Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 77, pagina 4688-4690

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. de volgende brieven:

een, van de minister president, minister van Algemene Zaken, inzake SER-advies over de WW (29738, nr. 14);

vier, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, inzake antwoord op vraag van het lid Van Dijk inzake de RAZEB (21501-02, nr. 614);

 • een, ten geleide van verslag van de Informele Raad Algemene Zaken en Externe betrekkingen ("Gymnich") (21501-02, nr. 617);

 • een, over de aantallen asielzoekers uit Turkije in Europa (21501-20, nr. 280);

 • een, ten geleide van het Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China betreffende wederkerige vrijstelling van belasting op inkomsten uit internationaal vervoer door luchtvaartondernemingen; Beijing, 14/21 december 2004 (30084);

twee, van de minister en staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van de agenda van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen (21501-02, nr. 615);

 • een, ten geleide van de eerste versie "negotiating box" (21501-02, nr. 616);

een, van de ministers van Buitenlandse Zaken en van Defensie, over de Geneefse Conventies (27925, nr. 171);

twee, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de reis naar Soedan van 31 maart tot 4 april 2005 en de Oslo donorconferentie over Soedan van 11 en 12 april 2005 (22831, nr. 50);

 • een, inzake evaluatie van het MoU over het jaar 2002 (25098, nr. 28);

drie, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van aanbieding twee fiches (22112, nr. 369);

 • een, over het mogelijk afgelasten van het referendum (29993, nr. 7);

 • een, ten geleide van de rapportage van het derde kiezersonderzoek naar het referendum over de Europese Grondwet (29993, nr. 9);

zeven, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, ten geleide van het eindrapport van een onderzoek van de Universiteit van Maastricht (22008, nr. 7);

 • een, over het advies van de commissie "model-verdeelsysteem kansspelopbrengsten" (24557, nr. 51);

 • een, over de voornemens van het Van der Valk-concern om verschillende casino's te openen (24557, nr. 52);

 • een, ten geleide van het landelijk rapport van de Inspectie jeugdzorg "Crisisplaatsingen jji's; het proces van civielrechtelijke crisisplaatsingen op verzoek van een bureau jeugdzorg in een justitiële jeugdinrichting" (24587, nr. 123);

 • een, inzake verantwoordelijkheid veiligheid en beveiliging Schiphol (24804, nr. 27);

 • een, inzake omvattende visie over de verbetering en versnelling van besluitvormingsprocedures (29279, nr. 21);

 • een, over de deurwaardersbranche (29800-VI, nr. 136);

een, van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, inzake beantwoording motie van het lid De Wit c.s. (29800-VI, nr. 133);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over ernstige rellen wedstrijd Feyenoord-Ajax (25232, nr. 44);

een, van de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Justitie, over de gebeurtenissen in de Graafsewijk in Den Bosch (29692, nr. 11);

drie, van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, over de "Agenda doorzettingsmacht G4" (21062, nr. 138);

 • een, ten geleide van de voortgangsrapportage oprichting Shared Service Centrum P-direct (28610, nr. 7);

 • een, ten geleide van het rapport "Bewijzen van goede dienstverlening" (29362, nr. 32);

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over de opneming van een islamitische basisschool in Delft en Vlaardingen (29800-VIII, nr. 198);

 • een, over het wetsvoorstel "schoolbegeleiding" (29875, nr. 15);

twee, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over maatschappelijke verantwoordelijkheid "Probleemwijken" (29692 nr. 10);

 • een, inzake leerlinggebonden financiering voor gehandicapte deelnemers in het middelbaar beroepsonderwijs (29800-VIII, nr. 197);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over het Actieprogramma Ruimte en Cultuur (30081);

een, van de staatssecretaris van Financiën, over voorstel van de heer P. Zevenhuizen inzake voorlichting omtrent de fiscale gevolgen van het aanstaande bereiken van de 65-jarige leeftijd (29816, nr. 26);

een, van de minister van Defensie, over de inzet van het fregat Hr.Ms. "Tjerk Hiddes" aan operatie Enduring Freedom (27925, nr. 170);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over bewoning recreatiewoningen en het Deense Model (29800-XI, nr. 114);

twee, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, te weten:

 • een, over de discussie prioritering totstandkoming van de Europese REACH-verordening inzake chemische stoffen (21501-08, nr. 199);

 • een, over de interpretatie van het Besluit luchtkwaliteit (28663, nr. 33);

twee, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over de stand van zaken project A74 te Venlo (28670, nr. 2);

 • een, ten geleide van rapportage inzake het project Betuweroute (22589, nr. 246);

twee, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van rapport inzake het project Ruimte voor de Rivier (18106, nr. 159);

 • een, inzake aanbieding deel 1 PKB Ruimte Rivier (30080);

twee, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, inzake wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003 (PbEG L 176) en richtlijn nr. 2003/55/EG (PbEG L 176), alsmede in verband met de aanscherping van het toezicht op het netbeheer (Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet in verband met implementatie en aanscherping toezicht netbeheer) (29372, nr. 70);

 • een, over het Visiedocument aanbestedingsbeleid (29709, nr. 4);

vier, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, ten geleide van de agenda van de Raad van Ministers van Landbouw en Visserij van de Europese Unie (21501-32, nr. 120);

 • een, over de evaluatie Meststoffenwet en integrale aanpak mestproblematiek (28385 en 26729, nr. 48);

 • een, inzake reactie advies van de Raad voor het Landelijk Gebied "Platteland aan het stuur" (29576, nr. 14);

 • een, inzake beëindiging financiering van Amerikaans vuilbroed (AVB) (29800-F, nr. 10);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, inzake informele bijeenkomst handelsministers van de EU (25074, nr. 86);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over de financiële positie van de pensioenfondsen (28294, nr. 16);

twee, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, inzake toepassing artikel 13, eerste lid, onder a, van de Wet werk en bijstand (WWB) (28870, nr. 132);

 • een, over het lager uitvallen van het bijstandsvolume (28870, nr. 133);

vier, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, ten geleide van Jaarbericht Nationale Drug Monitor 2004 (24077, nr. 148);

 • een, over het jaarlijks oordeel functioneren zelfstandige bestuursorganen (25268, nr. 19);

 • een, inzake voortgang van het overhevelingstraject (29763, nr. 72);

 • een, inzake weigering schriftelijke rapportage van de heer Van der Meer (29800-XVI, nr. 155);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over de aangenomen motie-Vietsch c.s. (26631, nr. 135);

een, van de Algemene Rekenkamer, ten geleide van het rapport "Zorg voor integriteit. Een nulmeting naar integriteitzorg in 2004" (30087).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister van Justitie, inzake bijeenkomst misbruik van internet;

een, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ten geleide van brochure 2005 Kengetallen;

vier, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over huisvesting scholengemeenschap Harreveld;

 • een, over het vertrek van intellectuelen;

 • een, over het leesonderwijs basisschool;

 • een, ten geleide van brief onderwijsachterstanden;

een, van de minister van Defensie, inzake reactie artikel "bevrijders betalen voor medaille";

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het RIVM-rapport "Gezondheid en beleving van omgevingskwaliteit in de regio Schiphol: 2002";

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van afschrift van brieven aan IPO en SKVV inzake decentrale contractsector;

drie, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over derogatie en opstelling Stichting Natuur en Milieu;

 • een, houdende wijziging van 5208 het Bgm, Lotv en BOOM;

 • een, inzake beantwoording brief van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit;

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake verzamelbrief aan gemeenten;

vier, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten,

 • een, over bestrijding vrouwelijke genitale verminking;

 • een, inzake antwoord op brief van de gemeente Goedereede;

 • een, inzake financiering inzet buitenlandse helikopter;

 • een, ten geleide van antwoord op brief van mevrouw Nawijn-van den Hill;

twee, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, ten geleide van het algemeen overleg Verpleeghuiszorg;

 • een, inzake reactie brief van de gemeente Hoogeveen.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

3. een brief van de Commissie van Toezicht, ten geleide van jaarverslag 2004-2005.

De voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie;

4. de volgende brieven:

een, van W.A. van Lienen, over onder andere de opiumwet;

een, van P.G.G. Cabbolet, over oproep burgerlijke ongehoorzaamheid;

een, van M. Slabbekooun, over onder andere werken en kinderen;

een, van A. Theuvenet, ten geleide van afschrift van brief aan de minister-president, minister van Algemene Zaken, inzake generaal pardon asielzoekende kinderen;

een, van A. Bos, over wanhoopsdaden en felicitaties.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.