6 Stemmingen

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) (32131).

(Zie vergadering van 24 mei 2011.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Reuten (SP):

Voorzitter. Dit wetsvoorstel beoogt vereenvoudiging van de bruto-nettoloonbereking in de uitwerking waarvan er lastenneutraliteit moet zijn voor huishoudens en bedrijven, alsmede budgetneutraliteit voor de overheid. De SP-fractie steunt deze doelstellingen. Niettemin stemt zij tegen het wetsvoorstel. Dit vereist een korte toelichting.

Het kabinet heeft ons er niet van kunnen overtuigen dat het fiscale pakket uit het voorstel deze doelstellingen inderdaad realiseert. Het kabinet erkende vorige week in deze Kamer dat aangaande dit fiscale pakket in de memorie van toelichting grote berekeningsfouten staan, maar was niet bereid de Kamer vóór de stemming van vandaag de gecorrigeerde informatie te verstrekken. Mijn fractie heeft daarom twijfels of dit fiscale pakket aan de doelstellingen beantwoordt.

Wij achten het in strijd met onze parlementaire verantwoordelijkheid om slechts af te gaan op de geruststellend bedoelde woorden van de staatssecretaris van Financiën dat het via een correctie in 2012 wel goed komt met de uitwerking van de doelstellingen van dit voorstel. Maar dit wetsvoorstel ligt voor; niet één uit 2012. Het verleden transponerend naar de toekomst citeer ik Aisopos, via Erasmus en Hegel: "Hic Rhodus, hic saltus."

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, de PvdA, de ChristenUnie, GroenLinks, de SGP, D66, de OSF en de Fractie-Yildirim voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van de SP en de PvdD ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven