32 433 Wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in verband met de modernisering van de monumentenzorg

F MOTIE VAN HET LID SLAGER C.S.

Voorgesteld 24 mei 2011

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat van circa 80% van de rijksmonumenten het interieur niet is beschreven;

overwegende, dat veel eigenaren van monumenten daardoor in onzekerheid komen te verkeren over de vraag welke delen van het interieur wèl of niet vergunningplichtig zijn;

overwegende, dat kennis van de cultuurhistorische waarde van een interieur de eigenaar zal stimuleren om zorgvuldig met zijn monument om te gaan;

overwegende, dat het voor gemeenten, die de zorgplicht over de rijksmonumenten hebben, noodzakelijk is om ook de monumentale waarde van de interieurs te kennen;

verzoekt de regering al dan niet in samenwerking met de gemeenten en erfgoedorganisaties een plan te maken om de historisch waardevolle interieurs van alle rijksmonumenten te beschrijven en de eigenaren daarvan in kennis te stellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Slager

Koffeman

De Boer

Thissen

Peters

Naar boven