Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Samenvoeging van de gemeenten Sittard en Geleen (26968), en over:

- de motie-Hoekema c.s. over de kern Nieuwstadt (26968, nr. 7).

(Zie wetgevingsoverleg van 13 juni 2000.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

Mevrouw Oedayraj Singh Varma (GroenLinks):

Voorzitter! Ik wil een stemverklaring afleggen over de amendementen, de motie en het wetsvoorstel. Het gaat hier om een grootschalige herindeling in de provincie Limburg van een aantal kwetsbare gemeenten, zoals Venlo. Het is bekend dat de fractie van GroenLinks nooit voorstander is van grootschalige herindelingen. Bij ons gaat het niet alleen om de schaalgrootte, maar ook om de samenhang en de sociaal-economische situatie van zo'n gemeente. Met deze ogen hebben wij naar de herindeling gekeken. Wat betekent deze grootschalige herindeling voor een aantal gemeenten die bekend zijn als C20-gemeenten, maar ook als kwetsbare gemeenten? Wij hebben gekeken naar de samenhang, naar de sociale situatie, naar de economische situatie, naar de sterkte van die gemeente over een aantal jaren. Kan zo'n gemeente over 20, 25 of 30 jaar nog zelfstandig zijn? Daardoor hebben wij een andere keuze gemaakt, een keuze die wij zelden maken: wij hebben nu gekozen voor een grootschalige herindeling, zodat wij de ingediende amendementen zullen steunen. Wij vinden het namelijk in deze situatie terecht. GroenLinks kiest niet alleen maar voor klein.

Bij de motie gaat het om een andere situatie. Er speelt zich hierbij iets bijzonders af. Er zijn moties ingediend zonder dat er hier een wetsvoorstel ligt en zonder dat er regelgeving van de provincie is. Ik vind het eigenlijk niet gepast dat wij in dit huis moties aannemen om andere overheden een richting aan te geven hoe zij zouden moeten werken. Provincies zijn zelfstandige organen die zelfstandig voorstellen kunnen indienen. In dit huis hebben wij het recht van amendement. Wij kunnen zo nodig wetsvoorstellen amenderen. Daarom zullen wij de motie niet steunen. Als de amendementen worden aangenomen, zullen wij voor het wetsvoorstel stemmen.

In stemming komt het amendement-De Cloe c.s. (stuk nr. 6, II).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66 en de VVD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 6 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 1, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement- De Cloe c.s. (stuk nr. 6, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 2 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 3, zoals het is gewijzigd door de aanneming van Voorzitterhet amendement- De Cloe c.s. (stuk nr. 6, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 4, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement- De Cloe c.s. (stuk nr. 6, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 5 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 6, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement- De Cloe c.s. (stuk nr. 6, V), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 7 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 8, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement- De Cloe c.s. (stuk nr. 6, VI), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 9, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement- De Cloe c.s. (stuk nr. 6, VII), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 10 en 11 worden zonder stemming aangenomen.

Het kaartbeeld, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Cloe c.s. (stuk nr. 6, VIII), wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden, zoals deze is gewijzigd door de aanneming van het amendement-De Cloe c.s. (stuk nr. 6, nr. I), wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de PvdA, D66, de VVD, de RPF en het GPV voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

De heer Hoekema trekt zijn motie (26968, nr. 7) in, zodat hierover niet meer behoeft te worden gestemd.

Naar boven