Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-2020

Agenda opgesteld 13 maart 2020

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 17 maart

14.00 uur

Woensdag 18 maart

10.15 uur

Donderdag 19 maart

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Interne evaluatie incidentenoverzicht van de Rapportage Vreemdelingenketen 2018

19 637, nr. 2586

– de motie-Jasper van Dijk over onafhankelijk onderzoek naar de misstanden bij de IND

19 637, nr. 2587

– de motie-Emiel van Dijk over sluitende registratie van alle criminaliteit gepleegd door vreemdelingen

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toepassing «Fair practice Code»

32 820, nr. 341

– de motie-Ellemeet/Asscher over rekening houden met het eigen karakter van de culturele en creatieve sector

32 820, nr. 342

– de motie-Kwint c.s. over een implementatieplan voor de Fair Practice Code

32 820, nr. 343

– de motie-El Yassini over de verhouding tussen de kans op een stageplaats en de kansen op de arbeidsmarkt

32 820, nr. 344

– de motie-Belhaj c.s. over een wetsvoorstel ten behoeve van collectieve onderhandelingen in de culturele en creatieve sector

32 820, nr. 345

– de motie-Asscher/Ellemeet over toepassing van de Fair Practice Code in de gehele culturele sector

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Leefomgeving

30 175, nr. 344

– de motie-Van Esch over het uitfaseren van rubbergranulaat bij kunstgrasvelden

30 175, nr. 345

– de motie-Van Esch over een stookverbod tijdens een stookalert

30 175, nr. 346

– de motie-Laçin c.s. over het tijdelijk stoppen van de stort van granuliet

30 175, nr. 347

– de motie-Kröger c.s. over geen nieuwe meldingen voor toepassing van granuliet tot het aanvullend onderzoek is uitgevoerd

30 175, nr. 348

– de motie-Von Martels over inzichtelijk maken hoe clubs kunnen voldoen aan hun zorgplicht bij verschillende soorten kunstgrasvelden

30 175, nr. 349

– de motie-Von Martels/Ziengs over dekking door verzekeraars tot en met 2028 bij asbestverwijdering

30 175, nr. 350

– de motie-Ziengs/Von Martels over een impactassessment bij wijziging in regelgeving van het Schone Lucht Akkoord

30 175, nr. 351

– de motie-Moorlag c.s. over onderzoek naar de kwaliteit en de totstandkoming van het besluit inzake Over de Maas

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO PFAS

De Voorzitter: dhr. Moorlag wenst zijn motie op stuk nr. 56 te wijzigen, dhr. Van Haga zijn motie op stuk nr. 58 en mw. Van Esch haar motie op stuk nr. 61. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 334, nr. 53

– de motie-Van Aalst over een deugdelijke compensatieregeling voor ondernemers met problemen door het handelingskader

35 334, nr. 54

– de motie-Kröger over aandacht besteden aan een bronaanpak voor het tegengaan van pfas-gebruik

35 334, nr. 55

– de motie-Laçin over onderzoeken of Chemours zich houdt aan de meldplicht

35 334, nr. 56 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Moorlag/Van Brenk over een bronaanpak en sanering van pfas-verontreinigingen die de drinkwatervoorziening bedreigen

35 334, nr. 57

– de motie-Von Martels/Ziengs over een tijdlijn voor pfas- en ZZS-onderzoeken

35 334, nr. 58 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Haga/Von Martels over meer ruimte voor verantwoorde toepassingen van grond in diepe plassen

35 334, nr. 59

– de motie-Van Haga over een integrale afweging van de belangen van mens en milieu en de belangen van de Nederlandse ondernemers

35 334, nr. 60

– de motie-Van Esch over een garantie dat de bodemkwaliteit niet verder verslechtert

35 334, nr. 61 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Esch/Van Brenk over steun voor een versnelde reductie van de uitstoot van Chemours

35 334, nr. 62

– de motie-Ziengs/Von Martels over de resultaten van het RIVM-ringonderzoek zo snel mogelijk naar de Kamer sturen

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

35 267

Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/851 van het Europees parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen (PbEU L 150) (Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen)

35 267 (bijgewerkt t/m amendement nr. 8)

– artikel I, onderdelen A t/m D

– amendement Ziengs (8,I) over voorhang

– onderdeel E

– amendement Ziengs (8,II)

– onderdeel F

– onderdelen G t/m I

– artikel I

– artikelen II t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij de Implementatiewet wijziging EU-kaderrichtlijn afvalstoffen

35 267, nr. 9

– de motie-Schonis/Von Martels over een verplichte afvalstroomindicatie op producten

35 267, nr. 10 (aangehouden)

– de motie-Kröger over een minimalisatieverplichting voor zeer zorgwekkende stoffen

35 267, nr. 11

– de motie-Kröger over de Kamer informeren middels een brief en een lijst nieuwe stoffen

35 267, nr. 12

– de motie-Von Martels over hulp bij het verhalen van kosten op veroorzakers van afval

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO over de investeringstoets risico’s voor de nationale veiligheid

De Voorzitter: mw. Van den Berg wenst haar motie op stuk nr. 104 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 821, nr. 103 (aangehouden)

– de motie-Van den Berg c.s. over waarom de gezondheidszorg niet als vitale infrastructuur wordt aangemerkt

30 821, nr. 104 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van den Berg over in kaart brengen van technologieën die aan de nationale veiligheid raken

30 821, nr. 105

– de motie-Wiersma/Van den Berg over nut en noodzaak van screenen van buiten-Europese investeringen in sleuteltechnologieën

30 821, nr. 106

– de motie-Wiersma/Van den Berg over het verkennen van waarborgen om onze economie, innovatie en werkgelegenheid te beschermen

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Klimaat en Energie

De Voorzitter: dhr. Van Raan wenst zijn motie op stuk nr. 456 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 813, nr. 450 (aangehouden)

– de motie-Van der Lee/Harbers over invoeren van een bepaalde termijn voor een warmtekavel

32 813, nr. 451 (aangehouden)

– de motie-Van der Lee over onafhankelijk netbeheer door een publieke partij

32 813, nr. 452

– de motie-Beckerman over een harde regeling voor lokale eigendom bij hernieuwbare energieprojecten

32 813, nr. 453

– de motie-Beckerman over SDE-gelden direct inzetten voor zon-op-dak

32 813, nr. 454

– de motie-Agnes Mulder c.s. over het positioneren van Nederland als hydrogen gateway to Europe

32 813, nr. 455

– de motie-Agnes Mulder c.s. over de burgerparticipatie in de Regionale Energiestrategieën

32 813, nr. 456 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Raan over instellen van een parlementair onderzoek naar de beïnvloeding van politiek en wetenschap door het bedrijfsleven

32 813, nr. 457

– de motie-Van Raan over het annuleren van bijpassende emissierechten bij CO2-reducerende maatregelen

32 813, nr. 458

– de motie-Van Raan/Van Esch over de maximumsnelheid ook tussen 19.00 uur en 6.00 uur terugbrengen naar 100 km/u

32 813, nr. 459 (aangehouden)

– de motie-Sienot over uitgangspunten voor de Warmtewet 2.0

32 813, nr. 460

– de motie-Kops over direct afschaffen van ODE en SDE

32 813, nr. 461

– de motie-Kops over een prominente plek voor kernenergie in onze energievoorziening

32 813, nr. 462

– de motie-Kops over onmiddellijk stoppen met biomassa

32 813, nr. 463

– de motie-Moorlag over toepassing van de zonneladder ondersteunen

32 813, nr. 464 (aangehouden)

– de motie-Moorlag over verschillen tussen regionale energiestrategieën

32 813, nr. 465

– de motie-Dik-Faber/Agnes Mulder over het ontwikkelfonds voor energiecoöperaties

32 813, nr. 466

– de motie-Dik-Faber/Sienot over de informatiecampagne voor burgers en bedrijven over de energietransitie

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mijnbouw/Groningen

33 529, nr. 727

– de motie-Beckerman over het verschaffen van duidelijkheid over de versterking

33 529, nr. 728

– de motie-Beckerman over het opstellen van een subsidieregeling voor huurders

33 529, nr. 729

– de motie-Nijboer over de aardbevingsschade in Pieterzijl

33 529, nr. 730

– de motie-Van der Lee/Agnes Mulder over voor 1 mei een dashboard voor de versterkingsoperatie publiceren

33 529, nr. 731

– de motie-Van der Lee over mogelijk maken dat het ACVG zo nodig achteraf afwegingen kan toetsen

33 529, nr. 732

– de motie-Van der Lee over onafhankelijk advies van het SodM over aardgaswinning onder de Waddenzee

33 529, nr. 733

– de motie-Agnes Mulder/Sienot over onafhankelijke metingen in de omgeving van mijnbouwlocaties

33 529, nr. 734

– de motie-Agnes Mulder over de winst uit mijnbouwactiviteiten deels investeren in de regio

33 529, nr. 735

– de motie-Dik-Faber/Sienot over advies van een wetenschappelijk panel over mijnbouw en de Waddenzee

33 529, nr. 736

– de motie-Dik-Faber c.s. over inzicht in de contacten tussen mijnbouwbedrijven en de Commissie Mijnbouwschade

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving

32 813, nr. 467

– de motie-Koerhuis/Krol over verbod op het hebben van een kookgasaansluiting in Utrecht schrappen

32 813, nr. 468

– de motie-Van Esch over de focus verschuiven van warmtenetten naar andere vormen van verduurzaming

32 813, nr. 469

– de motie-Van Esch over alleen nog warmtenetten toestaan met echt duurzame warmte

32 813, nr. 470

– de motie-Sienot/Van Eijs over het (verder) isoleren van woningen als uitgangspunt nemen

32 813, nr. 471

– de motie-Beckerman/Van Eijs over handhaven van de 70% instemmingsregel

32 813, nr. 472

– de motie-Beckerman over de ervaringen van bewoners die hebben deelgenomen aan de pilot aardgasvrije wijken

32 813, nr. 473

– de motie-Beckerman over garanderen van woonlastenneutraliteit voor kopers en huurders

32 813, nr. 474 (aangehouden)

– de motie-Beckerman over huurprijzen van woningen met energielabels F en G bevriezen

32 813, nr. 475

– de motie-Ronnes over financiering bij verlaging van de energierekening

32 813, nr. 476

– de motie-Ronnes over huurprijs en energieprestatie

32 813, nr. 477

– de motie-Kops over stoppen met het gasvrij maken van woningen

32 813, nr. 478

– de motie-Stoffer/Bisschop over meer inzetten op energiebesparing dan van het gas af halen van woningen

32 813, nr. 479

– de motie-Stoffer c.s. over maatregelen om verduurzaming van de particulier verhuurde woningvoorraad te stimuleren

32 813, nr. 480

– de motie-Nijboer/Moorlag over verschillen in investeringskosten voor woningaanpassing en in kosten per eenheid warmte

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

35 328

Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar laagcalorisch gas van grote afnemers

35 328 (bijgewerkt t/m amendement nr. 9)

– amendement Beckerman (8,I) over beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld (wijziging opschrift)

– artikel I, onderdelen A en B

– amendement Stoffer (9) over een uitzondering bij hoofdzakelijk gebruik als stikstofhoudende grondstof

– onderdeel C

– onderdelen D t/m H

– artikel I

– amendement Beckerman (8,II) (invoegen artikel IA)

– artikelen II t/m III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Gaswet

35 328, nr. 10

– de motie-Beckerman/Moorlag over duidelijkheid voor iedereen in het aardbevingsgebied voor eind 2020

35 328, nr. 11

– de motie-Beckerman over ook 75 miljoen reserveren voor verduurzaming voor huishoudens

35 328, nr. 12

– de motie-Moorlag over mogelijkheden van hergebruik van delen van het gasnet

35 328, nr. 13

– de motie-Kops over voortzetten van gasproductie op de Noordzee

35 328, nr. 14

– de motie-Kops over de export van gas versneld beëindigen

35 328, nr. 15

– de motie-Agnes Mulder c.s. over in de regeling voor nadeelcompensatie de vergoedingsperiode verlengen tot vijf jaar

Stemmingen

15. Stemmingen in verband met:

31 428, nr. 13

Brief van het presidium over de parlementaire behandeling van de Verantwoordingsstukken over het jaar 2019

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

34 541, nr. 14

Brief van het presidium over een nadere adviesaanvraag aan het Adviescollege voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) over het voorstel van wet van de leden Van Ojik, Kuiken, Van Kooten-Arissen, Jasper van Dijk en Wassenberg tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het verankeren van het belang van het kind

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

17. Stemmingen in verband met:

35 300-VIII, nr. 149

Brief van het presidium over een adviesaanvraag aan de Onderwijsraad over onderwijstijd van leerlingen en leraren in het funderend onderwijs

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van het presidium te besluiten.

Stemmingen

18. Stemmingen in verband met:

35 205

Wijziging van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wet vliegbelasting)

35 205 (bijgewerkt t/m amendement nr. 15)

– artikel I, onderdeel A

– onderdeel B, aanhef

– gewijzigd amendement Stoffer (15,I) over geen belasting voor luchtvracht

– artikel 72

– gewijzigd amendement Stoffer (15,II)

– amendement Snels/Van Raan (10,I) over vliegbelasting ook voor transferpassagiers

 • NB. Indien zowel 15 als 10 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 15,II, onderdeel 2.

– artikel 73

– artikel 74

– gewijzigd amendement Stoffer (15,III)

– amendement Snels/Van Raan (10,II)

 • NB. Indien zowel 15 als 10 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 10,II.

– artikel 75

– gewijzigd amendement Stoffer (15,IV)

– amendement Snels/Van Raan (10,III)

 • NB. Indien zowel 15 als 10 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 10,III.

– artikel 76

– gewijzigd amendement Stoffer (15,V)

– amendement Snels/Van Raan (10,IV)

– amendement Van Raan (13) over hogere tarieven voor andere reisklassen dan de laagste reisklasse en privéjets

 • NB. Indien zowel 15 als 10 en/of 13 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 10,IV en/of 13, onderdelen 2 en 3 en worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 13 verworpen:

 • – amendement Snels/Stoffer (11) over een differentiëring en verdubbeling van de tarieven voor passagiers

 • NB. Indien zowel 11 als 15 en/of 10 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 15,V, onderdeel 1.

 • NB. Indien zowel 15 als 10 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 10,IV.

 • Indien 13 en 15 verworpen:

 • – amendement Snels (12) over een verdubbeling van de tarieven voor de vracht

– artikel 77

– artikel 78

– gewijzigd amendement Stoffer (15,VI)

– amendement Snels/Van Raan (10,V)

 • NB. Indien zowel 15 als 10 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan 10,V.

– artikel 79

– onderdeel B

– onderdelen C en D

– artikel I

– artikel IA

– amendement Lodders (9) over een evaluatiebepaling (invoegen artikel IB)

– artikelen II en III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wet vliegbelasting

De Voorzitter: dhr. Van Raan wenst zijn motie op stuk nr. 16 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 205, nr. 16 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Raan c.s. over niet akkoord gaan met Europese regelgeving die zou leiden tot een lagere financiële impact

35 205, nr. 17 (aangehouden)

– de motie-Van Raan over een maas in de Wet vliegbelasting dichten betreffende vrachtvliegtuigen

35 205, nr. 18

– de motie-Van Raan over de luchtvaartsector binnen grenzen brengen van klimaat, leefomgeving en veiligheid

35 205, nr. 19

– de motie-Van Raan/Laçin over veelvliegers aansporen vaker de trein te nemen

35 205, nr. 20

– de motie-Laçin/Van Raan over de mogelijke opbrengst van de vliegbelasting gebruiken voor duurzame alternatieven

35 205, nr. 21

– de motie-Laçin over bilaterale verdragen met landen om zo snel mogelijk accijns op kerosine te heffen

35 205, nr. 22 (ingetrokken)

– de motie-Laçin c.s. over nader onderzoek naar de gevolgen van de invoering van de luchtvrachttaks

35 205, nr. 23

– de motie-Lodders c.s. over het voorkomen van dubbeling tussen een Europese en een nationale heffing

35 205, nr. 24

– de motie-Lodders c.s. over monitoren van de effecten van de vliegtaks op regionale vliegvelden

35 205, nr. 25

– de motie-Snels over stappen verkennen om een einde te maken aan belastingparadijs Schiphol

35 205, nr. 26

– de motie-Stoffer c.s. over stimuleren van internationaal treinverkeer

Stemming

20. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij de Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De Voorzitter: dhr. Jasper van Dijk wenst zijn motie op stuk nr. 10 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 316, nr. 10 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Jasper van Dijk c.s. over onlinewinkels als aparte categorie opnemen in het Besluit kredietvergoeding

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO ontwerpAanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

34 985, nr. 54

– de motie-Laçin/Van Gerven over het belang van de soortenbescherming altijd voor laten gaan

34 985, nr. 55

– de motie-Bromet over het Aanvullingsbesluit aanpassen in verband met een voor beroep vatbaar goedkeuringsbesluit

34 985, nr. 56

– de motie-Bromet over toegankelijke natuurinformatie via het Digitaal Stelsel Omgevingswet

34 985, nr. 57

– de motie-Von Martels over het actualiseren van de vrijstellingslijst

34 985, nr. 58

– de motie-Stoffer/Bisschop over aanpassen van het aanvullingsbesluit en de aanwijzingsbesluiten

34 985, nr. 59

– de motie-Wassenberg over het natuurbeleid weer de verantwoordelijkheid van het Rijk maken

34 985, nr. 60

– de motie-Weverling/Von Martels over beperken van de overlast van steenmarters

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Landbouw, klimaat en voedsel

31 532, nr. 243

– de motie-Wassenberg over deelnemen aan de Week Zonder Vlees

31 532, nr. 244

– de motie-Wassenberg over standaard de vleesloze variant bij bijeenkomsten van de rijksoverheid

31 532, nr. 245

– de motie-Wassenberg over bij voedingsadviezen de klimaateffecten van voedsel mee laten wegen

31 532, nr. 246

– de motie-Sneller/De Groot over inzicht in de mate waarin supermarkten en andere ketenpartners bijdragen aan een duurzaam voedselsysteem

31 532, nr. 247

– de motie-Bromet over afspraken over het stoppen met de verkoop van vlees onder de kostprijs

31 532, nr. 248 (overgenomen)

– de motie-Moorlag over een verschuiving in de consumptie van dierlijke naar plantaardige producten

31 532, nr. 249

– de motie-Moorlag over uitvoering geven aan de motie over het weren van organisaties die de Holocaust bagatelliseren

Stemmingen

23. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Stikstofproblematiek

35 334, nr. 63

– de motie-Futselaar over een onderzoeksautoriteit voor natuur- en stikstofbeleid

35 334, nr. 64

– de motie-Wassenberg over geen geld besteden aan technische maatregelen die alleen op papier werken

35 334, nr. 65

– de motie-Wassenberg over bij uitkoopregeling voor veehouderij alle productierechten uit de markt halen

35 334, nr. 66

– de motie-Bromet over sturing geven aan het uitgeven van stikstofrechten

35 334, nr. 67

– de motie-Bromet over vastleggen van doelen in plaats van streefdoelen voor stikstofemmissies

35 334, nr. 68

– de motie-Moorlag over extern valideren van voorschriften en toetsing door NVWA en RVO

35 334, nr. 69

– de motie-Graus/Madlener over het afromen van fosfaatrechten beëindigen

35 334, nr. 70

– de motie-Stoffer/Bisschop over afstemming over financiële middelen voor reductie van de ammoniakemissie

Stemmingen

24. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij

28 286, nr. 1086

– de motie-Wassenberg over een eenduidige, centrale registratie van dieraantallen voor alle diersoorten

28 286, nr. 1087

– de motie-Wassenberg over verwijderen van een bepaling uit de Meststoffenwet

25. Debat over het proces tegen dhr. Wilders met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

26. Debat over het eindrapport van de commissie-De Winter over het onderzoek naar geweld in de jeugdzorg met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

27. VAO Inburgering en Integratie (AO d.d. 05/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid d.d. 19 maart 2020 (AO d.d. 11/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VSO Raad voor Concurrentievermogen d.d. 19 en 20 maart 2020 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie (onder voorbehoud)

32 740, nr. 22

30. VSO Beleidsvisie op filantropie met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 04/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32. VAO Politie (AO d.d. 20/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33. VAO Handhaving in het verkeer (AO d.d. 05/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34. VAO Strafrechtketen (AO d.d. 05/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35. VAO Terrorisme (AO d.d. 29/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 936, nr. 715

36. VSO Voorhang verkeersverdelingsregel (VVR) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

37. VAO Spoor, spoorveiligheid en ERTMS (AO d.d. 04/03) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 300-A, nr. 77

38. VSO Implicaties PAS uitspraak voor de 7 MIRT projecten met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 336

39. Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Leerplichtwet 1969 in verband met de versterking van het beroepsonderwijs, door het wettelijk mogelijk maken van doorlopende leerroutes vmbo-mbo (sterk beroepsonderwijs)

35 242

40. Wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

35 280

41. Regels inzake een defensiematerieelbegrotingsfonds (Wet defensiematerieelbegrotingsfonds)

35 356

42. Goedkeuring en uitvoering van het op 12 november 2012 te Seoul tot stand gekomen Protocol tot uitbanning van illegale handel in tabaksproducten (Trb. 2014, 155)

Langetermijnagenda

24, 25 en 26 maart (week 13)

– Debat over de Europese Top van 26 en 27 maart 2020

– VSO Verzekeringen taxichauffeurs (31 521, nr. 118)

– VAO Gevangeniswezen/tbs (AO d.d. 06/02)

– VSO Toetreding meer instellingen tot de pilot voor flexstuderen (31 288, nr. 827)

– VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 19/02)

– VAO Wijkverpleging (AO d.d. 04/03)

– VAO Sociale Staat van Nederland (AO d.d. 04/03)

– VAO Curriculum.nu (AO d.d. 05/03)

– VAO Grensoverschrijdende samenwerking (AO d.d. 11/03)

– VSO Subsidieregeling tienjarige ondersteuning iconische rijksmonumenten (32 820, nr. 339)

– VAO Functioneren rijksdienst (AO d.d. 12/03)

– VAO Asiel- en vreemdelingenbeleid (AO d.d. 12/03)

– VSO Evaluatie problemen toegang tot digitale leermiddelen bij de start van het schooljaar in vo en mbo (32 034, nr. 32)

– VAO Tolken en vertalers (AO d.d. 19/02)

– VAO Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO)

– VSO Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking (21 501-04, nr. 226)

– VAO Handelsbevordering (AO d.d. 29/01)

– VAO Innovatie (AO d.d. 05/02)

35 249 (Wet homologatie onderhands akkoord)

35 216 (Wet minimum CO2-prijs elektriciteitsopwekking)

35 357 (Wijziging van onder andere de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de afschaffing van de rekentoets in het voortgezet onderwijs (afschaffing rekentoets vo))

31 maart, 1 en 2 april (week 14)

– VAO Nederlandse Polaire Strategie (AO d.d. 11/02)

– VAO Kernwapenbeleid (AO d.d. 29/01)

– VSO Weging Nederlandse vertegenwoordigingen in het buitenland (32 734, nr. 40)

– VAO Jemen (AO d.d. 04/03)

35 225 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet in verband met de herziening van het beslag- en executierecht)

35 153 (Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie)

7, 8 en 9 april (week 15)

35 092 (Wijziging van de Wet windenergie op zee (ondersteunen opgave windenergie op zee))

35 287 (Wet pensioenverdeling bij scheiding 2021)

35 256 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele andere wetten in verband met het nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht)

14, 15 en 16 april (week 16)

35 317 (Wijziging van de Wet toezicht en geschillenbeslechting collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 411 (Voorstel van wet van de leden Bergkamp, Özütok en Van den Hul houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en seksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond (voortzetting))

– VAO Evaluatie Wet hervorming herziening ten voordele (AO d.d. 12/09)

– Debat over de gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (35 351, nr. 1)

35 145 (Voorstel van wet van de leden Bisschop en Kwint tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (voortzetting))

35 079 (Voorstel van wet van de leden Kuiken, Van Toorenburg, Van Wijngaarden, Van der Graaf en Van der Staaij houdende regels over het bestuursrechtelijk verbieden van organisaties die een cultuur van wetteloosheid creëren, bevorderen of in stand houden (Wet bestuurlijk verbod ondermijnende organisaties) (voortzetting))

34 891 (Voorstel van wet van de leden Ellemeet en Ploumen tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts)

34 661 (Voorstel van wet van de leden Nijboer en Alkaya tot wijziging van de Registratiewet 1970 in verband met de instelling van een centraal aandeelhoudersregister (Wet centraal aandeelhoudersregister) (voortzetting)

34 747 (Voorstel van wet van de leden De Graaf, Fritsma en Markuszower houdende een regeling inzake administratieve detentie (Wet administratieve detentie) (voortzetting)

34 420 (Voorstel van wet van het lid Van Nispen tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet primair onderwijs BES ter invoering van regels over de kwalificatie van docenten en het vaststellen van een minimum aantal uren voor wat betreft het bewegingsonderwijs) (voortzetting)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (Voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

34 044 (Voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(voortzetting)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

31 362 (Voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 051 (Voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (Voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

Te agenderen debatten

1. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

2. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

3. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

4. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW, Minister J&V, Minister BVO en Media)

5. Debat over chroom-6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

6. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

7. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

8. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

9. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

10. Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales (Dik-Faber) (Minister EZK)

11. Debat over de milieueffectrapportage van Schiphol (Laçin) (Minister I&W)

12. Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BZK)

13. Debat over hoge financiële reserves bij schoolbesturen en samenwerkingsverbanden (Westerveld) (Minister BVO en Media)

14. Debat over fraude door aanbieders van inburgeringscursussen (Pieter Heerma) (Minister SZW)

15. Debat over de prijzen van geneesmiddelen (Van Gerven) (Minister MZ)

16. Debat over uitstel van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Peters) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris Fin)

17. Debat over het toezicht op de Europese Centrale Bank (Omtzigt) (Minister Financiën)

18. Debat over geweld tegen hulpverleners en agenten (Helder) (Minister-President, Minister J&V)

19. Debat over het jarenlange misbruik van minderjarigen door een atletiektrainer (Markuszower) (Minister J&V, Minister MZ)

20. Debat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

21. Debat over de problemen in de jeugd-ggz (Westerveld) (Minister VWS)

22. Debat over de toekomst van ons geldstelsel (Alkaya) (Minister Fin)

23. Debat over gezondheidsklachten van veteranen in Afghanistan door verbranding van afval (Karabulut) (Minister Defensie)

24. Debat over seksuele intimidatie op de werkvloer (Van den Hul) (Minister OCW, Staatssecretaris SZW)

25. Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp) (Minister RB, Staatssecretaris BZK)

26. Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de rijksoverheid (Middendorp) (Minister BZK)

27. Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee) (Minister EZK, Minister I&W, Minister LNV, Minister BZK)

28. Debat over meer wettelijke mogelijkheden om gesjoemel met zorg-bv’s tegen te gaan en over het bericht dat thuiszorgorganisatie Privazorg miljoenen euro’s heeft weggesluisd (Agema) (Minister VWS)

29. Debat over de marktwerking in de zorg (Van Brenk) (Minister VWS)

30. Debat over de blootstelling van omwonenden aan landbouwgif (Ouwehand) (Minister LNV, Minister M&W)

31. Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

32. Debat over de aanslag in Utrecht (Wilders) (Minister-President, Minister J&V)

33. Debat over het onderzoek naar het incident met eigen vuur tijdens de missie in Uruzgan (Belhaj) (Minister Defensie)

34. Debat over wildstroperij (Graus) (Minister LNV)

35. Debat over uitbuiting van Oost-Europese arbeidsmigranten (Jasper van Dijk) (Minister SZW, Staatssecretaris SZW)

36. Debat over radicalisme bij naschoolse Arabische lessen (Stoffer) (Minister SZW, Minister RB)

37. Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs (Futselaar) (Minister OCW)

38. Debat over de koopkracht van burgers (Edgar Mulder) (Minister Financiën, Minister SZW)

39. Debat over meisjes in het voortgezet speciaal onderwijs die worden gedwongen tot seksuele handelingen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister VWS, Minister RB)

40. Debat over de Toekomstwijzer kwetsbare groepen (Agema) (Minister VWS)

41. Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (Minister BuHA-OS)

42. Debat over onnodige behandelingen in ziekenhuizen (Raemakers) (Minister MZ)

43. Debat over de verdienmodellen in het huidige landbouwsysteem (Moorlag) (Minister LNV)

44. Debat over een terugkeerregeling voor Syrische vluchtelingen (Baudet) (Minister BuZa, Staatssecretaris J&V)

45. Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (Minister LNV, Minister BuHa-OS)

46. Debat over online beelden van seksueel misbruik van kinderen die gehost worden vanuit Nederland (Bisschop) (Minister J&V)

47. Debat over de nieuwe Duitse industrieagenda en over fusieregels in Europa (Van der Lee) (Minister EZK)

48. Debat over modernisering van de onderwijsvrijheid in artikel 23 van de Grondwet (Asscher) (Minister BVO en Media)

49. Debat over de moord door een voormalig tbs-er (Markuszower) (Minister RB)

50. Debat over terreur van dierenactivisten op het platteland (Laan-Geselschap) (Minister LNV, Minister J&V)

51. Debat over de afname van biodiversiteit (De Groot) (Minister LNV)

52. Debat over de achterstand van leerlingen op basisscholen in achterstandswijken (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

53. Debat over het grote aantal oud-studenten met een studieschuld en een betalingsachterstand (Futselaar) (Minister OCW)

54. Debat over het bericht dat medewerkers van de Rotterdamse haven een onderzoek naar corruptie hebben tegengewerkt (Groothuizen) (Minister J&V)

55. Debat over het bericht dat in Kapelle een terreurverdachte is opgepakt (De Graaf) (Minister J&V, Staatssecretaris J&V)

56. Debat over huizen met gebreken (Beckerman) (Minister BZK)

57. Debat over het bericht dat de Belastingdienst de politiek om een beleidsvakantie vraagt (Van Otterloo) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën)

58. Debat over de aanbesteding van vaartuigen door Rijkswaterstaat (Van Aalst) (Minister I&W)

59. Debat over dyslexiebureaus die zelf lees-en spellingsproblemen diagnosticeren en behandelen (Peters) (Minister VWS, Minister BVO en Media)

60. Debat over het eindrapport van de Commissie Langdurig Verblijvende Vreemdelingen (Van Toorenburg) (Minister J&V)

61. Debat over pro-anorexia-coaches die meisjes misbruiken (Van der Graaf) (Minister J&V)

62. Debat over het bericht dat de IND verblijfsvergunningen van veroordeelde criminelen niet intrekt (Kuiken) (Staatssecretaris J&V)

63. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over het terugbetalen van toeslagen (Lodders) (Staatssecretaris Financiën)

64. Debat over afblazen van de lastenverlichting voor bedrijven als loonstijgingen voor werknemers achterwege blijven (Asscher) (Minister-President)

65. Debat over onderzoek van LAKS over nooit gemaakte schoolexamens in het programma van toetsing (Kwint) (Minister BVO en Media)

66. Debat over het rapport van de Commissie Regulering van Werk (Wiersma) (Minister SZW)

67. Debat over falend toezicht op Chinese militaire wetenschappers in Nederland (Tielen) (Minister OCW)

68. Debat over genitale verminking in Nederland (Buitenweg) (Minister J&V, Minister VWS)

69. Debat over zedenzaken die op de plank blijven liggen door onderbezetting (Kuiken) (Minister VWS)

70. Debat over de commotie rond de invoering van de Wet BIG II (Hijink) (Minister Medische Zorg)

71. Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS)

72. Debat over het Midden-Oosten vredesproces (Van der Staaij) (Minister BuZa)

73. Debat over de begrotingsregels in de Eurozone (Aukje de Vries) (Minister Financiën)

74. Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte) (Minister VWS, Minister BZK, Minister OCW)

75. Debat over kinderen die moeiteloos online kunnen gokken (Van der Graaf) (Minister RB, Staatssecretaris VWS)

76. Debat over het bericht dat de Duitse regering al jarenlang een vergoeding betaalt aan voormalige SS-soldaten in Nederland (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

77. Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp) (Staatssecretaris BZK)

78. Debat over lesmethodes op islamitische scholen die in strijd zijn met democratische basiswaarden (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

79. Debat over het rapport van het CPB over arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen (Van Weyenberg) (Minister SZW)

80. Debat over de moord op de advocaat die een kroongetuige bijstond (Van Dam) (Minister J&V)

81. Debat over ex-kankerpatiënten die geen overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

82. Debat over Nederlandse Marokkanen die afstand willen doen van hun verplichte nationaliteit (Paternotte) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

83. Debat over het bericht dat de NAM dreigde Nederland in de kou te zetten (Beckerman) (Minister EZK)

84. Debat over paspoorthandel in Europa (Leijten) (Minister BuZa), Staatssecretaris J&V)

85. Debat over het bericht dat het OM onderzoek doet bij ABN AMRO naar witwassen (Van der Linde) (Minister Financiën)

86. Debat over het rapport van de commissie-Pechtold inzake de bescherming van cultureel erfgoed (Belhaj) (Minister OCW)

87. Debat over subsidies van de gemeente Amsterdam voor projecten voor illegalen (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

88. Debat over het melden van zware incidenten en het verlenen van verloven door Tbs-klinieken (Markuszower) (Minister RB)

89. Debat over huwelijksdwang (Kuiken) (Minister J&V)

90. Debat over een inclusieve arbeidsmarkt (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris SZW)

91. Debat over het spanningsveld tussen privacy en het belang van opsporing (Van Dam) (Minister J&V, Minister RB)

92. Debat over de eindevaluatie van de Participatiewet (Jasper van Dijk) (Staatssecretaris SZW)

93. Debat over de inval bij ABN AMRO wegens dividendfraude (Leijten) (Minister en staatsecretaris Financiën)

94. Debat over het bericht dat voor kinderen die seksueel worden misbruikt hulp vaak te laat komt (Westerveld) (Minister VWS)

95. Debat over de verkoop van energiebedrijf Eneco (Beckerman) (Minister EZK)

96. Debat over dalende schoolprestaties van Nederlandse leerlingen (Westerveld) (Minister BVO en Media)

97. Debat over de noodzaak om natuurherstel te combineren met het weer op gang brengen van de economie (De Groot) (Minister LNV)

98. Debat over de participatiesamenleving (Klaver) (Minister-President)

99. Debat over ontslagen postbezorgers als gevolg van de fusie tussen PostNL en Sandd (Weverling) (Staatssecretaris EZK)

100. Debat over het bericht dat het aantal Nederlandse huishoudens met een laag inkomen al drie jaar gelijk blijft (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

101. Debat over het bericht dat de Nationale ombudsman een onderzoek heropent omdat de Belastingdienst onjuiste informatie zou hebben aangeleverd (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

102. Debat over de Europese Green Deal (De Groot) (Minister-President, Minister EZK)

103. Debat over het bericht dat Nederland elf plaatsen is gezakt op de ranglijst voor gendergelijkheid van het World Economic Forum (Bergkamp) (Minister OCW)

104. Debat over de Urgendazaak (Van der Lee) (Minister EZK, Minister-President)

105. Debat over een nieuwe migratiecrisis (Kuiken) (Minister-President, Staatssecretaris J&V)

106. Debat over een cyberaanval bij de Universiteit Maastricht (Wiersma) (Minister OCW)

107. Debat over techbedrijven die onderdeel worden van een geopolitieke strijd (Wiersma) (Minister EZK)

108. Debat over de publieke opinie over integratie (Paternotte) (Minister SZW)

109. Debat over uitspraken van de Minister van Financiën over de kosten van de zorg (Wilders) (Minister Financiën)

110. Debat over het bevriezen van banktegoeden van «toeval-Amerikanen» (Van Weyenberg) (Minister Financiën)

111. Debat over het rapport van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen (Agema) (Minister VWS)

112. Debat over de informele Europese Top inzake de Westelijke Balkan d.d. 6 en 7 mei 2020 (Minister-President)

113. Debat over de financiële situatie van het Langeland ziekenhuis in Zoetermeer (Ploumen) (Minister MZ)

114. Debat over een studie van de Raad van Europa over de aanpak van huiselijk geweld (Van den Hul) (Minister VWS)

115. Debat over de aanwijzing van de Minister voor Basis-en Voortgezet Onderwijs aan het bestuur van het Haga Lyceum (Azarkan) (Minister BVO en Media)

116. Debat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de doelmatigheid van de uitgaven voor programma’s bij de publieke omroep (El Yassini) (Minister BVO en Media)

117. Debat over het plan van aanpak van de Taskforce Wonen en Zorg (Agema) (Minister VWS)

118. Debat over seksueel misbruik binnen de gemeenschap van Jehova’s Getuigen (Van Nispen) (Minister RB)

119. Debat over het bericht dat een rechter iemand bij wie levenslang is geëist toch uit voorarrest heeft vrijgelaten (Markuszower) (Minister J&V)

120. Debat over toenemende kansenongelijkheid in het onderwijs (Van den Hul) (Minister BVO en Media)

121. Debat over dieselauto’s die niet door de Apk-keuring komen vanwege nieuwe uitstooteisen (Van Aalst) (Minister I&W)

122. Debat over het bericht dat brancheorganisatie ActiZ stelt dat pijnlijke maatregelen nodig zijn om de ouderenzorg uitvoerbaar te houden (Agema) (Minister VWS)

123. Debat over het bericht dat de Minister J&V alles wilde weten over een strafzaak tegen Shell (Van Nispen) (Minister J&V)

124. Debat over het rapport «Perspectieven op de doodswens van ouderen die niet ernstig ziek zijn» (Van der Staaij) (Minister VWS)

125. Debat over het bericht dat SyRi-wetgeving in strijd is met het EVRM (Buitenweg) (Staatssecretaris SZW)

126. Debat over het bericht dat de top van Rijkswaterstaat betrokken was bij de dump van een half miljoen ton afval in een natuurplas (Kröger) (Minister I&W, Minister Milieu en Wonen)

127. Debat over de staat van de natuur en het landschap in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

128. Debat over de gezondheid van Groningers in het aardbevingsgebied (Beckerman) (Minister EZK, Minister VWS)

129. Debat over een onderhandelaarsakkoord over de Noordzee (De Groot) (Minister I&W)

130. Debat over de gang van zaken rondom de uitlevering van Julio Poch aan Argentinië (Markuszower) (Minister J&V)

131. Debat over medische implantaten (Agema) (Minister MZ)

132. Debat over het beleid van het Ministerie van Defensie over transparantie over luchtaanvallen in de strijd tegen IS (Belhaj) (Minister Defensie)

133. Debat over het bericht dat de nieuwe advocaat van een kroongetuige zich terugtrekt (Yeşilgöz-Zegerius) (Minister J&V)

134. Debat over de wooncrisis en de betaalbaarheid van woningen (Smeulders) (Minister Milieu en Wonen)

135. Debat over de aanslagen op Duitse waterpijpcafés (Azarkan) (Minister J&V)

136. Debat over fraudeopsporing door de Belastingdienst (Leijten) (Staatssecretaris Financiën)

137. Debat over de brandveiligheid van woningen (Beckerman) (Minister BZK)

138. Debat over de sluiting van de Hoenderloo Groep (Hijink) (Minister VWS)

139. Debat over de aanpak voortijdig schoolverlaten (Smals) (Minister OCW)

140. Debat over de ziekenhuisfaillissementen (Agema) (Minister MZ)

141. Debat over de toeslagenaffaire bij de Belastingdienst (Leijten) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën en Staatssecretaris SZW)

142. Debat over het plan om alle huizen in Nederland van het gasnet af te koppelen (Kops) (Minister BZK)

143. Debat over afspraken over het Nederlandse belang, het bestuur en de hubfunctie na de aandelenaankoop van Air France/KLM (Nijboer) (Minister Financiën)

144. Debat over het bericht dat de Belastingdienst discrimineerde bij de aanvraag van kinderopvang (Leijten) (staatssecretarissen Financien)

145. Debat over wapenbezit onder jongeren (Van Wijngaarden) (Minister J&V)

146. Debat over het rapport van het SCP over ervaringen van Syrische statushouders met het participatiebeleid in Nederland (Paternotte) (Minister SZW)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

2. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

3. Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan) (Minister-President)

4. Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders) (Minister BZK)

5. Dertigledendebat over het bericht dat de overheid minder 50-plussers in dienst heeft genomen (Van Brenk) (Minister SZW)

6. Dertigledendebat over de afschot van herten in de Oostvaardersplassen (Graus) (Minister LNV)

7. Dertigledendebat over etnisch profileren door de politie (Azarkan) (Minister J&V)

8. Dertigledendebat over een omstreden grondaankoop rondom het spoornetwerk (Van Aalst) (Minister M&W)

9. Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving (Azarkan) (Minister SZW)

10. Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher) (Minister-President)

11. Dertigledendebat over het bericht dat Turkije een informatieverzoek negeert van het Openbaar Ministerie in een groot terrorismeonderzoek (Van Helvert) (Minister BuZa)

12. Dertigledendebat over de plannen voor een kilometerheffing voor vrachtwagens (Van Aalst) (Minister I&W)

13. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President dat hij kansen ziet voor het Nederlandse bedrijfsleven in Brazilië (Ploumen) (Minister-President)

14. Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (Minister BuHa-OS, Minister LNV)

15. Dertigledendebat over studenten die prestatiedruk en psychische klachten ervaren als gevolg van het leenstelsel (Futselaar) (Minister OCW)

16. Dertigledendebat over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging (Kerstens) (Minister VWS)

17. Dertigledendebat over brandveiligheid in stallen (Ouwehand) (Minister LNV)

18. Dertigledendebat over de schaderegeling voor chroom-6-slachtoffers in Tilburg (Kerstens) (Minister Defensie)

19. Dertigledendebat over het bericht dat Nederland geen plan B heeft in geval van een verdere stijging van de zeespiegel (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

20. Dertigledendebat over de kosten van het Energieakkoord (Baudet) (Minister EZK)

21. Dertigledendebat over een verdubbeling van het aantal meldingen over verwarde personen (Helder) (Minister J&V, Staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over medicijnresten in het oppervlaktewater (Van Kooten-Arissen) (Minister I&W, Minister VWS)

23. Dertigledendebat over de controle op mensen met een uitkering (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

24. Dertigledendebat over het VN-rapport over de schending van mensenrechten in Gaza (Kuzu) (Minister BuZa)

25. Dertigledendebat over de brandbrief van de Agrarische Tafel (Agnes Mulder) (Minister EZK)

26. Dertigledendebat over het bericht dat het kopen van sigaretten onder de 18 jaar te gemakkelijk blijft (Van Kooten-Arissen) (Minister SZW)

27. Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen) (Minister BZK, Minister LNV, Minister I&W)

28. Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (Minister BuHA-OS)

29. Dertigledendebat over het bericht dat een varkensboer ondanks een beroepsverbod in Duitsland een stal mag bouwen en uitbreiden (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV, Minister J&V)

30. Dertigledendebat over Europese plannen om de regels voor export van werkloosheidsuitkeringen te versoepelen (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

31. Dertigledendebat over het bericht dat het gemiddelde inkomen van Nederlandse werkenden nauwelijks stijgt (De Jong) (Minister SZW)

32. Interpellatiedebat over het rekenmodel voor de subsidie op elektrische auto’s (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën, Minister M&W)

33. Dertigledendebat over het breed moratorium schulden (Van Brenk) (Staatssecretaris SZW)

34. Dertigledendebat over het opslaan van gegevens van patiënten in Google Cloud (Edgar Mulder) (Minister MZ)

35. Dertigledendebat over het lot van jonge dieren in de zuivelketen (Ouwehand) (Minister LNV)

36. Dertigledendebat over de mogelijke fusie van twee grote kinderopvangorganisaties (Kwint) (Minister EZK, Staatssecretaris SZW)

37. Dertigledendebat over uitbreiding van de activiteiten van de NS in het Verenigd Koninkrijk (Nijboer) (Minister Financiën)

38. Dertigledendebat over Afghaanse tolken die zich in de steek gelaten voelen door Nederland (Belhaj) (Minister Defensie)

39. Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan) (Minister BZK)

40. Dertigledendebat over voorstellen voor compensatiemaatregelen voor Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

41. Dertigledendebat over de toepassing van dwangmaatregelen in de thuiszorg (Agema) (Minister VWS)

42. Dertigledendebat over de waarschuwing van het kabinet voor de stijgende zorguitgaven (Agema) (Minister VWS)

43. Dertigledendebat over fraude met mestvergisting (Ouwehand) (Minister J&V, Minister LNV)

44. Dertigledendebat over geen verbod op ruwe borstimplantaten (Ploumen) (Minister MZ)

45. Dertigledendebat over een inval bij een veevoederbedrijf dat vervuilde producten als gecertificeerd en veilig zou verkopen (Ouwehand) (Minister LNV, Minister J&V)

46. Dertigledendebat over de ontwikkeling van het marineterrein in Amsterdam (Belhaj) (Minister Defensie)

47. Dertigledendebat over minder geld voor scholen (Van den Hul) (Minister BVO en Media, Minister OCW)

48. Dertigledendebat over chemische bestrijdingsmiddelen in het drinkwater (Ouwehand) (Minister I&W, Minister LNV)

49. Dertigledendebat over door Nederland in Afghanistan overgedragen gevangen (Karabulut) (Minister BuZa, Minister Defensie)

50. Dertigledendebat over legeringsgebouwen die niet brandveilig zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

51. Dertigledendebat over de onderwaternatuur van de Doggersbank die wordt bedreigd door bodemvisserij (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

52. Dertigledendebat over het fraudesysteem SyRI van de overheid (Verhoeven) (Minister RB, Staatssecretaris SZW)

53. Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-President, Minister LNV, Minister BuHA-OS)

54. Dertigledendebat over het rapport van EASAC over biomassa (Van Raan) (Minister EZK)

55. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die vastzitten in een wurgcontract van softwarebedrijven (Aartsen) (Staatssecretaris EZK)

56. Dertigledendebat over een mogelijk einde aan een collectief pensioen voor de schoonmaakbranche (Van Brenk) (Minister SZW)

57. Dertigledendebat over een landelijke stakingsdag in de ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ, Minister VWS)

58. Dertigledendebat over rechtsongelijkheid bij het handhaven van de rechtsorde (Ouwehand) (Minister J&V)

59. Dertigledendebat over cijfers over criminaliteit door asielzoekers (Emiel van Dijk) (Staatssecretaris J&V)

60. Dertigledendebat over de rechtszaak van IS-vrouwen tegen de Nederlandse Staat (De Graaf) (Minister J&V)

61. Dertigledendebat over een mogelijke stijging van de babysterfte als gevolg van capaciteitsproblemen van ziekenhuizen (Van Gerven) (Minister MZ)

62. Dertigledendebat over de geplande opening van Lelystad Airport (Van Raan) (Minister I&W)

63. Dertigledendebat over de aanhouding van twee mannen op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V)

64. Dertigledendebat over de voorgenomen sluiting van afdelingen in het streekziekenhuis in Winterswijk (Van den Berg) (Minister MZ)

65. Dertigledendebat over de doorgeschoten flexibilisering op de academische arbeidsmarkt (Van den Berge) (Minister OCW)

66. Dertigledendebat over de stikstofberekeningen inzake Lelystad Airport (Kröger) (Minister I&W)

67. Dertigledendebat over de rondetafel inzake de implicaties van de PAS uitspraak voor de zeven MIRT projecten (Kröger) (Minister I&W)

68. Dertigledendebat over het bericht dat op de Universiteit Twente vanaf 1 januari 2020 alleen nog Engels wordt gesproken (Van der Molen) (Minister OCW)

69. Dertigledendebat over het bericht dat kinderafdelingen van ziekenhuizen overvol zijn (Agema) (Minister MZ)

70. Dertigledendebat over de aankoop van aandelen Air France-KLM door de Nederlandse staat (Van Raan) (Minister Financiën)

71. Dertigledendebat over fraude met zorggeld (Jansen) (Minister VWS)

72. Dertigledendebat over de personeelstekorten in ziekenhuizen (Agema) (Minister MZ)

73. Dertigledendebat over de prijsontwikkeling in Nederland (Jasper van Dijk) (Minister SZW)

74. Dertigledendebat over een tienstappenplan natuurinclusieve kringlooplandbouw (Wassenberg) (Minister LNV)

75. Dertigledendebat over maatregelen tegen loden waterleidingen (Nijboer) (Minister Milieu en Wonen)

76. Dertigledendebat over de aanpak en effectiviteit van belastingontwijking in Nederland (Snels) (Staatssecretaris Financiën)

77. Dertigledendebat over een subsidieregeling voor elektrische auto’s (Van Aalst) (Minister Milieu en Wonen)

78. Dertigledendebat over de dreigende slacht van konikpaarden (Graus) (Minister LNV)

79. Dertigledendebat over de omvorming van ProRail tot een zbo (Van Aalst) (Minister voor Wonen en Milieu)

80. Dertigledendebat over het niet publiceren van een rapport van de ILT over het beleid voor ruimtelijke ordening (Van Gerven) (Minister BZK)

81. Dertigledendebat over mbo'ers met een migratieachtergrond die minder kans op een baan hebben (Azarkan) (Minister OCW)

82. Dertigledendebat over de CO²-compensatie door bedrijven (Sienot) (Minister EZK)

83. Dertigledendebat over het bericht dat reizigers in het openbaar vervoer te veel betalen door verschillen in tariefsystemen (Laçin) (Minister I&W)

84. Dertigledendebat over garnalenvissers die jarenlang meer hebben gevist in beschermde natuurgebieden dan volgens hun vergunning was toegestaan (Wassenberg) (Minister LNV)

85. Dertigledendebat over dierenmishandeling door jagers (Graus) (Minister LNV)

86. Dertigledendebat over de vergoedingen voor vergroening in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie (Wassenberg) (Minister LNV)

87. Dertigledendebat over het bericht dat het Nederlandse bedrijfsleven jarenlang een klimaatscepticus financierde (Van Raan) (Minister EZK)

88. Dertigledendebat over het ronselen van leerlingen op scholen door criminelen (Kuik) (Minister J&V, Minister OCW)

89. Dertigledendebat over de Europese klimaatwet (Van Raan) (Minister EZK)

90. Dertigledendebat over maatregelen om de economische gevolgen van het coronavirus te beperken (Nijboer) (Minister Financiën)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 16 maart van 15.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota «Vrij zijn om niet te geloven» (Kamerstuk 35 264)

Maandag 30 maart van 14.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de initiatiefnota inzake een Nationaal Bomenplan (Kamerstuk 35 309)

Maandag 6 april van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota «Eerder en duidelijker grenzen stellen» (Kamerstuk 35 285)

Maandag 20 april van 10.00 tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de Ruslandstrategie (Kamerstuk 35 373)

Maandag 18 mei van 15.30 tot 19.30 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de initiatiefnota: Behoud het woud (Kamerstuk 35 327)

Maandag 25 mei van 10.30 tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de initiatiefnota-Koerhuis inzake de toekomst van gemeentelijk erfpachtbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (Kamerstuk 35 232)

Maandag 8 juni van 10.00 tot 16.00 uur.

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Raming der voor de Tweede Kamer in 2021 benodigde uitgaven

Maandag 22 juni van 13.30 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over Veteranen

Maandag 29 juni van 13.30 tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Europese Zaken over de Staat van de Europese Unie

Maandag 26 oktober van 11.00 uur tot 19.00 uur en maandag 2 november van 11.00 uur tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2021

Recesperiodes

Meireces 2020: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei 2020

Koningsdag 2020: maandag 27 april 2020

Hemelvaart 2020: donderdag 21 mei 2020

Zomerreces 2020: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2020

Herfstreces 2020: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2020

Kerstreces 2020: vrijdag 18 december 2020 t/m maandag 11 januari 2021

Voorjaarsreces 2021: vrijdag 12 februari t/m maandag 22 februari maart 2021

Verkiezingsreces 2021: vrijdag 26 februari t/m maandag 22 maart 2021

Meireces 2021: vrijdag 23 april t/m maandag 10 mei 2021

Koningsdag 2021: dinsdag 27 april 2021

Hemelvaart 2021: donderdag 13 mei 2021

Zomerreces 2021: vrijdag 9 juli t/m maandag 6 september 2021