Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over de JBZ-raad, te weten:

- de motie-Pechtold c.s. over de naleving bescherming persoonsgegevens (23490, nr. 464);

- de motie-Pechtold/Azough over het meenemen van vloeistoffen als handbagage in vliegtuigen (23490, nr. 465 (herdruk));

- de motie-De Wit over nieuwe kaderbesluiten ter implementatie van het beginsel van wederzijds erkenning in strafzaken (23490, nr. 466).

(Zie vergadering van 13 september 2007.)

De voorzitter:

De motie-Pechtold/Azough (23490, nr. 465 (herdruk)) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat sinds 6 november 2006 in de EU zeer stringente regels gelden omtrent het meenemen van vloeistoffen als handbagage in vliegtuigen;

overwegende dat over de doeltreffendheid van deze maatregelen veel discussie is ontstaan en zij bovendien leiden tot overlast, ergernis en verspilling;

overwegende dat het Europees Parlement over dit onderwerp een resolutie (P6-TA(2007)0374) heeft aangenomen;

verzoekt de regering om, conform de aangenomen EP-resolutie, de Europese Commissie op te roepen om met spoed Verordening (EG) nr. 1546/2006 (vloeistoffen die aan boord van een vliegtuig worden gebracht) te beoordelen en – indien geen verdere doorslaggevende feiten worden aangedragen – in te trekken, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze motie is voorgesteld door de leden Pechtold, Azough en Teeven. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 468 (23490).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de motie-Pechtold c.s. (23490, nr. 464).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Pechtold c.s. (23490, nr. 468).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD en het lid Verdonk voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit (23490, nr. 466).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdD en de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven