10 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van besluiten

De Voorzitter heeft na overleg met het College van Senioren besloten om:

a. de stemmingen over de volgende moties/wetsvoorstellen te doen plaatsvinden op 31 mei 2011:

Motie van het lid Koffeman c.s. over opvang in beslag genomen dieren (31389, J);

Motie van het lid Koffeman c.s. over doden van dieren (31389, K);

Motie van het lid Koffeman c.s. over evaluatie GWWD (31389, L);

Motie van het lid Koffeman c.s. over nationale wetgeving (31389, N);

Motie van het lid Koffeman c.s. over toetsing lijst voor productie te houden dieren (31389, O);

Gewijzigd motie Koffeman c.s. over intrinsieke waarde (31389, Q);

Wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke ordening met het oog op de verbetering van de beroepsprocedure (31546);

Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen (31763);

Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) (32131);

Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg (32433);

Motie van het lid Meindertsma c.s. over normen waar cultuurhistorisch en bouwhistorisch onderzoek aan moet voldoen (32433, E);

Motie van het lid Slager c.s. over historisch waardevolle interieurs van rijksmonumenten (32433, F);

b. de behandeling van de volgende hamerstukken te doen plaatsvinden op 31 mei 2011:

Wijziging van de Mijnbouwwet in verband met implementatie van richtlijn nr. 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de richtlijnen 2000/60/EG, 2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en verordening (EG) nr. 1013/2006 van het Europees Parlement en de Raad (PbEG L 140) en van Ospar Decision 2007/2 on the storage of carbon dioxide streams in geological formations (32343);

Aanpassing van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met uitbreiding van de categorieën van personen die recht hebben op een uitkering uit het fonds en verruiming van de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een dergelijke uitkering, aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere aanpassingen (32363);

Wijziging van de Ambtenarenwet, de Militaire Ambtenarenwet 1931 alsmede de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het uitsluitend elektronisch verzenden van berichten die betrekking hebben op de rechtspositie (32416);

Wijziging van de Ziektewet om een andere vorm van verrekening van inkomsten te introduceren en enige andere wijzigingen van de Ziektewet en de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (Wet wijziging verrekening inkomsten met ziekengeld) (32464);

Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde (XCIII);

c. de plenaire behandeling van het volgende wetsvoorstel te doen plaatsvinden op 21 juni 2011:

Regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte (32209);

d. de plenaire behandeling van het volgende hamerstuk te doen plaatsvinden op 21 juni 2011:

Raming der voor de Eerste Kamer in 2012 benodigde uitgaven, evenals aanwijzing en raming van de ontvangsten (XCII);

e. het voorbereidend onderzoek van het volgende wetsvoorstel door de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschapsbeleid te doen plaatsvinden op 21 juni 2011:

Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake de beroepsgerichte kwalificatiestructuur (32316).

Naar boven