11 Lijst van besluiten en ingekomen stukken

Lijst van ingekomen stukken, met de door de Voorzitter ter zake gedane voorstellen

1. het volgende door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel:

Wijziging van de Ambtenarenwet, de Militaire Ambtenarenwet 1931 alsmede de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het uitsluitend elektronisch verzenden van berichten die betrekking hebben op de rechtspositie (32416).

Dit wetsvoorstel zal in handen worden gesteld van de desbetreffende commissie;

2. de volgende regeringsmissives:

een, van de minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Buitenlandse Zaken van 23 mei 2011 (griffienr. 148547);

een, van alsvoren, ten geleide van de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 23 mei 2011 (griffienr. 148546);

een, van de minister van Buitenlandse Zaken, inzake voornemen tot het sluiten van uitvoeringsverdragen (griffienr. 148569);

een, van alsvoren, inzake het protocol tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, Brussel, 24 juni 2010 (Trb. 2010, 240) (griffienr. 148568);

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van Kerncijfers 2006–2010 (griffienr. 148552);

een, van alsvoren, inzake regeling experimenten vmbo-mbo2 (griffienr. 148571);

een, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, ten geleide van het evaluatierapport over de wet op de beroepen in het onderwijs (griffienr. 148572);

een, van de minister van Financiën, ten geleide van het verslag van de Eurogroep en Ecofin-raad van 16 en 17 mei 2011 te Brussel (griffienr. 148433.01);

een, van alsvoren, ten geleide van het Financieel Jaarverslag van het Rijk 2010 (griffienr. 148556);

een, van de staatssecretaris van Financiën, ten geleide van het Beheersverslag Belastingdienst 2010 (griffienr. 148555);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, ten geleide van het jaarverslag Faunafonds 2010 (griffienr. 148567);

een, van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ten geleide van SUWI-rapportages (griffienr. 148553);

een, van alsvoren, inzake Internationale Arbeidsconferentie 2011 (griffienr. 148121.01);

een, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, ten geleide van het CCMO-jaarverslag 2010 (griffienr. 148554),

De Voorzitter stelt voor, deze missives voor kennisgeving aan te nemen. De bijlagen zijn neergelegd op de afdeling inhoudelijke ondersteuning ter inzage voor de leden;

3. het volgende geschrift:

een, van P.d.L., inzake wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen (32366) (griffienr. 148188.06).

Dit geschrift wordt van belang geacht voor de leden van de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie.

De Voorzitter stelt voor, dit geschrift voor kennisgeving aan te nemen.

Naar boven