Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014

Agenda opgesteld 6 december 2013

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 10 december

14.00 uur

Woensdag 11 december

10.15 uur

Donderdag 12 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemmingen

3. Stemmingen in verband met:

33 676

Wijziging van de Wet van 2 juli 2003 tot uitvoering van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Pb EG L12) in verband met de herschikking van die Verordening ingevolge Verordening (EU) nr. 1215/2012 van de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Pb EU L351) (Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano)

33 676 (bijgewerkt t/m nr. 6)

– artikelen I en II

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over dierenwelzijn

De Voorzitter: mw. Thieme verzoekt haar motie op stuk nr. 684 aan te houden en mw. Ouwehand haar moties op stuk nrs. 690 en 693. Mw. Ouwehand wenst haar moties op stuk nrs. 694 en 695 te wijzigen en mw. Dik-Faber haar motie op stuk nr. 697. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

28 286, nr. 663

– de motie-Lodders over een evaluatie van het verminderen van ingrepen in de veehouderij

28 286, nr. 664

– de motie-Lodders over de economische en financiële gevolgen van maatregelen in de veehouderij

28 286, nr. 665

– de motie-Lodders over een toets door Actal van de regeldruk in de veehouderij

28 286, nr. 666

– de motie-Van Dekken over een einddatum voor het stoppen met couperen van varkensstaarten

28 286, nr. 667 (aangehouden)

– de motie-Van Dekken over uitfaseren van de plofkip als doel

28 286, nr. 668

– de motie-Van Dekken over uitfaseren van het onthoornen van melkgeiten

28 286, nr. 669

– de motie-Van Dekken over de voortgang van het veranderproces bij het onthoornen van melkkoeien

28 286, nr. 670

– de motie-Van Gerven over een verbod op de haak bij zwanendrifterij

28 286, nr. 671

– de motie-Van Gerven over implementatie van de Europese richtlijn voor natuurlijk afleidingsmateriaal in varkensstallen

28 286, nr. 672

– de motie-Van Gerven over dierenwelzijnsproblemen in de kalverhouderij

28 286, nr. 673

– de motie-Geurts over een ontheffing voor gespecialiseerde dierhouders

28 286, nr. 674

– de motie-Geurts over externe geboortehulp voor rundvee

28 286, nr. 675 (aangehouden)

– de motie-Geurts over uitstellen van invoering van de positieflijst

28 286, nr. 676 (aangehouden)

– de motie-Geurts over instandhouding van het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

28 286, nr. 677 (aangehouden)

– de motie-Geurts over het zich uitspreken tegen het levend plukken van angorakonijnen

28 286, nr. 678

– de motie-Thieme over een verbod op de neusring bij fokstieren

28 286, nr. 679

– de motie-Thieme over een verbod op het pneumatisch merken van slachtvarkens

28 286, nr. 680 (aangehouden)

– de motie-Thieme over controle op de drinkwaterkwaliteit op pluimvee- en varkenshouderijen

28 286, nr. 681

– de motie-Thieme over zachte ligbedding in stallen voor vleeskalveren

28 286, nr. 682

– de motie-Thieme over het ijzergehalte in voer voor kalveren

28 286, nr. 683 (aangehouden)

– de motie-Thieme over fokpraktijken in de intensieve veehouderij

28 286, nr. 684 (aangehouden)

– de motie-Thieme over nestmateriaal voor zeugen

28 286, nr. 685

– de motie-Thieme over schoon en droog stro in de veehouderij

28 286, nr. 686

– de motie-Thieme over toegang tot open water voor vleeseenden

28 286, nr. 687

– de motie-Thieme over stoppen met de CO2-bedwelmingsmethode in varkensslachterijen

28 286, nr. 688

– de motie-Thieme over stoppen met levend aanhangen van gevogelte

28 286, nr. 689

– de motie-Thieme over een importverbod op angorawol

28 286, nr. 690 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over een tijdpad voor beëindiging van fokken op extreme uiterlijke kenmerken

28 286, nr. 691 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over verlaging van het btw-tarief op castratie en sterilisatie bij katten

28 286, nr. 692

– de motie-Ouwehand over een verbod op verkoop van honden en katten in dierenwinkels

28 286, nr. 693 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over beëindiging van de verkoop van ongeschikte huisvesting

28 286, nr. 694 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over elektrische verdoving van ongewervelde dieren

28 286, nr. 695 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand/Thieme over een stand van zakenbrief dierenwelzijn

31 389, nr. 108

– de motie-Ouwehand/Van Dekken over een verplichte identificatie en registratie van katten

28 286, nr. 696

– de motie-Dik-Faber over in kaart brengen van de problematiek van routinematige keizersneden

28 286, nr. 697 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Dik-Faber/Van Dekken over afspraken met de vleeskalversector

28 286, nr. 698

– de motie-Graus over raadplegen van meerdere kennisinstellingen over dierenwelzijnsbeleid

28 286, nr. 699 (aangehouden)

– de motie-Graus over het alarmnummer voor dierenambulances

28 286, nr. 700

– de motie-Graus over het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld

28 286, nr. 701

– de motie-Graus over samenwerking tussen humane en veterinaire hulporganisaties

28 286, nr. 702

– de motie-Graus over een verbod op het houden van dieren voor dierenbeulen

Stemming

5. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij het VAO Visserij

De Voorzitter: mw. Ouwehand wenst haar motie op stuk nr. 154 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

29 675, nr. 154 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over de stand van zaken op het gebied van beleid en onderzoek rond vissenwelzijn

Stemming

6. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Bedrijfslevenbeleid

De Voorzitter: mw. Lucas wenst haar motie op stuk nr. 94 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

32 637, nr. 94 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Lucas over uniformering in de uitvoering en organisatie van de TO2-organisaties

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Mantelzorg/Vrijwilligerswerk

30 169, nr. 30

– de motie-Agema over de leeftijdsgrens van kinderen voor de indicatiestelling voor huishoudelijke hulp

30 169, nr. 31

– de motie-Leijten over het protocol gebruikelijke zorg

30 169, nr. 32 (ingetrokken)

– de motie-Leijten over onderzoek mantelzorgondersteuningsbeleid gemeenten

30 169, nr. 33 (ingetrokken)

– de motie-Baay-Timmerman over ondersteuning van de oudere mantelzorgers

Stemming

8. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Valys/doelgroepenvervoer/vervoer dagbesteding

25 847, nr. 122

– de motie-Agema over opheffen van de kilometergrens in het Valysvervoer

Stemmingen

9. Stemmingen in verband met:

33 692

Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU

33 692 (bijgewerkt t/m amendement nr. 56)

GEWIJZIGDE STEMMINGSLIJST

Wijzigingen aangegeven met *

– artikel I, onderdeel A

– amendement Heerema (13,I)

– onderdeel B

– amendement Ouwehand (18,I)

– amendement Ouwehand (11,I)

– gewijzigd amendement Van Gerven (46,I)

– onderdeel C

– onderdeel D

– amendement Ouwehand (11,II)

– onderdeel E

– onderdelen F t/m J

– amendement Ouwehand (18,II)

– onderdeel K

– amendement Ouwehand (10,I)

*– nader gewijzigd amendement Ouwehand (49)

– onderdeel L

*– gewijzigd amendement Ouwehand (56)

– amendement Ouwehand (11,III)

– onderdeel M

– amendement Ouwehand (10,II)

*– gewijzigd amendement Ouwehand (48,I)

– amendement Heerema (13,II)

– amendement Ouwehand (18,III)

– onderdeel N

*– gewijzigd amendement Ouwehand (48,II)

– amendement Heerema (23)

– onderdeel O

– amendement Heerema (16,I)

– onderdeel P

– amendement Ouwehand (21)

– amendement Ouwehand (18,IV)

– onderdeel Q

– amendement Ouwehand (22)

– onderdeel R

– onderdeel S

*– nader gewijzigd amendement Van Gerven (50)

– amendement Ouwehand (18,V)

– onderdeel T

– onderdeel U

*– gewijzigd amendement Ouwehand (48,III)

– onderdeel V

– amendement Ouwehand (15)

*– gewijzigd amendement Ouwehand (48,VI)

– amendement Ouwehand (18,VI)

– onderdeel W

– amendement Ouwehand (18,VII)

– onderdeel X

– amendement Ouwehand (18,VIII)

  • Indien 18 verworpen:

  • – amendement Van Gerven (25)

– gewijzigd amendement Van Gerven (46,II)

– onderdeel Y

– amendement Ouwehand (18,IX)

– onderdeel Z

– amendement Ouwehand (18,X)

– onderdeel AA

– onderdelen BB t/m DD

– amendement Ouwehand (11,IV)

– amendement Van Gerven (24,I en II)

– gewijzigd amendement Ouwehand/Van Dekken (44)

– amendement Ouwehand (18,XI)

– onderdeel EE

– amendement Ouwehand (29)

– amendement Van Gerven (24,III en IV)

– amendement Ouwehand (18,XII)

– onderdeel FF

– onderdelen GG t/m PP

– amendement Heerema (16,II)

– onderdeel QQ

– onderdeel RR

– artikel I

– artikelen IA t/m III

– gewijzigd amendement Ouwehand (32) (invoegen artikel IIIa)

– artikel IV

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van de Wet op de dierproeven

De Voorzitter: Mw. Ouwehand wenst haar moties op stuk nrs. 35, 36 en 37 te wijzigen. De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 692, nr. 34

– de motie-Heerema/Ouwehand over een inventarisatie van belemmerende wet- en regelgeving

33 692, nr. 35 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over systematic reviews als norm voor onderzoek met proefdieren

33 692, nr. 36 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over uitfasering van de teenknip

33 692, nr. 37 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ouwehand over uitfasering van LD50/LC50-testmethoden

33 692, nr. 38

– de motie-Van Gerven/Schouw over afleggen van maatschappelijke verantwoording door de Centrale Commissie Dierproeven

33 692, nr. 39

– de motie-Van Gerven/Schouw over de voordracht voor de voorzitter van de CCD aan de Kamer voorleggen

33 692, nr. 40 (aangehouden)

– de motie-Graus over onafhankelijke toetsing van projectvoorstellen aangaande dierproeven

33 692, nr. 41

– de motie-Graus over waarborging van het welzijn van proefdieren

33 692, nr. 42 (aangehouden)

– de motie-Graus over het herplaatsen van proefdieren

33 692, nr. 52

– de motie-Ouwehand over verdere aanscherping van de voorwaarden voor experimenten bij primaten

33 692, nr. 53 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over het beperken van de wettelijke doelen waarvoor dierproeven zijn toegestaan

33 692, nr. 54

– de motie-Ouwehand over aanscherping van de voorwaarden voor experimenten op bedreigde dieren

33 692, nr. 55

– de motie-Ouwehand over tussentijdse wijzigingen van de Wet op de dierproeven

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Visserijraad

De Voorzitter: dhr. Van Gerven verzoekt zijn motie op stuk nr. 169 aan te houden.

29 675, nr. 165 (aangehouden)

– de motie-Geurts c.s. over vaststelling van een TAC voor tong in 2014

29 675, nr. 166 (aangehouden)

– de motie-Ouwehand over herstel van de vispopulaties in het IJsselmeer en Markermeer

29 675, nr. 167

– de motie-Van Gerven over structurele financiering van het «paling over de dijk»-project

29 675, nr. 168

– de motie-Van Gerven/Ouwehand over camera's aan boord van vissersschepen

29 675, nr. 169 (aangehouden)

– de motie-Van Gerven/Ouwehand over bedwelmingsmethoden per vissoort

12. VAO Leraren, lerarenopleidingen en het Nationaal Onderwijsakkoord (AO d.d. 27/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

13. VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 04/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

32 620, nr. 91

14. VSO Antibioticaresistentie met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

15. VAO Woningcorporaties (AO d.d. 04/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

16. VAO Verbreding draagvlak cao-afspraken (AO d.d. 21/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

17. VAO Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL (AO d.d. 27/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

18. VAO Transactie Rabobank voor betrokkenheid bij manipulatie van LIBOR en EURIBOR (AO d.d. 13/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

19. VAO Mobiel banditisme (AO d.d. 27/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

20. VAO Scheepvaart (AO d.d. 03/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. Debat over de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in Mali

33 669

22. Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof)

33 258

23. Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) (re- en dupliek)

33 680

24. Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel, het verlengen van de terugbetalingsperiode en het efficiënter maken van het stelsel van studiefinanciering (Wet sociaal leenstelsel masterfase)

33 622

25. Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht

33 748

26. Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet ter verhoging van de boetecategorie voor overtredingen van internationale scheepvaartroutes en ter uitbreiding van loodsplichtig vaarwater in verband met de ingebruikneming van Maasvlakte 2

33 365

27. Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling

33 735

28. Regels omtrent de uitvoering van Europese verordeningen inzake financiële bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Uitvoeringswet EFRO)

33 484

29. Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken.

Langetermijnagenda

17, 18 en 19 december (week 51)

– VAO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en arbeidsomstandigheden in Bangladesh (AO d.d. 19/9)

– VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11)

– VAO Arbeidsmarktbeleid zorgsector (AO d.d. 28/11)

– Debat over de agenda van de Europese Top (18 dec.)

– Najaarsnota 2013 (18 dec.)

33 801 (Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten))

33 509 (Wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens)

33 362 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten, teneinde te voorkomen dat zorgverzekeraars zelf zorg verlenen of zorg laten aanbieden door zorgaanbieders waarin zij zelf zeggenschap hebben)

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2014 (week 52, week 1 en 2)

14, 15 en 16 januari (week 3)

– VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11)

– VAO Duurzaam hout (AO d.d. 04/12)

– Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Huizenprijzen (debat met de regering)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012

– Burgerinitiatief «Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum»

33 438 (Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist)

33 543 (Goedkeuring van het op 15 oktober 2012 tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (Trb. 2013, 12))

33 311 (Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 BW i.v.m. het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering i.v.m. het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie)

33 597 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen)

33 618 (Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal)

32 889 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

32 550 (Initiatief-Van Weyenberg/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

33 168 (Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg))

33 686 (Wijziging van de Wet milieubeheer (tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage))

21, 22 en 23 januari (week 4)

33 488 (Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang))

33 659 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s)

33 698 (Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie)

33 685 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit))

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie)

33 638 (Goedkeuring van het op 10 augustus 2012 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 179 en 192, en Trb. 2013, 84))

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 271 (Huisvestingswet 2012)

33 582 (Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs) (commissie V&J heeft nader verslag uitgebracht)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over privéklinieken in de Geestelijke gezondheidszorg en marktwerking (Leijten) (Minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

2. Debat over de fraude met toeslagen (Neppérus) (Staatssecretaris Financiën, Ministers SZW en BZK)

3. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS)

4. Debat over het afluisteren door de NSA en de rol van Nederland daarin (Van Raak) (Minister BZK en V&J) (voorafgegaan door een brief)

5. Debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen (Klaver) (Staatssecretaris Fin)

6. Debat over schaliegas (Van Tongeren) (Minister EZ)

7. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + Minister EZ + Staatssecretaris I&M)

8. Debat over de modernisering van de Nederlandse diplomatie (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

9. Debat over fraude in Nederland (Gesthuizen) (Minister V&J)

10. Debat over de inzet van vrijwilligers en werklozen in de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS en SZW)

11. Debat over het bericht dat werklozen nauwelijks ingezet worden bij seizoensarbeid (Potters) (Minister SZW)

12. Debat over het bericht dat het aantal aardbevingen door gaswinning een record heeft bereikt (Jan Vos) (Minister EZ)

13. Debat over het proefverlof van Volkert van der G. (Helder) (Staatssecretaris V&J)

14. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (Staatssecretaris VWS)

15. Debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie» (Pechtold) (Minister-President)

16. Debat over de gevolgen van het loslaten van de melkquotering door de EU (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

17. Debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving (Slob) (Minister-President)

18. Debat over de uitkomsten van de VN-klimaattop in Warschau (De Graaf) (Staatssecretaris I&M)

19. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ)

1. Dertigledendebat over het bericht «Noodklok om Jodenhaat» (Van Klaveren) (Minister SZW + Minister V&J + Minister-President)

2. Dertigledendebat over het stropen in bossen en wateren (Graus) (Minister V&J + Staatssecretaris EZ)

3. Dertigledendebat over de aanwezigheid van bewindspersonen en ambtenaren op congressen georganiseerd door farmaceuten (Leijten) (Minister en Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over ouderen die op straat worden gezet (Agema) (Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over in Egypte verdwenen EU-gelden (Van Klaveren) (Minister BuZa)

6. Dertigledendebat over het bericht dat het VU Medisch Centrum en Eyeworks beboet zijn voor het schenden van het beroepsgeheim (Van Gerven) (Minister VWS)

7. Dertigledendebat over het bericht dat er te weinig geld is voor ouderenzorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

8. Dertigledendebat over het ingezonden stuk van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de komst van vele personen uit Midden- en Oost-Europa (De Graaf)

9. Dertigledendebat over het verlagen van de pgb-tarieven voor mensen met een ZZP-indicatie (Agema) (Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over de verzorging van gebitten van ouderen in zorginstellingen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

11. Dertigledendebat over de zomerstop in de thuiszorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

12. Dertigledendebat over het intrekken van de Beginselenwet AWBZ-zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het bericht «Kabinet verlaagt AOW met 25 euro per maand» (Madlener) (Staatssecretaris SZW)

14. Dertigledendebat over het bericht dat de zwaardere ZZP's in de GGZ naar de gemeenten gaan (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

15. Dertigledendebat over de inkomenseffecten van het kabinetsbeleid voor mensen met een beperking (Siderius) (Minister en Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over het bericht «Weinig vertrouwen in politie» (Bontes) (Minister V&J)

17. Dertigledendebat over het bericht dat kinderen de dupe zijn van de crisis (Siderius) (Minister SZW)

18. Dertigledendebat over de stapeling van financiële risico’s bij de decentralisaties (Agema) (Staatssecretaris VWS)

19. Dertigledendebat over het SCP-rapport «Met zorg ouder worden» (Agema) (Staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over het bericht dat de overheveling van persoonlijke verzorging naar gemeenten van de baan is (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over interim bestuurders in de zorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over het schenden van de privacy van zieke werknemers door verzekeraars (Ulenbelt) (Minister van SZW)

23. Dertigledendebat over het bericht dat bewoners nog steeds door zorginstellingen bestolen worden (Agema) (Staatssecretaris VWS)

24. Dertigledendebat over het bericht «Ministerie spekt een club farmaceuten» (Klever) (Minister en Staatssecretaris VWS)

25. Dertigledendebat over het bericht dat ProRail 15% van de banen gaat schrappen (Bashir) (Staatssecretaris I&M)

26. Dertigledendebat over de bezuiniging op maagzuurremmers (Leijten) (Minister VWS)

27. Dertigledendebat over het masterplan DJI (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

28. Dertigledendebat over het bericht dat «harder rijden de gezondheid schaadt» (Van Veldhoven) (Minister en Staatssecretaris I&M)

29. Dertigledendebat over belastingnomaden (Omtzigt) (Staatssecretaris Fin, Minister BZK)

30. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

31. Dertigledendebat over het bericht dat de klacht van de Conferentie van Europese Kerken over de opvang van ongedocumenteerde volwassenen gegrond is verklaard (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

32. Dertigledendebat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

33. Dertigledendebat over de bescherming van persoonsgegevens door gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

34. Dertigledendebat over het bericht «geen hoger loon voor EU-functionarissen» (Omtzigt) (Minister BuZa)

35. Dertigledendebat over de adviezen inzake kindermishandeling (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

36. Dertigledendebat over de financiering van de kolenmijnbouwindustrie (Ouwehand) (Minister BuHa/OS en Minister Financiën)

37. Dertigledendebat over het omgaan met privacygegevens van burgers door bedrijven (Gesthuizen) (Minister en Staatssecretaris V&J)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 9 december 2013 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen (33 719)

Maandag 9 december 2013 van 19.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de Veteranennota

Maandag 16 december 2013 van 10.00 tot 14.00 uur

Van de commissie voor de Rijksuitgaven over de Hoofdlijnennotitie Comptabiliteitswet 2001 (33 670, nr. 1)

Recesperiodes

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014

Krokusreces 2014: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 19 maart 2014 (geen avondvergadering op dinsdag 18 maart en geen vergadering op woensdag 19 maart 2014)

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014 Hemelvaart donderdag 29 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 4 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 3 maart en geen vergadering op woensdag 4 maart 2014)

Hemelvaart donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015