5 Stemmingen

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen (31763).

(Zie vergadering van 24 mei 2011.)

De voorzitter:

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen vooraf.

Mevrouw Tan (PvdA):

Voorzitter. De PvdA-fractie had veel vragen en twijfels over dit wetsvoorstel ten aanzien van het monistisch stelsel en de twee amendementen van de heer Irrgang van de SP en de heer Kalma van de PvdA. Na de beantwoording door de minister is ons nog niet alles 100% duidelijk. Mar de minister heeft aangegeven met reparatiewetgeving te komen en hij heeft een integrale evaluatie over alle drie de elementen toegezegd, dus zowel over het wetsvoorstel als zodanig als over de twee amendementen. Die evaluatie komt na de invoering, dus over drie jaar.

De conclusie is dat de Partij van de Arbeid voor dit wetsvoorstel zal stemmen, met uitzondering van het lid Meurs. In dit wetsvoorstel is in haar optiek het principe dat bij macht tegenmacht hoort en daarmee samenhangend de benodigde checks-and-balances onvoldoende gewaarborgd. Zij zal dan ook tegen dit wetsvoorstel stemmen.

De heer Franken (CDA):

Voorzitter. De fractie van het CDA heeft over dit wetsvoorstel veel vragen gesteld en indringende kritiek geuit. Met de antwoorden van de minister kunnen wij, voor een deel weliswaar schoorvoetend, uit de voeten. Eén bezwaar blijft van de serie bezwaren die wij hebben geuit. Dat is het dwingende verbod om meer commissariaten te kunnen bekleden dan vijf in naamloze en besloten vennootschappen en stichtingen. De ene functie is nu eenmaal de andere niet. Nu heeft de minister de toezegging gedaan dat stichtingen met een cultureel, kerkelijk en charitatief doel van dit verbod zullen worden uitgezonderd. Op grond van die toezegging zal mijn fractie voor het wetsvoorstel stemmen.

De heer Vliegenthart (SP):

Voorzitter. De SP-fractie zal instemmen met het voorliggend wetsvoorstel, ondanks onze bedenkingen bij het invoeren van een monistisch systeem. Wij zijn bijzonder blij met de amendementen-Kalma/Irrgang die voor ons de balans naar de positieve kant hebben doen doorslaan. Wij zijn ook blij met de toezegging van de minister dat hij de wet over drie jaar zal evalueren. Ik heb vandaag mijn toezegging aan de minister gestand gedaan en hem mijn proefschrift gegeven. Mijn fractie wacht de reparatiewet gerust af en zal zien waar de minister mee komt. Zodra het door de Tweede Kamer is, zullen wij ernaar kijken.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, de PvdA, met uitzondering van het lid Meurs, de SP, de ChristenUnie, GroenLinks, de SGP, D66, de PvdD, de OSF en de Fractie-Yildirim voor dit wetsvoorstel hebben gestemd, zodat het is aangenomen.

Naar boven