, wil ik graag een brief van het kabinet waarin een overzicht wordt gegeven van de onderzoeken naar de effecten van de vliegtaks. Het getal 12.000 komt wat ons betreft uit de lucht vallen. Er is in het verleden al onderzoek naar gedaan, ook door het Centraal Planbureau.

De heer Omtzigt (CDA):

Voorzitter. Mijn fractie steunt de heer Tang in zijn verzoek om een brief waarin wordt aangegeven hoe het gesteld is met de economische gevolgen. Het CPB heeft daar onderzoek naar gedaan en daar kwam heel iets anders uit dan wat de heer Madlener nu zegt. Het kabinet kan in die brief een reactie geven. Aan de heer Madlener vraag ik om naar aanleiding daarvan te bekijken of een debat nodig is.

De heer Nicolaï (VVD):

Voorzitter. Het is prima als het kabinet een brief stuurt, maar daar hoeven wij niet op te wachten met de planning van het debat.

De voorzitter:

Ik constateer dat de heer Madlener voldoende steun heeft voor zijn verzoek om een spoeddebat. Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet. Het kabinet kan desgewenst voordien een brief over dit onderwerp naar de Kamer sturen.

Bij dit spoeddebat zullen spreektijden van 3 minuten per fractie gelden.

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Duyvendak.

De heer Duyvendak (GroenLinks):

Voorzitter. Op 21 december 2007, toen de winter begon, heb ik vragen gesteld over de Centrale As in Friesland. De lente is inmiddels begonnen en ik heb de antwoorden nog steeds niet ontvangen. Ik vraag de ministers Cramer en Verburg om vóór de regeling van werkzaamheden van aanstaande donderdag de antwoorden aan de Kamer te doen toekomen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer Roemer.

De heer Roemer (SP):

Voorzitter. Mijn eerste rappel betreft vragen die zijn gesteld aan de minister van Verkeer en Waterstaat over een geschillencommissie luchtvaart. Daarop wil ik nu echt antwoord ontvangen.

Mijn tweede rappel is gericht aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. De desbetreffende vragen gaan over de Task force Toekomstvisie Taxi. Wij hadden om een spoedige beantwoording gevraagd, maar dat heeft erin geresulteerd dat het extra lang duurt. Dat kan niet de bedoeling zijn.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Het woord is aan de heer De Krom.

De heer De Krom (VVD):

Zojuist is bij het mondelinge vragenuur de problematiek rond de A4 bij Steenbergen aan de orde geweest. Vanwege tijdgebrek kon geen van de Kamerleden daar dieper op ingaan. Deze zaak vindt mijn fractie te belangrijk om zomaar te laten lopen. Om die reden verzoek ik het kabinet om voor de procedurevergadering van morgenochtend, dus voor 10.15 uur, een brief hierover aan de Kamer te sturen.

De voorzitter:

Ik stel voor, het stenogram van dit gedeelte van de vergadering door te geleiden naar het kabinet.

Daartoe wordt besloten.