Noot 1 (zie blz. 5580)

Interpellatievragen van het lid Kant (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake private verpleeghuisvestingen

1

Bent u op de hoogte van de plannen van de «stichting ontwikkeling private verpleeghuizen» inzake het initiatief voor private verpleeghuisvestingen zoals zij deze heeft gepresenteerd tijdens een persconferentie op 9 juni?

2

Vindt u het gewenst dat AWBZ-toegelaten instellingen als reguliere verpleeghuizen commerciële activiteiten gaan ontplooien vooral met het oog op afbraak van de solidariteit, vermindering van toegankelijkheid en het risico op toenemende tweedeling en voorrangszorg? Zo nee, wat gaat u hieraan doen?

3

Is de verwachting die de initiatiefnemers tijdens de persconferentie uitspraken, namelijk dat de bewoners van de private verpleeghuizen in de nabije toekomst gebruik zouden kunnen maken van een vorm van PGB, reëel? Zo ja, betekent dat dat kapitaalkrachtige ouderen met een persoonsvolgend AWBZ-budget via deze private vorm versneld aanspraak kunnen maken op AWBZ-zorg?

4

Worden in de praktijk verplegend personeel, facilitaire diensten en administratie en beheerstaken voor de collectieve en private tak, gescheiden?

5

Acht u in de praktijk een scheiding van collectieve en private zorg houdbaar, doorzichtig controleerbaar en transparant?

6

Zullen de kosten deels aftrekbaar zijn voor de belasting en, zo ja, voor welk deel van de kosten van f.8500 per maand? Zo ja, hoe beoordeelt u de situatie dat kapitaalkrachtige ouderen mede hierdoor versneld in aanmerking komen voor verpleeghuiszorg?

7

Bent u van mening dat vanwege de personeelstekorten het op dit moment onmogelijk is zulke private initiatieven te ontwikkelen zonder dat het de andere zorg uitholt? Zo ja, vindt u dan dat zolang er een dergelijk arbeidsprobleem is, er geen plaats is voor dit soort experimenten en indien u dat vindt, wat kunt en gaat u hiertegen doen?

8

Is het waar dat de reguliere verpleeghuizen grond verkopen voor dit project? Zo ja, vindt u het acceptabel of bent u van mening dat deze grond beschikbaar moet blijven voor renovatie- en uitbreidingsprojecten voor de reguliere zorg? Zo ja, wat kunt en gaat u hiertegen doen?

9

Hoe kan voorkomen worden dat de solidariteit in de AWBZ-zorg wordt ondermijnd indien kapitaalkrachtige ouderen meer en meer gaan kiezen voor een private vorm van zorg?

Naar boven