Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over sociale veiligheid openbaar vervoer, te weten:

- de motie-Gerkens/Duyvendak over minimaal één conducteur op de trein (28642, nr. 2);

- de motie-Gerkens c.s. over 200 extra fte's spoorwegpolitie (28642, nr. 3);

- de motie-Gerkens c.s. over bemanning van stations (28642, nr. 4).

(Zie vergadering van 11 december 2002.)

In stemming komt de motie-Gerkens/Duyvendak (28642, nr. 2).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, Leefbaar Nederland, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gerkens c.s. (28642, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, Leefbaar Nederland, de ChristenUnie en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Gerkens c.s. (28642, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, Leefbaar Nederland en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven