Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-2000nr. 86, pagina 5550-5551

Aan de orde zijn de stemmingen over negen moties, ingediend tijdens het notaoverleg over alleenstaande minderjarige asielzoekers, te weten:

- de motie-Albayrak over zomerscholen voor AMA's (27062, nr. 3);

- de motie-Albayrak/Hoekema over adequate opvang in het land van herkomst (27062, nr. 4);

- de motie-Kamp over het direct terugkeren van AMA's (27062, nr. 5);

- de motie-Hoekema/Albayrak over optionalisering van het terugkeerbeleid (27062, nr. 6);

- de motie-Rabbae over een verblijfsvergunning voor één jaar (27062, nr. 7);

- de motie-Rabbae over adequate opvang na individuele toetsing (27062, nr. 8);

- de motie-Rabbae over het niet intrekken van een verblijfsvergunning bij meerderjarigheid (27062, nr. 9);

- de motie-De Wit over gegarandeerde opvang na individuele beoordeling (27062, nr. 10);

- de motie-Rouvoet over het beproeven van overige maatregelen (27062, nr. 11).

(Zie notaoverleg van 29 mei 2000.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Albayrak en de heer Hoekema stel ik voor, hun motie (27062, nr. 4) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Rouvoet stel ik voor, zijn motie (27062, nr. 11) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De heer De Wit (SP):

Voorzitter! Nu de motie Albayrak/Hoekema op stuk nr. 4 is aangehouden, houd ik ook mijn motie op stuk nr. 10 aan.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer De Wit stel ik voor, zijn motie (27062, nr. 10) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De heer Rabbae (GroenLinks):

Voorzitter! Ik verzoek u de motie op stuk nr. 8 aan te houden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Rabbae stel ik voor, zijn motie (27062, nr. 8) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Kamp (27062, nr. 5) is in die zin gewijzigd, dat zij thans luidt:

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat uit informatie van de autoriteiten van een land van herkomst kan blijken of opvang voor minderjarigen beschikbaar is en dat deze informatie door een ambtsbericht kan worden bevestigd;

voorts overwegende, dat deze informatie niet relevant is indien de afgewezen minderjarige vreemdelingen 16 of 17 jaar oud zijn en in het land van herkomst als meerderjarig worden aangemerkt;

spreekt uit van mening te zijn dat afgewezen en uitgeprocedeerde minderjarige vreemdelingen, waarop één van deze overwegingen van toepassing is, direct naar het land van herkomst dienen te worden teruggebracht,

en gaat over tot de orde van de dag.

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Kamp en Wijn. Naar mij blijkt, wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 13 (27062).

In stemming komt de motie-Albayrak (27062, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Kamp/Wijn (27062, nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD en het CDA voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Hoekema/Albayrak (27062, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Rabbae (27062, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Rabbae (27062, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de SP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

De vergadering wordt enkele ogenblikken geschorst.