Agenda opgesteld 13 december 2013

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

14.00 uur

10.15 uur

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

3. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen)

33 719 (bijgewerkt t/m amendement nr. 11)

– artikel I, aanhef

– amendement Schouw (9,I)

– onderdelen A t/m D

– onderdelen E t/m BG

– artikel I

– artikel II, onderdelen 0A en A

– amendement Schouw (9,II)(invoegen onderdelen Aa en Ab)

– amendement Schouw (9,III)

– onderdeel B

Indien 9 verworpen:

– amendement Segers (10)(invoegen onderdeel Ba)

– amendement Schouw (9,IV)

– onderdeel C

– onderdelen D t/m F

– amendement Schouw (9,V)

– onderdeel G

– amendement Schouw (9,VI)

– onderdeel H

– amendement Schouw (9,VII)

– onderdeel I

– amendement Schouw (9,VIII)

– onderdeel J

– amendement Schouw (9,IX)(invoegen onderdeel Ja)

– amendement Segers (11)(invoegen onderdeel Ja)

N.B. Indien zowel amendement 9 als amendement 11 wordt aangenomen, wordt amendement 11 niet verwerkt.

– onderdelen K t/m M

– artikel II

– artikelen III en IV

– amendement Schouw (9,X)

– artikel V

– artikelen VI t/m VIII

– beweegreden

– wetsvoorstel

4. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet aanpassing waterschapsverkiezingen

– de motie-Schouw over nut en noodzaak van de geborgde zetels

– de motie-Schouw over een visie op de toekomst van de waterschappen

– de motie-Segers over de bezoldiging van de leden van het dagelijks bestuur

5. Stemming over: motie ingediend bij het debat over privéklinieken in de geestelijke gezondheidszorg en marktwerking

– de motie-Leijten over een inhoudelijke toetsing op kwaliteit

6. Stemmingen in verband met:

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders)

33 258 (bijgewerkt t/m amendement 21)

– amendement Litjens (20,I)

– artikel 1

– amendement Litjens (20,II)

– artikel 2

– amendement Litjens (20,III)

– artikel 3

– gewijzigd amendement Bisschop (19,I)

– artikel 4

– gewijzigd amendement Bisschop (19,II)

– amendement Litjens (20,IV)

– artikel 5

– gewijzigd amendement Bisschop (19,III)

– amendement Litjens (20,V)

– artikel 6

– amendement Litjens (20,VI)

– artikel 7

– artikelen 8 t/m 10

– amendement Litjens (20,VII)

– artikel 11

– amendement Litjens (20,VIII)

– artikel 12

– amendement Litjens (20,IX)

– artikel 13

– amendement Litjens (20,X)

– artikel 14

– amendement Litjens (20,XI)

– artikel 15

– amendement Litjens (20,XII t/m XIV)

– artikel 23

– amendement Litjens (20,XV)

– artikel 25

– amendement Litjens (21,I)

– artikel 26

– amendement Litjens (20,XVI)

– artikel 27

– amendement Litjens (21,II)

– artikel 28

– artikel 29

– beweegreden

– wetsvoorstel

7. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet Huis voor klokkenluiders

– de motie-Litjens over een klokkenluidersregeling in de private sector

– de motie-Tanamal c.s. over aandachtspunten voor de wetsevaluatie

– de motie-Van Toorenburg/Litjens over het Huis voor klokkenluiders vormgeven als een zbo

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Leraren, lerarenopleidingen en het Nationaal Onderwijsakkoord

– de motie-Rog over geen onbevoegde leraren in het lerarenregister

– de motie-Bisschop over vergroten van het bereik van de educatieve minor

– de motie-Bisschop over brede onderwijsbevoegdheid met smalle bekwaamheden in het basisonderwijs

– de motie-Van Meenen over ervaren leraren met een pabo-diploma bevoegd maken voor de vmbo-onderbouw

– de motie-Ypma c.s. over extra gelden aanwenden voor behoud van arbeidsplaatsen

– de motie-Ypma over versterken van complexe vaardigheden onder docenten

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Wetenschapsbeleid

– de motie-Jasper van Dijk over een landelijk register van nevenfuncties van hoogleraren

– de motie-Beertema over uitbreiding van de wetenschappelijke gedragscode naar politieke motieven

– de motie-Van Meenen over het formaliseren van de functie van Chief Scientific Advisor

10. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over dierenwelzijn

De Voorzitter: mw. Lodders wenst haar motie op stuk nr. 704 nader te wijzigen. De nader gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

– de nader gewijzigde motie-Lodders over de economische en financiële gevolgen van maatregelen in de veehouderij

11. Stemmingen in verband met:

Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Raad van de Rechtspraak inzake de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het Presidium te besluiten en in te stemmen met het verzoek van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport om een advies te vragen aan de Raad voor de Rechtspraak over de Nota naar aanleiding van het Verslag en de Nota van Wijziging bij de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Antibioticaresistentie

– de motie-Ouwehand over een plan van aanpak tegen het resistent worden van schimmels

– de gewijzigde motie-Ouwehand over het per direct van de markt halen van een aantal bestrijdingsmiddelen

– de motie-Bruins Slot over infectiepreventie in zorginstellingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Woningcorporaties

– de motie-Fritsma over het aanpakken van topinkomens van corporatiebestuurders

– de motie-Paulus Jansen over niet-integer gedrag van raden van commissarissen

– de motie-Verhoeven/Visser over financieel toezicht op afstand van volkshuisvestelijk beleid

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Verbreding draagvlak cao-afspraken

– de motie-Van Weyenberg/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over het niet uitsluiten van zzp'ers in cao's

– de motie-Van Weyenberg/Van Nieuwenhuizen-Wijbenga over het niet benadelen van niet-vakbondsleden in cao's

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL

– de motie-Merkies over het in overheidshanden houden van ABN AMRO

– de motie-Van Hijum over een verkenning van de voor- en nadelen van loyaliteitsaandelen

– de motie-Van Hijum/Nijboer over het waarborgen van het nutskarakter van SNS Bank

– de motie-Nijboer over de stabiliteit en continuïteit van de dienstverlening van ABN AMRO

– de motie-Nijboer over ook voor ASR een beschermingsconstructie in het leven roepen

16. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Transactie Rabobank voor betrokkenheid bij manipulatie van LIBOR en EURIBOR

– de motie-Merkies over strafvervolging van de Rabobank

– de motie-Tony van Dijck over vervolgen van alle betrokkenen

– de motie-Aukje de Vries over de aanscherping van het strafrechtelijk instrumentarium ter bestrijding van marktmisbruik

– de motie-Van Hijum/Nijboer over een zwarte lijst van bankiers

17. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mobiel banditisme

– de motie-Helder over het door verdachten in groepsverband opereren als strafverzwarende grond

– de motie-Kooiman over voorkomen dat criminelen uit EU-landen na het uitzitten van hun straf terugkeren naar Nederland

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Scheepvaart

– de motie-Van Gerven over regels bij op- en overslag en import van stookolie en blendmiddelen

– de motie-Van Gerven over de opsporing en vervolging van de criminele oliezwendel

– de motie-Graus over bouweisen voor de binnenvaartvloot niet laten gelden voor schepen kleiner dan 86 meter

– de motie-Graus/Bashir over niet laten gelden van de eisen van de ROSR voor bestaande schepen

– de motie-Graus over de eis met betrekking tot de lichtdoorlatendheid van kajuitruiten

– de motie-Graus over verzet tegen door EU en CCR opgelegde eisen

– de motie-Heerma c.s. over een andere invulling van het Buijtenland van Rhoon

– de motie-De Boer over een onderzoek naar debunkeren in de buurlanden en EU-landen

– de motie-Albert de Vries over een benchmarkonderzoek naar de kwaliteit van bunkers

– de motie-Albert de Vries over regels voor het bijmengen van (afval)stoffen in scheepsbrandstof

19. Stemmingen in verband met:

Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht

33 622 (bijgewerkt t/m amendement nr. 13)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Verhoeven (12)

– onderdeel B

– onderdelen C t/m G

– amendement Klever (11, I en II)

– onderdeel H

– onderdelen I en J

– artikel I

– artikelen II t/m X

– artikel XI, onderdelen A en B

– amendement Dik-Faber (13)(invoegen onderdeel Ba)

– onderdelen C t/m AO

– artikel XI

– artikelen XII t/m XXVI

– beweegreden

– wetsvoorstel

20. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten

– de motie-Klever over schrappen van het belang van duurzaamheid uit de beleidsregels van de ACM

– de motie-De Liefde over de door de ACM aan het bedrijfsleven doorberekende kosten

– de motie-Agnes Mulder over onderzoek naar de inzet van de Wet economische delicten

– de motie-Mei Li Vos over fusies van kleinere pensioenfondsen

21. Debat over de agenda van de Europese Top van 19–20 december met maximum spreektijden van:

VVD en PvdA:

10

minuten

PVV, SP, CDA en D66:

7

minuten

ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren en 50Plus:

5

minuten

Lid Bontes:

1,5

minuten

22. Debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen met maximum spreektijden van 6 minuten per fractie

23. Debat over de Najaarsnota 2013

met maximum spreektijden van:

VVD en PvdA:

12

minuten

PVV, SP, CDA en D66:

10

minuten

ChristenUnie, GroenLinks, SGP, Partij voor de Dieren en 50Plus:

7

minuten

Lid Bontes:

2

minuten

24. VSO Vormgeving Europees Resolutiefonds met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en arbeidsomstandigheden in Bangladesh (AO d.d. 19/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Internationalisering in het onderwijs (AO d.d. 12/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Externe Veiligheid / Handhaving (AO d.d. 12/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VSO Gewasbescherming buiten de landbouw met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Huisvesting EU-arbeidsmigranten (AO d.d. 12/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Eerstelijnszorg (AO d.d. 12/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d. 4/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Arbeidsmarktbeleid zorgsector (AO d.d. 28/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

35. Regels omtrent de uitvoering van Europese verordeningen inzake financiële bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Uitvoeringswet EFRO)

Langetermijnagenda

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2014 (week 52, week 1 en 2)

14, 15 en 16 januari (week 3)

– VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11)

– VAO Duurzaam hout (AO d.d. 04/12)

– VSO over het ontwerpbesluit zevende tranche Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (32 127, nr. 172)

– Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Huizenprijzen (debat met de regering)

– Burgerinitiatief «Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum'

33 438 (Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist)

33 543 (Goedkeuring van het op 15 oktober 2012 tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (Trb. 2013, 12))

33 597 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen)

33 618 (Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal)

32 889 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

32 550 (Initiatief-Van Weyenberg/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

33 168 (Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg))

33 686 (Wijziging van de Wet milieubeheer (tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage))

33 801 (Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten)) (plenaire afronding, WGO op 16/12)

33 619 (Aanpassingen van de Wet op de jeugdzorg en enkele andere wetten ten behoeve van de professionalisering van de jeugdzorg)

21, 22 en 23 januari (week 4)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012

33 488 (Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang))

33 659 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s)

33 698 (Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie)

33 685 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit))

33 638 (Goedkeuring van het op 10 augustus 2012 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 179 en 192, en Trb. 2013, 84))

33 726 (Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten)

33 715 (Aanpassing van de reikwijdte en enige technische wijzigingen van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Aanpassingswet WNT))

33 740 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen)

33 663 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES in verband met de overheveling van taak en budget voor aanpassingen in onderwijshuisvesting van gemeente naar school)

28, 29 en 30 januari (week 5)

33 311 (Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 BW i.v.m. het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering i.v.m. het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie)

33 509 (Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

33 362 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie)

33 484 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken)

33 669 Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof) (voortzetting)

4, 5 en 6 februari (week 6)

32 476 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Van Ark, Yücel, Jasper van Dijk en Klaver tot wijziging van de Algemene wet gelijke behandeling in verband met het annuleren van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 271 (Huisvestingswet 2012)

33 582 (Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs) (commissie V&J heeft nader verslag uitgebracht)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

Te agenderen debatten

1. Debat over de fraude met toeslagen (Neppérus) (Staatssecretaris Financiën, Ministers SZW en BZK)

2. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS)

3. Debat over het afluisteren door de NSA en de rol van Nederland daarin (Van Raak) (Minister BZK en V&J) (voorafgegaan door een brief)

4. Debat over schaliegas (Van Tongeren) (Minister EZ)

5. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + Minister EZ + Staatssecretaris I&M)

6. Debat over de modernisering van de Nederlandse diplomatie (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

7. Debat over fraude in Nederland (Gesthuizen) (Minister V&J)

8. Debat over de inzet van vrijwilligers en werklozen in de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS en SZW)

9. Debat over het bericht dat werklozen nauwelijks ingezet worden bij seizoensarbeid (Potters) (Minister SZW)

10. Debat over het bericht dat het aantal aardbevingen door gaswinning een record heeft bereikt (Jan Vos) (Minister EZ)

11. Debat over het proefverlof van Volkert van der G. (Helder) (Staatssecretaris V&J)

12. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (Staatssecretaris VWS)

13. Debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie» (Pechtold) (Minister-President)

14. Debat over de gevolgen van het loslaten van de melkquotering door de EU (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

15. Debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving (Slob) (Minister-President)

16. Debat over de uitkomsten van de VN-klimaattop in Warschau (De Graaf) (Staatssecretaris I&M)

17. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ)

18. Debat over het bericht dat het bedrijf VION wel fraudeerde met vlees (Dikkers) (Staatssecretaris EZ)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het bericht «Noodklok om Jodenhaat» (Van Klaveren) (Minister SZW + Minister V&J + Minister-President)

2. Dertigledendebat over het stropen in bossen en wateren (Graus) (Minister V&J + Staatssecretaris EZ)

3. Dertigledendebat over de aanwezigheid van bewindspersonen en ambtenaren op congressen georganiseerd door farmaceuten (Leijten) (Minister en Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over ouderen die op straat worden gezet (Agema) (Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over in Egypte verdwenen EU-gelden (Van Klaveren) (Minister BuZa)

6. Dertigledendebat over het bericht dat het VU Medisch Centrum en Eyeworks beboet zijn voor het schenden van het beroepsgeheim (Van Gerven) (Minister VWS)

7. Dertigledendebat over het bericht dat er te weinig geld is voor ouderenzorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

8. Dertigledendebat over het ingezonden stuk van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de komst van vele personen uit Midden- en Oost-Europa (De Graaf)

9. Dertigledendebat over het verlagen van de pgb-tarieven voor mensen met een ZZP-indicatie (Agema) (Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over de verzorging van gebitten van ouderen in zorginstellingen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

11. Dertigledendebat over de zomerstop in de thuiszorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

12. Dertigledendebat over het intrekken van de Beginselenwet AWBZ-zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het bericht «Kabinet verlaagt AOW met 25 euro per maand» (Madlener) (Staatssecretaris SZW)

14. Dertigledendebat over het bericht dat de zwaardere ZZP's in de GGZ naar de gemeenten gaan (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

15. Dertigledendebat over de inkomenseffecten van het kabinetsbeleid voor mensen met een beperking (Siderius) (Minister en Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over het bericht «Weinig vertrouwen in politie» (Bontes) (Minister V&J)

17. Dertigledendebat over het bericht dat kinderen de dupe zijn van de crisis (Siderius) (Minister SZW)

18. Dertigledendebat over de stapeling van financiële risico’s bij de decentralisaties (Agema) (Staatssecretaris VWS)

19. Dertigledendebat over het SCP-rapport «Met zorg ouder worden» (Agema) (Staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over het bericht dat de overheveling van persoonlijke verzorging naar gemeenten van de baan is (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over interim bestuurders in de zorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over het schenden van de privacy van zieke werknemers door verzekeraars (Ulenbelt) (Minister van SZW)

23. Dertigledendebat over het bericht dat bewoners nog steeds door zorginstellingen bestolen worden (Agema) (Staatssecretaris VWS)

24. Dertigledendebat over het bericht »Ministerie spekt een club farmaceuten» (Klever) (Minister en Staatssecretaris VWS)

25. Dertigledendebat over de bezuiniging op maagzuurremmers (Leijten) (Minister VWS)

26. Dertigledendebat over het masterplan DJI (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

27. Dertigledendebat over het bericht dat «harder rijden de gezondheid schaadt» (Van Veldhoven) (Minister en Staatssecretaris I&M)

28. Dertigledendebat over belastingnomaden (Omtzigt) (Staatssecretaris Fin, Minister BZK)

29. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

30. Dertigledendebat over het bericht dat de klacht van de Conferentie van Europese Kerken over de opvang van ongedocumenteerde volwassenen gegrond is verklaard (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

31. Dertigledendebat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

32. Dertigledendebat over de bescherming van persoonsgegevens door gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

33. Dertigledendebat over het bericht «geen hoger loon voor EU-functionarissen» (Omtzigt) (Minister BuZa)

34. Dertigledendebat over de adviezen inzake kindermishandeling (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

35. Dertigledendebat over de financiering van de kolenmijnbouwindustrie (Ouwehand) (Minister BuHa/OS en Minister Financiën)

36. Dertigledendebat over het omgaan met privacygegevens van burgers door bedrijven (Gesthuizen) (Minister EZ en Staatssecretaris V&J)

37. Dertigledendebat over het bericht «Helft 55-plussers lang zonder werk» (Klein) (Minister SZW)

38. Dertigledendebat over het ontslaan van oudere leraren in het onderwijs (Beertema) (Minister OCW)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 16 december 2013 van 10.00 tot 14.00 uur

Van de commissie voor de Rijksuitgaven over de Hoofdlijnennotitie Comptabiliteitswet 2001 (33 670, nr. 1)

Maandag 16 december 2013 van 10.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (33 801)

Recesperiodes

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014

Krokusreces 2014: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 19 maart 2014 (geen avondvergadering op dinsdag 18 maart en geen vergadering op woensdag 19 maart 2014)

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014 Hemelvaart donderdag 29 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 4 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 3 maart en geen vergadering op woensdag 4 maart 2014)

Hemelvaart donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Naar boven