Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over het Jaarverslag AIVD 2006, te weten:

- de motie-Brinkman c.s. over het aantal personen in de CT Infobox (30977, nr. 4);

- de motie-Brinkman/Griffith over voorstellen om personen die lid zijn van algemeen erkende terreurorganisaties, te kunnen verbieden om in Nederland te verblijven (30977, nr. 5).

(Zie vergadering van 13 september 2007.)

In stemming komt de motie-Brinkman c.s. (30977, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Brinkman/Griffith (30977, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven