Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over het spoor, te weten:

- de motie-Roemer/Duyvendak over een minimale gemiddelde tariefstijging voor het openbaar vervoer in 2008 (29893,29984, nr. 52).

(Zie vergadering van 5 juli 2007.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven