Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 29 mei 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 2 juni

14.00 uur

Woensdag 3 juni

10.15 uur

Donderdag 4 juni

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het Verantwoordingsdebat over het jaar 2014

34 200, nr. 3

– de motie-Merkies over concrete doelen voor de aanpak van de schuldenproblematiek

34 200, nr. 4 (aangehouden)

– de motie-Merkies over meer inzicht in de besteding van middelen aan gestelde doelen

34 200, nr. 5 (aangehouden)

– de motie-Omtzigt over meer openheid en democratische controle op Europese besluitvorming als speerpunt van het EU-voorzitterschap

34 200, nr. 6

– de motie-Omtzigt over het storten van de huishoudelijkehulptoelage in het Gemeentefonds

34 200, nr. 7

– de motie-Omtzigt over het openbaar maken van de correspondentie over de naheffing

34 200, nr. 8

– de motie-Tony van Dijck over het stoppen met buitenlanduitgaven

34 200, nr. 9

– de motie-Koolmees over het opvolgen van het Rekenkameradvies over een gemeenschappelijke taal bij decentralisaties

34 200, nr. 10 (aangehouden)

– de motie-Koolmees/Grashoff over een second opinion op de raming voor de kinderopvangtoeslag

34 200, nr. 11

– de motie-Slob/Nijboer over de cao-onderhandelingen met de vakbonden

34 200, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Grashoff/Koolmees over benutten van de onderbesteding in de kinderopvangregeling om de regeling te verruimen

34 200, nr. 13

– de motie-Grashoff over aanpassing van de Wet werk en zekerheid op het gebied van flexibele arbeid

34 200, nr. 14

– de motie-Krol over het continueren van het verlaagde btw-tarief voor verbouwingen en renovaties

34 200, nr. 15

– de motie-Van Klaveren over verhoging van het Defensiebudget

34 200, nr. 16

– de motie-Van Klaveren over het onderzoeken van mogelijkheden voor de invoering van een lage vlaktaks

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 096

Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren in verband met het verrichten van werkzaamheden op zondagen en feestdagen

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

34 042

Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

34 042 (bijgewerkt t/m amendement nr. 14)

De Voorzitter: mw. Dik-Faber wenst het amendement op stuk nr. 13 in te trekken. Ik neem aan dat u daarmee instemt.

– artikel I, onderdeel A

– amendement Dik-Faber (10)

– amendement Bashir (9)

– amendement Dik-Faber (11)

– amendement Dik-Faber (12)

– onderdeel B

– onderdelen C t/m G

– artikel I

– artikelen II en III

– amendement De Boer (14)(invoegen artikel IIIA)

– artikel IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet personenvervoer 2000

34 042, nr. 15

– de motie-Van Helvert over in- en uitchecken bij overstappen naar een andere vervoerder

34 042, nr. 16

– de motie-Van Helvert over een gelijk speelveld voor alle aanbieders van mobiliteitskaarten

34 042, nr. 17

– de motie-De Boer/Dik-Faber over de visie van de regering op de ov-betaalmarkt

34 042, nr. 18 (ingetrokken)

– de motie-De Boer over het betrekken van nieuwe aanbieders bij het spelregelkader

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

33 965

Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32)

33 965 (bijgewerkt t/m amendement nr.15)

– artikel I, onderdelen A t/m S

– gewijzigd amendement De Boer/Van Helvert (13,I)

– onderdeel T

– gewijzigd amendement Van Helvert/De Boer (15,I)

– onderdeel U

– gewijzigd amendement Van Helvert/De Boer (15,II)

– onderdeel V

– gewijzigd amendement De Boer/Van Helvert (14)

– onderdeel W

– gewijzigd amendement De Boer/Van Helvert (13,II) (invoegen onderdeel Wa)

– onderdelen X t/m FF

– artikel I

– artikelen II en III

– gewijzigd amendement De Boer/Van Helvert (13,III)

– artikel IV

– artikelen V t/m VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten

33 965, nr. 17

– de motie-De Boer over de impact van de boetesystematiek voor niet ingenomen ruimte op het spoor

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

34 082

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden

34 082 (bijgewerkt t/m amendement nr. 10)

– artikel I, aanhef

– amendement Berndsen-Jansen/Segers (9)

– onderdeel A

– onderdelen B t/m E

– artikel I

– artikel II

– gewijzigd amendement Berndsen-Jansen c.s. (10) (invoegen artikel IIa)

– artikel III

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter aanvulling van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

De Voorzitter: mw. Kooiman wenst haar motie op stuk nr. 11 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 082, nr. 11 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Kooiman over invloed van spreekgerechtigden op de motivering

34 082, nr. 12

– de motie-Kooiman over spreekrecht tijdens tbs-zittingen

34 082, nr. 13 (aangehouden)

– de motie-Van Helvert/Oskam over een financiële oplossing voor ouders van misbruikte kinderen

34 082, nr. 14

– de motie-Helder over een passage in het vonnis over de verklaring van het slachtoffer

34 082, nr. 15

– de motie-Helder over een verschijningsplicht voor verdachten van ernstige gewelds- en zedenmisdrijven

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de integriteit bij woningcorporaties

29 453, nr. 385

– de motie-Monasch over een geschiktheidsonderzoek naar bestuurders en toezichthouders van corporaties

29 453, nr. 386

– de motie-Karabulut/Monasch over het wegnemen van toezichtsbelemmerende bepalingen in derivatenportefeuilles

29 453, nr. 387

– de motie-Ronnes over nietigheid van contracten met toezichtsbeperkende bepalingen

29 453, nr. 388

– de motie-Ronnes over bestuurders die derivatencontracten afsluiten met toezichtsbelemmerende bepalingen

Stemmingen

12. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over het middel RoundUp en over bijengif

27 858, nr. 313 (ingetrokken)

– de motie-Dik-Faber over een Europees plan van aanpak voor de registratie van basisstoffen

27 858, nr. 314 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber over duurzame aaltjesbeheersing

13. Debat over chroomverf bij Defensie met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

14. Debat over de uitbetaling van de PGB’s met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

31 288, nr. 437

15. VSO over het ontwerp-Besluit experiment promotieonderwijs met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 288, nr. 433

16. VSO over uitvoering van de motie van het lid Van Meenen over de doorgevoerde kwaliteitsverbeteringen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31 524, nr. 243

17. VSO over de Nederlandse taaleis aan buitenlandse studenten bij Engelstalige mbo-opleidingen met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Reclassering (AO d.d. 27/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Belastingdienst (AO d.d. 21/05) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 545, nr. 26

20. VSO over de stand van zaken centrale Wft-examinering met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 109

21. Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet)

34 123

22. Regels over het hergebruik van overheidsinformatie (Wet hergebruik van overheidsinformatie)

34 178

23. Goedkeuring en uitvoering van het op 2 maart 2015 te Veenhuizen tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk Noorwegen inzake het gebruik van een penitentiaire inrichting in Nederland voor de tenuitvoerlegging van bij Noorse vonnissen opgelegde vrijheidsstraffen (Trb. 2015, 37)

24. Gezamenlijke behandeling van:

34 038

Goedkeuring van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233)

34 039

Uitvoering van het op 11 mei 2011 te Istanboel tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Trb. 2012, 233)

34 155

25. Goedkeuring van de op 21 mei 2014 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds (Trb. 2014, 146)

Langetermijnagenda

9, 10 en 11 juni (week 24)

– VAO Arbeidsmarktbeleid (AO d.d. 23/04)

– VSO over de reactie op de door LTO aangeboden petitie over muizenschade in Noord Nederland (27 858, nr. 298) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Decentralisatie Jeugdzorg (AO d.d. 29/04)

– VSO over de verkenning van de randvoorwaarden voor een recht op doordecentralisatie van huisvestingsmiddelen (32 764, nr. 12)

– VAO Loondoorbetaling bij ziekte (AO d.d. 21/05)

– VAO Ziekenhuiszorg en eerstelijnszorg in krimpregio’s (AO d.d. 26/05)

– VAO Energie (AO d.d. 27/05)

– VAO Financiën funderend onderwijs (AO d.d. 27/05)

– VSO over de toelichting over de toelatingsvoorwaarden voor de pilot regelluwe scholen (29 546, nr. 21)

– VSO over ontwikkeling van de groepsgrootte in het basisonderwijs (31 293, nr. 255)

– VAO Arbeidsongeschiktheid/beroepsziekten (AO d.d. 28/05)

34 011 (Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod)) + 33 994 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het verbeteren van de mogelijkheden tot opsporing en vervolging, alsmede het voorkomen van faillissementsfraude (herziening strafbaarstelling faillissementsfraude))

34 092 (Wijziging van de Mijnbouwwet (regels voor afsplitsing betreffende vergunningen voor het winnen van koolwaterstoffen die voor 1965 zijn verleend))

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

33 955 (Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en een woonplaatsfictie ter zake van erf- en schenkbelasting (Belastingregeling Nederland Curaçao))

33 839 (Regels omtrent de basisregistratie ondergrond (Wet basisregistratie ondergrond))

33 675 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten teneinde de bekostiging van anonieme e-mental health structureel te regelen en de anonieme financiering van zorg aan ernstig bedreigde cliënten mogelijk te maken)

34 089 (Regels met betrekking tot de productie en de distributie van elektriciteit en drinkwater op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet elektriciteit en drinkwater BES))

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik)

34 009 (R2035) Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

33 862 (voorstel van wet van de leden Bisschop, Van Meenen en Rog tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet primair onderwijs BES, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met een doeltreffender regeling van het onderwijstoezicht)

16, 17 en 18 juni (week 25)

34 053 (Vaststelling van bepalingen op het gebied van jeugdverblijven (Wet op de jeugdverblijven))

33 872 (Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving))

23, 24 en 25 juni (week 26)

– Debat over de agenda van de Europese Top (24 juni)

33 348 (Wet natuurbescherming) (wetgevingsoverleg op15 juni)

34 067 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg) + (Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en enige andere wetten in verband met de eigen bijdrage voor verblijf in een justitiële inrichting) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

30 juni, 1 en 2 juli (week 27)

– Debat naar aanleiding van de Europese Top («kort terugblikdebat»)

– Debat over de Voorjaarsnota (30 juni)

34 196 (Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01/14) (aanhouden in afwachting van aangekondigde wetsvoorstel inzake wettelijke bescherming van de namen «universiteit» en «hogeschool»)

– VAO Draagmoederschap (AO d.d. 05/02) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Duurzaamheid (AO d.d. 05/02) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 22/01) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Ruimtelijke Ordening (AO d.d. 29/04) (te agenderen na ontvangst van nadere informatie)

– VAO Staat van de Woningmarkt (AO d.d. 21/01) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Vervreemding en transformatie rijksvastgoed (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

– VAO Bezuinigingen Nederlands Forensisch Instituut (AO d.d. 1/4) (te agenderen na ontvangst van nadere informatie)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 722 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)) + 33 723 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)) + 33 727 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W) (agenderen na ommekomst van de voortgangsrapportage rekentoets)

4. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

5. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

6. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

7. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

8. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

9. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

10. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

11. Debat over het bericht «Korten op veiligheid is taboe» (Segers) (Staatssecretaris V&J)

12. Debat over de toekomst van de CAO (Van Weyenberg) (Minister SZW)

13. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister V&J, Minister-President)

14. Debat over de vertraging rond de bouw van windmolens en over het windmolenbesluit Veenkoloniën (Van Tongeren) (Minister EZ)

15. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

16. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

17. Debat over de mishandeling van NS-personeel (Madlener) (Staatssecretaris I&M)

18. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

19. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

20. Debat over de groei van het aantal asielzoekers (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

21. Debat over de positie van mantelzorgers (Krol) (Staatssecretaris VWS)

22. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

23. Debat over het voortraject van gokvergunningen (Segers) (Staatssecretaris V&J)

24. Debat over regeldruk door de Inspectie van het Onderwijs (Van Meenen) (Minister OCW)

25. Debat over de problematiek rond serviceflats (Monasch) (Minister W&R)

26. Debat over de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State voor de gaswinning in Groningen (Van Tongeren) (Minister EZ)

27. Debat over gastouderbureaus die frauderen met kinderopvangtoeslag (Siderius) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

28. Debat over het bericht «Steeds meer urgente woningzoekenden krijgen voorrang» (Karabulut) (Minister W&R)

29. Debat over het nieuwe gaswinningsbesluit (Van Veldhoven) (Minister EZ)

30. Debat over de rol van NS bij de aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg (Van Helvert) (Staatssecretaris I&M)

31. Debat over het bericht dat bijstandsfraude loont (Pieter Heerma) (Staatssecretaris SZW)

32. Debat over de rekentoets in het basisonderwijs (Van Meenen) (Staatssecretaris OC&W) (was een dertigledendebat)

33. Debat over de kabinetsbeslissing om ABN Amro naar de beurs te brengen (Merkies) (Minister van Financiën)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

2. Dertigledendebat over gereguleerde wietteelt in steden (Oskam) (Minister V&J)

3. Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail (Bashir) (Staatssecretaris I&M)

4. Dertigledendebat over de veldmuizenplaag in Friesland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

5. Dertigledendebat over de uitslag van de Griekse parlementsverkiezingen (Bontes) (Minister BuZa en Minister Financiën)

6. Dertigledendebat over zware criminelen die hun criminele activiteiten vanuit de gevangenis voortzetten (Schouw) (Staatssecretaris V&J)

7. Dertigledendebat over de komst van een moskee in Gouda (Oskam) (Minister V&J)

8. Dertigledendebat over eventuele gasboringen op Terschelling (Van Tongeren) (Minister en Staatssecretaris EZ)

9. Dertigledendebat over de gevolgen van de bezuinigingen op de langdurige zorg (Ellemeet) (Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over de inhuur van een ICT-consultant bij de politie (Berndsen-Jansen) (Minister V&J)

11. Dertigledendebat over het afluisteren van telefoons van Kamerleden (Van Raak) (Minister van BZK)

12. Dertigledendebat over de invloed van de gentech-lobby (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

13. Dertigledendebat over de thuiszorghulp in Oss en omgeving (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

14. Dertigledendebat over het sluiten van politieposten (Oskam) (Minister V&J)

15. Dertigledendebat over het verhuizen van ouderen naar verzorgingstehuizen (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over het verhogen van het defensiebudget (Van der Staaij) (Minister van Defensie, Minister-President)

17. Dertigledendebat over de risicoanalyses van kleine gasvelden (Ouwehand) (Minister EZ)

18. Dertigledendebat over het aanvragen van voedselpatenten door multinationals (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

19. Dertigledendebat over proefboringen naar olie en gas in Woerden (Dik-Faber) (Minister EZ)

20. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op Ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

21. Dertigledendebat over de gezondheidseffecten van luchtvervuiling (Klaver) (Staatssecretaris I&M)

22. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

23. Dertigledendebat over de kolendeal in het kader van het Energieakkoord (Van Veldhoven) (Minister EZ)

24. Dertigledendebat over de cao voor de sociale werkvoorziening (Karabulut) (Staatssecretaris Sociale Zaken)

25. Dertigledendebat over het herstellen en herbouwen van woningen in het aardbevingsgebied in Groningen (Smaling) (Minister EZ)

26. Dertigledendebat over mensen die verdwalen in het nieuwe zorgstelsel (Krol) (Staatssecretaris VWS)

27. Dertigledendebat over het van de markt halen van gevaarlijk landbouwgif (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ, Staatssecretaris I&M)

28. Dertigledendebat over de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (Leijten) (Minister VWS)

29. Dertigledendebat over incidenten met gevaarlijke stoffen die niet gemeld worden (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

30. Dertigledendebat over bezuinigingen op beschermd wonen (Siderius) (Staatssecretaris VWS)

31. Dertigledendebat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW)

32. Dertigledendebat over het ontslaan van uitzendkrachten i.v.m. de invoering van de Wet werk en zekerheid (Karabulut) (Minister SZW)

33. Dertigledendebat over de toekomst van de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

34. Dertigledendebat over de aanpak van de georganiseerde misdaad in Noord-Brabant (Kooiman) (Minister V&J)

35. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

36. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland (Graus) (Staatssecretaris EZ, Minister V&J)

37. Dertigledendebat over garantiebanen voor mensen met een arbeidsbeperking (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

38. Dertigledendebat over giftige stoffen in vliegtuigen (Hachchi) (Staatssecretaris I&M)

39. Dertigledendebat over bedrijven die flexkrachten ontslaan als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (Pieter Heerma) (Minister SZW)

40. Dertigledendebat over zorgbestuurders die niet meewerken aan normering van hun inkomen (Leijten) (Minister VWS)

41. Dertigledendebat over de overheadkosten van ziekenhuizen (Leijten) (Minister VWS)

42. Dertigledendebat over afluisterpraktijken in Nederland (Van Raak) (Minister BZK)

43. Dertigledendebat over de uitspraak van de rechtbank Amsterdam inzake bed, bad en brood (Schouw) (Staatssecretaris V&J)

44. Dertigledendebat over gesjoemel met Cito-toetsen (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

45. Dertigledendebat over ouderen die onnodig lang in het ziekenhuis verblijven (Krol) (Staatssecretaris VWS)

46. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM (Graus) (Staatssecretaris I&M, Minister Financiën, Minister-President)

47. Dertigledendebat over de normen voor aardbevingsbestendig bouwen (Van Tongeren) (Minister EZ)

48. Dertigledendebat over de toestand van de natuur in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ)

49. Dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens (Karabulut) (Staatssecretaris SZW)

50. Dertigledendebat over de gevolgen van de stijging van de Nederlandse melkproductie (Thieme) (Staatssecretaris EZ)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 1 juni van 10.00 tot 14.30 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over de Initiatiefnota van de leden Voortman en Gesthuizen over het kinderpardon (33 953)

Maandag 1 juni van 10.15 tot 18.15 uur

Van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over de Omgevingswet (33 962)

Maandag 8 juni van 13.00 tot 16.30 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de Initiatiefnota van het lid Merkies over duurzaam bankieren (34 101)

Maandag 15 juni van 10.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over de Wet natuurbescherming (33 348)

Vrijdag 26 juni van 12.00 tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de Veteranennota 2015

Maandag 29 juni van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en enige andere wetten in verband met een regeling voor het elektronische berichtenverkeer (Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst) (34 196)

Recesperiodes

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016