Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen:

1. een koninklijke boodschap, ten geleide van het voorstel van wet Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 teneinde de effectiviteit van deze wet op het gebied van het bestrijden van gebruik van voorwetenschap te verbeteren (25095).

Deze koninklijke boodschap, met de erbij behorende stukken, is al gedrukt en rondgedeeld;

2. een brief van de Directeur van het Kabinet der Koningin, met de mededeling, dat Hare Majesteit de haar door de Staten-Generaal toegezonden voorstellen van (rijks)wet, gedrukt onder de nummers 23568, 23953 (R1524), 24619, 24571, 23863 (R1510), 23857, 24472 (R1554), 24473, 24474, 24606, 23989, 24738, 24731, 24732, 24735, 22485, 22450 (R1425), 24747, 24742, 24269, 24734, 24741, 24757, 24729, 24730, 24740, 24728, 24746, 24733, 24745, 24600, 24642, 24582 en 24755, heeft goedgekeurd.

De voorzitter stelt voor, deze brieven voor kennisgeving aan te nemen;

3. de volgende brieven:

een, van de minister voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken, ten geleide van een notitie met achtergronden en uitgangspunten (25000-IV, nr. 14);

twee, van de minister van Buitenlandse Zaken, te weten:

 • een, over de tweejaarlijkse topconferentie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) op 2 en 3 december in Lissabon (25000-V, nr. 25);

 • een, over de crisissituatie Grote Merengebied (25098);

vier, van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, te weten:

 • een, over een drietal landenallocaties (25000-V, nr. 21);

 • een, ten geleide van antwoorden op vragen (25000-V, nr. 23);

 • een, over de crisissituatie Grote Merengebied (25098, nr. 2);

 • een, over de situatie in Zaïre (25098, nr. 3);

een, van de minister van Justitie, ten geleide van het verslag over de georganiseerde criminaliteit in de Europese Unie over 1995 (23490, nr. 58);

een, van de staatssecretaris van Justitie, over voorwaardelijke vergunning tot verblijf "VVTV" (19637, nr. 223);

een, van de minister van Binnenlandse Zaken, over de Trendnota arbeidszaken overheid (25000-VII, nr. 22);

twee, van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, te weten:

 • een, over de ontwikkelingen van zogeheten single-auditbeleid (24036, nr. 35);

 • een, over de Stadsprovincie Rotterdam (25096);

twee, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, over studiefinanciering (24724, nr. 5);

 • een, over het weghalen van 90 mln. bij de universiteiten (25000-VIII, nr. 50);

drie, van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, te weten:

 • een, ten geleide van het rapport "Terug naar het publiek" (23968, nr. 24);

 • een, over de toekenning van tweedefaseopleidingen op het gebied van opera en sonologie (24556, nr. 27);

 • een, over Preventie en bestrijding seksuele intimidatie op scholen (25101);

een, van de minister en de staatssecretaris van Financiën, over een reactie van enkele aangenomen moties (25000, 25037, nr. 48);

een, van de minister van Defensie, over de kustwachtorganisatie (25000-X, nr. 31);

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over de dumping van radioactief afval door de NAM (25000-XI, nr. 40);

een, van de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, over het evalueren van de nieuwe bouwregelgeving drie jaar na inwerkingtreding (25000-XI, nr. 39);

vier, van de minister van Verkeer en Waterstaat, te weten:

 • een, over de verhouding tussen KPN en Casema (21693, nr. 42);

 • een, over het uitstellen van notaoverleg PKB deel 3 (22026, nr. 54);

 • een, over eventuele sluiting van het luchtvaartterrein Noordoostpolder (25000-XII, nr. 9);

 • een, over de tracévaststelling Zuid-Willemsvaart, tussen Maas en Den Dungen (25099);

een, van de minister van Economische Zaken, over "Stroomlijnen" (25097);

een, van de staatssecretaris van Economische Zaken, over Herstructurering participatiebedrijf Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV (OOM) (25094);

zes, van de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, te weten:

 • een, ten geleide van een verslag van een vergadering van de Europese ministers van landbouw in Luxemburg (21501-16, nr. 153);

 • een, ten geleide van de agenda van de Europese ministers van landbouw te Brussel (21501-16, nr. 154);

 • een, ten geleide van de agenda van de Raad van visserijministers te Brussel op 22 november (21501-17, nr. 51);

 • een, over EU-nitraatrichtlijn (24445, nr. 36);

 • een, ten geleide van de voortgangsrapportage van de Wet bedreigde uitheemse dier- en plantsoorten (25000-XIV, nr. 31);

 • een, over de stand van zaken met betrekking tot het visserijbeleid en zijn standpunt inzake het rapport Onderzoek gemeentelijke visafslagen (25000-XIV, nr. 32);

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over het opnemen van de HIV-gedragscode in het voorstel van wet op de medische keuringen (23259, nr. 46);

 • een, over het PEO-programma volksgezondheid en zorg 1997 (25000-XVI, nr. 12);

twee, van de minister en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, over de beleidsvoornemens op het gebied van de thuiszorg (23235, nr. 28);

 • een, ten geleide van het Jaaroverzicht Zorg 1997 (25004, nr. 7).

Deze brieven zijn al gedrukt en rondgedeeld;

4. de volgende brieven:

een, van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, ten geleide van de discussienota n.a.v. het wachtgeldonderzoek "De jaren tellen";

een, van de staatssecretaris van Defensie, ten geleide van het 34ste MRK-advies;

een, van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, ten geleide van een Besluit beheer sociale huursector in het Staatsblad;

een, van de minister van Verkeer en Waterstaat, ten geleide van de beleidsnota Reisinformatie;

een, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over begrotingswijzigingen 1996;

twee, van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, te weten:

 • een, ten geleide van het rapport "Onderzoek financiële effecten van de maatregelen fysiotherapie en oefentherapie in 1996";

 • een, ten geleide van het RVZ-rapport "Het ziekenhuis als maatschappelijke onderneming";

een, van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, over bijdrage AWBZ.

De voorzitter stelt voor, deze brieven door te zenden aan de betrokken commissies ter afdoening en niet te drukken;

5. de volgende adressen:

een, van H.A. van Dam te Belfeld, met betrekking tot toepassing saldomethode door middel van de hardheidsclausule;

een, van J. Burgers te Dinteloord, met betrekking tot kwijtschelding van aanslagen inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

een, van P.J. Korver te Nieuw-Vennep, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1995;

een, van J.C. Docter en F.W. Docter-Klok te Beverwijk, met betrekking tot een kwijtscheldingsverzoek;

een, van mevrouw P. Kasideropoulos-Tsougkrani te Utrecht, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen;

een, van mevrouw A.A.M. Evers te Leusden, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1993 en 1994;

een, van de heer en mevrouw Breukhoven te Lemmer, met betrekking tot kwijtschelding van inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1993 en 1994;

een, van P. Sas te Nijmegen, met betrekking tot tegemoetkoming in studiekosten;

een, van P.A. van Willenswaard te Rotterdam, met betrekking tot aftrek van buitengewone lasten door middel van toepassing van de hardheidsclausule.

Deze adressen zijn in handen gesteld van de commissie voor de Verzoekschriften;

6. de volgende brieven:

een, van J. v.d. Wel, over het verzet in Azië tegen het Japanse fascisme;

een, H.R. Schleurholtz Boerma, over desinteresse van Kamerleden.

Deze brieven liggen op de griffie ter inzage. Kopie is gezonden aan de betrokken commissies.

Naar boven