Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de rechtsbijstand houdende herijking van de verlening van rechtsbijstand door de raden voor rechtsbijstand en de invoering van een lichte adviestoevoeging, alsmede de regeling van de vergoeding van mediation (30436), en over:

- de motie-De Wit over verhoging van de grenzen van het fiscaal jaarinkomen (30436, nr. 9).

(Zie vergadering van 13 september 2007.)

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen dit wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Mevrouw Halsema (GroenLinks):

Voorzitter. Mijn fractie wil geacht worden, voor dit wetsvoorstel te hebben gestemd.

De voorzitter:

Daarvan wordt aantekening gemaakt.

In stemming komt de motie-De Wit (30436, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven