Aan de orde zijn stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet op de inkomstenbelasting 1964, de Wet op de vermogensbelasting 1964, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, alsmede de Wet waardering onroerende zaken (Aanpassingswet Wet waardering onroerende zaken) (25037), en over:

- de motie-Giskes over een zorgkostenaftrek in de inkomstenbelasting (25037, nr. 15);

- de motie-H.G.J. Kamp c.s. over verlaging van de vermogensbelasting (25037, nr. 16).

(Zie vergadering van 14 november 1996.)

De onderdelen A t/m D van artikel I worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Jong (stuk nr. 10, II), tot het doen vervallen van onderdeel E.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de CD en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 10 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Rabbae (stuk nr. 13).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, de PvdA en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Onderdeel E wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel F wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het subamendement-Noorman-den Uyl/Giskes (stuk nr. 20, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, D66, GroenLinks, de SP, de RPF, de SGP, het GPV, de groep-Nijpels en het lid Hendriks voor dit subamendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit subamendement het andere op stuk nr. 20 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

In stemming komt het nader gewijzigde amendement-H.G.J. Kamp (stuk nr. 14, I), tot invoeging van een nieuw onderdeel Fa.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, D66, de RPF, de SGP, het GPV, de PvdA, GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels, het AOV en de CD voor dit nader gewijzigde amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit nader gewijzigde amendement de andere op stuk nr. 14 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel G, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het nader gewijzigde amendement-H.G.J. Kamp (stuk nr. 14, II), wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen H en I worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel II wordt zonder stemming aangenomen.

Onderdeel A van artikel III wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Jong (stuk nr. 19, IA).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA en de CD voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.Voorzitter

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 19 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

In stemming komt het amendement-Noorman-den Uyl/Giskes (stuk nr. 9, I).

De voorzitter:

De VVD-fractie verlangt hoofdelijke stemming over dit amendement.

Vóór stemmen de leden: Augusteijn-Esser, Bakker, Van den Berg, Van den Bos, Van Boxtel, De Cloe, Crone, Van Dijke, Dijksma, Dijksman, Duivesteijn, Van Gelder, Van Gijzel, Giskes, De Graaf, Van Heemst, Houda, Huys, Jeekel, Jorritsma-van Oosten, Kalsbeek-Jasperse, De Koning, Lambrechts, Liemburg, Lilipaly, Marijnissen, Middel, Van Middelkoop, Van Nieuwenhoven, Noorman-den Uyl, Oedayraj Singh Varma, Oudkerk, Van der Ploeg, Poppe, Van 't Riet, Roethof, Rosenmöller, Rouvoet, Scheltema-de Nie, Schimmel, Schutte, Sipkes, Stellingwerf, Sterk, Swildens-Rozendaal, Valk, Ter Veer, Verspaget, Vliegenthart, Van der Vlies, Van Vliet, M.B. Vos, Vreeman, Wallage, Van Walsem, Witteveen-Hevinga, Wolffensperger, Woltjer, Ybema, Van Zijl, Van Zuijlen, Adelmund en Apostolou.

Tegen stemmen de leden: Assen, Beinema, Biesheuvel, Bijleveld-Schouten, Blaauw, Blauw, Van Blerck-Woerdman, Bolkestein, Bremmer, Bukman, V.A.M. van der Burg, Cherribi, Cornielje, Dankers, Deetman, Van den Doel, Doelman-Pel, Van Erp, Essers, Gabor, Heerma, Hendriks, Hessing, Hillen, Hofstra, Van Hoof, Hoogervorst, De Hoop Scheffer, Ten Hoopen, Janmaat, De Jong, H.G.J. Kamp, M.M.H. Kamp, Keur, Klein Molekamp, Koekkoek, Korthals, Lansink, Leers, Van der Linden, R.A. Meijer, Th.A.M. Meijer, Mulder-van Dam, Nijpels-Hezemans, Passtoors, Reitsma, Remkes, Van Rey, Rijpstra, Van Rooy, Schuurman, Smits, Van der Stoel, Te Veldhuis, Verbugt, Verhagen, Verkerk, Voûte-Droste, B.M. de Vries, J.M. de Vries, Weisglas, Van Wingerden, Wolters, Zonneveld, Aiking-van Wageningen en Van Ardenne-van der Hoeven.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het amendement met 63 tegen 66 is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 9 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel B.1 wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen B.2 t/m B.4 en C worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-De Jong (stuk nr. 11, I), tot het doen vervallen van onderdeel D.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, de CD en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 11 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel D wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel III wordt zonder stemming aangenomen.

De artikel IV t/m XI worden zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Ik merk op, dat als gevolg van het aannemen van het subamendement-Noorman-den Uyl/Giskes (stuk nr. 20, II) en het nader gewijzigde amendement-H.G.J. Kamp c.s. (stuk nr. 14, III) een nieuw artikel XIA is ingevoegd.

Artikel XII en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, GroenLinks, de SP, D66, de RPF, de SGP, het GPV, de VVD, de groep-Nijpels en het AOV voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Op verzoek van mevrouw Giskes stel ik voor, haar motie (25037, nr. 15) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-H.G.J. Kamp c.s. (25037, nr. 16).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, de RPF, de SGP, de groep-Nijpels, het AOV, de CD en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

Naar boven