Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal2004-2005nr. 74, pagina 4530-4531

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de legessystematiek IND, te weten:

- de motie-De Wit c.s. over het opnemen van een hardheidsclausule in het legesstelsel (29800 VI, nr. 124);

- de motie-De Wit c.s. over vrijstelling van in Nederland geboren kinderen van vluchtelingen of statushouders (29800 VI, nr. 125);

- de motie-Azough c.s. over het doorberekenen van de werkelijke kosten van de afgifte van verblijfsdocumenten (29800 VI, nr. 126);

- de motie-Van Fessem c.s. over onderzoek naar efficiencyvergroting bij de IND (29800 VI, nr. 127);

- de motie-Dijsselbloem over een efficiencytaakstelling voor de IND (29800 VI, nr. 128);

- de motie-Dijsselbloem over korting op de leges bij overschrijding van de vastgestelde termijn door de IND buiten schuld van de aanvrager (29800 VI, nr. 129).

(Zie vergadering van 12 april 2005.)

De voorzitter:

De motie-Van Fessem c.s. (29800-VI, nr. 127) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat aan de IND financiële taakstellingen zijn opgelegd die mede worden gerealiseerd via (verhoging van) legesinkomsten;

overwegende dat onvoldoende inzicht bestaat in de mogelijkheid om zulke taakstellingen te realiseren via een efficiëntere werkwijze van de IND;

verzoekt de regering, te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om via efficiencyvergroting bij de IND te komen tot beperking van behandelkosten en daarmee van leges,

en gaat over tot de orde van de dag.

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 135 (29800-VI).

De motie is reeds rondgedeeld. Wij kunnen er dus meteen over stemmen.

In stemming komt de motie-De Wit c.s. (29800-VI, nr. 124).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, D66, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-De Wit c.s. (29800-VI, nr. 125).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Azough c.s. (29800-VI, nr. 126).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Van Fessem c.s. (29800-VI, nr. 135).

De voorzitter:

Ik constateer dat deze gewijzigde motie met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de motie-Dijsselbloem (29800-VI, nr. 128).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Dijsselbloem (29800-VI, nr. 129).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, de Groep Lazrak, de ChristenUnie, de SGP en de LPF voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.