Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2018-2019

Agenda opgesteld 2 november 2018

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 6 november

14.00 uur

Woensdag 7 november

10.15 uur

Donderdag 8 november

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Leven Lang Leren

De Voorzitter: dhr. Wiersma wenst zijn motie op stuk nr. 103 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

30 012, nr. 94

– de motie-Van den Hul/Diertens over obstakels voor deelname aan leven lang ontwikkelen

30 012, nr. 95

– de motie-Van Raan c.s. over de mens als onderdeel van een houdbaar ecosysteem

30 012, nr. 96

– de motie-Van Raan over fossiele bedrijven uitsluiten van leven lang ontwikkelen

30 012, nr. 97

– de motie-Van Raan over betrekken van het actieprogramma bij onderzoek naar brede welvaart

30 012, nr. 98

– de motie-Van Brenk/Van den Hul over een dekkend volwaardig vavo-aanbod in Flevoland

30 012, nr. 99

– de motie-Van Brenk over een leven lang ontwikkelen toegankelijk maken voor iedereen tot de AOW-gerechtigde leeftijd

30 012, nr. 100

– de motie-Beertema over het besteden van ongebruikte trekkingsrechten

30 012, nr. 101

– de motie-Beertema/Wiersma over betrekken van het niet-bekostigd onderwijs bij het Regionaal investeringsfonds

30 012, nr. 102

– de motie-Wiersma/Van den Hul over onderzoek naar en ondersteuning van bedrijfsscholen

30 012, nr. 103 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Wiersma c.s. over het erkennen van werkervaring

30 012, nr. 104

– de motie-Van der Molen/Wiersma over het experiment flexstuderen ook openstellen voor eerstejaars

30 012, nr. 105

– de motie-Van der Molen/Van den Hul over 15% kostenverhoging per studiepunt als maximum stellen

30 012, nr. 106

– de motie-Van der Molen c.s. over het alumnibeleid en een mbo-apk

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Leraren

27 923, nr. 322

– de motie-Westerveld/Bisschop over het wettelijk collegegeld betalen voor een tweede opleiding

27 923, nr. 323

– de motie-Westerveld c.s. over een structurele oplossing voor de zij-instroomsubsidie

27 923, nr. 324

– de motie-Westerveld/Kwint over uitgaven aan personeel dat niet in loondienst is

27 923, nr. 325 (aangehouden)

– de motie-Westerveld/Van den Hul over een langetermijnvisie om het beroep van leraar aantrekkelijk te houden

27 923, nr. 326

– de motie-Kwint over onderwijsbestuurders één dag per week in de klas

27 923, nr. 327

– de motie-Kwint/Westerveld over het beperken van het gebruik van uitzendbureaus

27 923, nr. 328

– de motie-Van den Hul/Westerveld over een pact met gemeenten en grote bedrijven

27 923, nr. 329

– de motie-Bruins over uitbreiding van het oefenmateriaal voor de rekentoets

27 923, nr. 330

– de motie-Rog over het tegengaan van de inhuur van dure commerciële bureaus

27 923, nr. 331

– de motie-Bisschop over niet actief inzetten op naleving van de verplichtingen inzake het professioneel statuut

27 923, nr. 332

– de motie-Azarkan over diversiteit van het onderwijspersoneel

27 923, nr. 333

– de motie-Azarkan over maatregelen voor scholen die bovengemiddeld worden getroffen door het lerarentekort

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

35 048, nr. 3

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de kabinetsappreciatie hoofdlijnen Klimaatakkoord

De Voorzitter: dhr. Moorlag wenst zijn motie op stuk nr. 244 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 813, nr. 226

– de motie-Klaver c.s. over een nationale CO2-heffing

32 813, nr. 227

– de motie-Klaver c.s. over uiterlijk in 2020 sluiten van de oudste kolencentrales

32 813, nr. 228

– de motie-Klaver c.s. over de aanvullende taakstelling voor de 55%-doelstelling toedelen aan de klimaattafels

32 813, nr. 229

– de motie-Jetten/Dik-Faber over voorbereiding van de uitvoering van het vonnis in de Urgenda-zaak

32 813, nr. 230

– de motie-Jetten/Klaver over kosten en baten voor toekomstige generaties betrekken bij het afwegen van maatregelen

32 813, nr. 231

– de motie-Kops over het door de shredder halen van het klimaatakkoord

32 813, nr. 232

– de motie-Agnes Mulder/Moorlag over inzichtelijke lasten en inkomenseffecten voor huishoudens

32 813, nr. 233

– de motie-Agnes Mulder c.s. over energiebesparingsmogelijkheden voor particulieren

32 813, nr. 234

– de motie-Agnes Mulder c.s. over een routekaart voor groen gas

32 813, nr. 235

– de motie-Van Raan c.s. over inkrimping van de veestapel

32 813, nr. 236

– de motie-Van Raan over krimp van de luchtvaart

32 813, nr. 237

– de motie-Van Raan c.s. over de salderingsregeling voor zonnepanelen

32 813, nr. 238

– de motie-Van Raan over aan de Kamer voorleggen van duurzaamheidskaders

32 813, nr. 239

– de motie-Van Raan over een CO2-reductiescenario van 55% in 2030

32 813, nr. 240

– de motie-Dik-Faber/Jetten over de inzet van biomassa

32 813, nr. 241

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Agnes Mulder over de kosteneffectiviteit als zwaarwegende factor

32 813, nr. 242

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Agnes Mulder over stimulerende maatregelen die een handelingsperspectief bieden

32 813, nr. 243

– de motie-Yeşilgöz-Zegerius/Agnes Mulder over een gelijk speelveld voor Nederlandse bedrijven

32 813, nr. 244 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Moorlag c.s. over het recent gepresenteerde DNB-rapport

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

35 066, nr. 1

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over de begroting van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2019

De Voorzitter: mw. Kröger trekt haar motie op stuk nr. 10 in. Dhr. Remco Dijkstra wenst zijn motie op stuk nr. 12 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

35 000 XII, nr. 8

– de motie-Laçin over besteding van de onderuitputting

35 000 XII, nr. 9

– de motie-Laçin over de Kamer betrekken bij keuzes om doorgeschoven middelen in te zetten

35 000 XII, nr. 10 (ingetrokken)

– de motie-Kröger over vergroting van de overprogrammering

35 000 XII, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Kröger over geld voor infrastructuur ook besteden voor infrastructuur

35 000 XII, nr. 12 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Remco Dijkstra/Kröger over een plan tegen onderuitputting van het Infrastructuurfonds

Stemming

9. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning voor het jaar 2019

35 000 I, nr. 8 (gewijzigd, was nr. 6)

– de gewijzigde motie Wassenberg/Van Kooten-Arissen over openstellingssubsidie voor Kroondomein Het Loo

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Vereenvoudigd bekostigingsmodel voortgezet onderwijs

31 289, nr. 378

– de motie-Van den Hul c.s. over brede scholengemeenschappen

31 289, nr. 379

– de motie-Kwint/Van den Hul over scholen in krimpgebieden

31 289, nr. 380

– de motie-Westerveld c.s. over de rol van scholen bij de leefbaarheid van het platteland

31 289, nr. 381

– de motie-Westerveld c.s. over een krimpcheck

31 289, nr. 382

– de motie-Westerveld/Van den Hul over gedwongen ontslag van leraren zo veel mogelijk tegengaan

31 289, nr. 383

– de motie-Rog c.s. over negatieve herverdeeleffecten voor kleine brede scholengemeenschappen

31 289, nr. 384

– de motie-Bruins/Rog over spreiding van de technische vmbo-profielen monitoren

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2019

35 000 VIII, nr. 32

– de motie-Beertema/De Graaf over een einde maken aan schoolbezoeken aan moskeeën

35 000 VIII, nr. 33

– de motie-Beertema over een verbod op mobiele telefoons in de klas

35 000 VIII, nr. 34

– de motie-Beertema over een meldpunt voor gevallen van politieke indoctrinatie

35 000 VIII, nr. 35

– de motie-Beertema over het Nederlands in alle studies herstellen als leidende taal

35 000 VIII, nr. 36

– de motie-Beertema c.s. over het BSA overlaten aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf

35 000 VIII, nr. 37

– de motie-Beertema/De Graaf over de islam uitsluiten van de vrijheid van onderwijs

35 000 VIII, nr. 39

– de motie-Tielen over een overzicht van de verdeling van alle OCW-rijksmiddelen

35 000 VIII, nr. 40

– de motie-Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren vastleggen tot 2023

35 000 VIII, nr. 41

– de motie-Tielen over een onderwijsprijs voor academici

35 000 VIII, nr. 43

– de motie-Özdil over titulatuur voor mbo-studenten

35 000 VIII, nr. 44

– de motie-Özdil/Westerveld over de bekostiging bij stijgende leerlingen- en studentenaantallen

35 000 VIII, nr. 45

– de motie-Özdil c.s. over het intrekken van de geplande wetswijziging over de rentemaatstaf

35 000 VIII, nr. 46

– de motie-Westerveld c.s. over de gevolgen van het schrappen van de wettelijke verplichting tot samenwerkingsverbanden

35 000 VIII, nr. 47 (aangehouden)

– de motie-Westerveld c.s. over afspraken over de maximale omvang van de reserve

35 000 VIII, nr. 48

– de motie-Westerveld c.s. over onderzoek naar de daadwerkelijke tijdsinvestering van leerkrachten in het voortgezet onderwijs

35 000 VIII, nr. 49

– de motie-Westerveld c.s. over rapporteren over het Regenboog Stembusakkoord

35 000 VIII, nr. 50

– de motie-Rog over lesgeven in het vmbo door docenten met een pedagogisch-didactisch getuigschrift

35 000 VIII, nr. 51 (aangehouden)

– de motie-Rog/Van Meenen over budget voor het LerarenOntwikkelFonds

35 000 VIII, nr. 52

– de motie-Rog over ondersteunen van het RespectPact

35 000 VIII, nr. 53 (aangehouden)

– de motie-Van der Molen over het onder de ministeriële regeling laten vallen van technische en groene opleidingen

35 000 VIII, nr. 54

– de motie-Van der Molen/Tielen over aanpassen van de Wet verlaagd wettelijk collegegeld

35 000 VIII, nr. 55

– de motie-Van der Molen c.s. over het naar voren halen van de middelen voor de studievouchers

35 000 VIII, nr. 56

– de motie-Van der Molen/Futselaar over de term «studievoorschot»

35 000 VIII, nr. 57

– de motie-Futselaar over een voorstel voor het invullen van het tekort bij de Voorjaarsnota

35 000 VIII, nr. 58

– de motie-Futselaar over een wettelijke huisvestingsplicht

35 000 VIII, nr. 59

– de motie-Futselaar over een verschuiving van middelen van de tweede geldstroom naar de eerste

35 000 VIII, nr. 60

– de motie-Futselaar/Özdil over een aanvullend lid in de commissie-Van Rijn

35 000 VIII, nr. 61

– de motie-Futselaar over een fonds voor ondersteuning van zeer kleine opleidingen

35 000 VIII, nr. 62

– de motie-Futselaar over de puntennorm voor het bindend studieadvies

35 000 VIII, nr. 63

– de motie-Kwint over een draagvlakonderzoek over de curriculumherziening

35 000 VIII, nr. 64

– de motie-Kwint/Westerveld over het terugdringen van private bijdragen aan het onderwijs

35 000 VIII, nr. 65

– de motie-Kwint/Van den Hul over kleinere klassen op scholen met de meeste achterstandsleerlingen

35 000 VIII, nr. 66

– de motie-Kwint/Van den Hul over de subsidie voor lente- en zomerscholen

35 000 VIII, nr. 67

– de motie-Kwint c.s. over de eigen bijdrage voor de voorschool

35 000 VIII, nr. 68

– de motie-Van Meenen/Rog over verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten

35 000 VIII, nr. 69

– de motie-Van Meenen/Van der Molen over het Einstein Telescoop Fieldlab

35 000 VIII, nr. 70

– de motie-Van den Hul c.s. over gratis voorscholen voor alle kinderen vanaf 2,5 jaar

35 000 VIII, nr. 71 (aangehouden)

– de motie-Van den Hul c.s. over inzicht in de financiële ruimte voor alle sociale partners

35 000 VIII, nr. 72

– de motie-Van den Hul/Westerveld over dekking voor het waarderen van vso-leraren volgens de cao voortgezet onderwijs

35 000 VIII, nr. 73

– de motie-Van den Hul over een aanpak om geweld jegens vrouwen te voorkomen

35 000 VIII, nr. 74

– de motie-Bruins c.s. over maatwerk in regelgeving voor kleine scholen

35 000 VIII, nr. 75

– de motie-Bruins c.s. over laagdrempelige psychische hulpverlening voor studenten

35 000 VIII, nr. 76

– de motie-Van Raan over versnellen van de eiwittransitie

35 000 VIII, nr. 77

– de motie-Van Raan over een vegetarische mbo-koksopleiding

35 000 VIII, nr. 78

– de motie-Wassenberg c.s. over het beëindigen van fundamenteel onderzoek op apen

35 000 VIII, nr. 79

– de motie-Bisschop c.s. over vrijstelling van deelname aan religieuze handelingen

35 000 VIII, nr. 80

– de motie-Kuzu/Azarkan over meer hoogleraren met een niet-westerse migratieachtergrond

35 000 VIII, nr. 81

– de motie-Kuzu/Azarkan over voorstellen van de sportwereld meenemen in het beleid

35 000 VIII, nr. 82

– de motie-Kuzu/Azarkan over het tegengaan van onderadvisering en vooroordelen

35 000 VIII, nr. 83

– de motie-Kuzu/Azarkan over heroverwegen van de wijziging van de rentemaatstaf

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Paarden

28 286, nr. 995

– de motie-Graus over een blok paardenwelzijn in de opleiding voor het ruiterbewijs

28 286, nr. 996 (aangehouden)

– de motie-Graus over de eigenaar van een paard koppelen aan het I&R-systeem

28 286, nr. 997

– de motie-Graus/Wassenberg over strengere controle en handhaving

28 286, nr. 998

– de motie-Graus/Wassenberg over een taskforce Paarden

28 286, nr. 999

– de motie-Graus/Wassenberg over het Paardenbesluit in een wettelijk kader gieten

28 286, nr. 1000

– de motie-Wassenberg/Graus over een verbod op het afknippen van de tastharen

28 286, nr. 1001

– de motie-Geurts/Von Martels over een overgangsperiode voor gecoupeerde paarden

Stemmingen

13. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO integrale risicoanalyse pluimveevleesketen

26 991, nr. 532

– de motie-Ouwehand over een verbod op het houden van vleeskuikens in de hoogste bezetting

26 991, nr. 533

– de motie-Ouwehand over een verplichte centrale registratie van voetzoollaesies

26 991, nr. 534

– de motie-Ouwehand over een verplichting om door te geven hoeveel dieren er dagelijks sterven in een stal

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2019

35 000 XIV, nr. 13

– de motie-Madlener over de knelgevallen in de melkveehouderij

35 000 XIV, nr. 14

– de motie-Madlener over een compensatieregeling voor door de fipronilcrisis getroffen pluimveehouders

35 000 XIV, nr. 15

– de motie-Madlener over een vrijstelling voor boeren die voldoen aan de derogatienormen

35 000 XIV, nr. 16

– de motie-Madlener over een versoepeling van de regels voor transport en export van mest

35 000 XIV, nr. 17

– de motie-Graus/Wassenberg over de Transitie Proefdiervrije Innovatie

35 000 XIV, nr. 18

– de motie-Graus/Wassenberg over het verbod op dierenmishandeling terugplaatsen in het Wetboek van Strafrecht

35 000 XIV, nr. 19

– de motie-Graus/Wassenberg over het niet door deurwaarders in beslag nemen van dieren

35 000 XIV, nr. 20

– de motie-Graus over het vastleggen van rechten van dieren in wetgeving

35 000 XIV, nr. 21

– de motie-Graus over het Dierenwelzijnsteam onderbrengen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

35 000 XIV, nr. 22

– de motie-Graus over het voorkomen van stalbranden

35 000 XIV, nr. 23 (aangehouden)

– de motie-Lodders/Geurts over in kaart brengen of de NVWA zich bezighoudt met het opstellen van beleid

35 000 XIV, nr. 24

– de motie-Lodders/Geurts over een prikkel voor de NVWA om de kosten laag te houden

35 000 XIV, nr. 25

– de motie-Weverling c.s. over slimme oplossingen voor meer groen in steden

35 000 XIV, nr. 26 (aangehouden)

– de motie-Weverling over het mogelijk maken van de CRISPR/Cas9-technologie

35 000 XIV, nr. 27

– de motie-Weverling c.s. over jaarlijks rapporteren over de voortgang van innovatieve projecten

35 000 XIV, nr. 28

– de motie-Bromet/Moorlag over een heffing op stikstofkunstmest

35 000 XIV, nr. 29 (overgenomen)

– de motie-Bromet over een Haaienactieplan voor Caribisch Nederland

35 000 XIV, nr. 30

– de motie-Bromet/De Groot over de plannen van de melkveehouders op Schiermonnikoog

35 000 XIV, nr. 31

– de motie-Geurts c.s. over een uitvoeringsagenda voor verbetering van bodembeheer en plantgezondheid

35 000 XIV, nr. 32

– de motie-Geurts c.s. over voorstellen voor natuurinclusieve steden

35 000 XIV, nr. 33

– de motie-Futselaar/Moorlag over een landelijk dekkende stop op nieuwe geitenstallen

35 000 XIV, nr. 34

– de motie-Futselaar/Moorlag over heldere doelstellingen voor de regiodeals

35 000 XIV, nr. 35

– de motie-De Groot over een krachtige regie over de transitie naar kringlooplandbouw

35 000 XIV, nr. 36

– de motie-De Groot c.s. over een norm voor kringloopefficiëntie op bedrijfsniveau

35 000 XIV, nr. 37

– de motie-De Groot over budget voor natuurverbetering in de Waddenzee

35 000 XIV, nr. 38

– de motie-Moorlag/Bromet over een langjarig plan voor de omslag naar kringlooplandbouw

35 000 XIV, nr. 39

– de motie-Moorlag c.s. over het terugdringen van voedselverspilling

35 000 XIV, nr. 40

– de motie-Moorlag/Bromet over actiever werk maken van een zachte sanering

35 000 XIV, nr. 41

– de motie-Dik-Faber/Geurts over regioproducten in het winkelschap

35 000 XIV, nr. 42

– de motie-Dik-Faber over een Platform Multifunctionele Landbouw

35 000 XIV, nr. 43

– de motie-Ouwehand over de uitwerking van de visie op de kringlooplandbouw

35 000 XIV, nr. 44

– de motie-Ouwehand over verlagen van het fosfaatplafond voor de varkenssector

35 000 XIV, nr. 45

– de motie-Ouwehand over fosfaatrechten die vrijkomen bij de krimp van de melkveestapel op Schiermonnikoog

35 000 XIV, nr. 46

– de motie-Ouwehand over de teelt van eiwitgewassen voor humane consumptie

35 000 XIV, nr. 47

– de motie-Ouwehand over het perspectief van het dier leidend laten zijn bij de inrichting van stallen

35 000 XIV, nr. 48

– de motie-Ouwehand over het terugdringen van de biggensterfte

35 000 XIV, nr. 49

– de motie-Ouwehand over meer transparantie over het leven van dieren in de vlees-, zuivel- en eierketen

35 000 XIV, nr. 50

– de motie-Wassenberg/Graus over wettelijke regels om de gezondheid van honden te verbeteren

35 000 XIV, nr. 51

– de motie-Wassenberg/Graus over het tegengaan van fokken op extreme uiterlijke kenmerken

35 000 XIV, nr. 52

– de motie-Wassenberg over een verbod op de onlinehandel in dieren

35 000 XIV, nr. 53

– de motie-Wassenberg/Graus over openbaarheid over de overheidsfinanciering van proefdieronderzoek

35 000 XIV, nr. 54

– de motie-Wassenberg/Graus over maatregelen tegen zenuwgassen niet meer testen op proefdieren

35 000 XIV, nr. 55 (aangehouden)

– de motie-Wassenberg/Graus over afbouwen van het gebruik van proefdieren ten behoeve van de veehouderij

35 000 XIV, nr. 56

– de motie-Wassenberg over het overnemen van de aanbevelingen uit het rapport Welzijn van vissen

35 000 XIV, nr. 57

– de motie-Wassenberg over het bedwelmen van vissen voor de slacht

Stemmingen

15. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van het lid De Groot over een duurzame toekomst voor vis en visser

34 526, nr. 6

– de motie-Geurts/Sienot over een Noordzeetransitiefonds

34 526, nr. 19 (gewijzigd, was nr. 7)

– de gewijzigde motie-Sienot/De Groot over aandacht voor het meervoudige gebruik van windparken

34 526, nr. 20 (gewijzigd, was nr. 8)

– de gewijzigde motie-Sienot/De Groot over aandacht voor herstel van oesterbanken en andere biogene riffen bij de aanleg en inrichting van windmolenparken

Stemmingen

16. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019

35 000 VII, nr. 29

– de motie-Wassenberg/Ouwehand over een moratorium op de bouw van nieuwe megastallen

35 000 VII, nr. 30

– de motie-Wassenberg/Ouwehand over het proces van vergunningverlening in de veehouderij

17. Debat over militairen die hun eigen kleding moeten aanschaffen met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

18. VAO Invest-NL (AO d.d. 06/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Mijnbouw (AO d.d. 11/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Leefomgeving (AO d.d. 18/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 136, nr. 17

21. VSO Structuurvisie ondergrond met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Spoor (AO d.d. 11/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Verkeersveiligheid (AO d.d. 25/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 12/09) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Telecommunicatie (AO d.d. 17/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Marktwerking en mededinging (AO d.d. 18/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Ondernemen en bedrijfsfinanciering (AO d.d. 10/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

35 000 XIII

28. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2019

29. Gezamenlijke behandeling van:

35 000 XII

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2019

35 000 A

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2019

Langetermijnagenda

13, 14 en 15 november (week 46)

– Belastingplan 2019 (incl. stemmingen)

– Begroting Buitenlandse Zaken (V)

– VSO reactie op het rapport «Merchants of misery» (28 286, nr. 987)

– VAO Nederlandse inzet inzake nucleaire ontwapening (AO d.d. 04/10)

– VAO Stand van zaken erf- en schenkbelasting (AO d.d. 25/09)

– VAO Nationale woonagenda 2018–2021 (AO d.d. 27/09)

– VAO Huuraangelegenheden (AO d.d. 26/09)

– VAO Woonaangelegenheden (AO d.d. 18/10)

34 231 (voorstel van wet van de leden Van Oosten, Kuiken en Groothuizen tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van enige andere wetten in verband met de herziening van het stelsel van partneralimentatie (Wet herziening partneralimentatie)) (voortzetting)

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen)) (re- en dupliek)

34 858 Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018) (re- en dupliek)

35 004 (Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor het jaar 2019))

35 011 (Wijziging van de Kieswet houdende maatregelen tot elektronische openbaarmaking van de processen-verbaal van de stembureaus en van de opgaven van de burgemeesters van de aantallen in de gemeenten uitgebrachte stemmen)

35 012 (Wijziging van de Kieswet en de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming ter vereenvoudiging van stemmen vanuit het buitenland en verlenging van de mogelijkheid tot experimenteren)

35 016 (Regeling van de mogelijke toewijzing van extra zetels voor Nederland in het Europees parlement)

33 812, nrs. 3 t/m 5 (Voorstel van de leden Van Raak, Van der Linde, Koolmees, Vermeij, Van Vliet en Van Toorenburg tot wijziging van de Regeling parlementair en extern onderzoek naar aanleiding van een evaluatie van de Wet op de parlementaire enquête 2008) + 34 683 (voorstel van wet van de leden Van Raak, Van der Linde, Sneller, Nijboer en Van Toorenburg tot wijziging van de Wet op de parlementaire enquête 2008 in verband met de evaluatie van deze wet)

20, 21 en 22 november (week 47)

– Begroting Justitie en Veiligheid (VI)

– Begroting Defensie (X)

– VAO Auteursrecht (AO d.d. 04/10)

– VAO Politie (ICT) (AO d.d. 17/10)

– VAO Brandweer (AO d.d. 18/10)

34 853-R2096 (Goedkeuring van het op 24 november 2016 te Parijs tot stand gekomen Multilateraal Verdrag ter implementatie van aan belastingverdragen gerelateerde maatregelen ter voorkoming van grondslaguitholling en winstverschuiving (Trb. 2017, 86, en Trb. 2017, 194))

35 007 (Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met een wijziging van de rentemaatstaf voor de lening hoger onderwijs)

34 918 (Wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met het verstrekken van gegevens over personen met diplomatieke immuniteit die verkeersovertredingen hebben begaan)

34 857 (Wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten)

27, 28 en 29 november (week 48)

– Begroting Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– VAO Informele RBZ/Handel (AO d.d. 03/10)

34 930 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Burgerlijk Wetboek BES houdende de omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam ten behoeve van de vaststelling van de identiteit van houders van deze aandelen (Wet omzetting aandelen aan toonder))

34 935 (Wijziging van de Wet bescherming Antarctica in verband met het verruimen van de toegang tot speciaal beschermde gebieden, het uitbreiden van de vergunningplicht en het verduidelijken van de positie van internationale waarnemers)

4, 5 en 6 december (week 49)

– Stemmingen over alle begrotingen

34 608 (Wet afwikkeling massaschade in collectieve actie)

34 956 (Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Adoptie (AO d.d. 18/01)

35 013 (Wijziging van de Crisis- en herstelwet in verband met het versnellen van woningbouw en het faciliteren van duurzame ontwikkeling, zoals het verduurzamen van het energiegebruik)

34 445 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg)

34 542 (voorstel van wet van het lid Veldman tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet milieubeheer houdende invoering van het heffen van de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker) (voortzetting)

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 044 (voorstel van wet van de leden Fritsma en De Graaf inzake de terugzending van criminele Nederlanders afkomstig uit Aruba, Curaçao en Sint Maarten (Wet terugzending criminele Antillianen)

(antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 606 (voorstel van wet van het lid Van Rooijen tot tijdelijke wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met het invoeren van een maatregel tot onder meer aanpassing van de disconteringsvoet waartegen pensioenfondsen hun pensioenverplichtingen moeten berekenen (Tijdelijke wet aanpassing disconteringsvoet)) (dupliek)

34 767 (Wet toetreding zorgaanbieders)) + 34 768 (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van der Lee; Wijziging Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 861 ((Wet gebruik van passagiersgegevens voor de bestrijding van terroristische en ernstige misdrijven)

34 837 (voorstel van wet van de leden Gijs van Dijk, Smeulders en Van Kent tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in het kader van payrolling ter beschikking zijn gesteld aan een opdrachtgever ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

Te agenderen debatten

1. Debat over dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

2. Debat over Albanese bendes in het criminele circuit in Nederland (Van Toorenburg) (Minister J&V, Minister BuZa)

3. Debat over het rapport van het SCP over «De sociale staat van Nederland 2017» (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

4. Debat over de regie op de accountancysector via de Autoriteit Financiële Markten (Paternotte) (Minister Financiën)

5. Debat over een mogelijk verbod op pulsvisserij (Geurts) (Minister LNV)

6. Debat over extremistisch geweld (Markuszower) (Minister J&V)

7. Debat over de toename van het aantal mensen met een burn-out (Özdil) (Minister SZW)

8. Debat over een door Turkije gedicteerde jihadpreek in Nederland (De Graaf) (Minister SZW, Minister BuZa)

9. Debat over bijstandsfraude door Turkse Nederlanders (De Jong) (Minister en Staatssecretaris SZW)

10. Debat over het tekort aan arbeidskrachten (Wiersma) (Minister SZW)

11. Debat over uitspraken van president Poetin over nucleaire wapens (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

12. Debat over het gebruik van contant geld in de samenleving (Van Rooijen) (Minister Financien)

13. Debat over het «exposen» van vrouwen (Becker) (Minister SZW en Minister J&V)

14. Debat over de verplichting inzake twee jaar loondoorbetaling bij ziekte (Pieter Heerma) (Minister SZW)

15. Debat over misbruik van het elektronisch toezicht (Van Dam) (Minister J&V)

16. Debat over langdurig werklozen die onvindbaar zijn in de bestanden van het UWV (Gijs van Dijk) (Minister en Staatssecretaris SZW)

17. Debat over burgemeesters die met de dood worden bedreigd (Arno Rutte) (Minister J&V)

18. Debat over de beschikbaarheid van middelen voor zelfdoding (Van der Staaij) (Minister J&V, Minister VWS)

19. Debat over huwelijkse gevangenschap (Buitenweg) (Minister RB)

20. Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche (Laçin) (Staatssecretaris SZW, Staatssecretaris I&W)

21. Debat over het bericht dat zorgverzekeraar CZ een explosieve stijging van de zorgpremie verwacht (Dijksma) (Minister MZ)

22. Debat over grote prijsverschillen in de ziekenhuiszorg (Hijink) (Minister MZ)

23. Debat over een handboek voor pedofielen dat op internet circuleert (Van der Graaf) (Minister J&V)

24. Debat over grootschalige fraude met pgb’s (Hermans) (Minister VWS)

25. Debat over zorgbedrijven die informatie over surfgedrag naar Facebook sturen (Verhoeven) (Minister RB, Minister MZ)

26. Debat over het advies van de commissie Macrodoelmatigheid over creatieve opleidingen (El Yassini) (Minister OCW)

27. Debat over het rapport van het SCP over wooninitiatieven opgezet door ouders voor hun kinderen met een beperking (Bergkamp) (Minister VWS)

28. Debat over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten (Van Toorenburg) (Staatssecretaris J&V)

29. Debat over risicovloeren in gebouwen (Ronnes) (Minister BZK)

30. Debat over het lekken van gifgas door chemiebedrijf Chemours (Laçin) (Minister en Staatssecretaris I&W)

31. Debat over insectensterfte in Nederland (Bromet) (Minister LNV)

32. Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie (Van Meenen) (Minister BVO en Media)

33. Debat over het bericht dat de politie was gewaarschuwd voor de aanslag door de man die drie mensen neerstak (Buitenweg) (Minister J&V)

34. Debat over discriminatie op de woningmarkt (Nijboer) (Minister BZK)

35. Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman) (Minister BZK)

36. Debat over de resultaten van de JOB-monitor (Özdil) (Minister OCW)

37. Debat over concrete maatregelen in het kader van het preventieakkoord (Veldman) (Staatssecretaris VWS)

38. Debat over het gezondheidsonderzoek door het RIVM naar het gebruik van chroom-6 bij Defensie (Krol) (Staatssecretaris Defensie)

39. Debat over het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen (Van Dam) (Minister J&V)

40. Debat over het afkopen van strafrechtelijke vervolging door bedrijven (Van Nispen) (Minister J&V)

41. Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis (Dik-Faber) (Minister LNV)

42. Debat over het actieprogramma Langer Thuis (Ellemeet) (Minister VWS)

43. Debat over de rapporten inzake het WODC (Buitenweg) (Minister J&V)

44. Debat over de herziening van het Nederlandse luchtruim (Bruins) (Minister I&W, Staatssecretaris Defensie)

45. Debat over de problematiek rondom de terugkeer van jihadi’s (De Graaf) (Minister J&V)

46. Debat over het eindrapport van het SCP over de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg (Hijink) (Minister VWS)

47. Debat over inschattingsfouten van instanties bij de begeleiding van de dader van de metromoord (Van Toorenburg) (Minister voor Rechtsbescherming)

48. Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven) (Staatssecretaris BZK)

49. Debat over het bericht dat de El-Tawheed moskee in Amsterdam onderdak geeft aan IS-gangers (Arno Rutte) (Minister J&V)

50. Debat over de voorgenomen verhuizing van de marinierskazerne in Doorn (Diks) (Staatssecretaris Defensie)

51. Debat over vaccinatie in Nederland (Hijink) (Staatssecretaris VWS)

52. Debat over omgaan met de gevolgen van aanhoudende droogte (Sienot) (Minister I&W)

53. Debat over het evaluatierapport over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

54. Debat over de schikking van ING wegens het faciliteren van witwassen (Alkaya) (Minister Financiën)

55. Debat over salafisme in Nederland (Pieter Heerma) (Minister SZW)

56. Debat over de voortgang van de implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (conform motie-Dijksma (Kamerstuk 24 170, nr. 170)) (Minister VWS)

57. Debat over Chroom 6 (Van Kent) (Minister MZ en Staatssecretaris SZW)

58. Debat over de afhandeling van schade en de versterkingsoperatie Groningen vanwege de gaswinning (Beckerman) (Minister EZK)

59. Debat over het rapport van de Raad van State over de digitalisering van de overheid (Van der Molen) (Staatssecretaris BZK)

60. Debat over de uitwisseling van informatie over personen met verward gedrag tussen politie en de ggz (De Lange) (Staatssecretaris VWS, Minister J&V)

61. Debat over het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningenveld (Minister EZK)

62. Debat over de aanstaande vrijlating van veroordeelde jihadisten die mogelijk in de gevangenis verder geradicaliseerd zijn (Van Toorenbrug) (Minister J&V, Minister RB)

63. Debat over interne misstanden bij het NFI (Van Dam) (Minister J&V)

64. Debat over de uitkomsten van de Europese top in Salzburg inzake de Brexit (Omtzigt) Minister BuZa)

65. Debat over de financiële compensatie voor Q-koortspatiënten (Van Gerven) (Minister MZ)

66. Debat over het bericht dat de verblijfplaats van de opdrachtgever van de moord op IKON-journalisten is ontdekt (Sjoerdsma) (Minister BuZa, Minister J&V)

67. Debat over de afrekenbaarheid van bestuurders in het onderwijs (Kwint) (Minister BVO en Media)

68. Debat over het bericht dat de bescherming van defensiemedewerkers tegen chroom-6 onvoldoende zou zijn (Karabulut) (Staatssecretaris Defensie)

69. Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (Staatssecretaris Financiën, Minister BuHA-OS)

70. Debat over de gang van zaken rondom het bouwtoezicht (Beckerman) (Minister BZK)

71. Debat over de kansen van kweekvlees (De Groot) (Minister LNV)

72. Debat over het programma gehandicaptenzorg «Volwaardig leven»(Bergkamp) (Minister VWS)

73. Debat over maatregelen als gevolg van de besmetting van wilde zwijnen met de Afrikaanse varkenspest in België (Geurts) (Minister LNV)

74. Debat over spionage door Rusland (Verhoeven) (Minister Defensie, Minister BZK, Minister BuZa)

75. Debat over de situatie bij het parket Zeeland-West-Brabant (Buitenweg) (Minister J&V)

76. Debat over fraude met de dividendbelasting (Van Weyenberg) (Minister en Staatssecretaris Financiën)

77. Debat over de relatie van Nederland met Saudi-Arabië (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de opslag en het produceren van radioactief afval (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W)

2. Dertigledendebat over het bericht dat de koopkracht van gezinnen veertig jaar lang amper is gestegen (Marijnissen) (Minister-President)

3. Dertigledendebat over de bonuscultuur in de financiële sector (Leijten) (Minister Financiën)

4. Dertigledendebat over de aanstelling van een EU-ambtenaar (Omtzigt) (Minister-President)

5. Dertigledendebat over het versterkings- en herbouwprogramma van Groningen (Van Tongeren) (Minister EZK)

6. Dertigledendebat over het bericht dat de ChristenUnie het regeerakkoord wil openbreken omdat er minder gas wordt gewonnen in Groningen (Nijboer) (Minister-President)

7. Dertigledendebat over statiegeld op kleine plastic flessen (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

8. Dertigledendebat over het bericht dat er vrijwel geen belastingcontroles plaatsvinden in de Amsterdamse binnenstad (Azarkan) (Minister J&V, Staatssecretaris Financien)

9. Dertigledendebat over deelname aan de politiek door mensen met een migratieachtergrond (Kuzu) (Minister-President)

10. Dertigledendebat over de gevaren van de uitstoot van houtkachels (Wassenberg) (Staatssecretaris I&W, Minister VWS)

11. Dertigledendebat over het opkopen van huizen door beleggers (Beckerman) (Minister BZK, Minister Financien)

12. Dertigledendebat over de slachtoffers van Q-koorts (Van Kooten-Arissen) (Minister MZ)

13. Dertigledendebat over de toename van de Nederlandse invoer van palmolie (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

14. Dertigledendebat over kansenongelijkheid in het onderwijs (Kuzu) (Minister OCW)

15. Dertigledendebat over de noodkreet in de thuiszorg Amsterdam (Ellemeet) (Minister VWS)

16. Dertigledendebat over het stopzetten van de vergoeding voor het medicijn Fampyra (Dijksma) (Minister MZ)

17. Dertigledendebat over de overname van de chemietak van AkzoNobel (Alkaya) (Minister EZK)

18. Dertigledendebat over accountants van KPMG die betrokken zouden zijn bij smeergeldbetalingen (Leijten) (Minister Financiën)

19. Dertigledendebat over de import van vervuild vlees uit Brazilië (Ouwehand) (Minister BuHA-OS, Minister LNV)

20. Dertigledendebat over het inzetten van duurzame keurmerken voor hout (Diks) (Minister BuHA-OS)

21. Dertigledendebat over het sluiten van detentiecentra in Libië (Jasper van Dijk) (Minister BuHA-OS)

22. Dertigledendebat over een verwacht tekort aan mantelzorgers (Sazias) (Minister VWS)

23. Dertigledendebat over het bericht dat Brussel overweegt een financiële bijdrage van € 56 miljard te vragen aan de ECB (Van Rooijen) (Minister Financiën)

24. Dertigledendebat over woningzoekenden die worden opgelicht door bemiddelingsbureaus (Nijboer) (Minister BZK, Staatssecretaris Financiën)

25. Dertigledendebat over ouderen die in de kou zitten uit angst voor torenhoge rekeningen (Kops) (Minister EZK)

26. Dertigledendebat over het advies van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur over een houdbaar voedselsysteem (Ouwehand) (Minister LNV, Minister EZK)

27. Dertigledendebat over zorgverzekeraars die beleggen in farmaceutische bedrijven (Hijink) (Minister MZ)

28. Dertigledendebat over de gevolgen van de sluiting van sociale werkplaatsen (De Jong) (Staatssecretaris SZW)

29. Dertigledendebat over zzp'ers die worden uitgesloten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (Van Brenk) (Minister SZW)

30. Dertigledendebat over de risico’s van investeringen in fossiele brandstoffen (Van Raan) (Minister Financiën)

31. Dertigledendebat over een verdere versoepeling van het ontslagrecht (Van Kent) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over de rol van overheidsinstanties bij burgerinitiatieven (Özütok) (Minister BZK)

33. Dertigledendebat over het jaarverslag van de Raad van State (Baudet) (Minister BZK, Minister J&V)

34. Dertigledendebat over het inburgeringsbeleid (Baudet) (Minister SZW, Staatssecretaris J&V)

35. Dertigledendebat over het advies van de Commissie grondgebondenheid over de toekomst van de melkveehouderij (Futselaar) (Minister LNV)

36. Dertigledendebat over een netwerk van wraakporno (Kuiken) (Minister J&V)

37. Dertigledendebat over de westerse bombardementen op Syrië (Karabulut) (Minister BuZa)

38. Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (Minister EZK, Minister BuHa-OS)

39. Dertigledendebat over een flexibele AOW-leeftijd (Gijs van Dijk) (Minister SZW)

40. Dertigledendebat over het haperende herstel van pensioenfondsen (De Jong) (Minister SZW)

41. Dertigledendebat over Nederlandse bedrijven die meebouwen aan een sojaroute door het Amazonewoud (Van den Hul) (Minister BuHa-OS)

42. Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand) (Minister LNV)

43. Dertigledendebat over het lekken van begrotingsstukken (Van Raak) (Minister-President)

44. Dertigledendebat over de uitspraken van de Minister van Justitie & Veiligheid inzake jihadkinderen (De Graaf) (Minister J&V, Minister BZK)

45. Dertigledendebat over acceptatie van LHBTI in Nederland (Özütok) (Minister OCW)

46. Dertigledendebat over een misrekening door het ministerie over de studiefinanciering (Futselaar) (Minister OCW)

47. Dertigledendebat over bedreigde diersoorten (Van Kooten-Arissen) (Minister LNV)

48. Dertigledendebat over kinderbijslag op de BES-eilanden (Özütok) (Staatssecretaris BZK, Staatssecretaris SZW)

49. Dertigledendebat over een vreedzame demonstratie van studenten (Özdil) (Minister OCW)

50. Dertigledendebat over de negatieve gevolgen van globalisering (Thieme) (Minister-President, Minister BuHa-OS)

51. Dertigledendebat over het rapport van de Algemene Rekenkamer over de missie in Mali (Emiel van Dijk) (Minister Defensie)

52. Dertigledendebat over dreigende kortingen op pensioenen (Van Rooijen) (Minister SZW)

53. Dertigledendebat over het bericht dat de zeespiegel sneller stijgt dan gedacht (Van Raan) (Minister I&W)

54. Dertigledendebat over Bulgaarse bedrijven die ondermaatse thuiszorg aanbieden (Kerstens) (Minister VWS)

55. Dertigledendebat over het bericht dat het ACM ziekenhuisfusies te makkelijk toestond (Ellemeet) (Minister MZ, Staatssecretaris EZK)

56. Dertigledendebat over het rapport van het IPCC over klimaatverandering (Van Raan) (Minister EZK)

57. Dertigledendebat over het nieuwe akkoord met Shell en ExxonMobil over de gaswinning en Groningen (Nijboer) (Minister EZK)

58. Dertigledendebat over het bericht dat Nederlandse banken betrokken zijn bij misstanden in de palmoliesector (Van Raan) (Minister Financiën, Minister BuHa-OS)

59. Dertigledendebat over het bericht dat rubberkorrels op kunstgrasvelden slecht voor het milieu zijn (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

60. Dertigledendebat over de marktwerking in het streekvervoer (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

61. Dertigledendebat over sponsoring door de farmaceutische industrie (Ellemeet) (Minister MZ)

62. Dertigledendebat over het VN-rapport over vervolging van de legertop in Myanmar voor oorlogsmisdaden (Kuzu) (Minister BuZa)

63. Dertigledendebat over ondermaats presteren van 48 thuiszorgorganisaties (Agema) (Minister VWS)

64. Dertigledendebat over het bericht dat de huurverhoging de inflatie opjaagt (Van Brenk) (Minister SZW)

65. Dertigledendebat over de praktijken van fabrikant Leadiant inzake het geneesmiddel CDCA (Van Gerven) (Minister MZ)

66. Dertigledendebat over sluiting van de klinische verloskunde in ziekenhuizen in Stadskanaal en Hoogeveen (Van Gerven) (Minister MZ)

67. Interpellatiedebat over een apart wetsvoorstel inzake het afschaffen van de dividendbelasting (Van Rooijen) (Minister Financiën)

68. Dertigledendebat over het bericht dat vastgoedfondsen dividendbelasting willen blijven betalen (Van Rooijen) (Minister SZW)

69. Dertigledendebat over het WRR-rapport over sociale en economische gezondheidsverschillen (Diertens) (Staatssecretaris VWS)

70. Dertigledendebat over een onderzoeksjournalist die kazerneterrein Oldebroek kon betreden (Popken) (Minister Defensie)

71. Dertigledendebat over de uitzetting van asielkinderen Lili en Howick (Azarkan) (Staatssecretaris J&V)

72. Dertigledendebat over de gang van zaken rond de uitreiking van de Mensenrechtentulp (Omtzigt) (Minister BuZa)

73. Dertigledendebat over problemen met zoutwinning in Groningen (Beckerman) (Minister EZK)

74. Dertigledendebat over de staat van de financiële sector 10 jaar na de start van de financiële crisis (Nijboer) (Minister Financiën)

75. Dertigledendebat over de arbeidsvoorwaarden bij de politie (Baudet) (Minister J&V)

76. Dertigledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang (Kuzu) (Minister BuZa)

77. Dertigledendebat over het lekken van olie- en gasputten (Van der Lee) (Minister EZK)

78. Dertigledendebat over het bericht dat de zorgpremie in 2019 met meer dan 10 euro per maand stijgt (Ellemeet) (Minister MZ)

79. Dertigledendebat over de achterstand van vrouwen op de arbeidsmarkt (Özütok) (Minister OCW)

80. Dertigledendebat over het bericht dat recyclingbedrijven van kunstgras de milieuregels overtreden (Laçin) (Staatssecretaris I&W)

81. Dertigledendebat over plannen voor het uitsluiten van rechtsgebieden van de gefinancierde rechtsbijstand (Van Nispen) (Minister RB)

82. Dertigledendebat over het bericht dat wijkverpleegkundigen creatief omgaan met de regels voor de aanvraag van maaltijdondersteuning (Dik-Faber) (Minister VWS)

83. Dertigledendebat over mogelijke ruimte om de AOW-leeftijd te verlagen (Van Kent) (Minister SZW)

84. Dertigledendebat over subsidies voor windmolenparken (Kops) (Minister EZK)

85. Dertigledendebat over een verplichte verzekering tegen arbeidsongeschiktheid voor zelfstandigen (Smeulders) (Minister SZW)

86. Dertigledendebat over de sluiting van de basis van Ryanair op Eindhoven airport (Laçin) (Minister SZW, Minister I&W)

87. Dertigledendebat over het bericht dat Unilever geen gebruik zal maken van 250 dagen bedenktijd als bescherming tegen een vijandige overname (Van der Lee) (Minister EZK)

88. Dertigledendebat over grenzen aan het investeren in verduurzaming door woningcorporaties (Beckerman) (Minister BZK)

89. Dertigledendebat over het actieplan «Slim en duurzaam» van de luchtvaartsector (Van Raan) (Minister I&W, Minister EZK)

90. Dertigledendebat over het bericht dat apothekers de wens van artsen bij de uitgifte van medicijnen negeren (Van Gerven) (Minister MZ)

91. Dertigledendebat over de gevaren van omgevingsgeluid (Kröger) (Staatssecretaris I&W)

92. Dertigledendebat over misstanden in de vleesverwerkende industrie (Van Raan) (Minister LNV, Minister SZW)

93. Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol) (Minister BZK)

94 Dertigledendebat over chemische stoffen die op de Europese markt komen zonder aan veiligheidsregels te voldoen (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

95. Dertigledendebat over de normen voor de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxide (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

96. Dertigledendebat over onvrede bij de Nationale Politie (Helder) (Minister J&V)

97. Dertigledendebat over het bericht dat het ministerie cruciale informatie achterhield over de veiligheid van de Stint (Kröger) (Minister I&W)

98. Dertigledendebat over de werkelijke prijs van vliegtickets (Van Raan (Minister I&W)

99. Dertigledendebat over microplastics in menselijke ontlasting (Teunissen) (Staatssecretaris I&W)

100. Dertigledendebat over de Venezolaanse vluchtelingenproblematiek op Curaçao (Özütok) (Minister BuZa, Staatssecretaris BZK)

101. Dertigledendebat over de haalbaarheid van het actieplan Werken in de Zorg (Agema) (Minister VWS)

102. Dertigledendebat over het bericht dat een patiënt na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis in levensgevaar was (Van Gerven) (Minister MZ)

103. Dertigledendebat over personeelsgegevens en kunstmatige intelligentie op de werkvloer (Alkaya) (Minister BZK, Staatssecretaris EZK)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 5 november van 11.00 tot 19.00 uur en vrijdag 9 november van 09.30 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over het Belastingplan 2019

Maandag 5 november 2018 van 10.30 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het begrotingsonderdeel Materiaal Defensie

Maandag 5 november 2018 van 18.00 uur tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken over de mensenrechtenrapportage 2018

Maandag 12 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Jeugd

Maandag 12 november 2018 van 10.30 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over het begrotingsonderdeel Personeel Defensie

Maandag 12 november 2018 van 18.30 uur tot 22.30 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het begrotingsonderdeel Wonen en ruimte

Maandag 19 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het begrotingsonderdeel Sport en Bewegen

Maandag 19 november van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Cultuur

Maandag 19 november van 17.00 uur tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de begrotingsonderdelen Integratie en maatschappelijke samenhang

Maandag 26 november 2018 van 11.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het begrotingsonderdeel Water

Maandag 26 november van 11.00 uur tot 15.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 26 november van 15.30 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid over de initiatiefnota «Ruimte voor vertrouwen in Blauw op straat»

Maandag 26 november van 11.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over Water

Donderdag 29 november 2018 van 10.00 uur tot 20.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat over het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport

Maandag 10 december van 11.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van de leden Dijksma, Kooiman en Ellemeet «Big Farma: niet gezond!» (34 834)

Maandag 17 december van 15.00 uur tot 18.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Ellemeet: «Lachend tachtig. Voor een toekomstbestendige ouderenzorg» (Kamerstuk 34 948)

Recesperiodes

Kerstreces 2018: vrijdag 21 december 2018 t/m maandag 14 januari 2019

Krokusreces 2019: vrijdag 22 februari t/m maandag 4 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 20 maart 2019 (geen avondvergadering op dinsdag 19 maart 2019 en geen vergadering op woensdag 20 maart 2019, de gehele dag).

Meireces 2019: vrijdag 26 april t/m maandag 13 mei 2019

Koningsdag: zaterdag 27 april 2019

Hemelvaart: donderdag 30 mei 2019

Zomerreces 2019: vrijdag 5 juli t/m maandag 2 september 2019

Spreektijden

begrotings-

behandelingen

(stand van zaken

per 2/11)

VVD:

287

minuten

PVV:

180

minuten

CDA:

174

minuten

D66:

164

minuten

GroenLinks:

132

minuten

SP:

136

minuten

PvdA:

110

minuten

ChristenUnie:

80

minuten

PvdD:

45

minuten

50PLUS:

80

minuten

SGP:

70

minuten

DENK:

77

minuten

Forum voor Democratie:

111

minuten