Agenda opgesteld 7 februari 2014

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 11 februari

14.00 uur

Woensdag 12 februari

10.15 uur

Donderdag 13 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de Initiatiefnota over Derivaten beheersen

33 489, nr. 15

– de motie-Nijboer over een verbod op margin calls in derivatencontracten

33 489, nr. 16

– de motie-Van Hijum/Merkies over normen om speculatie met derivaten te verhinderen

33 489, nr. 17

– de motie-Van Hijum over een definitie van embedded derivaten

33 489, nr. 18

– de motie-Van Hijum over onderzoek naar de implementatie van de EMIR-regelgeving door banken

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over de nota Deelnemingenbeleid Rijksoverheid 2013

28 165, nr. 171

– de motie-Paulus Jansen over nieuwe staatsdeelnemingen in relatie tot verduurzaming van de energievoorziening

28 165, nr. 172

– de motie-Paulus Jansen/Van Hijum over een belang van 51% in URENCO

28 165, nr. 173

– de motie-Van Hijum/Paulus Jansen over het aanmerken van het bezit van aandelen URENCO als van «strategisch belang»

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

33 740

Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen

33 740 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– artikel I, aanhef

– amendement Jasper van Dijk/Rog (11,II)

– onderdeel A

– amendement Jasper van Dijk/Rog (11,III)

– onderdeel B

– amendement Jasper van Dijk/Rog (11,IV)

– onderdeel C

– amendement Van Meenen (7,II)

– amendement Jasper van Dijk (12,II)

– amendement Van Meenen (7,III t/m V)

N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 12 wordt aangenomen, komen in artikel I, onderdeel D, het eerste tot en met het vijfde onderdeel te vervallen.

– gewijzigd amendement Beertema (10,II)

– onderdeel D

– gewijzigd amendement Beertema (10,III) (invoegen onderdeel Da)

– amendement Jasper van Dijk/Rog (11,V)

– onderdeel E

– artikel I

– artikel II, aanhef

– gewijzigd amendement Beertema (10,IV)

– amendement Van Meenen (7,VI)

– amendement Jasper van Dijk (12,III)

– amendement Van Meenen (7,VII t/m IX)

N.B. I: Indien amendement 10, amendement 7 en amendement 12 tezamen worden aangenomen, komen in artikel II, onderdeel A, het eerste tot en met het vijfde subonderdeel te vervallen

N.B. II: Indien zowel amendement 7 als amendement 12 wordt aangenomen, komen in artikel II het eerste tot en met het vijfde onderdeel te vervallen.

– artikel II

– artikelen III t/m V

– amendement Jasper van Dijk (12,IV)

– artikel VI

– amendement Jasper van Dijk (12,V)

– artikel VII

– artikel VIII

– amendement Jasper van Dijk/Rog (11,I)

– amendement Jasper van Dijk (12,I)

– amendement Van Meenen (7,I)

– gewijzigd amendement Beertema (10,I)

N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 12 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan het deel van de wijzigingsopdracht amendement 7, onderdeel I, dat «, de vakbenaming» vervangt door «en de vakbenaming».

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

6. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES

33 740, nr. 13

– de motie-Jadnanansing/Straus over de kennisbasis science als richtinggevend kader voor science-onderwijs in de onderbouw

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het standpunt van de VNG over de uitvoering van de nieuwe WMO

De Voorzitter: mw. Voortman verzoekt haar motie op stuk nr. 8 aan te houden.

33 841, nr. 7

– de motie-Keijzer over helderheid verschaffen over randvoorwaarden

33 841, nr. 8 (aangehouden)

– de motie-Voortman over doorrekening van de plannen door het CPB

33 841, nr. 9

– de motie-Bergkamp/Van ‘t Wout over gemeenten duidelijkheid geven over de overheveling van budgetten

33 841, nr. 10

– de motie-Bergkamp/Van der Staaij over overleg tussen gemeenten en zorgverzekeraars

33 841, nr. 11

– de motie-Bergkamp/Otwin van Dijk over aandacht voor privacy bij de ontwikkeling van sociale wijkteams

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de gaswinning in Groningen

33 529, nr. 34

– de motie-Jan Vos c.s. over veiligheid als primair criterium voor de winning van gas

33 529, nr. 35

– de motie-Jan Vos c.s. over opleiden van mensen in de regio in aardbevingsbestendig bouwen

33 529, nr. 36

– de motie-Jan Vos/Van Tongeren over versterking van de functie van de gasombudsman

33 529, nr. 37

– de motie-Paulus Jansen/Van Tongeren over een schadefonds gaswinning Groningen

33 529, nr. 38

– de motie-Paulus Jansen c.s. over een hulpteam voor gedupeerde eigenaar-bewoners

33 529, nr. 39 (aangehouden)

– de motie-Paulus Jansen/Jan Vos over TenneT belasten met de uitrol van een collectief hoogspanningsnet op zee

33 529, nr. 40

– de motie-Van Veldhoven c.s. over concretisering van de afspraken over spoor 4

33 529, nr. 41

– de motie-Van Veldhoven/Jan Vos over één aanspreekpunt voor bewoners

33 529, nr. 42

– de motie-Van Tongeren/Ouwehand over aanpassing van de verdeling van de aardgasbaten tussen NAM en Rijk

33 529, nr. 43

– de motie-Van Tongeren/Ouwehand over alleen aardgaswinning als dit schoon en veilig kan

33 529, nr. 44

– de motie-Agnes Mulder c.s. over niet afwijken van het SodM-advies

33 529, nr. 45

– de motie-Klever over benutten van 300 miljoen uit het budget voor een uitkoopregeling

33 529, nr. 46

– de motie-Klever over afschaffen van de dialoogtafel

33 529, nr. 47

– de motie-Klever over een veiligheidsheffing voor alle afnemers van het Groninger gas

33 529, nr. 48

– de motie-Dik-Faber c.s. over voorbereiden op een eventuele drastische vermindering van aardgaswinning

33 529, nr. 49

– de motie-Dik-Faber/Van Veldhoven over de NAM opdragen om rekening te houden met de compactie in het zuidelijk deel

33 529, nr. 50 (ingetrokken)

– de motie-Dik-Faber/Van Tongeren over onderzoek naar het effect van gaswinning en zoutwinning in hetzelfde gebied

33 529, nr. 51

– de motie-Dijkgraaf c.s. over versnelling van de vergunningprocedures voor het aardbevingsbestendig maken van gebouwen

33 529, nr. 52

– de motie-Klein over aandacht voor de psychosociale problematiek

33 529, nr. 53

– de motie-Klein/Jan Vos over betrekken van kleine ondernemers bij de beoordeling van schrijnende gevallen

33 529, nr. 54

– de motie-Klein over een aardgasfonds voor toekomstige generaties

33 529, nr. 55

– de motie-Ouwehand over de bewijslast bij de veroorzaker van schade leggen en niet bij de slachtoffers

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

33 831, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de subsidiariteitstoets inzake het EU-voorstel voor een richtlijn betreffende procedurele waarborgen voor kinderen die verdachte of beklaagde zijn in een strafprocedure (COM(2013) 822)

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en in te stemmen met de brief aan de Voorzitter van de Europese Commissie.

Stemmingen

10. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het VAO Toezicht NVWA

De Voorzitter: dhr. Graus wenst zijn motie op stuk nr. 381 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

26 991, nr. 380

– de motie-Graus over het kwalitatief en kwantitatief verhogen van NVWA-personeel

26 991, nr. 381 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Graus over NVWA-dierenartsen laten vergezellen door een Buitengewoon Opsporingsambtenaar

Stemmingen

11. Stemmingen in verband met:

33 801

Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)

Een eerste voorlopige stemmingslijst zal in de loop van deze middag verschijnen.

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten

33 801, nr. 48

– de motie-Potters/Dijkgraaf over het maximeren van het verzamelinkomen uit bijstandsuitkeringen

33 801, nr. 49

– de motie-Voortman over het vergemakkelijken van de instroom van bijstandsgerechtigden

33 801, nr. 50

– de motie-Voortman over maatregelen waardoor niemand onder het bestaansminimum terechtkomt

33 801, nr. 58 (gewijzigd, was nr. 51) (aangehouden)

– de gewijzigde motie-Voortman over een plan van aanpak voor het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap

33 801, nr. 52

– de motie-Pieter Heerma/Van Weyenberg over het minimaliseren van de kans op ontwijking van de kostendelersnorm

33 801, nr. 53

– de motie-Karabulut over een verdringingstoets voor gemeenten

33 801, nr. 54

– de motie-Karabulut over het respecteren van de vrijheid van sociale partners om cao-afspraken te maken

33 801, nr. 55

– de motie-Klein over niet toepassen van de kostendelersnorm in geval van mantelzorg voor of door AOW-gerechtigden

33 801, nr. 56

– de motie-De Graaf over het kunstmatig onderscheid tussen misdragingen en ernstige misdragingen in het sanctiebeleid

33 801, nr. 57

– de motie-De Graaf over beslag laten leggen op bezittingen van de bijstandsfraudeur

Stemming

13. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over het stropen in bossen en wateren

28 286, nr. 722

– de motie-Geurts over boa's samen laten werken met wildbeheereenheden

14. Debat over het verzamelen van 1,8 miljoen metadata van telefoonverkeer door de Nederlandse veiligheidsdiensten met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

15. Dertigledendebat over de inkomenseffecten van het kabinetsbeleid voor mensen met een beperking met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

16. Dertigledendebat over het SCP-rapport «Met zorg ouder worden» met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

17. VAO Arbeidsomstandigheden (AO d.d. 23/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Telecommunicatie (AO d.d. 30/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Toptalent in het funderend onderwijs (AO d.d. 23/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Masterplan DJI (AO d.d. 29/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 30/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 818

22. Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en wijziging van verschillende wetten in verband met het aanpassen van de Werkloosheidswet, het verruimen van de openstelling van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen en de beperking van de toegang tot de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (Wet werk en zekerheid)

33 663

23. Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school

33 758, nrs. 18 t/m 20

24. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

33 758, nr. 21

25. Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»

33 758, nr. 22

26. Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Stop de overvolle klassen»

33 718

27. Goedkeuring van het op 31 mei 2013 te Beijing tot stand gekomen Verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2013, 104)

Langetermijnagenda

18, 19 en 20 februari (week 8)

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01)

– VAO Voedsel (AO d.d. 18/12)

– VAO Dierziekten en antibioticagebruik (AO d.d.15/01)

– VAO Fusies en voorzieningenplanning po en vo (AO d.d. 05/02)

– VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 30/01)

– VAO Politieonderwerpen (AO d.d. 30/01)

27 858, nr. 220

– VSO Gewasbescherming buiten de landbouw

– VAO Duurzaam hout (AO d.d. 04/12)

– VAO Aanpassing eigenwoningforfait (AO d.d. 16/01)

– VAO Beleidsbrief nucleaire ontwapening en non-proliferatie (AO d.d. 29/01)

– VAO Luchtvaart (AO d.d. 23/01)

– Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Huizenprijzen (debat met de regering)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie)

33 713 (Wijziging van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 in verband met de invoering van een compartimenteringsreserve (Wet compartimenteringsreserve))

33 729 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht in verband met het verstrekken van vertrouwelijke gegevens of inlichtingen door de Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten aan de Algemene Rekenkamer)

33 582 (Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht)

33 638 (Goedkeuring van het op 10 augustus 2012 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 179 en 192, en Trb. 2013, 84))

33 847 (Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014) (indien de voorbereiding is voltooid)

33 161 (Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere wetten gericht op bevordering deelname aan de arbeidsmarkt voor mensen met arbeidsvermogen en harmonisatie van deze regelingen (Invoeringswet Participatiewet))

33 488 (Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang))

33 798 (Wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium)

33 597 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen)

Krokusreces: 21 februari t/m 3 maart (week 9)

4, 5 en 6 maart (week 10)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012

33 716 (Wijziging van de Algemene Kinderbijslagwet, de Wet op het kindgebonden budget, de Wet werk en bijstand, de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet studiefinanciering 2000 en enige andere wetten in verband met hervorming en versobering van de kindregelingen (Wet hervorming kindregelingen))

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen)

33 484 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken)

33 685 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit))

33 781 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (T-rijbewijs))

33 325 (Voorstel van wet van het lid Bosman houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland))

32 889 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen))

33 619 (Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg)

33 742 (Wijziging van de Wet overdracht tenuitvoerlegging strafvonnissen in verband met aanvulling van de bepaling over de procedure van voortgezette tenuitvoerlegging)

33 543 (Goedkeuring van het op 15 oktober 2012 tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (Trb. 2013, 12))

11, 12 en 13 maart (week 11)

32 476 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling)

33 797 (Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek))

32 271 (Nieuwe regels met betrekking tot de verdeling van woonruimte en de samenstelling van de woonruimtevoorraad (Huisvestingswet 2014))

33 438 (Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist)

33 669 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (voortzetting)

33 849 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn 2013/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van kredietinstellingen en het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (PbEU 2013, L 176) en ter implementatie van verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2013, L 176) (Implementatiewet richtlijn en verordening kapitaalvereisten))

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur))

18 en 20 maart (week 12) (19 maart geen vergadering)

nog te bepalen

25, 26 en 27 maart (week 13)

nog te bepalen

1, 2 en 3 april (week 14)

33 659 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s)

8, 9 en 10 april (week 15)

nog te bepalen

15, 16 en 17 april (week 16)

nog te bepalen

22, 23 en 24 april (week 17)

Debat over het Stabiliteitsprogramma en het Nationaal Hervormingsprogramma (onder voorbehoud)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11)

33 691 (Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet, de Wet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de Waterschapswet (institutionele bepalingen))

33 509 (Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens) (commissie heeft besloten een nader verslag uit te brengen)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs) (commissie V&J heeft nader verslag uitgebracht)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + tweede termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

33 168 (Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg)(behandeling op verzoek van de minister uitgesteld in afwachting van een nota van wijziging)

33 362 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben) (behandeling op verzoek van de minister uitgesteld, zie 33 168))

33 311 (Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie) (antw. 1e termijn + tweede termijn)(de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 382 (Aanpassing van de Advocatenwet en enige andere wetten in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde en herziening van het toezicht op advocaten (Wet positie en toezicht advocatuur))

Te agenderen debatten

1. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (staatssecretaris EZ + minister VWS)

2. Debat over het afluisteren door de NSA en de rol van Nederland daarin (Van Raak) (minister BZK en V&J) (na ontvangt van het kabinetsstandpunt)

3. Debat over schaliegas (Van Tongeren) (minister EZ)

4. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + minister EZ + staatssecretaris I&M)

5. Debat over fraude in Nederland (Gesthuizen) (minister V&J)

6. Debat over de inzet van vrijwilligers en werklozen in de thuiszorg (Leijten) (staatssecretaris VWS en SZW)

7. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (staatssecretaris VWS)

8. Debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie» (Pechtold) (minister-president)

9. Debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving (Slob) (minister-president)

10. Debat over de gevolgen van het loslaten van de melkquotering door de EU (Smaling) (staatssecretaris EZ)

11. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (minister VWS, staatssecretaris EZ en staatssecretaris I&M)

12. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (staatssecretaris VWS en minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

13. Debat over het bericht «Werkloosheid klimt naar niveau van de jaren «80» (De Graaf) (minister SZW)

14. Debat over het bericht «Jihad-hooligans op ramkoers» (Heerma) (minister SZW)

15. Debat over de stijging van het aantal meldingen van racisme (Yücel) (minister SZW)

16. Debat over het bericht dat de kinderbijslag niet gekort mag worden in het buitenland (De Graaf) (minister SZW)

17. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (minister Financiën)

18. Debat over de jaarcijfers van ziekenhuizen (Leijten) (minister VWS)

19. Debat over het bericht «Grote examenfraude ROC Amsterdam» (Jadnanansing) (minister OCW)

20. Debat over het passend onderwijs (Ypma) (staatssecretaris OCW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het intrekken van de Beginselenwet AWBZ-zorg (Agema) (staatssecretaris VWS)

2. Dertigledendebat over het bericht dat bewoners nog steeds door zorginstellingen bestolen worden (Agema) (staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over het bericht »Ministerie spekt een club farmaceuten» (Klever) (minister en staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over de bezuiniging op maagzuurremmers (Leijten) (minister VWS)

5. Dertigledendebat over het bericht dat «harder rijden de gezondheid schaadt» (Van Veldhoven) (minister en staatssecretaris I&M)

6. Dertigledendebat over belastingnomaden (Omtzigt) (staatssecretaris Fin, minister BZK)

7. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (staatssecretaris EZ)

8. Dertigledendebat over het bericht dat de klacht van de Conferentie van Europese Kerken over de opvang van ongedocumenteerde volwassenen gegrond is verklaard (Gesthuizen) (staatssecretaris V&J)

9. Dertigledendebat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over de bescherming van persoonsgegevens door gemeenten (Van Weyenberg) (staatssecretaris SZW)

11. Dertigledendebat over het bericht «geen hoger loon voor EU-functionarissen» (Omtzigt) (minister BuZa)

12. Dertigledendebat over de adviezen inzake kindermishandeling (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over de financiering van de kolenmijnbouwindustrie (Ouwehand) (minister BuHa/OS en minister Financiën)

14. Dertigledendebat over het ontslaan van oudere leraren in het onderwijs (Beertema) (minister OCW)

15. Dertigledendebat over het bericht «Helft 55-plussers lang zonder werk» (Klein) (minister SZW)

16. Dertigledendebat over de opvoedpoli’s (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

17. Dertigledendebat over risicoselectie door zorgverzekeraars in de basisverzekering (Leijten) (minister VWS)

18. Dertigledendebat over de Nederlandse afvaardiging naar de Winterspelen in Sotsji (Sjoerdsma) (minister BuZa)

19. Dertigledendebat over de gevolgen van de accijnsverhogingen voor pomphouders en MKB in de grensstreek (Merkies) (staatssecretaris Financiën)

20. Dertigledendebat over het bericht dat duizenden Oost-Europeanen in ons land naar dokter of ziekenhuis gaan, maar de rekening niet betalen (Klever) (minister VWS)

21. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars goedkope zorgverzekeringen aanbieden aan uitsluitend buitenlandse werknemers (Klever) (minister VWS)

22. Dertigledendebat over het bericht dat de zwaardere ZZP's in de GGZ naar de gemeenten gaan (Keijzer) (staatssecretaris VWS)

23. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie dreigt te exploderen in 2015 (Voortman) (minister VWS)

24. Dertigledendebat over de Gülenbeweging in Nederland (Van Klaveren) (minister SZW)

25. Dertigledendebat over de JSF (De Roon) (minister EZ)

26. Dertigledendebat over de sobere opvangcentra voor kinderen (Kooiman) (staatssecretaris VWS)

27. Dertigledendebat over het scheiden van hoogbejaarde echtparen door het kabinetsbeleid (Agema) (staatssecretaris VWS)

28. Dertigledendebat over minder zorgplekken voor gehandicapten (Leijten) (staatssecretaris VWS)

29. Dertigledendebat over mensen die ziek zijn als gevolg van hun werk (Karabulut) (minister VWS)

Wetgevings- notaoverleggen

Er zijn geen overleggen geagendeerd.

Recesperiodes

Krokusreces 2014: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 19 maart 2014 (geen avondvergadering op dinsdag 18 maart en geen vergadering op woensdag 19 maart 2014)

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014

Verkiezingen Europees Parlement: donderdag 22 mei 2014 (geen avondvergadering op woensdag 21 mei en geen vergadering op donderdag 22 mei 2014)

Hemelvaart donderdag 29 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 4 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 3 maart en geen vergadering op woensdag 4 maart 2015)

Hemelvaart donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Naar boven