4 Stemmingen

Aan de orde is de stemming over het wetsvoorstel Wijziging van de Tracéwet, Spoedwet wegverbreding en de Wet ruimtelijke ordening met het oog op de verbetering van de beroepsprocedure (31546).

(Zie vergadering van 24 mei 2011.)

De voorzitter:

Ik heet de minister van Veiligheid en Justitie die namens de regering bij de stemmingen aanwezig is, van harte welkom in de Eerste Kamer.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van een stemverklaring vooraf.

De heer Smaling (SP):

Voorzitter. De SP-fractie heeft vorige week niet deelgenomen aan het debat, maar wel aandachtig geluisterd. De wetswijziging waarover wij vandaag stemmen heeft een wonderlijke geschiedenis, die zich het best laat vergelijken met een striptease. Het grote uitkleden begon met het aannemen van de initiatiefwet Bestuurlijke lus in deze Kamer en naderhand vlogen er wat sokken en hemdjes door de lucht. De minister heeft zich echter met hand en tand verzet tegen het volledig uitkleden van deze wet. Daarmee is zij nu al een exponent van de nieuwe kuisheid die de VVD zich zal moeten aanmeten om de komende jaren wetgeving door deze Kamer te loodsen.

Mijn fractie heeft wel zorgen over het ruimtelijkeordeningsbeleid. Met de samenvoeging van VROM en Verkeer en Waterstaat tot I&M is de ruimtelijke ordening een beetje uit beeld geraakt. De minister liet doorschemeren dat veel, zo niet alles, decentraal afgehandeld kan worden. Daarover komen wij de komende weken, maanden en jaren ongetwijfeld nog te spreken, ook als de grote wijziging van de Tracéwet voorbij komt.

Wat betreft de voorliggende wetswijziging was de SP-fractie van mening dat deze overbodig was en ingetrokken kon worden. De volhardende wijze waarop de minister toch het debat wilde heropenen, heeft ons doen besluiten nog eens heel goed naar de stukken en de argumentatie te kijken.

Het heikele punt zit hem in de wijzigingen van ondergeschikte aard. Dit zijn de zachte kwalificaties waarmee deze Kamer moeite heeft. Gaat het echt alleen om een verkeerd ingetekend paaltje op een bestek, of gaat nu toch de weg het weer winnen van de bewoner?

Wie de tweede termijn vorige week van de minister naleest, moet vaststellen dat hier sprake was van een helder en adequaat verhaal, waarmee ook een rechter uit de voeten kan. Mijn fractie beloont dit graag en zal voor de wet stemmen.

De voorzitter:

De voorzitter was erg coulant wat betreft de lengte; het is immers de laatste vergadering in deze samenstelling.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de VVD, de PvdA, de SP, de ChristenUnie, de SGP, D66, de PvdD en de OSF voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en de Fractie-Yildirim ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven