Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Regels strekkende tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat (Wet tijdelijk huisverbod) (30657), en over:

- de motie-Teeven/Pechtold over het verhalen van de kosten van het uitvoeren van een huisverbod (30657, nr. 11).

(Zie vergadering van 12 september 2007.)

In stemming komt het amendement-Anker (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Velzen (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het wetsvoorstel, zoals op onderdelen gewijzigd door de aanneming van het amendement-Anker (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat dit gewijzigde wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Teeven/Pechtold (30657, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven