Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, de Wet werk en bijstand, de Werkloosheidswet en enige andere wetten in verband met eenmalige gegevensuitvraag aan burgers (Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen) (30970), en over:

- de motie-Ulenbelt over het correctierecht van burgers (30970, nr. 13);

- de motie-Nicolaï c.s. over een verplichte aansluiting van de sociale diensten op de systemen van de overige ketenpartners werk en inkomen (30970, nr. 14);

- de gewijzigde motie-Omtzigt c.s. over het groeipad van de Wet eenmalige gegevensuitvraag (30970, nr. 15).

(Zie vergadering van 13 september 2007.)

In stemming komt het gewijzigde amendement-Heerts/Omtzigt (stuk nr. 18, I).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen dit gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast dat door de aanneming van dit gewijzigde amendement de overige op stuk nr. 18, I voorkomende gewijzigde amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Ulenbelt (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Heerts/Omtzigt (stuk nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Omtzigt/Heerts (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van de gewijzigde amendementen-Heerts/Omtzigt (stuk nr. 18, I tot en met VI), het amendement-Heerts/Omtzigt (stuk nr. 11) en het amendement-Omtzigt/Heerts (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Ulenbelt (30970, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Nicolaï c.s. (30970, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PvdD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Omtzigt c.s. (30970, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven