Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2016-2017

Agenda opgesteld 25 november 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 29 november

14.00 uur

Woensdag 30 november

10.15 uur

Donderdag 1 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: overige moties ingediend bij het notaoverleg over mensenrechten

De Voorzitter: dhr. Ten Broeke wenst zijn motie op stuk nr. 156 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 735, nr. 155 (ingetrokken)

– de motie-Ten Broeke over in iedere mensenrechtenrapportage een compleet overzicht van de uitgaven per land

32 735, nr. 156 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ten Broeke over geen middelen uit het Mensenrechtenfonds besteden in OESO-landen

32 735, nr. 157

– de motie-De Roon over erkennen dat de islam per definitie strijdt met mensenrechten

32 735, nr. 158

– de motie-De Roon over terugroepen van de Nederlandse ambassadeur in Turkije

32 735, nr. 159

– de motie-De Roon over stopzetten van de onderhandelingen over toetreding van Turkije tot de EU

32 735, nr. 161

– de motie-Knops over innemen van het standpunt dat ISIS genocide pleegt

32 735, nr. 162

– de motie-Knops over veroordelen van arrestaties van democratisch gekozen parlementariërs

32 735, nr. 163

– de motie-Knops over veroordelen van het optreden van Turkse veiligheidstroepen in het zuidoosten van Turkije

32 735, nr. 164

– de motie-Van Bommel over antiterrorisme-wetgeving als obstakel voor financiering van mensenrechtenorganisaties

32 735, nr. 165

– de motie-Van Bommel over meer structurele steun aan de Internationale Commissie voor Vermiste Personen

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 585, nr. 2

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken inzake de beëindiging van het parlementair behandelvoorbehoud bij de EU-voorstellen: Gemeenschappelijk Europees Asielstelsel (COM (2016) 465, 466, 467 en 468)

De Voorzitter: ik stel voor conform het advies van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten.

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel cultuur van de begroting OCW voor het jaar 2017

De Voorzitter: mw. Dik-Faber verzoekt haar motie op stuk nr. 76 aan te houden en wenst haar motie op stuk nr. 74 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 550-VIII, nr. 61

– de motie-Van Veen over niet opnemen in de BIS van in de motie-Monasch c.s. (32 820-172) genoemde festivals

34 550-VIII, nr. 62

– de motie-Van Veen over betere bewegwijzering naar cultureel erfgoed

34 550-VIII, nr. 63

– de motie-Van Veen over de besteding vanuit het bestemmingsfonds OCW

34 550-VIII, nr. 64 (ingetrokken)

– de motie-Van Veen over de uitgangspunten voor de afdracht aan bestemmingsfonds OCW

34 550-VIII, nr. 65

– de motie-Van Veen/Vermue over minimaal twaalf maanden voor de behandeling van de OCW-begroting advies ontvangen

34 550-VIII, nr. 66

– de motie-Van Veen over beëindigen van cultuurprojecten in een aantal andere landen

34 550-VIII, nr. 67

– de motie-Van Toorenburg/Dik-Faber over honorering van subsidieaanvragen vanuit het bestemmingsfonds OCW

34 550-VIII, nr. 68

– de motie-Van Toorenburg/Dik-Faber over reizen naar culturele instellingen voor schoolklassen in het primair onderwijs

34 550-VIII, nr. 69

– de motie-Van Toorenburg/Dik-Faber over een positieve beschikking voor het Orkest van het Oosten en Het Gelders Orkest

34 550-VIII, nr. 70

– de motie-Vermue/Van Veen over € 500.000 voor het Fonds Podiumkunsten

34 550-VIII, nr. 71

– de motie-Vermue/Van Toorenburg over € 50.000 vrijmaken voor activiteiten in het kader van BesteBuren

34 550-VIII, nr. 72

– de motie-Vermue over voorrang voor initiatieven uit de regio bij de verdeling van 0,55 miljoen voor talentontwikkeling

34 550-VIII, nr. 73

– de motie-Pechtold/Dik-Faber over de leegstandsontwikkeling binnen het religieus erfgoed

34 550-VIII, nr. 74 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Dik-Faber/Pechtold over de mogelijkheid voor omwonenden om een plan in te dienen voor de herbestemming van hun monument

34 550-VIII, nr. 75

– de motie-Dik-Faber/Pechtold over innovatieve verduurzamingsmogelijkheden bij behoud van religieus erfgoed

34 550-VIII, nr. 76 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber over inzetten van de onderuitputting in de rode Brim/Sim voor groene monumenten

34 550-VIII, nr. 77

– de motie-Grashoff/Pechtold over de invloed van de culturele infrastructuur op het algemene vestigingsklimaat

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Water- en Hagelschade in Zuid Oost Nederland

31 710, nr. 66

– de motie-Geurts/Graus over een onafhankelijke commissie die de schade inventariseert en taxeert

31 710, nr. 67

– de motie-Geurts/Graus over een fonds voor onverzekerbare schade

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Sport en bewegen van de begroting VWS voor het jaar 2017

De Voorzitter: dhr. Van Nispen wenst zijn motie op stuk nr. 101 te wijzigen en mw. Bruins Slot haar motie op stuk nr. 103.

De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 550-XVI, nr. 101 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Nispen over in stand houden van de btw-vrijstelling op sportcursussen

34 550-XVI, nr. 102

– de motie-Rudmer Heerema over de besteding van de 10 miljoen euro extra voor topsport

34 550-XVI, nr. 103 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bruins Slot over een pilot voor topsportontwikkeling met de Sportzone Limburg

34 550-XVI, nr. 104

– de motie-Van Dekken over het stimuleren van sportbeoefening door kinderen uit gezinnen met een laag inkomen

34 550-XVI, nr. 105

– de motie-Pia Dijkstra over meer diversiteit in leidinggevende functies in de sport

34 550-XVI, nr. 106 (aangehouden)

– de motie-Pia Dijkstra/Bruins Slot over het beter borgen van sport en bewegen in de gezondheidszorg

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij de Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

De Voorzitter: aangezien de motie vraagt om intrekking van het wetsvoorstel, zal er eerst worden gestemd over motie nr. 13 alvorens er wordt gestemd over het wetsvoorstel.

34 349, nr. 13

– de motie-Kuzu over intrekking van het wetsvoorstel

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

34 349

Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

34 349 (bijgewerkt t/m amendement nr. 12)

– amendement Bisschop (12,II) over het uitstrekken van het verbod tot stationsgebouwen en perrons

– gewijzigd amendement Voortman (9,III) over het schrappen van «onderwijsinstellingen»

– gewijzigd amendement Voortman (10,III) over het schrappen van «zorginstellingen»

  • NB. Indien zowel amendement 9 als amendement 10 wordt aangenomen, wordt in artikel 1, eerste lid, «onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen» vervangen door: overheidsinstellingen.

– artikel 1

– artikel 2

– amendement Bisschop (11) (invoegen artikel 2a) over bevoegdheden voor gemeenten

– artikelen 3 en 4

– gewijzigd amendement Voortman (9,I&II)

– gewijzigd amendement Voortman (10,I&II)

  • NB. Indien zowel amendement 9 als amendement 10 wordt aangenomen, wordt in de beweegreden «onderwijsinstellingen, overheidsinstellingen en zorginstellingen» vervangen door: overheidsinstellingen.

– amendement Bisschop (12,I)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen in verband met:

34 578

Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het verplichten van beschut werk en met betrekking tot het quotum van arbeidsbeperkten en het openstellen van de Praktijkroute

34 578(bijgewerkt t/m amendement nr. 15)

– artikel I

– gewijzigd amendement Karabulut (15,I en II) over medische toetsbaarheid van de lagere loonwaarde

– amendement Karabulut (11) over evaluatie van de praktijkroute

– artikel II

– gewijzigd amendement Karabulut (15,III)

– artikel III

– gewijzigd amendement Karabulut (15,IV)

– artikel IV

– artikel IVA

– amendement Pieter Heerma/Schouten (9) over het invoeren van een evaluatiebepaling (invoegen artikel IVB)

– artikel V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij de Wijziging van Participatiewet en enkele andere wetten

34 578, nr. 12 (overgenomen)

– de motie-Voortman over een rapportage over beschikbare middelen en kosten per beschutwerkplek

34 578, nr. 13 (ingetrokken)

– de motie-Voortman over monitoren van de behoefte aan beschutwerkplekken

34 578, nr. 14

– de motie-Karabulut over een cao beschut werk

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2017

De Voorzitter: dhr. Van Bommel wenst zijn motie op stuk nr. 22 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 550-V, nr. 19

– de motie-Van Bommel over onderzoek naar de militaire strijd tegen het terrorisme

34 550-V, nr. 20

– de motie-Van Bommel over de onderhandelingen over toetreding van Turkije tot de EU opschorten

34 550-V, nr. 21

– de motie-Van Bommel over opschorting van wapenleveranties aan Turkije

34 550-V, nr. 22 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Bommel c.s. over erkenning van de Palestijnse Staat

34 550-V, nr. 23

– de motie-Knops over het CPT-rapport betrekken bij de voortgangsrapportage over Turkije

34 550-V, nr. 24

– de motie-Servaes c.s. over het facultatief protocol bij het ESC-verdrag

34 550-V, nr. 25

– de motie-Servaes/Kerstens over het WK voetbal in Qatar en de situatie van arbeidsmigranten

34 550-V, nr. 26

– de motie-De Roon/Wilders over erkenning van Jeruzalem als hoofdstad van Israël

34 550-V, nr. 28

– de motie-De Roon over het verbreken van de banden met de Palestijnse Autoriteit

34 550-V, nr. 29

– de motie-De Roon over geen subsidie uit het Mensenrechtenfonds voor Radio Wereldomroep

34 550-V, nr. 30

– de motie-Sjoerdsma over de Russische financiering van Nederlandse politieke partijen

34 550-V, nr. 31

– de motie-Sjoerdsma over het aanstellen van een speciale havenambassadeur

34 550-V, nr. 32

– de motie-Voordewind c.s. over een rapport over het gebruik van de term genocide door politici

34 550-V, nr. 33

– de motie-Grashoff over een geostrategische herziening van het Nederlandse energiebeleid

34 550-V, nr. 34

– de motie-Grashoff over gezamenlijke onderhandelingen over gasleveranties door EU-lidstaten

34 550-V, nr. 35

– de motie-Grashoff over restricties op productie en inzet van autonome wapens

34 550-V, nr. 36

– de motie-Van der Staaij over het bevorderen van de doelstellingen van het Nederlandse buitenlandbeleid als criterium voor financiering van organisaties

34 550-V, nr. 37

– de motie-Kuzu over bescherming van mensenrechtenverdedigers van het Internationaal Strafhof

34 550-V, nr. 38

– de motie-Kuzu over de positie van de Rohingya's

34 550-V, nr. 39

– de motie-Kuzu over excuses voor het Nederlandse koloniale en slavernijverleden

34 550-V, nr. 40

– de motie-Bontes over definitieve beëindiging van de EU-toetredingsonderhandelingen met Turkije

34 550-V, nr. 41

– de motie-Bontes over zo snel mogelijk beëindigen van de subsidiëring van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina

Stemmingen

13. Stemmingen overs moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2017 (onderdeel Landbouw en Natuur)

34 550-XIII, nr. 75

– de motie-Van Gerven over opties voor een schadefonds voor Q-koortsgetroffenen

34 550-XIII, nr. 76

– de motie-Van Gerven over uitgangspunten voor het beleid voor de toekomst van de agrarische sector

34 550-XIII, nr. 77

– de motie-Lodders over een vrijstelling van CRISPR/Cas9

34 550-XIII, nr. 110 (gewijzigd, was nr. 78)

– de gewijzigde motie-Lodders over een systeem van vouchers in natuur

34 550-XIII, nr. 79 (overgenomen)

– de motie-Geurts/Dik-Faber over een onderzoek naar bestaande regelingen voor bedrijfsopvolging

34 550-XIII, nr. 80

– de motie-Geurts c.s. over verduidelijking en verruiming van de mededingingsregels

34 550-XIII, nr. 81

– de motie-Geurts c.s. over het stimuleren van beter bodembeheer door agrariërs

34 550-XIII, nr. 82

– de motie-Van der Velde/Van Dekken over verbreding van het Beter Leven keurmerk

34 550-XIII, nr. 83

– de motie-Leenders/Jacobi over maatschappelijke initiatieven uit de nota Groen en water in de stad

34 550-XIII, nr. 84

– de motie-Leenders/Van Dekken over de overgang van gangbare naar natuurinclusieve landbouw

34 550-XIII, nr. 85

– de motie-Leenders/Geurts over afspraken met de provincies over de financiering van activiteiten voor natuurvrijwilligers

34 550-XIII, nr. 86

– de motie-Leenders c.s. over een toekomst voor de gescheperde schaapskuddes

34 550-XIII, nr. 87

– de motie-Graus/Dijkgraaf over het belang van boeren, tuinders en vissers boven dat van de Europese Unie stellen

34 550-XIII, nr. 88

– de motie-Graus over de aanpak van hondengevechten

34 550-XIII, nr. 89

– de motie-Graus over een opleiding ten behoeve van veterinair forensisch onderzoek

34 550-XIII, nr. 90

– de motie-Koşer Kaya over ziekteschade als gevolg van onveilig voedsel

34 550-XIII, nr. 91

– de motie-Koşer Kaya over het correct uitvoeren van de Wet hergebruik overheidsinformatie

34 550-XIII, nr. 92

– de motie-Koşer Kaya over een analyse van de huidige wet- en regelgeving voor landbouw, milieu en natuur

34 550-XIII, nr. 93

– de motie-Koşer Kaya over meer inzicht in de besteding van landbouwsubsidies

34 550-XIII, nr. 94

– de motie-Dik-Faber over het ondersteunen van convenanten op het boerenerf

34 550-XIII, nr. 95

– de motie-Dik-Faber/Geurts over de JOLA beter laten aansluiten bij de behoeften van jonge landbouwers

34 550-XIII, nr. 96

– de motie-Dik-Faber over het behoud van boerenlandvogels

34 550-XIII, nr. 97

– de motie-Dik-Faber over het opnieuw in het leven roepen van de Taskforce Multifunctionele Landbouw

34 550-XIII, nr. 98

– de motie-Grashoff/Leenders over een nationaal plan van aanpak voor weidevogels

34 550-XIII, nr. 99

– de motie-Grashoff over middelen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid ten goede laten komen van weidevogelbeheer

34 550-XIII, nr. 100

– de motie-Grashoff/Dijkgraaf over onderzoek naar het loslaten van het melkquotum

34 550-XIII, nr. 101

– de motie-Dijkgraaf c.s. over de voorgestelde afschaffing van de btw-landbouwregeling heroverwegen

34 550-XIII, nr. 102

– de motie-Dijkgraaf c.s. over de beschikbaarheid van biologische gewasbeschermingsmiddelen voor de fruitteelt

34 550-XIII, nr. 103

– de motie-Ouwehand/Thieme over het Kroondomein Het Loo gedurende het hele jaar openstellen voor het publiek

34 550-XIII, nr. 104

– de motie-Ouwehand/Thieme over een verbod op afschot van zwanen met hagelpatronen

34 550-XIII, nr. 105

– de motie-Ouwehand over een transitie naar een volledig natuurinclusieve landbouw

34 550-XIII, nr. 106

– de motie-Ouwehand over het actualiseren van de vissenwelzijnsnota uit 2003

34 550-XIII, nr. 107

– de motie-Ouwehand/Thieme over de verantwoordelijkheid voor de aanpak van illegale hondenhandel onderbrengen bij het Ministerie van V&J

34 550-XIII, nr. 108

– de motie-Ouwehand over registratie van pups in aanwezigheid van het moederdier

34 550-XIII, nr. 109

– de motie-Ouwehand over een significante verschuiving in de richting van klimaatactie in de EU-begroting

Stemmingen

14. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het notaoverleg over aanhangige ontwerpbesluiten inzake de Wet dieren

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar moties op stuk nrs. 107 en 108 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

31 389, nr. 107 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand/Van Dekken over een verbod op de verkoop van dieren buiten speciaalzaken

31 389, nr. 108 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand/Van Dekken over een verplichte identificatie en registratie

Stemmingen

15. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het notaoverleg over dierenwelzijn

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar motie op stuk nr. 693 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

28 286, nr. 685

– de motie-Thieme over schoon en droog stro in de veehouderij

28 286, nr. 686

– de motie-Thieme over toegang tot open water voor vleeseenden

28 286, nr. 690

– de motie-Ouwehand over een tijdpad voor beëindiging van fokken op extreme uiterlijke kenmerken

28 286, nr. 691

– de motie-Ouwehand over verlaging van het btw-tarief op castratie en sterilisatie bij katten

28 286, nr. 692

– de motie-Ouwehand over Ouwehand over een verbod op verkoop van honden en katten in dierenwinkels

28 286, nr. 693 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over beëindiging van de verkoop van ongeschikte huisvesting

Stemmingen

16. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het VAO Paardenhouderij

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar motie op stuk nr. 786 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

28 286, nr. 785

– de motie-Ouwehand over borging van de Gids voor Goede Praktijken

28 286, nr. 786 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over het opleggen van een educatieve maatregel bij lichte overtredingen

Stemming

17. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken voor het jaar 2014

33 750-XIII, nr. 81

– de motie-Ouwehand over het terugdringen van impulsaankopen van dieren

Stemming

18. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2016

34 300-XIII, nr. 149

– de motie-Thieme over een einde maken aan paardenmarkten

Stemming

19. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het debat over de intensieve veehouderij in Nederland

De Voorzitter: mw. Thieme wenst haar motie op stuk nr. 145 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

28 973, nr. 145 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Thieme over een verbod op het castreren van varkens

Stemmingen

20. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij het VAO Ontwerpwijziging Besluit houders van dieren

28 286, nr. 735

– de motie-Thieme over gezondheids- en welzijnsproblemen van vleeskuikens

28 286, nr. 736

– de motie-Thieme over water en voer voor kuikens in de eerste 72 uur van hun leven

28 286, nr. 737

– de motie-Thieme over transporteren van kalkoenen in kleine containers

28 286, nr. 738

– de motie-Thieme over chronisch honger lijden van ouderdieren van vleeskuikens

28 286, nr. 739

– de motie-Thieme over houden van konijnen in draadgazen kooien

Stemmingen

21. Stemmingen over: aangehouden moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie voor het jaar 2013

De Voorzitter: mw. Thieme wenst haar nader gewijzigde motie op stuk nr. 133 nogmaals te wijzigen. De tweemaal nader gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 400-XIII, nr. 106

– de motie-Thieme/Van Gerven over subsidie voor megastallen

33 400-XIII, nr. 114

– de motie-Thieme over hervorming van de veehouderij

33 400-XIII, nr. 133 (nader gewijzigd, was nr. 132 en nogmaals nader gewijzigd)

– de tweede nader gewijzigde motie-Thieme over een verbod op de productie van snelgroeiende vleeskuikens

Stemming

22. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Dierziekten en antibioticagebruik veehouderij

29 683, nr. 184 (gewijzigd, was nr. 154)

– de gewijzigde motie-Thieme over stoppen met SPF-stallen

Stemming

23. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Toezicht NVWA

26 991, nr. 378

– de motie-Thieme over frequentere controles op slachthuizen en diertransporten

Stemming

24. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie

33 979, nr. 105

– de motie-Thieme over een verbod op antizuigmiddelen in de veehouderij

Stemmingen

25. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Dierenwelzijn inclusief zeezoogdieren

28 286, nr. 870

– de motie-Wassenberg over niet meer fokken op hoge aantallen biggen en extra spenen bij zeugen

26. VAO Zorgverzekeringswet (AO d.d. 05/10) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29 689, nr. 774

27. VSO Geschilbeslechting zorgcontractering met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 550-XVI, nr. 17

28. VSO over het ontwerpbesluit houdende wijziging van het besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO ontwerpRijksstructuurvisie windenergie op zee (AO d.d. 17/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21 501–33, nr. 615

30. VSO Transportraad d.d. 1 december 2016 met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg (AO d.d. 10/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 550-VI

32. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2017

34 550-VII

33. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2017 incl. Gemeentefonds (B) en Provinciefonds (C) en Begrotingen van de overige Hoge Colleges van Staat en de Kabinetten van de Gouverneurs (IIB)

34 333

34. Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met grensoverschrijdende zorg) (antwoord 1e termijn en 2e termijn)

34 413

35. Wijziging van de Telecommunicatiewet, de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht alsmede daarmee samenhangende wijzigingen van andere wetten in verband met de uitvoering van EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (uitvoering EU-verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten)

36. Gezamenlijke behandeling van:

34 532

Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering van een stelsel van fosfaatrechten

34 295

Additionele regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet grondgebonden groei melkveehouderij)

Langetermijnagenda

6, 7 en 8 december (week 49)

– Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV)

– Stemmingen over alle begrotingen (amendementen en wetsvoorstellen op 8 december)

– VAO Visserij (AO d.d. 12/10)

– VAO Dierenwelzijn (AO d.d. 02/11)

– VAO Weidevogels (AO d.d. 09/11)

– VAO Spoor (AO d.d. 27/10)

– VAO Sociaal Domein (AO d.d.16/11)

– VAO Stand van zaken rekenen in vo en mbo (AO d.d. 17/11)

– VAO Strafrechtelijke onderwerpen (AO d.d. 17/11)

– VAO Verpleeghuiszorg (AO d.d. 17/11)

– VAO Laaggeletterdheid (AO d.d. 23/11)

– VAO Wet langdurige zorg (Wlz) (AO d.d. 24/11)

34 331 (Aanpassingswet studiefinanciering BES))

34 453 (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen)

34 512 (Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool))

34 372 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met de verbetering en versterking van de opsporing en vervolging van computercriminaliteit (computercriminaliteit III))

34 524 (Goedkeuring van het op 19 mei 2016 te Brussel tot stand gekomen Protocol bij het Noord-Atlantisch Verdrag inzake de toetreding van Montenegro (Trb. 2016, 95))

34 567 (Voorstel tot wijziging van het Reglement van Orde, de Regeling financiële ondersteuning fracties Tweede Kamer 2014 en de Regeling vertrouwelijke stukken, met betrekking tot de vorming van fracties en met betrekking tot enkele bepalingen inzake de vaststelling van maximumspreektijden)

13, 14 en 15 december (week 50)

– VSO over het ontwerpWijzigingsbesluit instelling Autoriteit Nucleaire veiligheid en Stralingsbescherming (25 422, nr. 154)

34 387, nrs. 1 en 2 (Burgerinitiatief «Peuro»)

34 051 (voorstel van wet van het lid Van Klaveren tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting)

34 548 (Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing)

34 468 (Veegwet wonen)

34 434 (Wet verduidelijking voorschriften woonboten)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

34 007 (voorstel van wet van het lid Tellegen tot wijziging van de Gemeentewet in verband met de aanpak van woonoverlast (Wet aanpak woonoverlast) (voortzetting))

34 309 (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring))

34 182 (Wijziging van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 (wijzigingen naar aanleiding van evaluatie, nascholing beroepschauffeurs, bestuursrechtelijke handhaving en enkele verbeteringen))

34 246 (voorstel van wet van de leden Ypma, Voordewind en Rog houdende wijziging van de Wet primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra ten einde levensbeschouwelijk onderwijs en godsdienstonderwijs op openbare scholen te bekostigen) (voortzetting)

34 397 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met een kentekenplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers, motorrijtuigen met beperkte snelheid, mobiele machines en daardoor voortbewogen aanhangwagens alsmede het niet meer toelaten tot het verkeer van nieuwe motorrijtuigen met beperkte snelheid) (plenaire afronding in één termijn)

34 402 (Wijziging van onder meer de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake aanscherping van de eisen met betrekking tot examencommissies in het middelbaar beroepsonderwijs en een technische aanpassing)

34 268 (Wijziging van de Wet op de Raad voor het openbaar bestuur en intrekking van de Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen in verband met de herinrichting van de adviesfunctie inzake de financiële verhoudingen)

34 464 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya tot intrekking van de Zondagswet)

34 470 (Wijziging van de Tabaks- en rookwarenwet ter regeling van de elektronische sigaret zonder nicotine en nadere regeling van voor roken bestemde kruidenproducten)

34 573 (Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen)

34 377 (Wijziging van de Kieswet in verband met het afschaffen van de mogelijkheid voor politieke groeperingen om lijstencombinaties te vormen)

34 078 (voorstel van wet van de leden Bosma en De Graaf ter bescherming van de culturele traditie van het sinterklaasfeest (Zwarte Piet-wet)

20, 21 en 22 december (week 51)

– Debat over de Najaarsnota 2016

34 257 (Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht teneinde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen)

34 494 (Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders)

34 479 (Wet verbetering functioneren verenigingen van eigenaars)

34 489 (Goedkeuring van het op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Protocol tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko tot wijziging van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende Algemene Verdrag inzake sociale zekerheid, zoals gewijzigd en ondertekend op 30 september 1996 en op 24 juni 2002, en de op 4 juni 2016 te Rabat tot stand gekomen Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van het op 3 november 1972 te Rabat ondertekende Administratief Akkoord met betrekking tot de wijze van toepassing van het op 14 februari 1972 te Rabat ondertekende, en op 30 september 1996 en 24 juni 2002 herziene en ondertekende Algemeen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Marokko inzake sociale zekerheid, zoals herzien door de Akkoorden ondertekend op 30 september 1996, 22 juni 2000 en 24 juni 2002 (Trb. 2016, 67 en Trb. 2016, 101))

33 844 (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en enkele andere onderwerpen)

34 429 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

Kerstreces: week 52, week 1 en 2

17, 18 en 19 januari (week 3)

– Debat over het rapport van de tijdelijke commissie Breed Welvaartsbegrip (debat met de regering)

34 432 (Wijziging van de Wet wapens en munitie, de Flora- en faunawet en de Wet natuurbescherming in verband met de versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit)

34 126 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de herziening van de regeling inzake de meerdaadse samenloop in strafzaken (herziening regeling meerdaadse samenloop in strafzaken))

34 247 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Kieswet en de Wet raadgevend referendum houdende afschaffing van de kieskringen) (voortzetting)

24, 25 en 26 januari (week 4)

34 330 (Wijziging van wetgeving op het terrein van de zorg in verband met het invoeren van een wettelijke regeling voor gunstbetoon bij medische hulpmiddelen en enkele bepalingen over transparantie tussen beroepsbeoefenaren en bedrijven op het terrein van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen)

34 435 (Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen)

31 januari, 1 en 2 februari (week 5)

34 235-(R2053) (Goedkeuring van het op 2 oktober 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 241 en Trb. 2014, 74))

7, 8 en 9 februari (week 6)

– Debat over de Staat van de Europese Unie

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

31 045 (voorstel van wet van het lid Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

31 362 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 437, nr. 1 (Burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 587 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (voorstel van wet van het lid Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 922 (voorstel van wet van het lid Yücel tot wijziging van de Wet op de ondernemingsraden en het Burgerlijk Wetboek om gelijke beloning van mannen en vrouwen te bevorderen) (re- en dupliek)

34 424 (Goedkeuring van het op 19 april 2015 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Malawi tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2015, 75 en Trb. 2016, 16))

34 471 (Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime)

34 414 (voorstel van wet van het lid Klein tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Participatiewet in verband met de introductie van de mogelijkheid het AOW-ouderdomspensioen geheel of gedeeltelijk eerder of later te laten ingaan (Wet flexibilisering ingangsdatum AOW) (voortzetting))

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

7. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

8. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland en over intensieve veehouderij en de gezondheid van omwonenden (Grashoff) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

9. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Minister BuHa/OS, Staatssecretaris EZ)

10. Debat over voedselveiligheid (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

11. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

12. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (Ministers SZW en EZ)

13. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

14. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

15. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

16. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

17. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

18. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

19. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

20. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

21. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

22. Debat over een toename van het aantal verwarde personen (Dik-Faber) (Minister VWS, Minister V&J)

23. Debat over de beprijzing van Europese emissierechten (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

24. Debat over het bericht dat ouders zich door scholen onder druk voelen gezet om hun kind te medicaliseren (Leijten) (Staatssecretaris OCW)

25. Debat over onterecht uitgegeven vergunningen voor de export van verarmd uranium naar Rusland (Sjoerdsma) (Minister I&M, Minister BuHa-OS)

26. Debat over Syrië (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

27. Debat over het Vakcollege en de Werkschool (Jadnanansing) (Minister OCW)

28. Debat over de persvrijheid in Turkije (De Roon) (Minister BuZa)

29. Debat over de vermogensrendementsheffing en de renteverlaging door de ECB (Bashir) (Minister Financiën, Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris SZW)

30. Debat over de mogelijke sluiting van gevangenissen (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

31. Debat over omwonenden van een chemiebedrijf in Dordrecht die jarenlang zijn blootgesteld aan een giftige stof (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

32. Debat over maatwerk in de zorg (Potters) (Staatssecretaris VWS)

33. Debat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Minister EZ en Staatssecretaris I&M)

34. Debat over gezondheidsschade die is opgelopen door werknemers van DuPont (Tanamal) (Minister SZW)

35. Debat over de controles op zware verkeersovertredingen (Visser) (Minister V&J)

36. Debat over de biologische landbouw in Nederland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

37. Debat over misstanden in het gevangeniswezen (Volp) (Staatssecretaris V&J)

38. Debat over de import van Russisch aardgas (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

39. Debat over de omgang met privacygevoelige gegevens door gemeenten (Voortman) (Minister BZK)

40. Debat over duurzaamheid en arbeidsomstandigheden in de kledingindustrie (Gesthuizen) (Minister BuHa-OS)

41. Debat over de consequenties van de uitspraak van het Europees hof voor de rechten van de mens voor het Statuut (Bosman) (Minister BZK)

42. Debat over Nederlandse rozenkwekers die naar Afrika vertrekken (Lodders) (Staatssecretaris EZ)

43. Debat over milieuzones (Visser) (Staatssecretaris I&M)

44. Debat over het rapport over de opsporing in Nederland (Van Toorenburg) (Minister V&J)

45. Debat over uitspraken van de Staatssecretaris EZ over het Europese landbouwsubsidiestelsel (Geurts) (Staatssecretaris EZ)

46. Debat over de huurtoeslag (Bashir) (Minister W&R)

47. Debat over toezicht van gemeenten op kinderdagverblijven (Yücel) (Minister SZW)

48. Debat over discriminatie en racisme in Nederland (Marcouch) (Minister V&J, Minister SZW)

49. Debat over 38 kinderen die onwettig in een gesloten jeugdinstelling zitten (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

50. Debat over meer doden door de Q-koortsepidemie (Thieme) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

51. Debat over Mijnbouw (Van Tongeren) (Minister EZ)

52. Debat over bebouwing aan de Nederlandse kust (Koşer Kaya) (Minister I&M)

53. Debat over het toekomstig energiebeleid (Van Tongeren) (Minister EZ)

54. Debat over de uitvoering van moties over een marktconsultatie en openbaar aanbesteden (Ziengs) (Minister OCW)

55. Debat over oneigenlijke winsten van kleine zorg-bv’s (Agema) (Staatssecretaris VWS)

56. Debat over de werking van de Wet werk en zekerheid (Van Weyenberg) (Minister SZW)

57. Debat over kinderen met complexe stoornissen die worden doorgeschoven tussen ggz-instellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

58. Debat over geldstromen vanuit salafistische organisaties (Pieter Heerma) (Minister SZW)

59. Debat over vermeende misstanden bij een tbs-instelling in Brabant (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

60. Debat over de belastingnaheffing voor Apple in Ierland (Grashoff) (Staatssecretaris Financiën)

61. Debat over het bericht dat de EU rekeningrijden wil invoeren (Madlener) (Minister I&M)

62. Debat over de personeelstekorten in de zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

63. Debat over het kabinetsplan over de reductie van CO2-uitstoot (Voortman) (Staatssecretaris I&M)

64. Debat over de rechtspositie van burgers na de overgang van de zorg naar gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

65. Debat over het kernafval in Petten (Dik-Faber) (Minister I&M)

66. Debat over het bericht dat meer zware criminelen hun straf ontlopen (Helder) (Minister V&J)

67. Debat over de oordelen van rechters in misbruikzaken (Van Toorenburg) (Minister V&J)

68. Debat over het bericht dat tien procent van de Nederlanders zorg om financiële redenen mijdt (Leijten) (Minister VWS)

69. Debat over de onafhankelijkheid van inspecties op het gebied van externe veiligheid (Van Veldhoven) (Minister I&M, Minister SZW)

70. Debat over het CETA-verdrag (Jasper van Dijk) (Minister BuHa-OS)

71. Debat over financiering van terrorisme via fraudecarrousels (Omtzigt) (Minister V&J, Staatssecretaris Financiën)

72. Debat over het RSJ-advies «Bezinning Interlandelijke Adoptie» (Bergkamp (Staatssecretaris V&J)

73. Debat over het afschaffen van de snelwegpolitie (Hoogland) (Minister V&J, Minister I&M)

74. Debat over het duurzaamheidsbeleid in Nederland (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

75. Debat over de uitwerking van de Wet DBA (Omtzigt) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

76. Debat over de situatie bij het Europees Octrooibureau (Gesthuizen) (Staatssecretaris EZ)

77. Debat over de situatie rondom DELTA N.V. in Zeeland (Jan Vos) (Minister EZ)

78. Debat over het gebruik van privémail door bewindspersonen (Verhoeven) (Minister EZ)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

2. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

5. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

7. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang Siderius) (Minister SZW)

8. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

9. Dertigledendebat over het rapport van de Kinderombudsman over jeugdinstellingen (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS, Staatssecretaris V&J)

10. Dertigledendebat over de storing in het tapsysteem in 2012 (Van Nispen) (Minister V&J)

11. Dertigledendebat over boetes aan buitenlandse verkeersovertreders (Van Toorenburg) (Minister V&J)

12. Dertigledendebat over tariefverschillen bij de inkoop van zorg door gemeenten (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over het verdwijnen van de blauwe envelop (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

14. Dertigledendebat over de structuurindeling rond het spoor (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

15. Dertigledendebat over 18-plussers met verstandelijke beperkingen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over Syrische kindbruiden in Nederland (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

17. Dertigledendebat over de missie in Mali (Knops) (Minister BuZa, Minister Defensie)

18. Dertigledendebat over niet aangevraagde toeslagen van de Belastingdienst (Bashir) (Staatssecretaris Financiën)

19. Dertigledendebat over het bericht dat De Lelie zorggroep stopt met wijkverpleging in Zwolle en Amersfoort (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over het bericht dat de Belastingdienst informatie achterhield voor het gerechtshof en de Hoge Raad (Omtzigt) (Staatssecretaris Financiën)

21. Dertigledendebat over het afschaffen van de visumplicht voor de Turken (Omtzigt) (Minister-President, Minister BuZa)

22. Dertigledendebat over de ijssmelt van Antarctica en de gevolgen daarvan voor het Deltaplan (Van Tongeren) (Minister I&M)

23. Dertigledendebat over het rapport van de Nationale ombudsman over schuldhulpverlening (Schouten) (Staatssecretaris SZW)

24. Dertigledendebat over het besluit om Rotterdam niet voor te dragen als kandidaat voor de World Expo (Verhoeven) (Minister EZ)

25. Dertigledendebat over het screenen van asielzoekers (Voordewind) (Staatssecretaris V&J)

26. Dertigledendebat over het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije (Keijzer) (Staatssecretaris V&J)

27. Dertigledendebat over de regionale spoedeisende zorg (Bruins Slot) (Minister VWS)

28. Dertigledendebat over gemeenten die schulden van jongeren overnemen (Van ‘t Wout) (Staatssecretaris SZW)

29. Dertigledendebat over een Oekraïense «plofkipfabriek» in Veenendaal (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ)

30. Dertigledendebat over de erkenning van de Armeense genocide door Duitsland (Voordewind) (Minister BuZa)

31. Dertigledendebat over het bericht dat de FNV een asbestgeval bewust buiten de openbaarheid heeft gehouden (Moors) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over kinderrechten in Nederland (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

33. Dertigledendebat over AOW-gerechtigden in door Israël bezet gebied (Ulenbelt) (Minister SZW)

34. Dertigledendebat over investeringsprojecten in infrastructuur (Monasch) (Minister EZ)

35. Dertigledendebat over het bericht dat Milieudefensie uit het Convenant weidegang is gestapt (Van Gerven) (Staatssecretaris EZ, Minister VWS)

36. Dertigledendebat over het bericht dat hogere snelheid op de snelweg tot meer doden leidt (Van Tongeren) (Minister I&M)

37. Dertigledendebat over de uitspraak van de Minister-President over de Wet Werk en Zekerheid (Ulenbelt) (Minister-President, Minister SZW)

38. Dertigledendebat over de zorgkosten voor chronisch zieken (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

39. Dertigledendebat over de kwaliteit van de inburgering van vluchtelingen (Karabulut) (Minister SZW)

40. Dertigledendebat over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (Van Gerven) (Minister VWS)

41. Dertigledendebat over het bericht dat de AOW-leeftijd verder wordt verhoogd (Ulenbelt) (Minister SZW)

42. Dertigledendebat over de besteding van zorggeld door gemeenten (Leijten) (Staatssecretaris VWS, Minister BZK)

43. Dertigledendebat over aanbieders van taalles aan inburgeraars (Van Meenen) (Minister SZW)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 28 november van 10.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het begrotingsonderdeel Media

Maandag 28 november van 11.00 uur tot 21.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over het MIRT

Maandag 12 december 2016 van 10.30 uur tot 14.30 uur

Van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst over de Veegwet wonen (Kamerstuk 34 468) en de Wet verduidelijking voorschriften woonboten (Kamerstuk 34 434)

Maandag 12 december 2016 van 11.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wet versterking positie curator (Kamerstuk 34 253)

Maandag 19 december van 10.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de algemene maatregelen van bestuur van de omgevingswet

Maandag 19 december 2016 van 12.30 uur tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota Geurts: «Een eerlijke boterham»

Maandag 23 januari 2017 van 10.00 uur tot 14.00 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de initiatiefnota van het lid Bruins Slot: «Vrijwilligers zijn kampioenen» (Kamerstuk 34 369)

Maandag 23 januari 2017 van 14.00 uur tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de modernisering van het speelcasinoregime (Kamerstuk 34 471)

Maandag 30 januari 2017 van 10.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over gelijke kansen in het onderwijs

Maandag 30 januari 2017 van 11.00 uur tot 13.00 uur en maandag 6 februari 2017 van 13.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de initiatiefnota van de leden Van Gerven, Grashoff en Koşer Kaya:

«Wei voor de koe» (Kamerstuk 34 313)

Recesperiodes

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017

Spreektijden

begrotingsbehandelingen

(stand van zaken per

25 november 2016)

VVD:

157

minuten

PvdA:

117

minuten

SP:

77

minuten

CDA:

72

minuten

PVV:

75

minuten

D66:

64

minuten

ChristenUnie:

34

minuten

GroenLinks:

31

minuten

SGP:

32

minuten

PvdD:

1

minuut

50PLUS:

80

minuten

Groep Kuzu/Öztürk:

24

minuten

Groep Bontes/Van Klaveren:

34

minuten

Houwers:

8

minuten

Klein:

30

minuten

Monasch:

9

minuten

Van Vliet:

5

minuten