Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over de reconstructie van zandgebieden, te weten:

- de motie-Polderman/Ouwehand over het niet afschaffen van de dierrechtencompartimentering per 1 januari 2008 (30800 XIV, nr. 119).

(Zie vergadering van 5 juli 2007.)

De voorzitter:

De motie-Polderman/Ouwehand (30800-XIV, nr. 119) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat tijdens het "rondetafelgesprek in de regio" van 25 juni jl. te Arnhem, er brede overeenstemming bestond over het niet afschaffen van de dierrechtencompartimentering per 1 januari 2008;

overwegende dat de uitvoering van de reconstructie op de zandgronden nog maar net begonnen is en het creëren en onderhouden van draagvlak in de regio voor de voortgang van dit proces cruciaal is;

verzoekt de regering, de compartimentering niet al per 1 januari 2008 af te schaffen, maar pas nadat er overeenstemming bereikt is met de provincies waarom en hoelang de compartimentering dierrechten moet worden gehandhaafd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 149 (30800-XIV).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven