Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de algemene politieke beschouwingen naar aanleiding van de Miljoenennota voor het jaar 2008 (31200), te weten:

- de motie-Marijnissen over het structureel bestrijden van de armoede (31200, nr. 7);

- de motie-Marijnissen over prestatiebeloningen in de private sector (31200, nr. 8);

- de motie-Marijnissen over de aanspraken op ondersteunende begeleiding (31200, nr. 9);

- de motie-Marijnissen over de belastingaftrek voor bijzondere ziektekosten (31200, nr. 10);

- de motie-Marijnissen over de bezuinigingen op de rechtsbijstand (31200, nr. 11);

- de motie-Marijnissen over het "profijtbeginsel cultuur" (31200, nr. 12);

- de motie-Marijnissen over een parlementair onderzoek naar de houdbaarheid en betaalbaarheid van het systeem van hypotheekrenteaftrek (31200, nr. 13);

- de motie-Marijnissen over een verhoging van de lerarensalarissen (31200, nr. 14);

- de motie-Marijnissen over de plannen voor versoepeling van het ontslagrecht (31200, nr. 15);

- de motie-Van Geel c.s. over het uitwerken van een aantal voorstellen (31200, nr. 16);

- de motie-Rutte over het strafbaar stellen van illegaliteit (31200, nr. 17);

- de motie-Rutte over invoering van de regeling die het mogelijk maakt, criminele vreemdelingen uit te zetten (31200, nr. 18);

- de motie-Rutte over het tegenhouden van de aanpak van files door beroepsmatige probleemmakers (31200, nr. 19);

- de motie-Rutte over het ongedaan maken van de koopkrachtdaling voor middeninkomens (31200, nr. 20);

- de motie-Wilders over het ongedaan maken van de voorgenomen btw-verhoging en accijnsverhogingen (31200, nr. 21);

- de motie-Wilders over het bevriezen van de lokale lasten voor een periode van vijf jaar (31200, nr. 22);

- de motie-Wilders over het invoeren van zware minimumstraffen voor recidiverende misdadigers (31200, nr. 23);

- de motie-Wilders over de voorgenomen bezuiniging op ondersteunende begeleiding (31200, nr. 24);

- de motie-Wilders over het tegengaan van de islamisering van Nederland (31200, nr. 25);

- de motie-Halsema/Marijnissen over verhoging van de vennootschapsbelasting en het gebruiken van de opbrengst voor gerichte armoedebestrijding (31200, nr. 26);

- de motie-Halsema/Rutte over de wachtlijsten voor de bso (31200, nr. 27);

- de motie-Halsema over het alsnog uitvoeren van de aangenomen motie-Halsema over een verplicht aandeel duurzame energie (31200, nr. 28);

- de motie-Pechtold over het overnemen van de aanbevelingen van de commissie-Rinnooy Kan ten aanzien van salariëring en scholing van leraren (31200, nr. 29);

- de motie-Pechtold/Halsema over een blue-cardsysteem voor kennismigranten (31200, nr. 30);

- de motie-Pechtold/Thieme over een plan van aanpak voor Groen in en om de Stad (31200, nr. 31);

- de motie-Pechtold/Rutte over een midterm review in het voorjaar van 2008 (31200, nr. 32);

- de motie-Thieme/Pechtold over een plan van aanpak voor het beprijzen van substantiële emissies (31200, nr. 33);

- de motie-Thieme c.s. over een milieuheffing op dierlijke producten (31200, nr. 34);

- de motie-Thieme c.s. over een plan van aanpak over de regierol van de regering ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken (31200, nr. 35);

- de motie-Van der Vlies over een substantiële en structurele verhoging van het personele en materiële defensiebudget (31200, nr. 36).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Halsema stel ik voor, haar motie op stuk nr. 28 (31200) van de agenda af te voeren.

Op verzoek van de heer Pechtold en mevrouw Thieme stel ik voor, hun motie op stuk nr. 31 (31200) van de agenda af te voeren.

Op verzoek van mevrouw Thieme stel ik voor, haar motie op stuk nr. 34 (31200) van de agenda af te voeren.

Op verzoek van de heer Rutte stel ik voor, zijn motie op stuk nr. 19 (31200) agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Pechtold (D66):

Voorzitter. Wij ondersteunen de wens verwoord in de motie op stuk nr. 12 van de SP om de invoering van het profijtbeginsel ongedaan te maken, maar wij vinden de dekking niet goed. Wij zullen bij de cultuurbegroting met een eigen voorstel komen.

De motie op stuk nr. 14 van de SP gaat over de lerarensalarissen. Zij gaat wat D66 betreft niet ver genoeg en wij vinden de dekking ook niet deugdelijk. Zoals u weet hebben wij op stuk nr. 29 een motie ingediend. Velen hopen dat wij die aanhouden, maar wij brengen die toch in stemming.

In stemming komt de motie-Marijnissen (31200, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen (31200, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen (31200, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen (31200, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen (31200, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen (31200, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen (31200, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen (31200, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Marijnissen (31200, Voorzitternr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Geel c.s. (31200, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de ChristenUnie, de SGP en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rutte (31200, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rutte (31200, nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rutte (31200, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wilders (31200, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wilders (31200, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wilders (31200, nr. 23).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wilders (31200, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Wilders (31200, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Mevrouw Halsema (GroenLinks):

Voorzitter. Het is een tikje slordig, maar wij willen ook geacht worden voor motie 31200, nr. 20, te hebben gestemd.

De voorzitter:

Daarvan wordt aantekening gemaakt. De motie blijft verworpen.

In stemming komt de motie-Halsema/Marijnissen (31200, nr. 26).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Halsema/Rutte (31200, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold (31200, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66, de PvdD, de SGP en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold/Halsema (31200, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Pechtold/Rutte (31200, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, D66, de PvdD, de VVD, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme/Pechtold (31200, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Thieme c.s. (31200, nr. 35).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, D66 en de PvdD voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies (31200, nr. 36).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de SGP, de PVV en het lid Verdonk voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik dank iedereen nogmaals voor het harde werk. Ik wens u allen een goed weekeinde.

Sluiting 0.00 uur

Naar boven