Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

vier, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

  • een, ten geleide van Verdragen van Wenen inzake het wegverkeer en inzake verkeerstekens (Trb. 1974, 35 en 36, en 174 en 175), de Europese Overeenkomsten tot aanvulling van deze verdragen (Trb. 1974, 37 en 38, en 176 en 177), het Protocol inzake tekens op het wegdek, aanvulling op de Europese Overeenkomst tot aanvulling van het Verdrag inzake verkeerstekens (Trb. 1975, 114), en enkele verdragen tot wijzigingen van deze verdragen (Trb. 1997, 25 tot en met 29 en 2005, 256 tot en met 260) (31148);

  • een, ten geleide van Protocol tot wijziging van het Aanvullend Protocol inzake de belastingen, gevoegd bij de Overeenkomst inzake de administratieve en strafrechtelijke samenwerking op het gebied van de regelingen die verband houden met de verwezenlijking van de doelstellingen van de Benelux Economische Unie, ondertekend te 's-Gravenhage op 29 april 1969; Brussel, 17 april 2007 (Trb. 2007, 141) (31149);

  • een, ten geleide van Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut; Joensuu, 28 augustus 2003 (Trb. 2003, 173 en Trb. 2004, 68) (31152);

  • een, ten geleide van Internationale Koffieovereenkomst 2001; Londen, 28 september 2000 (Trb. 2006, 76) (31147);

een, van de minister van Economische Zaken, over de brief inzake de evaluatie van de WBSO (30800-XIII, nr. 78);

een, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ten geleide van aanbieding van de Natuurbalans 2007 (31146).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brief:

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van brief van de BOVO-commissie Breda inzake uitwerking kwaliteitskaart.

De Voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie.

Naar boven