Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2004/35/EG (milieuaansprakelijkheid) (30920), en over:

- de motie-Spies over een totaaloverzicht van de verschillende regelingen (30920, nr. 15).

(Zie vergadering van 4 september 2007.)

In stemming komt het tweede nader gewijzigde amendement-Samsom (stuk nr. 17, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor dit tweede nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit tweede nader gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 17 voorkomende nader gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Madlener (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Ik memoreer dat het mis gaat zodra de namen van andere partijen of van leden worden genoemd, behoudens die van de indiener van het amendement.

Mevrouw Neppérus (VVD):

Voorzitter. Wij zullen dadelijk stemmen over een wijziging van de wet milieubeheer. Het betreft implementatie van een Europese richtlijn. Met het oorspronkelijke voorstel konden wij prima leven. Inmiddels heeft de Kamer zojuist het amendement-Samsom aangenomen, dat betekent dat de werking van het wetsvoorstel aanzienlijk wordt uitgebreid en dat de Kamer er geen enkel zicht meer op heeft welke bedrijven er onder zullen vallen en hoe ver de werking reikt. Dat betekent een kop op een Europese regelgeving, waarvan de omvang niet te overzien valt. Mijn fractie zal daarom tegen stemmen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de amendementen-Samsom (stuk nr. 17, I tot en met III).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden Voorzittervan de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor dit gewijzigde wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt de motie-Spies (30920, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven