Agenda opgesteld 10 juni 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 14 juni

14.00 uur

Woensdag 15 juni

10.15 uur

Donderdag 16 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de evaluatie van de uitwerking van de nieuwe staatkundige structuur inzake Bonaire, Sint Eustatius en Saba

34 300-IV, nr. 64

– de motie-Van Meenen/Pechtold over operationaliseren van de afspraak over het voorzieningenniveau

34 300-IV, nr. 65

– de motie-Van Meenen/Pechtold over doorbreken van de verkokering

34 300-IV, nr. 66

– de motie-Van Meenen/Pechtold over een op de lokale omstandigheden toegespitste mededingingsautoriteit op de eilanden

34 300-IV, nr. 67

– de motie-Van Meenen/Pechtold over de kosten voor het onderhoud bij infrastructurele projecten

34 300-IV, nr. 68

– de motie-Van Laar/Van Raak over verhoging van de kinderbijslag in Caribisch Nederland vanaf 2017

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het vrijhandelsverdrag met Canada (CETA)

De Voorzitter: dhr. Merkies wenst zijn motie op stuk nr. 32 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 985, nr. 28

– de motie-Bruins over geen voorlopige toepassing van het Investment Court System

31 985, nr. 29

– de motie-Bruins over standaarden voor de wijze waarop producten tot stand komen

31 985, nr. 30

– de motie-Bruins over de lijsten met uitzonderingen per sector

31 985, nr. 31

– de motie-Merkies c.s. over niet instemmen met voorlopige inwerkingtreding van CETA voordat de uitspraak van het Europees Hof van Justitie bekend is

31 985, nr. 32 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Merkies/Jasper van Dijk over de mogelijkheid dat nationale parlementen zich uitspreken over ICS in CETA

31 985, nr. 33

– de motie-Merkies c.s. over niet herbevestigen van het mandaat van de Commissie voor TTIP

31 985, nr. 34

– de motie-Grashoff/Thieme over pas op de plaats maken in de TTIP-onderhandelingen

31 985, nr. 35

– de motie-Grashoff over bij gemengde verdragen afzien van voorlopige inwerkingtreding

31 985, nr. 36

– de motie-Grashoff over het niet voorlopig toepassen van het ICS

31 985, nr. 37

– de motie-Verhoeven over het versterken van de handel in groene, innovatieve producten en technologieën

31 985, nr. 38

– de motie-Jan Vos/Teeven over geen aanpassingen die afdoen aan reeds gestelde eisen op het gebied van arbeid en milieu

31 985, nr. 39

– de motie-Jan Vos over een Europees bindend geschillenbeslechtingsmechanisme

31 985, nr. 40

– de motie-Teeven over het zo snel mogelijk goedkeuren van CETA

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het jaarverslag van het Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2015

De Voorzitter: dhr. Ronnes wenst zijn motie op stuk nr. 11 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 475-XIII, nr. 9

– de motie-Van Gerven over het openbaar maken van alle afspraken over begroting en begrotingsreserves

34 475-XIII, nr. 10 (ingetrokken)

– de motie-Van Gerven over het formuleren van heldere natuurdoelstellingen

34 475-XIII, nr. 11 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ronnes c.s. over de herkomst van de middelen in de begrotingsreserve duurzame energie

34 475-XIII, nr. 12

– de motie-Van Veldhoven/Koolmees over het standaard openbaar maken van afspraken over begrotingsreserves

34 475-XIII, nr. 13

– de motie-Van Veldhoven/Koolmees over het omzetten van de begrotingsreserve duurzame energie naar een fonds duurzame energie

34 475-XIII, nr. 14

– de motie-Wassenberg over overleg met gemeenten over dierennoodhulp

34 475-XIII, nr. 15

– de motie-Wassenberg over in beslag nemen van een olifant en twee zebra's bij een circus

34 475-XIII, nr. 16

– de motie-Wassenberg over het voor visserij uitsluiten van windmolenparken op zee

34 475-XIII, nr. 17

– de motie-Wassenberg/Thieme over het bij de koe houden van het kalf

34 475-XIII, nr. 18

– de motie-Wassenberg/Thieme over beschutting die voldoet aan landschappelijke randvoorwaarden

34 475-XIII, nr. 19

– de motie-Wassenberg/Thieme over een uitrijverbod voor diertransporten bij een buitentemperatuur van 28°C of hoger

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting

34 362, nr. 21 (aangehouden)

– de motie-Segers c.s. over uitvoering van de aanbevelingen van het rapport van de Erfgoedinspectie over de zaak Cees H.

34 362, nr. 22

– de motie-Krol over splitsen van het Ministerie van V&J

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

34 481, nr. 2

Brief van de Vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij de EU-voorstellen: Verordening visumliberalisatie Oekraïne COM (2016) 236, verordening visumliberalisatie Kosovo COM (2016) 277, verordening visumliberalisatie Turkije COM (2016) 279 en verordening voor herziening van het opschortingsmechanisme COM (2016) 290

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud bij alle voorstellen formeel te beëindigen.

Stemmingen

8. Stemmingen in verband met:

34 482, nr. 2

Brief van de Vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud zoals vastgelegd bij de EU-voorstellen: Herziening Dublinverordening COM (2016) 270, verordening tot herziening van EASO COM (2016) 271 en verordening tot herziening van EURODAC COM (2016) 272

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en het parlementair behandelvoorbehoud bij alle voorstellen formeel te beëindigen.

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

34 400, nrs. 1 en 2

Verslag van de Tijdelijke commissie evaluatie Wet op de parlementaire enquête

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de tijdelijke commissie te besluiten, en voor een periode van vijf jaar ervaring op te doen met het instrument parlementaire ondervraging en het tijdelijk protocol parlementaire ondervraging vast te stellen.

Stemming

10. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

De Voorzitter: omdat de motie vraagt om intrekking van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over motie nr. 35 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel en de overige moties.

33 852, nr. 35

– de motie-Kuzu over intrekking van het wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

33 852-(R2023)

Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen

33 852-(R2023) (bijgewerkt t/m amendement nr. 42)

– amendement Kuzu (27,I)

 • Indien 27 verworpen:

 • – amendement Voortman (19,I)

– artikel I, onderdelen A en B

– amendement Voordewind (22,I)

 • Indien 22 verworpen:

 • – amendement Voordewind (25,I)

 • Indien 22 verworpen:

 • – amendement Voordewind (25,II)

  • Indien 22 en 25 verworpen:

  • – amendement Marcouch (33,I)

 • Indien 22 en 25 verworpen:

 • Indien 22 verworpen:

 • – amendement Voordewind (25,II)

  • – amendement Marcouch (33,I)

– onderdeel C

 • Indien 22 verworpen:

 • – amendement Voordewind (25,II)

– onderdeel D

– onderdeel E

– amendement Kuzu (27,III)

 • Indien 27 verworpen:

 • Indien 27 en 19 verworpen:

  • – amendement De Graaf c.s. (38)

   • Indien 27, 19 en 38 verworpen:

   • – amendement Kuzu (28)

 • Indien 27, 19 en 38 verworpen:

– amendement bijzondere gedelegeerde Bikker c.s. (13)

– amendement Kuzu (27,IV)

– gewijzigd amendement Sjoerdsma (42)

 • Indien 27 en 19 verworpen:

 • N.B. Indien amendement 41 en 26 beide worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

– onderdeel F

– onderdelen G en H

– amendement Voordewind (22,II)

 • Indien 22 verworpen:

 • Indien 22 en 25 verworpen:

– onderdeel I

– onderdeel Ia t/m K

 • Indien 22 verworpen:

– onderdeel L

 • Indien 22 verworpen:

– onderdeel M

– onderdeel N

– artikel I

– amendement Van der Staaij/Keijzer (16) (invoegen artikel Ia)

– gewijzigd amendement Sjoerdsma c.s. (23)

– artikel II

– gewijzigd amendement Voortman/Sjoerdsma (39) (invoegen artikel II0a)

– amendement Sjoerdsma/Voortman (32) (invoegen artikel II0a)

– gewijzigd amendement Gesthuizen c.s. (41) (invoegen artikel IIb)

– artikel IIA

– artikel III

– amendement Kuzu (27,II)

 • Indien 27 verworpen:

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

12. Stemmingen over: overige moties ingediend bij Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

33 852, nr. 34

– de motie-Voortman/Sjoerdsma over voorlichting over de verliesbepaling in de Rijkswet op het Nederlanderschap

33 852, nr. 36 (aangehouden)

– de motie-Marcouch over onderzoek naar de voor- en nadelen van een dubbele nationaliteit

33 852, nr. 37

– de motie-Marcouch over verbeteren van de succesvolle participatie van vreemdelingen

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie

30 950, nr. 87

– de motie-Voortman c.s. over een pilot met stopformulieren

30 950, nr. 88

– de motie-Van Miltenburg/Marcouch over een betere toegankelijkheid tot antidiscriminatievoorzieningen in gemeenten

30 950, nr. 89

– de motie-Karabulut/Voortman over een rijksbrede pilot voor anoniem solliciteren bij de overheid

30 950, nr. 90

– de motie-Kuzu over het bestrijden van etnisch profileren door de politie

30 950, nr. 91

– de motie-Kuzu over een specialistische politieteam om discriminatie te bestrijden

30 950, nr. 92

– de motie-Kuzu over discriminatie als reden voor onmiddellijke ontslag

30 950, nr. 93

– de motie-Kuzu over naming and shaming van bedrijven die aantoonbaar discrimineren

30 950, nr. 94

– de motie-Kuzu over het meten van de effectiviteit van het Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie

30 950, nr. 95

– de motie-Amhaouch/Marcouch over de rol van het bedrijfsleven in het Nationaal Actieprogramma tegen discriminatie

30 950, nr. 96

– de motie-Marcouch/Van Miltenburg over het ontwikkelen van rijksbeleid voor etnische diversiteit

30 950, nr. 97

– de motie-Marcouch/Koşer Kaya over de effectiviteit van een stopformulier in beeld brengen

30 950, nr. 98 (overgenomen)

– de motie-Marcouch over klachten indienen via de politie-app

30 950, nr. 99

– de motie-Koşer Kaya over een laagdrempelige antidiscriminatievoorziening

30 950, nr. 100

– de motie-Koşer Kaya over onderzoek naar het hoge aantal sepots bij discriminatiedelicten

Stemmingen

14. Stemmingen in verband met:

27 570-(R1672)

Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden (beperken van de mogelijkheid een algemene maatregel van rijksbestuur uit te vaardigen zonder wettelijke grondslag daartoe)

27 570-(R1672) (bijgewerkt t/m amendement nr. 17)

– artikelen I t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

15. Stemming over: motie ingediend bij Voorstel van rijkswet van het lid Van Laar tot wijziging van de artikelen 14 en 38 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden

27 570, nr. 18

– de motie-Bikker c.s. over een advies van de Raad van State over amendement 27 570, nr. 17

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

32 415-(R1915)

Bepalingen omtrent de verlening van visa voor de toegang tot de landen van het Koninkrijk (Rijksvisumwet)

32 415-(R1915) (bijgewerkt t/m amendement nr. 17)

– artikelen 1 t/m 5

– amendement De Roon (17)

– artikel 6

– artikelen 7 t/m 19

– amendement Gevolmachtigde Minister Boekhoudt (16)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

17. Stemming over: motie ingediend bij de Rijksvisumwet

De Voorzitter: dhr. Ten Broeke wenst zijn motie op stuk nr. 18 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 415, nr. 18 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ten Broeke over aanscherpen van de migratie-en asielwetgeving

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Midden-Oosten vredespolitiek

23 432, nr. 421

– de motie-Kuzu over steun voor een importverbod voor producten uit illegale Israëlische nederzettingen

23 432, nr. 422

– de motie-Kuzu over activiteiten die bijdragen aan het illegale nederzettingenbeleid van de Israëlische regering

23 432, nr. 423

– de motie-Ten Broeke over niet handhaven van de herkomstaanduiding van producten uit door Israël bezette gebieden

23 432, nr. 424

– de motie-Ten Broeke/Van Bommel over de herkomstaanduiding van producten afkomstig uit de door Marokko bezette Westelijke Sahara

23 432, nr. 425

– de motie-Sjoerdsma c.s. over steun aan mensenrechtenorganisaties in Israël

23 432, nr. 426

– de motie-Van Bommel over opheldering over Nederlandse beleggingen in Israëlische banken

23 432, nr. 427

– de motie-Voortman over aandringen op voortgang in de dialoog over de Westelijke Jordaanoever

23 432, nr. 428

– de motie-Voortman over economische schade door het ontmoedigen, zaken te doen met illegale nederzettingen

23 432, nr. 429

– de motie-Voortman over druk op de Israëlische en Palestijnse autoriteiten om mensenrechtenverdedigers hun werk te laten doen

23 432, nr. 430

– de motie-Van der Staaij c.s. over beëindigen van de financiering van organisaties die een boycot van Israël nastreven

23 432, nr. 431

– de motie-Van der Staaij/Voordewind over in kaart brengen van de activiteiten van BDS-bewegingen

23 432, nr. 432

– de motie-Voordewind c.s. over een einde maken aan het overmaken van geld aan veroordeelde Palestijnen

23 432, nr. 433

– de motie-Voordewind c.s. over geen steun verlenen aan het toepassen van interpretatieve mededelingen

23 432, nr. 434

– de motie-Servaes c.s. over constructieve deelname aan vredesbesprekingen

23 432, nr. 435

– de motie-Knops c.s. over schadevergoeding door Israël voor sloop van Nederlandse en Europese projecten

19. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

20. Debat over de waardedaling van woningen in Groningen door aardbevingen met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

21. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

22. VAO BTW (AO d.d. 02/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Decentralisatie Wmo (AO d.d. 08/06) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Energie (AO d.d. 20/04) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. Gezamenlijke behandeling van:

34 371-(R2066)

Goedkeuring van het op 29 september 2015 te ‘s-Gravenhage tot stand gekomen Aanvullend Verdrag bij het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 171 en 182)

34 280-(R2058)

Goedkeuring van het op 16 december 2014 te Willemstad tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden, ten behoeve van Curaçao, en de Verenigde Staten van Amerika tot verbetering van de internationale naleving van de belastingplicht en de tenuitvoerlegging van de FATCA (Trb. 2015, 11 en 144)

34 333

26. Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg

34 291

27. Voorstel van wet van het lid Van Vliet tot wijziging van Boek 6 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het invoeren van een verbod op het vragen van een toeslag voor het gebruik van betaalmiddelen bij consumenten (Wet verbod toeslag gebruik betaalmiddelen bij consumenten) (voortzetting)

34 459

28. Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanvullingen bij het toekomstbestendig maken van de landelijke publieke mediadienst

33 885

29. Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche

34 411

30. Goedkeuring van de op 19 februari 2013 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende een eengemaakt octrooigerecht (Trb. 2013, 92 en 2016, 1)

34 307, nr. 20

31. Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Langetermijnagenda

21, 22 en 23 juni (week 25)

– VAO Verdeling middelen onderwijsachterstandenbeleid (AO d.d. 14/04)

– VSO over de reactie op het rapport «Private activiteiten van bekostigde onderwijsinstellingen» van de Inspectie van het Onderwijs (28 753, nr. 39)

– VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 20/04)

– VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 26/05)

– VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 01/06)

– VAO Luchtvaart (inclusief vliegen over conflictgebieden) (AO d.d. 01/06)

– VAO Belastingdienst (AO d.d. 01/06)

– VAO Cultuur (AO d.d. 02/06)

– VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 08/06)

34 349 (Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding)

34 384 (Wijziging van de Kieswet in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen))

34 247 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen)

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

34 347 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs BES met betrekking tot enkele kwaliteitsaspecten in het beroepsonderwijs)

34 375 (Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de versterking van de betrokkenheid van de werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf of de inrichting van de werkgever en de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts, en enige andere wijzigingen)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (voortzetting)

34 412 (Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet op het onderwijstoezicht en het Wetboek van Strafrecht, in verband met het tegengaan van misleidend gebruik van de naam universiteit en hogeschool, het onterecht verlenen en voeren van graden, alsmede het bevorderen van maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef door rpho’s (bescherming namen en graden hoger onderwijs))

34 457 (Wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs en enkele andere wetten ter invoering van een vroegtijdige aanmelddatum voor en toelatingsrecht tot het beroepsonderwijs)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

34 433, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een pil teveel maakt geen crimineel»)

33 996 (Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand)

28, 29 en 30 juni (week 26)

– VAO Spoor (AO Spoor d.d. 19/05)

– VAO Privacy (AO d.d. 18/05)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

34 413 (Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten))

34 389 (Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak)

34 390 (Wet bewijsvermoeden gaswinning Groningen)

34 348 (Wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen))

34 399 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met de elektronische zorgpolis)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn)

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

34 402 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

34 158 (R2048) (Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen) (voortzetting)

5, 6 en 7 juli (week 27)

– Debat over de Voorjaarsnota

-34 436 (Wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (nieuwe normering primaire waterkeringen)

Zomerreces: week 28 t/m 35

6, 7 en 8 september (week 36)

34 268 (Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

13, 14 en 15 september (week 37)

34 295 (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 294 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot bestrijding van het verwerven en voorhanden hebben van uit misdrijf afkomstige voorwerpen (aanpassing witwaswetgeving))

20, 21 en 22 september (week 38)

– Prinsjesdag

27, 28 en 29 september (week 39)

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

34 309 (Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

33 506 (voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem) (dupliek)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

7. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

8. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

9. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

10. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

12. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

13. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

14. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

15. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

16. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (ministers SZW en EZ)

17. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

18. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

19. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

20. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

21. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

22. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

23. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

24. Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

25. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

26. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

27. Debat over de plannen van aanpak voor Curaçao en Sint-Maarten (Bosman) (Minister BZK)

28. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

29. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

30. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven (Rutte) (Minister VWS, Minister V&J)

31. Debat over de invloed van Eritrea in Nederland (Azmani) (Minister BuZa, Staatssecretaris V&J, Minister SZW)

32. Debat over schadelijke chemische stoffen in voedsel (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

33. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

34. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

35. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

36. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

37. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

38. Debat over het dubbele schooladvies (Grashoff) (Staatssecretaris OCW)

39. Debat over de financiering en verkoop van het Vakcollege (Jadnanansing) (Minister OCW)

40. Debat over gevangenen die medische gegevens verwerken (Bruins Slot) (Minister VWS, Minister V&J)

41. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

42. Debat over de vermogensrendementheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

43. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

44. Debat over het budget van de nationale politie (Helder) (Minister V&J)

45. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

46. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

47. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

48. Debat over de stijging van het aantal meldingen van seksueel geweld op scholen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

49. Debat over het uitblijven van een gezondheidsonderzoek naar fijnstof (Thieme) (Staatssecretaris I&M)

50. Debat over de groeiende tweedeling in het mbo (Siderius) (Minister OCW)

51. Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven) (Minister van EZ)

52. Debat over onderhandse zorgcontracten in de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

53. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

54. Debat over de kabinetsreactie op de Fyra-enquête en de NS-strategie (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën)

55. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

56. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

57. Debat over misstanden in het gevangeniswezen (Volp) (Staatssecretaris V&J)

58. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

59. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

60. Debat over duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie (Gesthuizen) (Minister BuHa-OS)

61. Debat over het pakket aan arbeidsmaatregelen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

62. Debat over de oproep van het Turks consulaat om belediging van president Erdogan aan te geven (Karabulut) (Minister BZK en Minister SZW)

63. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

64. Debat over Nederlandse rozenkwekers die naar Afrika vertrekken (Lodders) (Staatssecretaris EZ)

65. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

66. Debat over het korten van pensioenen (Krol) (Staatssecretaris SZW)

67. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

68. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

69. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

70. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

71. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

72. Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

73. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

74. Debat over ziekenhuizen die medische missers verzwijgen (Otwin van Dijk) (Minister VWS)

75. Debat over asbest (Smaling) (Staatssecretaris I&M)

76. Debat over proefboringen naar gas bij Schiermonnikoog (Van Tongeren) (Minister EZ)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

2. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

5. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

6. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

7. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

8. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

9. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

10. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

11. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (Siderius) (Minister SZW)

12. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

13. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

14. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

15. Dertigledendebat over de prestatiedruk in het kleuteronderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

16. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

17. Dertigledendebat over de toekomst van de arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister SZW)

18. Dertigledendebat over de begrotingsreserve duurzame energie (Van Tongeren) (Minister EZ)

19. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

21. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

22. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

23. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

24. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

25. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

26. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

27. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

28. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

29. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan (Van Tongeren) (Minister I&M)

30. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

31. Dertigledendebat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

32. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (Minister EZ)

33. Dertigledendebat over het screenen van asielzoekers (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

34. Dertigledendebat over het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije (Keijzer) (Staatssecretaris V&J)

35. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

36. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ‘t Wout) (Staatssecretaris SZW)

37. Dertigledendebat over een Oekraïense «plofkipfabriek» in Veenendaal (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

38. Dertigledendebat over de stand van zaken inzake MH17 (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

39. Dertigledendebat over de erkenning van de Armeense genocide door Duitsland (Voordewind) (Minister BuZa)

40. Dertigledendebat over het kernafval in Petten (Dik-Faber) (Minister I&M)

41. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval bewust buiten de openbaarheid heeft gehouden (Moors) (Minister SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 13 juni 2016 van 11.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de implementatiewet richtlijn collectief beheer (34 243) en over de Wet continuïteit ondernemingen I (34 218)

Maandag 20 juni 2016 van 10.00 uur tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de veteranennota 2016

Woensdag 20 juni 2016 van 13.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen (Kamerstuk 34 469)

Maandag 27 juni 2016 van 10.00 uur tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met invoering van het trekkerkenteken (Kamerstuk 34 397)

Maandag 4 juli 2016 van 10.00 uur tot 15.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de Wet nieuwe normering primaire waterkeringen (Kamerstuk 34 436)

Recesperiodes

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Naar boven