Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-2014

Agenda opgesteld 29 november 2013

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 3 december

14.00 uur

Woensdag 4 december

10.15 uur

Donderdag 5 december

10.15 uur

Aan de orde is:

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemming

3. Stemming over: aangehouden motie ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2014

33 750 XVIII, nr. 23 (gewijzigd, was nr. 7)

– de gewijzigde motie-Visser/Knops over de gevolgen voor ondernemers van de nieuwe omgevingswetgeving

Stemmingen

4. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Ov, taxi en ov-chipkaart

23 645, nr. 550

– de motie-Bashir over een wettelijke beperking van de stijging van de ov-tarieven

23 645, nr. 551

– de motie-Bashir over één ov-chipkaartloket voor informatie en klachten

23 645, nr. 552

– de motie-Bashir/Van Tongeren over het op de markt laten van het Viziris-abonnement

23 645, nr. 553

– de motie-Dik-Faber/De Boer over het maximaal stimuleren van de transformatie richting ov-chip 2.0

23 645, nr. 554

– de motie-De Rouwe over het betrekken van reizigersorganisaties bij de verdere ontwikkeling van de ov-chipkaart

23 645, nr. 555

– de motie-De Rouwe over een volwaardige plaats voor de reizigersorganisaties in het NOVB

23 645, nr. 556

– de motie-Van Tongeren/Van Veldhoven over de niet teruggevraagde gelden van incomplete transacties

Stemmingen

5. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Grondstoffen en afval

30 872, nr. 150

– de motie-Van Veldhoven/Remco Dijkstra over certificering van recyclers en verwerkers

30 872, nr. 151

– de motie-Van Gerven over wachten met de beslissing over het vrijgeven van statiegeld

30 872, nr. 152

– de motie-Van Gerven over baseren van gegevens op de daadwerkelijke hoeveelheid gerecycled kunststof

30 872, nr. 153

– de motie-Van Gerven over de kwalitatieve resultaten van recycling

30 872, nr. 154

– de motie-Remco Dijkstra over de bijdrage van secundaire grondstoffen in de circulaire economie

30 872, nr. 155

– de motie-Dik-Faber over Europese afspraken over het percentage recyclaat

30 872, nr. 156

– de motie-Dik-Faber over rapportage over de kwaliteit van het eindproduct van de recycling en de hoeveelheid gerecycled materiaal

30 872, nr. 157

– de motie-Leenders/Van Veldhoven over zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van afval

Stemming

6. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Internationale Veiligheidsstrategie

33 694, nr. 4

– de motie-De Roon over terugdringen van islamitisch geweld als speerpunt in de Internationale Veiligheidsstrategie

Stemmingen

7. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Media van de begroting OCW voor het jaar 2014

33 750 VIII, nr. 65

– de motie-Jasper van Dijk over een pilot voor één regionaal mediacentrum

33 750 VIII, nr. 66 (aangehouden)

– de motie-Heerma over het realiseren van een mediahub

33 750 VIII, nr. 67

– de motie-Heerma over meer horizontale regionale integratie en verticale samenwerking

33 750 VIII, nr. 68

– de motie-Verhoeven over uitgebreidere regels voor reclame- en telewinkelboodschappen op internet

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het wetgevingsoverleg over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS voor het jaar 2014

33 750 XVI, nr. 51

– de motie-Leijten over een actieplan voor schoolzwemmen op iedere school

33 750 XVI, nr. 52

– de motie-Bruins Slot over flankerende maatregelen waardoor mensen met een handicap kunnen blijven sporten

33 750 XVI, nr. 53

– de motie-Bruins Slot over een garantie voor maatschappelijke opbrengsten voor sport uit loterijen

33 750 XVI, nr. 54

– de motie-Bruins Slot/Pia Dijkstra over het aanpakken van tegenstrijdigheden in regelgeving

33 750 XVI, nr. 55

– de motie-Van Dekken over € 234.000 voor het Jeugdsportfonds

33 750 XVI, nr. 56

– de motie-Pia Dijkstra over het afbouwen van de subsidie aan Service Médical

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het onderdeel Jeugdzorg en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J voor het jaar 2014

De Voorzitter: mw. Keijzer wenst haar motie op stuk nr. 62 te wijzigen en mw. Bergkamp haar motie op stuk nr. 65.

De gewijzigde moties zijn reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 750 XVI, nr. 59

– de motie-Kooiman/Voortman over voorkomen van loondump

33 750 XVI, nr. 60

– de motie-Kooiman over kwaliteitsnormen voor forensisch-medische expertise

33 750 XVI, nr. 61

– de motie-Kooiman over normen voor de ratio begeleider-pupil

33 750 XVI, nr. 62 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Keijzer/Bergkamp over een nieuw oordeel van de transitiecommissie

33 750 XVI, nr. 63

– de motie-Keijzer/Kooiman over afspraken voor ondersteuning door landelijk of bovenregionaal werkende organisaties

33 750 XVI, nr. 64

– de motie-Ypma/Bergkamp over ruimte voor innovatie bij inkoopafspraken tussen verzekeraars en gemeenten

33 750 XVI, nr. 65 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Bergkamp/Voordewind over de gevolgen van het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet

33 750 XVI, nr. 66

– de motie-Bergkamp over de beleidsinformatie aan de Kamer vanaf 2015

33 750 XVI, nr. 67

– de motie-Voordewind over continuïteit van zorg bij bovenregionale aanbieders

33 750 XVI, nr. 68

– de motie-Voortman/Bergkamp over een kinderrechtentoets op nieuw beleid

33 750 XVI, nr. 69

– de motie-Voortman over een vangnet voor frictiekosten

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over Ondernemen voor ontwikkeling

33 625, nr. 46

– de motie-Van Klaveren over het schrappen van het revolverende fonds

33 625, nr. 47

– de motie-Agnes Mulder/ De Caluwé over beëindigen van het ORIO-programma

33 625, nr. 48

– de motie-Sjoerdsma over exportfinanciering uitsluiten van investeringen uit het Dutch Good Growth Fund

33 625, nr. 49

– de motie-Sjoerdsma over de helft van investeringen uit het Dutch Good Growth Fund besteden aan het mkb in ontwikkelingslanden

33 625, nr. 50

– de motie-Sjoerdsma over besteding van gelden van het Dutch Good Growth Fund in het geval van onderuitputting

33 625, nr. 51

– de motie-Sjoerdsma/Agnes Mulder over het grootbedrijf uitsluiten van investeringen uit het Dutch Good Growth Fund

33 625, nr. 52

– de motie-Sjoerdsma over uitbreiding van de eis van ontwikkelingsrelevantie voor investeringen uit het Dutch Good Growth Fund

33 625, nr. 53

– de motie-Voordewind over alle vormen van exportondersteuning onderbrengen bij PSI en FOM-OS

33 625, nr. 54 (aangehouden)

– de motie-Van Ojik over voorgenomen financieringen binnen het Dutch Good Growth Fund op de website bekend maken

33 625, nr. 55

– de motie-Van Ojik over voldoen aan arbeidsvoorwaarden voor steun uit het Dutch Good Growth Fund

33 625, nr. 56

– de motie-Van Ojik over activiteiten uit het Dutch Good Growth Fund in lijn laten zijn met internationale duurzaamheidsafspraken

33 625, nr. 57

– de motie-Van Ojik over het Dutch Good Growth Fund openstellen voor buitenlandse ondernemingen

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Belastingdienst

31 066, nr. 182

– de motie-Bashir over de ongewenste daling van het aantal banen bij de Belastingdienst

31 066, nr. 183 (ingetrokken)

– de motie-Van Vliet over geen inkeerregelingen meer zonder fiscale vervolging

Stemming

12. Stemming in verband met:

33 750 V, nr. 36

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over het mandaat van de rapporteur democratische legitimiteit in de EU

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en in te stemmen met het mandaat van de rapporteur democratische legitimiteit in de EU.

Stemming

13. Stemming in verband met:

33 812, nr. 1

Brief van het Presidium over het instellen van een tijdelijke commissie voor de uitwerking van de aanbevelingen van de Parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken te besluiten en in te stemmen met het instellen van een tijdelijke commissie die als taak krijgt om aan de Kamer voorstellen te doen voor de uitwerking van de aanbevelingen van de Parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel.

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over het MIRT

De Voorzitter: dhr. De Graaf trekt zijn motie op stuk nr. 48 in. Mw. Dik-Faber verzoekt haar moties op stuk nrs. 38 en 40 aan te houden.

33 750 A, nr. 28

– de motie-Smaling over afzien van nieuwe tolwegen

33 750 A, nr. 29

– de motie-Smaling c.s. over zekerheid over medefinanciering van het verbeteren van de Maaslijn

33 750 A, nr. 30

– de motie-De Rouwe/Dik-Faber over onderzoek naar een Noordtak

33 750 A, nr. 31

– de motie-De Rouwe c.s. over ondersteunen van de uitwerking van de Toekomstagenda voor Snelfietsroutes

33 750 A, nr. 32

– de motie-De Rouwe/Van Hijum over starten met de realisatie van de N35 Zwolle–Wijthmen

33 750 A, nr. 33

– de motie-Van Veldhoven/Dik-Faber over MKBA-systematiek moderniseren bij herziening OEI-richtlijnen

33 750 A, nr. 34

– de motie-Van Veldhoven c.s. over een quickscan voor grote projecten waarover volgend jaar een besluit wordt genomen

33 750 A, nr. 35

– de motie-Van Veldhoven over een check op geluid en luchtkwaliteit voor ringwegen met verhoogde maximumsnelheid

33 750 A, nr. 36

– de motie-Dik-Faber over nog geen bestuursovereenkomst voor de Ruit Eindhoven

33 750 A, nr. 37

– de motie-Dik-Faber over een stoptrein Weert–Roermond in de aanbesteding voor de regionale spoorconcessie

33 750 A, nr. 38 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber over een toekomstvisie voor de lijnen Den Haag–Gouda en Rotterdam–Gouda

33 750 A, nr. 39

– de motie-Dik-Faber over onderzoek naar een geboorde Blankenburgtunnel

33 750 A, nr. 40 (aangehouden)

– de motie-Dik-Faber over geen autotunnels onder het spoor in Bussum

33 750 A, nr. 41

– de motie-Van Tongeren c.s. over een herberekeningscheck voor de Big Five-asfaltprojecten

33 750 A, nr. 42

– de motie-Van Tongeren over goederenvervoer zo min mogelijk op het reguliere spoor

33 750 A, nr. 43

– de motie-Van Tongeren over geen beroep tegen de rechtbank in Rotterdam omtrent de snelheidsverhoging

33 750 A, nr. 44 (ingetrokken)

– de motie-Kuiken/Elias over een inventarisatie van het bestaande netwerk van omleidingsroutes

33 750 A, nr. 45

– de motie-De Graaf over alleen tijdens de spits een inhaalverbod voor vrachtverkeer op de A67

33 750 A, nr. 46

– de motie-De Graaf over het versneld afmaken van de Ruit Eindhoven

33 750 A, nr. 47

– de motie-De Graaf over het versneld verbreden van de A67

33 750 A, nr. 48 (ingetrokken)

– de motie-De Graaf over de A58 Breda–Eindhoven met prioriteit verbreden

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het notaoverleg over het Budget Internationale Veiligheid

De Voorzitter: dhr. van Laar wenst zijn motie op stuk nr. 14 te wijzigen. De gewijzigde motie is reeds rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

33 750 XVII, nr. 9

– de motie-Sjoerdsma over activiteiten uitsluiten van het Budget Internationale Veiligheid

33 750 XVII, nr. 10

– de motie-Voordewind over het schrappen van economische belangen als afweging bij het BIV

33 750 XVII, nr. 11

– de motie-Voordewind over BIV-missies toetsen aan de New Deal for fragile states

33 750 XVII, nr. 12 (aangehouden)

– de motie-Voordewind/Van Ojik over bescherming van burgers verankeren in het uitzendtoetsingskader

33 750 XVII, nr. 13

– de motie-Van Ojik/Sjoerdsma over versterking van de rol van vrouwen in conflictsituaties als voorwaarde

33 750 XVII, nr. 14 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Van Laar over langetermijnperspectief schetsen bij missies gefinancierd uit het BIV

33 750 XVII, nr. 15

– de motie-Van Laar over versterking van de rol van vrouwen in conflictsituaties als uitgangspunt

Stemmingen

16. Stemmingen over: moties ingediend over Diplomatie en postennetwerk

32 734, nr. 17

– de motie-Van Bommel over een bijdrage voor het verlenen van economische dienstverlening

32 734, nr. 18

– de motie-De Roon over het behouden van het consulaat-generaal in München

32 734, nr. 19

– de motie-De Roon over vestiging van een consulaat(-generaal) in Tel Aviv

32 734, nr. 20

– de motie-Sjoerdsma c.s. over het postennetwerk

Stemmingen

17. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014

33 750 V, nr. 20

– de motie-Van Bommel over afstoting van de Nederlandse kerntaak

33 750 V, nr. 21

– de motie-Van Bommel over niet delen van inlichtingen als deze gebruikt worden voor targeted killings

33 750 V, nr. 22

– de motie-Van Bommel over uitsluiten van de nederzettingeneconomie bij het samenwerkingsforum

33 750 V, nr. 23

– de motie-Van Bommel over financiering van onderzoek naar militair geweld in Nederlands-Indië

33 750 V, nr. 24 (aangehouden)

– de motie-De Roon over financiering uit het mensenrechtenfonds van het omzeilen van de internetcensuur in Iran

33 750 V, nr. 25

– de motie-De Roon over uit de VN stappen

33 750 V, nr. 26

– de motie-Madlener over verlaten van de EU en de eurozone

33 750 V, nr. 27

– de motie-Madlener/De Graaf over handhaven van tewerkstellingsvergunningen voor Roemenen en Bulgaren

33 750 V, nr. 28

– de motie-Servaes c.s. over opnemen van mensenrechtennormen in reglementen van internationale sportfederaties

33 750 V, nr. 29

– de motie-Omtzigt over een plan van aanpak voor tegengaan van ongewenst gedrag bij diplomatieke immuniteit

33 750 V, nr. 30

– de motie-Omtzigt over informatie over veroordelingen van Nederlanders voor zedendelicten in het buitenland

33 750 V, nr. 31

– de motie-Omtzigt over uithongering als wapen in Syrië

33 750 V, nr. 32

– de motie-Omtzigt over cross border humanitaire hulp in Syrië

33 750 V, nr. 33

– de motie-Sjoerdsma over advies over «Responsibility to Protect» in relatie tot noodhulp

33 750 V, nr. 34

– de motie-Van Ojik over het waarborgen van duurzaamheid en mensenrechten in toekomstige partnerschappen

33 750 V, nr. 35

– de motie-Van der Staaij/Voordewind over afzien van steunverlening die als aanmoediging van misdrijven kan worden opgevat

Stemmingen

18. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Maatschappelijke Organisaties en Ontwikkelingssamenwerking

33 625, nr. 62

– de motie-Van Laar over mogelijk maken dat organisaties uit een DAC-land deel uitmaken van een alliantie

33 625, nr. 63

– de motie-Voordewind over effectiever besteden van ontwikkelingsgeld dat nu via multilaterale instellingen wordt uitgegeven

33 625, nr. 64

– de motie-Voordewind/Van der Staaij over de balans tussen de budgetten voor private sector en maatschappelijk middenveld

33 625, nr. 65

– de motie-Sjoerdsma over de politieke onafhankelijkheid van maatschappelijke organisaties

33 625, nr. 66

– de motie-Sjoerdsma over een jaarlijkse reflectie op de verhouding tussen de kanalen

Stemmingen

19. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Onderzoeksopdracht kruissubsidie bij NS-dochter Qbuzz

28 165, nr. 167

– de motie-Koolmees c.s. over een externe audit naar kruissubsidiëring tussen NS-groep en dochterondernemingen

28 165, nr. 168

– de motie-Van Hijum over kruissubsidiëring bij buitenlandse aanbieders

Stemmingen

20. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2014

33 750 XVII, nr. 22 (aangehouden)

– de motie-Jasper van Dijk/Van Ojik over versterking van de substance-eisen

33 750 XVII, nr. 23 (ingetrokken)

– de motie-De Caluwé/Baay-Timmerman over trainingen Afghaanse politievrouwen continueren

33 750 XVII, nr. 24

– de motie-Van Klaveren over terugvorderen van de Nederlandse bijdrage aan Europese ontwikkelingshulp

33 750 XVII, nr. 25

– de motie-Van Klaveren over stoppen met door de belastingbetaler gefinancierde ontwikkelingshulp

33 750 XVII, nr. 26

– de motie-Van Klaveren over een onderzoek naar anti-Israëlische propaganda door hulpclubs

33 750 XVII, nr. 27 (aangehouden)

– de motie-Jan Vos c.s. over een verplichting voor energiebedrijven om inzicht te geven in de herkomst van steenkolen

33 750 XVII, nr. 28

– de motie-Jan Vos c.s. over de borging van privacy in het handelsakkoord tussen de EU en de VS

33 750 XVII, nr. 29

– de motie-Van Laar c.s. over expliciete aandacht voor vrouwen en meisjes in beleidsdocumenten

33 750 XVII, nr. 30

– de motie-Agnes Mulder/De Caluwé over een visie op het grensoverschrijdende bedrijfsleveninstrumentarium

33 750 XVII, nr. 31

– de motie-Sjoerdsma over afrekenbare doelen

33 750 XVII, nr. 32

– de motie-Sjoerdsma over het niet toepassen van gebonden hulp

33 750 XVII, nr. 33

– de motie-Sjoerdsma over het beleid ten aanzien van intellectueel eigendom

33 750 XVII, nr. 34

– de motie-Sjoerdsma over bestedingen uit het BIV en het DGGF

33 750 XVII, nr. 35

– de motie-Sjoerdsma over de bestrijding van vrouwenbesnijdenis

33 750 XVII, nr. 36

– de motie-Sjoerdsma over de kans voor studenten uit ontwikkelingslanden om in Nederland te studeren

33 750 XVII, nr. 37

– de motie-Voordewind c.s. over een breed convenant met de Nederlandse kledingbranche voor risicolanden

33 750 XVII, nr. 38

– de motie-Voordewind over het streven naar gelijkwaardigheid van de drie domeinen in het speerpunt water

33 750 XVII, nr. 39

– de motie-Van Ojik over herstellen van de omvang van de Nederlandse inspanning voor armoedebestrijding

33 750 XVII, nr. 40

– de motie-Van Ojik over het uitvoeren van coherentierapportages voor alle OS-landen

33 750 XVII, nr. 41

– de motie-Van Ojik/Jasper van Dijk over de grote verschillen in ontwikkelingsniveau van ACP-landen

33 750 XVII, nr. 42

– de motie-Van Ojik c.s. over gevolgen van opname van het ISDS in het handelsakkoord tussen de VS en de EU

33 750 XVII, nr. 43

– de motie-Van der Staaij c.s. over verankering van voorkombare infectieziekten in het SRGR-beleid

33 750 XVII, nr. 44

– de motie-Thieme c.s. over aanbevelingen van het PBL over het verduurzamen van internationale handelsketens

Stemmingen

21. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2014

33 750 IV, nr. 10

– de motie-Van Raak over banden tussen criminelen en politici op Sint-Maarten

33 750 IV, nr. 11 (aangehouden)

– de motie-Bosman over op het paspoort vermelden uit welk land van het Koninkrijk der Nederlanden men afkomstig is

33 750 IV, nr. 12

– de motie-Fritsma over het niet langer gebonden zijn aan de VN-bepaling die Nederland geen zelfbeschikkingsrecht geeft

33 750 IV, nr. 13

– de motie-Hachchi/Segers over een transparante procedure voor de benoeming van de Rijksvertegenwoordiger

33 750 IV, nr. 14 (aangehouden)

– de motie-Hachchi /Van Toorenburg over het vertalen van relevante overheidsdocumenten naar het Papiaments en het Engels

33 750 IV, nr. 15

– de motie-Hachchi c.s. over toegang tot Nederlandse websites voor inwoners van de BES-eilanden

33 750 IV, nr. 16

– de motie-Segers/Van Laar over onafhankelijk onderzoek naar mensenhandel, gedwongen prostitutie en seksueel misbruik op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten

Stemmingen

22. Stemmingen over: moties ingediend bij Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2014

33 750 VII, nr. 18

– de motie-Van Raak over een ondersteuningsplan voor gemeenten die door de decentralisaties in financiële problemen komen

33 750 VII, nr. 19

– de motie-Van Raak over de betrokkenheid van AIVD en MIVD bij de activiteiten van NSA en GCHQ

33 750 VII, nr. 20

– de motie-Bosma over serieus bezuinigen op de subsidie voor politieke partijen

33 750 VII, nr. 21

– de motie-Bosma c.s. over bekendmaking van de voorlopige uitslag van verkiezingen voor het Europees Parlement

33 750 VII, nr. 22

– de motie-Fokke/Taverne over tegengaan van misbruik van de dwangsomregeling

33 750 VII, nr. 23

– de motie-Oosenbrug/Van der Linde over een btw-identitificatienummer voor zzp'ers dat niet is gekoppeld aan het burgerservicenummer

33 750 VII, nr. 24

– de motie-Van Toorenburg/Schouw over de samenhang tussen de wetsvoorstellen voor de decentralisatieoperaties

33 750 VII, nr. 25

– de motie-Van Toorenburg c.s. over het uitbreiden van de bevoegdheden van rekenkamers

33 750 VII, nr. 26

– de motie-Van Toorenburg c.s. over overleg met de VNG en de G-32 over fiscale aspecten van de uitvoering van overheidstaken

33 750 VII, nr. 27

– de motie-Van Toorenburg/Segers over inzicht in de toedeling van taken

33 750 VII, nr. 28

– de motie-Schouw c.s. over een oordeel over de rechtmatigheid van de informatiewinning van de AIVD

33 750 VII, nr. 29

– de motie-Schouw/Voortman over uitvoering geven aan de motie-Schouw/Voortman

33 750 VII, nr. 30

– de motie-Segers c.s. over een visie van de regering op het werk van de Nederlandse inlichtingendiensten

33 750 VII, nr. 31

– de motie-Voortman over het de Kamer snel laten beschikken over betrouwbare en actuele informatie

33 750 VII, nr. 32

– de motie-Voortman/Klein over het verlengen van de geldigheidsduur van identiteitsbewijzen

33 750 VII, nr. 33

– de motie-Voortman over het onder de loep nemen van de Oekaze-Kok

33 750 VII, nr. 34

– de motie-Bisschop/Schouw over versterken van de gemeentelijke beleidsvrijheid bij decentralisaties

23. VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 6/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26 407, nr. 86

24. VSO The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Telecomraad (AO d.d. 4/12) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 27/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Nationaal Techniekpact 2020 (AO d.d. 5/9) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Bedrijfslevenbeleid (AO d.d. 19/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Mantelzorg/Vrijwilligerswerk (AO d.d. 14/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

30. VAO Valys/doelgroepenvervoer/vervoer dagbesteding (AO d.d. 14/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

31. VAO Visserijraad (AO d.d. 28/11) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

33 750 XV

32. Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2014

33. Gezamenlijke behandeling van:

33 750 I

Vaststelling van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2014

33 750 III

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2014

33 692

34. Wijziging van de Wet op de dierproeven in verband met implementatie van richtlijn 2010/63/EU (korte heropening)

33 773

35. Aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Economische Zaken in verband met de naamswijziging van het ministerie en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten

33 638

36. Goedkeuring van het op 10 augustus 2012 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Federale Democratische Republiek Ethiopië tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 2012, 179 en 192, en Trb. 2013, 84)

33 676

37. Wijziging van de Wet van 2 juli 2003 tot uitvoering van de Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Pb EG L12) in verband met de herschikking van die Verordening ingevolge Verordening (EU) nr. 1215/2012 van de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (Pb EU L351) (Uitvoeringswet EU-executieverordening en Verdrag van Lugano)

Langetermijnagenda

10, 11 en 12 december (week 50)

– VAO Referentieniveaus taal en rekenen (AO d.d. 07/11)

– VAO Transactie Rabobank voor betrokkenheid bij manipulatie van LIBOR en EURIBOR (AO d.d. 13/11)

– VAO Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en arbeidsomstandigheden in Bangladesh (AO d.d. 19/9)

– VAO Verbreding draagvlak cao-afspraken (AO d.d. 21/11)

– VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11)

– VSO Antibioticaresistentie (32 620, nr. 91)

– VSO Aanpak huiselijk geweld en Dierenwelzijn (28 345, nr. 127)

– VAO Leraren, lerarenopleidingen en het Nationaal Onderwijsakkoord (AO d.d. 27/11)

– VAO Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL (AO d.d. 27/11)

– VAO Mobiel banditisme (AO d.d. 27/11)

– Burgerinitiatief «Geen EU-bevoegdhedenoverdracht zonder referendum»

33 258 Voorstel van wet van de leden Van Raak, Heijnen, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders) (re- en dupliek)

33 669 (Wijziging van de Natuurbeschermingswet 1998 (programmatische aanpak stikstof))

33 686 (Wijziging van de Wet milieubeheer (tarieven Commissie voor de milieueffectrapportage))

33 680 (Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met het onderbrengen van de basisbeurs voor studenten in de masterfase in het sociaal leenstelsel, het verlengen van de terugbetalingsperiode en het efficiënter maken van het stelsel van studiefinanciering (Wet sociaal leenstelsel masterfase))

33 168 (Wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten om het mogelijk te maken dat aanbieders van medisch-specialistische zorg, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen, winst uitkeren (voorwaarden voor winstuitkering aanbieders medisch-specialistische zorg))

33 622 (Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht)

33 735 (Regels omtrent de uitvoering van Europese verordeningen inzake financiële bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Uitvoeringswet EFRO))

17, 18 en 19 december (week 51)

– Debat over de agenda van de Europese Top (18 dec.)

– Najaarsnota 2013 (18 dec.)

33 801 (Wijziging van de Wet werk en bijstand en enkele andere sociale zekerheidswetten (Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten))

33 365 (R1987) (Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling)

33 748 (Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet ter verhoging van de boetecategorie voor overtredingen van internationale scheepvaartroutes en ter uitbreiding van loodsplichtig vaarwater in verband met de ingebruikneming van Maasvlakte 2)

33 484 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken)

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december t/m maandag 13 januari 2014 (week 52, week 1 en 2)

14, 15 en 16 januari (week 3)

– Debat over het rapport van de Tijdelijke commissie Huizenprijzen (debat met de regering)

– Debat over het verslag van de Nationale Ombudsman over 2012

33 438 (Wijziging van de Wet op de bijzondere medische verrichtingen in verband met de invoering van een startmeldingsplicht voor beperkte duur voor het uitvoeren van verrichtingen waarvoor niet langer een vergunning op grond van deze wet is vereist)

33 543 (Goedkeuring van het op 15 oktober 2012 tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Verdrag van 31 maart 1965 betreffende de instelling en het statuut van een Benelux-Gerechtshof (Trb. 2013, 12))

33 311 (Voorstel van wet van het Lid Bontes tot wijziging van Boek 1 BW i.v.m. het beperken van de duur van partneralimentatie en tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering i.v.m. het desverzocht verstrekken van berekeningen van draagkracht en behoefte in zaken betreffende partneralimentatie)

33 597 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en een aantal andere wetten in verband met de dualisering van het gemeente- en provinciebestuur en de invoering van een bedrijfsvoeringsorganisatie met rechtspersoonlijkheid, alsmede regeling van diverse andere onderwerpen)

33 618 (Wijziging van onder meer de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met het onderwijs in de Friese taal)

32 889 Voorstel van wet van de leden Voortman en Van Hijum tot wijziging van de Wet aanpassing arbeidsduur ten einde flexibel werken te bevorderen

32 550 (Initiatief-Van Weyenberg/Van Hijum; Wet normalisering rechtspositie ambtenaren) (re- en dupliek)

21, 22 en 23 januari (week 4)

33 488 (Wijziging van Boek 1 en Boek 10 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de huwelijksleeftijd, de huwelijksbeletselen, de nietigverklaring van een huwelijk en de erkenning van in het buitenland gesloten huwelijken (Wet tegengaan huwelijksdwang))

33 659 (Wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en enkele andere wetten in verband met de afschaffing van de plusregio’s)

33 698 (Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte in verband met de modernisering en vereenvoudiging van de werkwijze van de huurcommissie)

33 685 (Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten met het oog op het vergroten van de mogelijkheden tot opsporing, vervolging, alsmede het voorkomen van financieel-economische criminaliteit (verruiming mogelijkheden bestrijding financieel-economische criminaliteit))

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

32 271 (Huisvestingswet 2012)

33 582 (Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

32 859 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs) (commissie V&J heeft nader verslag uitgebracht)

+ 33 346 (Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 i.v.m. een uitbreiding van de reikwijdte van de recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (voortzetting)

32 855 (Modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden)

32 328 (Voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koşer Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

33 308 (Wet auteurscontractenrecht)

Te plannen (dertigleden) debatten

1. Debat over privéklinieken in de Geestelijke gezondheidszorg en marktwerking (Leijten) (Minister VWS) (voorafgegaan door een brief)

2. Debat over de fraude met toeslagen (Neppérus) (Staatssecretaris Financiën, Ministers SZW en BZK)

3. Debat over de intensieve veehouderij in Nederland (Ouwehand) (Staatssecretaris EZ + Minister VWS)

4. Debat over het bericht dat het IMF toegeeft fouten te hebben gemaakt bij de redding van Griekenland en over nieuwe financiële steun (Van Hijum) (Minister Fin)

5. Debat over het afluisteren door de NSA en de rol van Nederland daarin (Van Raak) (Minister BZK en V&J) (voorafgegaan door een brief)

6. Debat over de uitkomsten van het SEO-onderzoek en de aanpak van belastingparadijzen in het algemeen (Klaver) (Staatssecretaris Fin)

7. Debat over schaliegas (Van Tongeren) (Minister EZ)

8. Debat over het Energieakkoord (Van Tongeren) (MP + Minister EZ + Staatssecretaris I&M)

9. Debat over de modernisering van de Nederlandse diplomatie (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

10. Debat over fraude in Nederland (Gesthuizen) (Minister V&J)

11. Debat over de inzet van vrijwilligers en werklozen in de thuiszorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS en SZW)

12. Debat over het bericht dat werklozen nauwelijks ingezet worden bij seizoensarbeid (Potters) (Minister SZW)

13. Debat over het bericht dat het aantal aardbevingen door gaswinning een record heeft bereikt (Jan Vos) (Minister EZ)

14. Debat over het proefverlof van Volkert van der G. (Helder) (Staatssecretaris V&J)

15. Debat over zorgfraude (Otwin van Dijk) (Staatssecretaris VWS)

16. Debat over het WRR-rapport «Naar een lerende economie» (Pechtold) (Minister-President)

17. Debat over de gevolgen van het loslaten van de melkquotering door de EU (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

18. Debat over een nadere uitwerking van het begrip participatiesamenleving (Slob) (Minister-President)

19. Debat over de uitkomsten van de VN-klimaattop in Warschau (De Graaf) (Staatssecretaris I&M)

20. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS en Staatssecretaris EZ)

1. Dertigledendebat over het bericht «Noodklok om Jodenhaat» (Van Klaveren) (Minister SZW + Minister V&J + Minister-President)

2. Dertigledendebat over het stropen in bossen en wateren (Graus) (Minister V&J + Staatssecretaris EZ)

3. Dertigledendebat over de aanwezigheid van bewindspersonen en ambtenaren op congressen georganiseerd door farmaceuten (Leijten) (Minister en Staatssecretaris VWS)

4. Dertigledendebat over ouderen die op straat worden gezet (Agema) (Staatssecretaris VWS)

5. Dertigledendebat over in Egypte verdwenen EU-gelden (Van Klaveren) (Minister BuZa)

6. Dertigledendebat over het bericht dat het VU Medisch Centrum en Eyeworks beboet zijn voor het schenden van het beroepsgeheim (Van Gerven) (Minister VWS)

7. Dertigledendebat over het bericht dat er te weinig geld is voor ouderenzorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

8. Dertigledendebat over het ingezonden stuk van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de komst van vele personen uit Midden- en Oost-Europa (De Graaf)

9. Dertigledendebat over het verlagen van de pgb-tarieven voor mensen met een ZZP-indicatie (Agema) (Staatssecretaris VWS)

10. Dertigledendebat over de verzorging van gebitten van ouderen in zorginstellingen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

11. Dertigledendebat over de zomerstop in de thuiszorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

12. Dertigledendebat over het intrekken van de Beginselenwet AWBZ-zorg (Agema) (Staatssecretaris VWS)

13. Dertigledendebat over het bericht «Kabinet verlaagt AOW met 25 euro per maand» (Madlener) (Staatssecretaris SZW)

14. Dertigledendebat over het bericht dat de zwaardere ZZP's in de GGZ naar de gemeenten gaan (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

15. Dertigledendebat over de inkomenseffecten van het kabinetsbeleid voor mensen met een beperking (Siderius) (Minister en Staatssecretaris VWS)

16. Dertigledendebat over het bericht «Weinig vertrouwen in politie» (Bontes) (Minister V&J)

17. Dertigledendebat over het bericht dat kinderen de dupe zijn van de crisis (Siderius) (Minister SZW)

18. Dertigledendebat over de stapeling van financiële risico’s bij de decentralisaties (Agema) (Staatssecretaris VWS)

19. Dertigledendebat over het SCP-rapport «Met zorg ouder worden» (Agema) (Staatssecretaris VWS)

20. Dertigledendebat over het bericht dat de overheveling van persoonlijke verzorging naar gemeenten van de baan is (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

21. Dertigledendebat over interim bestuurders in de zorg (Leijten) (Staatssecretaris VWS)

22. Dertigledendebat over het schenden van de privacy van zieke werknemers door verzekeraars (Ulenbelt) (Minister van SZW)

23. Dertigledendebat over het bericht dat bewoners nog steeds door zorginstellingen bestolen worden (Agema) (Staatssecretaris VWS)

24. Dertigledendebat over het bericht »Ministerie spekt een club farmaceuten» (Klever) (Minister en Staatssecretaris VWS)

25. Dertigledendebat over het bericht dat ProRail 15% van de banen gaat schrappen (Bashir) (Staatssecretaris I&M)

26. Dertigledendebat over de bezuiniging op maagzuurremmers (Leijten) (Minister VWS)

27. Dertigledendebat over het masterplan DJI (Van Toorenburg) (Staatssecretaris V&J)

28. Dertigledendebat over het bericht dat «harder rijden de gezondheid schaadt» (Van Veldhoven) (Minister en Staatssecretaris I&M)

29. Dertigledendebat over belastingnomaden (Omtzigt) (Staatssecretaris Fin, Minister BZK)

30. Dertigledendebat over ontpoldering van de Hedwige (Graus) (Staatssecretaris EZ)

31. Dertigledendebat over het bericht dat de klacht van de Conferentie van Europese Kerken over de opvang van ongedocumenteerde volwassenen gegrond is verklaard (Gesthuizen) (Staatssecretaris V&J)

32. Dertigledendebat over de kwaliteit in de verpleeghuizen (Agema) (Staatssecretaris VWS)

33. Dertigledendebat over de bescherming van persoonsgegevens door gemeenten (Van Weyenberg) (Staatssecretaris SZW)

34. Dertigledendebat over het bericht «geen hoger loon voor EU-functionarissen» (Omtzigt) (Minister BuZa)

35. Dertigledendebat over de adviezen inzake kindermishandeling (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

36. Dertigledendebat over de financiering van de kolenmijnbouwindustrie (Ouwehand) (Minister BuHa/OS en Minister Financiën)

Wetgevings- notaoverleggen

Maandag 2 december 2013 van 10.00 tot 17.30 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over Dierenwelzijn

Maandag 2 december 2013 van 18.00 tot 23.00 uur

Van de vaste commissie voor Economische Zaken over Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (33 777)

Maandag 9 december 2013 van 14.00 tot 18.00 uur

Van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over de Wet aanpassing waterschapsverkiezingen (33 719)

Maandag 9 december 2013 van 19.00 tot 22.00 uur

Van de vaste commissie voor Defensie over de Veteranennota

Maandag 16 december 2013 van 10.00 tot 14.00 uur

Van de commissie voor de Rijksuitgaven over de Hoofdlijnennotitie Comptabiliteitswet 2001 (33 670, nr. 1)

Recesperiodes

Kerstreces 2013: vrijdag 20 december 2013 t/m maandag 13 januari 2014

Krokusreces 2014: vrijdag 21 februari t/m maandag 3 maart 2014

Gemeenteraadsverkiezingen: woensdag 19 maart 2014 (geen avondvergadering op dinsdag 18 maart en geen vergadering op woensdag 19 maart 2014)

Meireces 2014: vrijdag 25 april t/m maandag 12 mei 2014 Hemelvaart donderdag 29 mei 2014

Zomerreces 2014: vrijdag 4 juli t/m maandag 1 september 2014

Herfstreces 2014: vrijdag 17 oktober t/m maandag 27 oktober 2014

Kerstreces 2014: vrijdag 19 december 2014 t/m maandag 12 januari 2015

Krokusreces 2015: vrijdag 13 februari t/m maandag 23 februari 2015

Provinciale Statenverkiezingen: woensdag 4 maart 2015 (geen avondvergadering op dinsdag 3 maart en geen vergadering op woensdag 4 maart 2014)

Hemelvaart donderdag 14 mei 2015

Meireces 2015: vrijdag 1 mei t/m maandag 18 mei 2015

Zomerreces 2015: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus 2015

Spreektijden

begrotingsbehandeling

(Stand van zaken

per 29 november 2013)

VVD

104,5

minuten

PvdA

103

minuten

PVV

48

minuten

SP

43

minuten

CDA

32,5

minuten

D66

35

minuten

ChristenUnie

19,5

minuten

GroenLinks

14,5

minuten

SGP

23,5

minuten

PvdD

7

minuten

50PLUS

84

minuten

Lid Bontes

8

minuten