Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. twee koninklijke boodschappen, ten geleide van de volgende voorstellen van (rijks)wet:

Opneming in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 van bepalingen betreffende openbare biedingen op effecten (27172);

Wijziging van de Gemeentewet (identificatieplicht voor prostituees) (27174).

Deze koninklijke boodschappen, met de erbij behorende stukken, zijn al gedrukt en rondgedeeld;

2. een voorstel van wet Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27171).

Dit voorstel van wet is al gedrukt en rondgedeeld;

3. de volgende brieven:

een, van de minister-president, minister van Algemene Zaken, over het officiële bezoek dat op 15 mei jl. aan Hongarije is gebracht (26800-III, nr. 12);

drie, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag over de werkzaamheden van de Veiligheidsraad in de maand april 2000 (26301, nr. 25);

 • een, ten geleide van de nabeschouwing van de Pinochet-zaak (26800-V, nr. 101);

 • een, ten geleide van een notitie getiteld "Midden-Oosten: een analyse" (26800-V, nr. 102);

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, ten geleide van een overzicht van de stand van zaken aan het eind van het eerste kwartaal 2000, alsmede de uitgavencijfers over 1999 over het ORET/Miliev-programma (26800-V, nr. 99);

een, van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van drie fiches die werden opgesteld door de Werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) (22112, nr. 159);

drie, van de minister van Justitie, te weten:

 • een, over Bestuurlijke informatievoorziening jeugd (26800-VI, nr. 73);

 • een, over heroriëntatie sanctiebestel (26800-VI, nr. 74);

 • een, over Wat is de positie van de Nederlandse wetgeving op het gebied van bijzondere opsporingsbevoegdheden vergeleken met het buitenland? (26269, nr. 30);

een, van de staatssecretaris van Justitie, inzake de Vreemdelingenwet 2000 (26732, 26975, nr. 45);

een, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over de rapportage over het project C2000 (25124, nr. 16);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, over leerlinggebonden financiering (26629, nr. 9);

een, van de minister van Financiën, over de verstrekking van publiekssets met euromunten (25107, nr. 41);

een, van de staatssecretaris van Defensie, over verbetering van de personeelsvoorziening van de krijgsmacht (26900, nr. 27);

een, van de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Economische Zaken, over ontmanteling kerncentrale Dodewaard en sluiting kerncentrale Borssele (26800-XI, nr. 68);

drie, van de minister van Economische Zaken, te weten:

 • een, over de follow-up van Lissabon (21501-12, nr. 62);

 • een, ten geleide van de agenda van de Energieraad voor 30 mei 2000 (21501-14, nr. 49);

 • een, over herziening oliecrisisbeleid (23531, nr. 3);

twee, van de staatssecretaris van Economische Zaken, te weten:

 • een, inzake bescherming van biotechnologische uitvindingen (26568, R1638, nr. 22);

 • een, over de handelsmissie naar Bulgarije en Roemenië 9-13 april 2000 (26800-XIII, nr. 57);

vier, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te weten:

 • een, inzake herziening van de marktordening voor vlas en hennep (21501-16, nr. 259);

 • een, ten geleide van de resultaten van de eerste openstellingsperiode van de Regeling beëindiging veehouderijtakken (24445, nr. 52);

 • een, over het tweetal Ierse BSE-gevallen bij runderen van Nederlandse herkomst (24668, nr. 34);

 • een, over afhandeling varkenspestuitgaven (25229, nr. 57);

twee, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, te weten:

 • een, ten geleide van de agenda t.b.v. de Sociale Raad van 6 juni 2000 (21501-18, nr. 125);

 • een, inzake nadere informatie over de laatste stand van zaken ten aanzien van de splitsing van de Arbeidsvoorziening in verschillende bedrijfsonderdelen (26448, nr. 13);

een, van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, inzake het bijeenkomen van de lidstaten van de Verenigde Naties van 5 t/m 9 juni 2000 (26814, nr. 10);

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over aanpak wachtlijsten geestelijke gezondheidszorg (25424, nr. 27);

 • een, ten geleide van het advies "Leukodepletie van bloedproducten" (26800-XVI, nr. 100);

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over een stipendiumregeling voor topsporters (26429, nr. 9);

een, van de staatssecretarissen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën, over de fiscale behandeling van sportorganisaties (26800-IXB, nr. 31).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

4. de volgende brieven:

twee, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, ten geleide van het verslag van de informele ministeriële bijeenkomst van het Euro-Mediterraan Partnerschap 25-26 mei 2000;

 • een, ten geleide van commentaar op het rapport van de reis naar ontheemdenkampen in Ingoesjetië en Noord-Ossetië;

een, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, inzake ORET/Miliev-programma;

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, ten geleide van het advies Onderwijsraad inzake brief toekomst kennisnet;

 • een, inzake voorbereiding verdrag inzake transnationale universiteit Limburg;

een, van de staatssecretaris van Financiën, inzake evaluatie bestuurlijke boeten;

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van het rapport Evaluatie convenant glastuinbouw en milieu;

drie, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, ten geleide van de mainportnotitie Rotterdam;

 • een, inzake de noordoostelijke verbinding;

 • een, ten geleide van het ontwerpbesluit personenvervoer 2000;

een, van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, inzake voorstellen TPG voor nieuw postvestigingsbeleid;

een, van de minister van Economische Zaken, ten geleide van het AER-advies n.a.v. het briefadvies Verantwoordelijkheden energiebesparingsbeleid;

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, ten geleide van de Nederlandse reactie op de verslagen van de Europese Commissie over de implementatie van Europese regelgeving inzake pakketreizen en timesharing;

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over beëindiging van de arbeidsrelaties in de praktijk;

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, inzake indicatiestelling "nieuwe stijl".

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies en niet te drukken;

5. de volgende brieven:

een, van de Stichting voor ontwikkeling van Vietnam, ten geleide van een petitie mensenrechten in Vietnam;

een, van A. Bronsveld, over generatiebewust beleid;

twee, van de ambassadeur van Colombia, inzake the human rights and humanitarian situation in Colombia;

een, van de voorzitter van het Europees Parlement, ten geleide van een aantal aangenomen resoluties;

een, van SMVP, inzake gekozen burgemeester;

een, van E.H.J. van Kampen, inzake Indische demonstranten en de politie.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies;

6. de volgende brieven:

een, van F.A. van der Oest, inzake vivisectie;

een, van W.G. Molenaar, inzake voorbereiding van politiemensen op het EK 2000.

Deze brieven e.a. liggen op de griffie ter inzage.

Presidiumbesluit

Het Presidium heeft met eenparigheid van stemmen besloten, te stellen in handen van:

a. de vaste commissie voor Financiën:

 • - het wetsvoorstel Opneming in de Wet toezicht effectenverkeer 1995 van bepalingen betreffende openbare biedingen op effecten (27172);

b. de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer:

 • - het voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van 't Riet houdende wijziging van het voorstel van wet van de leden Duivesteijn, Biesheuvel, Hofstra en Van 't Riet houdende nieuwe regels over het toekennen van bijdragen aan lagere-inkomensgroepen ten behoeve van het verkrijgen en kunnen blijven bewonen van een eigen woning (Wet bevordering eigenwoningbezit) (27071).

Naar boven