32 813 Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Nr. 470 MOTIE VAN DE LEDEN SIENOT EN VAN EIJS

Voorgesteld 11 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat we als Nederland de ambitie hebben om tot een klimaatneutrale gebouwde omgeving te komen in 2050;

overwegende dat er met de wijkaanpak en het Programma Aardgasvrije Wijken wordt beoogd ervaring op te doen in het grootschalig uitfaseren van het aardgasgebruik in de gebouwde omgeving;

overwegende dat voor de overgang naar duurzame verwarmingsbronnen het beperken van de energievraag door isolatie cruciaal is;

verzoekt de regering, om met betrokken partijen te zorgen dat in de uitwerking van het Programma Aardgasvrije Wijken en de wijkaanpak in elk plan het (verder) isoleren van woningen als uitgangspunt wordt genomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Sienot

Van Eijs

Naar boven