Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 77, pagina 4653-4654

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over asielbeleid/terugkeerbeleid, te weten:

- de motie-Klaas de Vries c.s. over een substantiële verruiming van de eenmalige regeling (19637 /29344, nr. 914);

- de motie-Klaas de Vries over opvang voor asielzoekers bij overschrijding van de termijn voor het verkrijgen van een laissez-passer (19637 /29344, nr. 915);

- de motie-De Wit over een deugdelijke motivering van de antwoorden op de 14-1-brieven (19637 /29344, nr. 916);

- de motie-De Wit/Klaas de Vries over het erkennen van rechten van kinderen van asielzoekers die langer dan vijf jaar in Nederland hebben verbleven (19637 /29344, nr. 917);

- de motie-Visser c.s. over de ingangsdatum van 8 maart 2005 voor het nieuwe beleid inzake de 14-1-brieven (19637 /29344, nr. 918);

- de motie-Van der Staaij/Klaas de Vries over het alsnog uitvoeren van de motie-Van der Staaij/Klaas de Vries (19637, nr. 836) (19637 /29344, nr. 920);

- de motie-Huizinga-Heringa c.s. over het ruimhartig verlenen van opvang tot de presentatie van de notitie inzake vreemdelingen die nog in procedure verkeren (19637 /29344, nr. 921);

- de motie-Vos over het afzien van de eis van een MVV en legesbetaling bij schrijnende omstandigheden (19637 /29344, nr. 922);

- de motie-Vos over het instellen van een onafhankelijke klachtencommissie (19637 /29344, nr. 923);

- de motie-Vos over het betrekken van het IOM bij de terugkeer van alle uit Nederland te verwijderen vreemdelingen (19637 /29344, nr. 924).

(Zie vergadering van 19 april 2005.)

De voorzitter:

De motie-Vos (19637/29344, nr. 924) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit het onderzoek van prof. Kalmthout naar terugkeerbevorderende en terugkeerbelemmerende factoren bij vreemdelingen in vreemdelingenbewaring blijkt dat de inzet van het IOM in het terugkeerproces tot positieve resultaten leidt;

verzoekt de regering, het IOM te betrekken bij de terugkeer van alle uit Nederland te verwijderen vreemdelingen en de Kamer daarvan te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 926 (19637/29344).

De motie is reeds rondgedeeld.

Aangezien de motie-Vos (19637/29344, nr. 923) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van behandeling meer uit.

Op verzoek van de heer Van der Staaij stel ik voor, zijn motie (19637/29344, nr. 920) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De heer Klaas de Vries heeft verzocht om hoofdelijke stemming over zijn motie op stuk nr. 914 (19637/29344).

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Nawijn (LPF):

Voorzitter. Mijn fractie zal tegen de motie op stuk nr. 914 van de heer Klaas de Vries c.s. stemmen. Waarom? Een generaal pardon doet geen recht aan het huidige beleid van minister Verdonk. Het leidt naar de mening van mijn fractie tot allerlei ellende en veel procedures. De minister heeft tot nu 4100 van de 10.000 zaken op discretionaire bevoegdheid ingewilligd. Dit is een goede zaak. Van die 26.000 mensen zijn er 1700 uit ons land vertrokken met steun van het IOM. Ik heb zelf in een vorig politiek leven gezegd dat wij 4000 tot 6000 zaken zouden moeten inwilligen en dat hadden wij twee jaar geleden kunnen doen.

De voorzitter:

Ik verzoek u sec uw stemverklaring af te leggen.

De heer Nawijn (LPF):

Ingevolge is mijn fractie van mening, conform wat Pim Fortuijn heeft gezegd, dat er aan het begin een strak toelatingsbeleid moet worden gevoerd waarbij soepelheid moet worden betracht voor de oude gevallen. Wij zullen de minister blijven beoordelen op soepelheid in die 16.000 zaken waarover zij nog moet beslissen. Zij moet haar discretionaire bevoegdheid stevig toepassen. Wat ons betreft moet zij die gebruiken voor zaken van vijf jaar of ouder, voor zover betrokkenen nog in Nederland zijn en waar de overheid opvang heeft geregeld terwijl betrokkenen al waren uitgeprocedeerd. Daartoe roep ik de minister op.

De voorzitter:

U hebt het gezegd, maar een oproep hoort natuurlijk ook niet in een stemverklaring.

In stemming komt de motie-Klaas de Vries c.s. (19637/29344, nr. 914 ).

Vóór stemmen de leden: Dijksma, Dijsselbloem, Douma, Dubbelboer, Duyvendak, Eijsink, Fierens, Van Gent, Gerkens, Halsema, Hamer, Heemskerk, Van Heemst, Van Heteren, Kalsbeek, Kant, Karimi, Koenders, Kruijsen, Lazrak, Leerdam, Marijnissen, Noorman-den Uyl, Roefs, Rouvoet, Samsom, Slob, Smeets, Smits, Straub, Stuurman, Tichelaar, Timmer, Tjon-A-Ten, Tonkens, Van Velzen, Vendrik, Verdaas, Vergeer, Vos, Klaas de Vries, Waalkens, De Wit, Wolfsen, Adelmund, Albayrak, Arib, Azough, Blom, Boelhouwer, Van Bommel, Bos, Bussemaker, Crone, Van Dam, Depla en Van Dijken.

Tegen stemmen de leden: Dittrich, Eerdmans, Van Egerschot, Eski, Ferrier, Van Fessem, Geluk, Griffith, De Haan, Van Haersma Buma, Van der Ham, Haverkamp, Herben, Hermans, Hessels, Van Hijum, Hirsi Ali, Hofstra, Ten Hoopen, Jager, Joldersma, Koomen, Koopmans, Kortenhorst, Koser Kaya, Kraneveldt, De Krom, Van der Laan, Lambrechts, Van Lith, Luchtenveld, Mastwijk, Van Miltenburg, Mosterd, Nawijn, De Nerée tot Babberich, Van Oerle-van der Horst, Omtzigt, Oplaat, Örgü, Ormel, De Pater-van der Meer, Rambocus, Schippers, Schreijer-Pierik, Smilde, Snijder-Hazelhoff, Spies, Van der Staaij, Sterk, Szabó, Varela, Verburg, Verhagen, Vietsch, Visser, Van der Vlies, Bibi de Vries, Jan de Vries, Van Vroonhoven-Kok, Weekers, Weisglas, Wilders, Van Aartsen, Aasted Madsen-van Stiphout, Algra, Aptroot, Van As, Atsma, Van Baalen, Bakker, Balemans, Van Beek, Blok, Van Bochove, Van den Brink, Brinkel, Bruls, Buijs, Van de Camp, Cornielje, Çörüz, Dezentjé Hamming en Van Dijk.

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met 84 tegen 57 stemmen is verworpen.

In stemming komt de motie-Klaas de Vries (19637/29344, nr. 915).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Wit (19637/29344, nr. 916).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit/Klaas de Vries (19637/29344, nr. 917).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Visser c.s. (19637/29344, nr. 918).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de LPF tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Huizinga-Heringa c.s. (19637/29344, nr. 921).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Vos (19637/29344, nr. 922).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Vos (19637/29344, nr. 926).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.