33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking van maatregelen voor de beveiliging van persoonsgegevens alsmede uitbreiding van de bevoegdheid van het College bescherming persoonsgegevens om bij overtreding van het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens een bestuurlijke boete op te leggen (meldplicht datalekken en uitbreiding bestuurlijke boetebevoegdheid Cbp

Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN OSKAM EN BISSCHOP

Voorgesteld 5 februari 2015

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het CBP in nadere richtlijnen duiding geeft aan de invulling van de wijze waarop onder meer de boetebevoegdheid zal worden uitgevoerd en dat de regering een adviserende rol heeft ten aanzien van de invulling van deze richtlijnen;

overwegende dat gezien de proportionaliteit van de boetebevoegdheid het van belang is dat dat het CBP rekening houdt met alle omstandigheden van het geval;

overwegende dat een omstandigheid van het geval kan bestaan uit het feit dat de betreffende gegevens niet door derden zijn ingezien en daarmee de privacybelangen van betrokken niet daadwerkelijk zijn geschaad;

verzoekt de regering, het CBP te adviseren in zijn richtlijnen rekening te houden met deze omstandigheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Oskam

Bisschop

Naar boven