Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2014-2015

Agenda opgesteld 6 februari 2015

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 10 februari

14.00 uur

Woensdag 11 februari

10.15 uur

Donderdag 12 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Landbouw- en Visserijraad

21 501-32, nr. 823

– de motie-Geurts over een noodfaciliteit via het Borgstellingsfonds

21 501-32, nr. 824

– de motie-Geurts over vormen van schadevergoeding

21 501-32, nr. 825

– de motie-Ouwehand over de aanwezigheid van dierenartsen bij diertransporten

21 501-32, nr. 826

– de motie-Ouwehand over de onwenselijkheid van een vrijhandelsverdrag met Canada

21 501-32, nr. 827

– de motie-Ouwehand over dierenwelzijnsnormen voor producten uit landen buiten de EU

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Rekentoets vo en mbo

31 332, nr. 38

– de motie-Van Meenen over het afzien van de invoering van de rekentoets in deze vorm

31 332, nr. 39

– de motie-Van Meenen/Jasper van Dijk over de implementatie van de adviezen van de commissie-Bosker

31 332, nr. 40

– de motie-Van Meenen over het alternatief van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren

31 332, nr. 41

– de motie-Van Meenen over het blijvend versterken van de rekentoets

31 332, nr. 42

– de motie-Van Meenen over een structurele verbetering van het rekenonderwijs

31 332, nr. 43

– de motie-Klaver over niet akkoord gaan met het stellen van extra toelatingseisen

31 332, nr. 44

– de motie-Rog c.s. over het maximale percentage gezakten als gevolg van de rekentoets

31 332, nr. 45

– de motie-Bisschop c.s. over afzien van het voorgenomen invoeringstraject voor de centrale rekentoets

31 332, nr. 46

– de motie-Bisschop/Rog over het gebruik van een rekenmachine bij de rekentoets

31 332, nr. 47

– de motie-Beertema over het opsplitsen van de rekentoets in vier gelijke onderdelen

31 332, nr. 48

– de motie-Jasper van Dijk/Rog over overleg met de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren

Stemming

5. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VSO Conceptregeling Kwaliteitsafspraken mbo 2015

31 524, nr. 221

– de motie-Van Meenen/Bisschop over beroepsgericht maatwerk, ook voor taal en rekenen, in het mbo

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Toekomstgericht funderend onderwijs

31 293, nr. 234 (aangehouden)

– de motie-Van Meenen over de systematiek van kerndoelen en eindtermen

31 293, nr. 235

– de motie-Van Meenen over eind 2016 de vernieuwde kerndoelen en aangepaste eindtermen vaststellen

31 293, nr. 236

– de motie-Beertema over respect en eerbied voor de Nederlandse vlag en het volkslied

31 293, nr. 237

– de motie-Beertema over aandacht voor de westerse waarden, normen en tradities

31 293, nr. 238

– de motie-Beertema over onderwijs in de Jodenvervolging en de Holocaust

31 293, nr. 239 (aangehouden)

– de motie-Bisschop c.s. over herijking van het curriculum

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Pensioenonderwerpen

De Voorzitter: dhr. Klein wenst zijn motie op stuk nr. 249 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 043, nr. 243

– de motie-Van Weyenberg over teruggeven van de vrijgevallen werkgeverspremie

32 043, nr. 244

– de motie-Van Weyenberg over het afschaffen van de systematiek van de doorsneepremie

32 043, nr. 245

– de motie-Ulenbelt/Schouten over toepassen van de tweewoningenregel

32 043, nr. 246

– de motie-Ulenbelt over aanpassen van de rentetermijnstructuur

32 043, nr. 247

– de motie-Ulenbelt over uitkeren van de vrijgevallen pensioenpremie

32 043, nr. 248

– de motie-Madlener over waarmaken van de belofte van lagere pensioenpremies

32 043, nr. 249 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Klein over ingrijpen als bedrijfstakpensioenfondsen hun premies niet aanpassen

32 043, nr. 250

– de motie-Krol over een meer reële rekenrente voor pensioenverplichtingen

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Inkomens- en vermogensverdeling

34 000-IX, nr. 17

– de motie-Merkies/Klaver over het progressiever belasten van vermogen

34 000-IX, nr. 18

– de motie-Merkies over de vermogensverdeling in Nederland

34 000-IX, nr. 19

– de motie-Merkies/Klaver over het instellen van een vermogensregister

34 000-IX, nr. 20

– de motie-Van Helvert/Omtzigt over een lagere belastingdruk voor de middeninkomens

34 000-IX, nr. 21

– de motie-Van Helvert/Omtzigt over de koopkracht van gezinnen met kinderen

34 000-IX, nr. 22 (aangehouden)

– de motie-Koolmees over aanpassen van de erfbelasting ten behoeve van alleenstaanden

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de stijgende topinkomens in de ouderenzorg

30 111, nr. 80

– de motie-Leijten c.s. over de ingangsdatum van het staffelregime van WNT 2

30 111, nr. 81

– de motie-Kerstens/Leijten over topinkomens onder gewone cao's laten vallen

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over noodscenario's voor pgb-houders en de gevolgen daarvan

De Voorzitter: mw. Pia Dijkstra wenst haar motie op stuk nr. 118 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

25 657, nr. 116

– de motie-Keijzer c.s. over bewerkstelligen dat budgethouders zelf hun zorgverleners kunnen uitbetalen

25 657, nr. 117

– de motie-Pia Dijkstra/Ellemeet over een onafhankelijke probleemanalyse

25 657, nr. 118 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Pia Dijkstra/Bergkamp over maatwerk in de systemen van de SVB

25 657, nr. 119

– de motie-Ellemeet/Pia Dijkstra over zonder toetsing uitkeren van ingediende declaraties

25 657, nr. 120

– de motie-Dik-Faber over het pgb-proof maken van het systeem

25 657, nr. 121

– de motie-Otwin van Dijk/Van ’t Wout over eenduidige communicatie richting budgethouders

25 657, nr. 122

– de motie-Otwin van Dijk/Van ’t Wout over het zo snel mogelijk doen van een uitvoeringstoets

25 657, nr. 123

– de motie-Van ’t Wout/Otwin van Dijk over erbij betrekken van Per Saldo

25 657, nr. 124

– de motie-Krol over coulance ten aanzien van getroffen zorgverleners

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de «Grenseffectentoets»

32 851, nr. 10

– de motie-Graus/Van Vliet over het monitoren van de grenseffecten bij beleidswijzigingen

32 851, nr. 11

– de motie-Graus over toetsen van actuele grensvraagstukken door onafhankelijke deskundigen

32 851, nr. 12

– de motie-Graus/Tony van Dijck over verlagen van de accijnzen ten opzichte van de omringende landen

32 851, nr. 13

– de motie-Schouw/Agnes Mulder over het ontwikkelen van een grenseffectentoets

32 851, nr. 14

– de motie-Bashir/Ulenbelt over het opzeggen van het convenant tussen de Belastingdienst en de uitzendsector

32 851, nr. 15

– de motie-Agnes Mulder/Schouten over faciliteren van een experiment met detachering in Duitsland

32 851, nr. 16

– de motie-Agnes Mulder/Omtzigt over lichtere controles bij werken in Duitsland

Stemming

12. Stemming over: motie ingediend bij het dertigledendebat over het schrappen van subsidie voor windmolens op zee

33 561, nr. 14

– de motie-Van Tongeren over tijdige aansluiting van windparken op zee op het elektriciteitsnet

Stemming

13. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

De Voorzitter: dhr. Bashir wenst zijn motie op stuk nr. 52 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 000-A, nr. 52 (gewijzigd, was nr. 31 en nader gewijzigd)

– de nader gewijzigde motie-Bashir c.s. over een hoofdstuk actieve mobiliteit/langzaam verkeer toevoegen aan het MIRT

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over zorgfraude

De Voorzitter: mw. Leijten wenst haar motie op stuk nr. 77 te wijzigen en mw. Klever haar motie op stuk nr. 79. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

28 828, nr. 76

– de motie-Leijten over het OM de afweging laten maken over de vervolging

28 828, nr. 77 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Leijten/Bruins Slot over openbaar maken welke zorgverzekeraars ondermaats presteren

28 828, nr. 78

– de motie-Klever over elke opgespoorde euro aan fraude teruggeven aan de premiebetaler

28 828, nr. 79 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Klever/Gebrands over een meldcode voor vermoedens van fraude

28 828, nr. 80

– de motie-Bruins Slot/Pia Dijkstra over onmogelijk maken van het werk van malafide zorgbureaus

28 828, nr. 81

– de motie-Bruins Slot/Dik-Faber over voldoende capaciteit voor het bestrijden van zorgfraude

28 828, nr. 82

– de motie-Bruins Slot over fraudebestrijding bij instellingen die zorg in natura leveren

28 828, nr. 83

– de motie-Rutte over onderzoek naar een «last resort»-verzekering

28 828, nr. 84

– de motie-Dik-Faber over voorkomen dat persoonsgebonden budgetten worden opgeschort

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Verzamel-algemeen overleg jeugdzorg

31 839, nr. 454

– de motie-Leijten c.s. over opschorten van de inning van de ouderbijdrage voor de jeugdhulp

31 839, nr. 455

– de motie-Leijten c.s. over de ouderbijdrage voor kinderen met een psychische aandoening

31 839, nr. 456

– de motie-Voordewind/Berndsen-Jansen over draagvlak onder gemeenten voor een eigen bijdrage voor de jeugd-ggz

Stemmingen

16. Stemmingen in verband met:

33 662

Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp)

33 662 (bijgewerkt t/m amendement nr. 22)

– artikel I, onderdeel 0A

– gewijzigd amendement Schouw c.s. (18,I)

– onderdeel A

– gewijzigd amendement Schouw c.s. (18,II)

– amendement Van Wijngaarden c.s. (14)

– onderdeel B

– onderdelen C en Ca

– amendement Schouw/Segers (19,I) (invoegen onderdeel Cb)

– amendement Schouw/Segers (19,II)

  • Indien 19 verworpen:

  • – amendement Van Wijngaarden/Oosenbrug (16)

  • – amendement Oskam (17)

– onderdeel D

– gewijzigd amendement Segers/Schouw (22)

– onderdeel Da

– amendement Schouw/Segers (19,III) (invoegen onderdeel Db)

– onderdelen E t/m F

– artikel I

– artikelen II t/m V

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp)

33 662, nr. 20

– de motie-Schouw/Segers over vier jaar na de inwerkingtreding evalueren van de Wet

33 662, nr. 21

– de motie-Oskam/Bisschop over rekening houden met alle omstandigheden

18. VAO Een leven lang leren (AO d.d. 21/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. Debat over de agenda van de Europese Top met maximum spreektijden van:

10 minuten voor VVD en PvdA

7 minuten voor SP, CDA, PVV en D66

5 minuten voor ChristenUnie, GroenLinks en PvdD

4 minuten voor 50PLUS

2,5 minuut voor Groep Kuzu/Öztürk en Groep Bontes/Van Klaveren

1,5 minuut voor Klein en Van Vliet

20. Debat over inzet en capaciteit in de veiligheidsketen met maximum spreektijden van 5 minuten per fractie

21. Debat over de gaswinning in Groningen met maximum spreektijden van 8 minuten per fractie

34 049

22. Wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten in verband met Verordening (EU) Nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287) (Uitvoeringswet verordening bankentoezicht)

33 308

23. Wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten in verband met de versterking van de positie van de auteur en de uitvoerende kunstenaar bij overeenkomsten betreffende het auteursrecht en het naburig recht (Wet auteurscontractenrecht)

34 018

24. Wijziging van de Wet inzake bloedvoorziening in verband met het regelen van de positie van de militaire bloedvoorziening en het wijzigen van procedurele eisen

34 028, nrs. 6 t/m 8

25. Verslagen van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

Langetermijnagenda

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015 (week 8)

24, 25 en 26 februari (week 9)

– VAO Scheepvaart (AO d.d. 21/01)

– VAO Huiselijk geweld en dierenwelzijn (AO d.d. 16/10)

– VAO Gevangeniswezen (AO d.d. 22/01)

– VSO over het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit milieubeheer (Kamerstuk 29 383, nr. 227)

– VAO Vmbo-mbo en overgangen in het onderwijs (AO d.d. 22/01)

– VAO Paardenhouderij (AO d.d. 28/01)

– VAO Waddenzee en Noordzee (AO d.d. 04/02)

– VAO Vreemdelingen- en asielbeleid (AO d.d. 04/02)

– Debat naar aanleiding van de Europese Top («kort terugblikdebat») (24 februari)

– Debat over het rapport van de tijdelijke commissie ICT (debat met de regering)

33 802 (Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Wet taken meteorologie en seismologie))

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 949 (voorstel van wet van de leden Agnes Mulder en Nijboer tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enkele andere wetten met het oog op een regelgevend kader voor kredietunies (Wet toezicht kredietunies))

33 873 (Goedkeuring van het op 24 juni 2013 te Straatsburg tot stand gekomen Protocol nr. 15 tot wijziging van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Trb. 2013, 130 en 233))

33 865 (Goedkeuring en uitvoering voor de wetgeving op Koninkrijksniveau van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73)) + 33 866 (Uitvoering van de op 10 en 11 juni 2010 te Kampala aanvaarde wijzigingen van het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof (Trb. 2011, 73))

33 993 (Wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de integratie van het leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs in het systeem van passend onderwijs (Integratie lwoo en pro in passend onderwijs))

33 970 (Vaststelling van een nieuwe Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming (Instellingswet Raad voor strafrechtstoepassing en jeugdbescherming 201.))

33 646 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met een uitbreiding van de meldingsplicht van ernstige ongewenste voorvallen)

34 008 (Wijziging van de Pensioenwet en de Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met verbetering van de pensioencommunicatie (Wet pensioencommunicatie))

33 722 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot het stellen van regels omtrent de registratie en de bevordering van de kwaliteit van mediators (Wet registermediator)) + 33 723 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van Boek 3 en Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering alsmede enkele andere wetten in verband met de bevordering van het gebruik van mediation (Wet bevordering van mediation in het burgerlijk recht)) + 33 727 (voorstel van wet van het lid Van der Steur tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en enkele wetten op het terrein van het belastingrecht ter bevordering van het gebruik van mediation in het bestuursrecht (Wet bevordering van mediation in het bestuursrecht)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

3, 4 en 5 maart (week 10)

33 961 (Aanpassing van het sanctiemechanisme voor decentrale overheden van de Wet houdbare overheidsfinanciën)

34 042 (Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met de invoering van delegatiebepalingen voor de regulering van het systeem van vervoersbewijzen, betaalwijzen en betaaldienstverlening in het openbaar vervoer

34 009 (R2035) Bepalingen omtrent de toepassing in Aruba, Curaçao en Sint Maarten van beperkende maatregelen met het oog op de handhaving of het herstel van de internationale vrede en veiligheid of de bevordering van de internationale rechtsorde dan wel de bestrijding van terrorisme, vastgesteld in het kader van het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid van de Europese Unie (Rijkssanctiewet)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten)

33 775 (Wijziging van de Warenwet in verband met het verhogen van het maximum bedrag van de bestuurlijke boete en enkele andere wijzigingen waaronder regels inzake het aanprijzen van het aanbrengen van een tatoeage of piercing en wijziging van de Warenwet BES in verband met het eenduidig regelen van de bevoegdheden van de toezichthouders en de eilandbesturen)

33 965 (Wijziging van de Spoorwegwet en enige andere wetten in verband met de implementatie van richtlijn 2012/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 21 november 2012 tot instelling van één Europese spoorwegruimte (PbEU 2012, L 343/32))

10, 11 en 12 maart (week 11)

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

17 en 19 maart (week 12)

– Debat over de agenda van de Europese Top (17 maart)

24, 25 en 26 maart (week 13)

– Debat naar aanleiding van de Europese Top («kort terugblikdebat») (24 maart)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Islam- en imamopleidingen (AO d.d. 22/01/14) (te agenderen na ommekomst van antwoorden op vragen van de commissie)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn)

33 683 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen)) (tweede termijn Kamer en regering)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 508 (Wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen in verband met het wijzigen van de mogelijkheden voor het verrichten van medisch-wetenschappelijk onderzoek met minderjarigen en meerderjarige wilsonbekwamen) (Minister heeft bij brief van 6 februari jl. verzocht behandeling van het wetsvoorstel aan te houden)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antw. 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 758, nr. 21 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Erken ME»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (tweede termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS en Minister Sociale Zaken) (voorafgegaan door een brief)

3. Debat over het rapport van de evaluatiecommissie nationalisatie SNS Reaal (Merkies) (Minister Financien))

4. Debat over nut en noodzaak van toetsing in het onderwijs (Klaver) (Staatssecretaris OC&W)

5. Debat over het bericht «Gemeenten saboteren mantelzorgers» (Monasch) (Minister voor W&R en Staatssecretaris VWS)

6. Debat over het bericht «Medisch dossier bij huisarts vol fouten» (Van Veen) (Minister VWS)

7. Debat over terugkerende Syriëgangers en over berichten over infiltratie door ISIS in de vluchtelingenketen (Bontes) (Minister V&J, Minister BZK en Staatssecretaris V&J))

8. Debat over ouderenmishandeling (Agema) (Staatssecretaris VWS)

9. Debat over de situatie in Oekraïne (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

10. Debat over de situatie in Israël en Gaza (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

11. Debat over de bedreigde terminale thuiszorg (Van Weyenberg) (Staatssecretaris Financiën, Staatssecretaris VWS en Minister SZW)

12. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

13. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ)

14. Debat over de kernreactor in Petten (Dik-Faber) (Minister EZ en Minister VWS)

15. Debat over kinderarbeid in ontwikkelingssamenwerkingslanden (Van Laar) (Minister BuHa/OS)

16. Debat over belastingontwijking (Klaver) (Minister Financiën)

17. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

18. Debat over meer vrouwen in topfuncties en een register voor topvrouwen (Yücel) (Minister OC&W en Minister SZW)

19. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

20. Debat over chroomverf bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister van Defensie)

21. Debat over het bericht «Korten op veiligheid is taboe» (Segers) (Staatssecretaris V&J)

22. Debat over het omzeilen van het schooladvies (Ypma) (Staatssecretaris OC&W)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het volgen van foute artsen (Bruins Slot) (Minister VWS)

2. Dertigledendebat over het toelaten van uitgeprocedeerde asielzoekers in het kader van het kinderpardon (Fritsma) (Staatssecretaris V&J)

3. Interpellatie-Omtzigt over tekortkomingen in de Europese begroting (Minister BuZa)

4. Dertigledendebat over het bericht dat licht verstandelijk gehandicapten steeds moeilijker mee kunnen in de maatschappij (Siderius) (Minister-President)

5. Dertigledendebat over de kwaliteit van de gehandicaptenzorg (Leijten)) (Staatssecretaris VWS)

6. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar (De Roon) (Minister BuZa)

7. Dertigledendebat over gereguleerde wietteelt in steden (Oskam) (Minister V&J)

8. Dertigledendebat over de MH17 en de informatie die de Nederlandse regering had (Omtzigt) (Minister V&J, Minister BZK, Minister Defensie)

9. Dertigledendebat over het bericht «Gratis kasteelovernachtingen voor onderwijsinspecteurs» (Van Meenen) (Minister OCW)

10. Dertigledendebat over het niet uitvoeren van de Wet normering topinkomens (Van Raak) (MP, Minister BZK)

11. Dertigledendebat over de benoeming van de nieuwe directeur bij ProRail (Bashir) (Staatssecretaris I&M)

12. Dertigledendebat over de veldmuizenplaag in Friesland (Dik-Faber) (Staatssecretaris EZ)

13. Dertigledendebat over de uitslag van de Griekse parlementsverkiezingen (Bontes) (Minister BuZa en Minister Financiën)

14. Dertigledendebat over de chaos rond energielabels (De Rouwe) (Minister W&R)

15. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid m.b.t. het «gasgebouw» in Nederland (Van Tongeren) (Minister V&J, Minister EZ)

16. Dertigledendebat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over risico’s in de vleesketen (Thieme) (Minister VWS)

17. Dertigledendebat over storingen op het spoor (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

18. Dertigledendebat over het niet uitvoeren van de motie-Franken c.s. over bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand (Van Nispen) (Staatssecretaris V&J)

19. Dertigledendebat over zware criminelen die hun criminele activiteiten vanuit de gevangenis voortzetten (Schouw) (Staatssecretaris V&J)

20. Dertigledendebat over de natuurambitie grote wateren 2050 (Geurts) (Minister I&M en Staatssecretaris EZ)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 9 februari van 10.00 tot 12.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de initiatiefnota van het lid Van Klaveren over activering van de opkomstplicht (34 066)

Maandag 2 maart van 11.00 tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EU en 2009/138/EG alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr.1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L 153) (Wet implementatie Omnibus II-richtlijn) (34 100)

Maandag 9 maart van 14.00 tot 17.00 uur

Van de algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de initiatiefnota Van Laar over het verbieden van producten gerelateerd aan kinderarbeid (33 963)

Recesperiodes

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 18 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 17 maart en geen vergadering op woensdag 18 maart 2015)

Hemelvaart: donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Herfstreces 2015: vrijdag 16 oktober t/m maandag 26 oktober 2015

Kerstreces 2015: vrijdag 18 december 2015 t/m maandag 11 januari 2016

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016