Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 77, pagina 4652-4653

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over beleidsnotitie reïntegratiemarkt, te weten:

- de motie-Noorman-den Uyl c.s. over het bevorderen van een geïntegreerde informatie- en voorlichtingsfaciliteit voor cliënten (28719, nr. 6);

- de motie-Noorman-den Uyl/Van Gent over tripartiete financiering van reïntegratieactiviteiten (28719, nr. 7);

- de motie-Bussemaker/Koer Kaya over een geoormerkt budget voor scholing (28719, nr. 8);

- de motie-Bussemaker over stimuleringstrajecten voor niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers) (28719, nr. 9);

- de motie-De Wit over het alleen aanwenden van de reïntegratiemiddelen voor individuen met een werkelijk uitzicht op werk (28719, nr. 10);

- de motie-Bruls c.s. over indicatoren op het terrein van effectiviteit, efficiency en klantgerichtheid (28719, nr. 11);

- de motie-Bruls c.s. over het afschaffen van de uitbestedingsverplichting voor gemeenten (28719, nr. 12);

- de motie-Koer Kaya over alternatieven met een sociaal en activerend karakter (28719, nr. 13);

- de motie-Koer Kaya over pilots met meer resultaatgerichte methoden (28719, nr. 14);

- de motie-Van der Vlies c.s. over het niet langer presenteren door het CWI van banen als prostituee via internet (28719, nr. 15);

- de motie-Rouvoet c.s. over het niet-passend verklaren van banen in de prostitutiesector voor ex-prostituees (28719, nr. 16);

- de motie-Van Gent/De Wit over een andere inzet van het reïntegratiebudget (28719, nr. 17).

(Zie vergadering van 19 april 2005.)

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Bruls stel ik voor, zijn motie (28719, nr. 11) van de agenda af te voeren. Op verzoek van mevrouw Koser Kaya stel ik voor, haar motie (28719, nr. 13) van de agenda af te voeren. Op verzoek van mevrouw Noorman-den Uyl en mevrouw Van Gent stel ik voor, hun motie (28719, nr. 7) van de agenda af te voeren. Op verzoek van mevrouw Bussemaker en mevrouw Koser Kaya stel ik voor, hun motie (28719, nr. 8) van de agenda af te voeren.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Weekers (VVD):

Voorzitter. Ik leg een stemverklaring af over de motie-Rouvoet op stuk nr. 16 over het niet-passend verklaren van werk in de prostitutie, ook niet voor ex-prostituees. De VVD-fractie is het van harte eens met strekking en geest van de motie. Desondanks stemmen wij niet voor, omdat de motie overbodig is. De minister heeft klip en klaar gezegd dat werken in de prostitutie weliswaar legaal is maar niet normaal. Dat betekent dat er in de sfeer van sociale zekerheid geen dwang, geen drang en ook geen sancties zullen plaatsvinden. Bovendien heeft de minister toegezegd dat er een ambtsinstructie naar UWV zal gaan om conform te handelen. Dat maakt de motie volstrekt overbodig. Om die reden zal de VVD-fractie tegenstemmen.

In stemming komt de motie-Noorman-den Uyl c.s. (28719, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Bussemaker (28719, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en de Groep Lazrak voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit (28719, nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bruls c.s. (28719, nr. 12).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van D66 tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Koer Kaya (28719, nr. 14).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, D66 en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Vlies c.s. (28719, nr. 15).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de Groep Wilders, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rouvoet c.s. (28719, nr. 16).Voorzitter

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, de Groep Wilders, het CDA, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Gent/De Wit (28719, nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.