Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2013-201433812 nr. 1

33 812 Uitwerking van de aanbevelingen van de Parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel

Nr. 1 BRIEF VAN HET PRESIDIUM

Aan de Leden

Den Haag, 26 november 2013

Het Presidium legt hierbij aan u voor een voorstel van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken d.d. 16 september 2013 om een tijdelijke commissie in te stellen die als taak krijgt om aan de Kamer voorstellen te doen voor de uitwerking van de aanbevelingen van de Parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel.

Het Presidium stelt voor om met dit voorstel in te stemmen.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, A. van Miltenburg

De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, J.E. Biesheuvel-Vermeijden

Bijlage

Aan het Presidium

Den Haag, 16 september 2013

U heeft de commissie voor Binnenlandse Zaken in uw brief van 12 juni 2013 (bijgevoegd) verzocht voorstellen te ontwikkelen waarmee aan de aanbevelingen van de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel die betrekking hebben op de Wet op de Parlementaire Enquête 2008, het Reglement van Orde van de Tweede Kamer en met het organiseren van een project binnen de Kamerorganisatie tegemoet wordt gekomen.

De commissie voor Binnenlandse Zaken heeft in haar procedurevergadering besloten met tussenkomst van uw college de Kamer voor te stellen een tijdelijke commissie in te stellen die als opdracht krijgt om bovengenoemde aanbevelingen nader uit te werken.

De voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Berndsen-Jansen

De griffier van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Van der Leeden

Aan de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Den Haag, 12 juni 2013

Op 20 juni 2012 heeft de Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel (PEFS) verslag uitgebracht aan het Presidium over haar ervaringen met de Wet op de Parlementaire Enquête 2008, het Reglement van Orde van de Tweede Kamer en met het organiseren van een project binnen de Kamerorganisatie. Zoals u wellicht bekend heeft de enquêtecommissie in haar verslag op deze punten een aantal aanbevelingen geformuleerd Het Presidium heeft hierover met de enquêtecommissie van gedachten gewisseld en besloten dat er een plan van aanpak moet komen waarin de desbetreffende aanbevelingen nader worden uitgewerkt.

Met het oog daarop zou ik u willen verzoeken om te bevorderen dat de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken het op zich neemt om voorstellen te ontwikkelen waarmee aan de aanbevelingen die betrekking hebben op de Wet op de Parlementaire Enquête 2008 en het Reglement van Orde van de Tweede Kamer tegemoet wordt gekomen, bijvoorbeeld door daartoe een werkgroep uit haar midden in te stellen. Van oudsher is het de commissie voor Binnenlands Zaken die deze thematiek regardeert.

Dit hoeft echter niet uit te sluiten dat ook andere commissies zoals de vaste commissie voor Financiën en de commissie voor de Werkwijze hierbij betrokken worden, maar om tot een goede afstemming te komen is het van belang dat de regie bij één commissie ligt en wel bij de commissie voor Binnenlandse Zaken.

Graag verneem ik van u of de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken aan dit verzoek gehoor kan geven.

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, A. van Miltenburg

De Griffier van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, J.E. Biesheuvel-Vermeijden