Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend tijdens het debat over de uitvoering van de Nota Ruimte, te weten:

- de motie-Duyvendak c.s. over het voorkomen van verdere verrommeling van het landschap (29435, nr. 195);

- de motie-Jansen/Duyvendak over de inzet van het budget voor de Zuidplaspolder (29435, nr. 196);

- de motie-Van Heugten c.s. over het project Centraal station Twente/Hart van Zuid-Hengelo (29435, nr. 197);

- de motie-Van Heugten c.s. over de verdeling van het budget voor complexe gebiedsontwikkelingen (29435, nr. 198).

(Zie vergadering van 13 september 2007.)

De voorzitter:

De motie-Jansen/Duyvendak (29435, nr. 196) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat bouw van woningen in de Zuidplaspolder niet aansluit bij water als leidend principe voor ruimtelijke ordening;

van mening dat de toekenning van een projectbudget in het kader van de Nota Ruimte haaks staat op de doelstellingen van het klimaatbeleid en een duurzame waterhuishouding;

verzoekt de regering, het voor de Zuidplaspolder gereserveerde budget in te zetten voor andere prioritaire projecten in het kader van de Nota Ruimte,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 199 (29435).

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Jansen/Duyvendak (29435, nr. 199).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Duyvendak c.s. (29435, nr. 195).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD en de ChristenUnie voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Heugten c.s. (29435, nr. 197).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Heugten c.s. (29435, nr. 198).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven