Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 74, pagina 4570-4572

Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter ter zake gedane voorstellen:

1. twee koninklijke boodschappen, ten geleide van de voorstellen van (rijks)wet:

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs om meer ruimte te scheppen voor samenwerking tussen in die wetten geregelde onderwijsinstellingen (30068);

Wijziging van de Mededingingswet als gevolg van de evaluatie van die wet (30071).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. de volgende brieven:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, ten geleide van afschrift van een koninklijk besluit d.d. 30 maart 2005 houdende benoeming van drs. A. Pechtold tot minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en benoeming van mr. L.J. Brinkhorst tot vice-minister president (30074);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) (22112, nr. 367);

twee, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten:

 • een, over afstemming WB en IMF met nationaal beleid in partnerlanden (26234, nr. 40);

 • een, ten geleide van een reactie inzake het MER-advies over de oliepijplijn Azerbeidzjan-Georgië (26234, 29800-V, nr. 41);

een, van de ministers voor Ontwikkelingssamenwerking, van Buitenlandse Zaken en van Defensie en de staatssecretaris van Economische Zaken, ten geleide van een notitie over het onderwerp wederopbouw na conflict (30075);

drie, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, over het WODC-onderzoek naar informele reorganisaties (24036, nr. 311);

 • een, over de behandeling van de bij de ontruiming van het Maagdenhuis gearresteerde studenten (29800-VI, nr. 130);

 • een, over internationale kinderontvoering (30072);

twee, van de ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, ten geleide van het rapport "georganiseerde autodiefstal" (29911, nr. 3);

 • een, over de beveiliging van personen (30011, nr. 2);

een, van de ministers van Justitie, van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Vreemdelingenzaken en Integratie, ten geleide van de aanvullende geannoteerde agenda en de thans beschikbare documenten voor de bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken op 14 april 2005 (23490, nr. 367);

een, van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, over toezeggingen die gedaan zijn tijdens het AO van 30 maart 2005 over leges (29800-VI, nr. 122);

twee, van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, te weten:

 • een, ten geleide van de reguliere voortgangsrapportage van het project C2000, met als peildatum 31 december 2004 (25124, nr. 42);

 • een, ten geleide van een reactie op het Rtv-advies bij het Periodiek Onderhoudsrapport (POR) provinciefonds 2005 (29800-C, nr. 6);

een, van de minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties, over een uitgewerkte visie van de regering op de "civil society" en "eigentijds burgerschap" (29362, nr. 31);

vier, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, over het gehandicaptenbeleid (29355, nr. 13);

 • een, ten geleide van de Hoofdlijnenbrief 2006-2007 met de voorstellen voor de onderwijsondersteunende activiteiten die in het kader van de Wet Subsidiëring Landelijke Onderwijsondersteunende Activiteiten (SLOA) in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs worden uitgevoerd (29800-VIII, nr. 187);

 • een, ten geleide van de voorstellen voor de examenprogramma's havo/vwo in verband met de aanpassingen in de profielen per 1 augustus 2007 (29800-VIII, nr. 192);

 • een, over de Friese taal (29800-VIII, nr. 193);

een, van de minister van Financiën, over verkoop van aandelen (29232, nr. 5);

een, van de ministers van Financiën en voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van het verslag van de IDA14-onderhandelingen (International Development Association) (26234, nr. 42);

twee, van de staatssecretaris van Financiën, te weten:

 • een, over de verkenning van horizontaal toezicht en over de resultaten van de proef met mediation (29643, nr. 4);

 • een, over de belastingtelefoon (29800-IXB, nr. 21);

drie, van de minister van Defensie, te weten:

 • een, ten geleide van het Rapport van ongeval van de Koninklijke Luchtmacht naar aanleiding van het ongeluk met een Apache gevechtshelikopter op 29 augustus 2004, nabij Bagram in Afghanistan (29800-X, nr. 78);

 • een, over de stationering van een kustwachtsquadron op Marinevliegkamp De Kooy (29800-X, nr. 80);

 • een, over de heffing van het noodhulpverkenningsteam, oftewel het "Disaster Assistance Response Team" (DART) (29800-X, nr. 81);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de ingediende moties met betrekking tot de nota Ruimte (29435, nr. 153);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de ministeriële regeling luchtkwaliteit (29667, 28663, nr. 10);

vier, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, inzake het algemeen overleg op woensdag 13 april 2005 (21501-33, nr. 75);

 • een, ten geleide van een overzicht en een eerste appreciatie van de belangrijkste voorstellen en beleidsdocumenten die door de Europese Commissie zullen worden uitgebracht (21501-33, nr. 76);

 • een, over een business case voor een kostendekkende exploitatie van de Betuweroute (22589, nr. 245);

 • een, ten geleide van het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten in verband met de invoering van een kentekenregistratiesysteem voor bromfietsen alsmede vaststelling van overgangsbepalingen in verband daarmee (29910, nr. 10);

twee, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van een lijst van alle bouwbedrijven in de GWW-sector die in de afgelopen dagen een boete hebben gekregen van de NMa (28233, nr. 97);

 • een, ten geleide van de bevindingen omtrent de uitkomsten van de B4 werkgroep "knelpunten gaswinning en windenergie" (29023, nr. 9);

een, van de minister van Economische Zaken en de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over het Nationaal Antennebeleid (27561, nr. 23);

een, van de ministers van Economische Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Justitie, over klokkenluiders (28244, nr. 98);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, over handelsbelemmeringen die de farmaceutische industrie ondervindt in Turkije (29826, 29800-XIII, nr. 5);

twee, van de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, te weten:

 • een, over de terugvordering van de door stichting STOAS onrechtmatig bestede publieke middelen alsmede over de toekomstige positionering van het onderwijs van de stichting STOAS (28248, nr. 76);

 • een, over de beleidslijn coëxistentie van genetisch gemodificeerde, conventionele en biologische gewassen (29404, nr. 8);

vijf, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van de eerste resultaten van de herbeoordeling van arbeidsongeschikten zoals die op 2 maart 2005 is ontvangen van het UWV (28333, nr. 54);

 • een, over het toetsingskader Wet verplichte beroepspensioenregeling (29481, nr. 12);

 • een, ten geleide van afschrift van de brief over het ontwerpadvies inzake de toekomstbestendigheid van de WW die gezonden is aan de Sociaal Economische Raad (29738, nr. 13);

 • een, ten geleide van reactie op het CPB-onderzoek naar de nieuwe Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) (30034, nr. 8);

 • een, ten geleide van een verslag over de werking van de Wet eigenrisicodrager Ziektewet die op 1 maart 2003 in werking is getreden (30073);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over maatwerktrajecten voor de beroepsgroepen medici, technici en leraren (27223, nr. 64);

vijf, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, inzake achtergrond evaluatie en actieplan tabaksontmoedigingsbeleid (22894, 29800-XVI, nr. 55);

 • een, over de maatregelen bij een grieppandemie (22894, nr. 56);

 • een, over de kleinschalige huisartsenposten (27659, nr. 53);

 • een, ten geleide van de nadere argumenten voor de objectieve rechtvaardiging van leeftijdsgrenzen met betrekking tot arbeid, beroep en beroepsonderwijs in de wet- en regelgeving (28170, nr. 34);

 • een, over een nieuw bekostigingssysteem voor de huisartsenzorg (29247, nr. 24);

drie, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over "inclusief beleid" (29355, nr. 14);

 • een, over ontwikkelpilots (29538, nr. 15);

 • een, over de jeugdzorgbrigade (29815, nr. 25).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, over deelname aan WSIS-2 van 16 tot 18 november in Tunis, Tunesië;

een, van de minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie, inzake beantwoording brief weerbaarheid moslims, inzake vrijstellen autochtone Nederlanders en inburgeringplicht, inzake de notitie over de Antilliaanse risicojongeren en uitvoering moties contourennota;

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, te weten:

 • een, inzake Fusieschool te Angerlo;

 • een, over subsidiëring NiNsee;

een, van minister van Financiën, over de voorlopige conclusies IMF Artikel IV consultatie;

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake rondetafelgesprek over werk en inkomen naar arbeidsvermogen;

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van besluit van 24 maart 2005, houdende vaststelling van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, over het gebruik van asfaltgranulaat;

drie, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van RvTV-rapport Ongevallen met Russische geregistreerde vliegtuigen in Nederland;

 • een, ten geleide van het ontwerpbesluit tot wijziging van onder andere het Besluit vaartijden en bemanningssterkte binnenvaart;

 • een, ten geleide van Aanwijzingsbesluit voor het luchtvaartterrein Maastricht;

drie, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, inzake reactie op brief van de heer G. Steenbergen;

 • een, over de stand van zaken TDAB;

 • een, inzake Reparatiewet NMa-ZBO;

drie, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de Zorgverzekeringswet;

 • een, inzake antwoord op brief LUMC dure geneesmiddelen;

 • een, inzake antwoord op brief Platform pijn en pijnbestrijding.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

4. een brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake antwoord op brief van de heer dr. P.B.M. Levelt.

De voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie ter vertrouwelijke kennisneming door de leden;

5. een brief van H.H. Hulshof, inzake Hoofdstuk 10 "Personeelsvoorziening Krijgsmacht".

De voorzitter stelt voor, deze brief door te zenden aan de betrokken commissie.