Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over biotechnologische uitvindingen, te weten:

- de motie-Stellingwerf c.s. over schorsing van de richtlijn (26568, nr. 24).

(Zie vergadering van 7 juni 2000.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Voorzitter: Weisglas

De voorzitter:

En nooit zullen we weten, waarom de voorzitter over deze motie wilde stemmen!

Naar boven