Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en enkele andere wetten in verband met premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) (24698).

(Zie vergadering van 13 november 1996.)

Artikel I, aanhef, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Dijke/Biesheuvel (stuk nr. 16, II).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de RPF, de SGP, het GPV, de groep-Nijpels, het AOV, de CD, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Ik stel vast, dat door de verwerping van dit amendement de andere op stuk nr. 16 voorkomende amendementen als verworpen kunnen worden beschouwd.

Onderdeel A wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen B t/m V worden zonder stemming aangenomen.

De aanhef van onderdeel W wordt zonder stemming aangenomen.

Het eerste t/m het vijfde lid van artikel 75 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Hoof (stuk nr. 15, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, D66, de PvdA en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 15 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Het zesde lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Hoof (stuk nr. 15, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Het zevende lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Hoof (stuk nr. 15, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 75 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 75a t/m 75g worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel W wordt zonder stemming aangenomen.

De aanhef van onderdeel X wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 76 t/m 76e en het eerste t/m het vierde lid van artikel 76f worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Biesheuvel (stuk nr. 14), tot invoeging van een nieuw vijfde lid.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de CD, de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Van Middelkoop (stuk nr. 18).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het GPV, de RPF, de SGP, GroenLinks, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de CD en de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Het vijfde en zesde lid worden zonder stemming aangenomen.

Artikel 76f wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 76g t/m 77a worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 21, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 21 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 77b, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 21, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 77c, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 21, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 77d, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 21, III), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 77e, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Nieuwenhoven c.s. (stuk nr. 21, IV), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 78, eerste t/m vierde lid, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Hoof/Schimmel (stuk nr. 23, I), tot invoeging van een nieuw vijfde lid.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, D66, de RPF, het GPV, de PvdA, GroenLinks, de SP, de groep-Nijpels, het AOV en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement het andere op stuk nr. 23 voorkomende amendement als aangenomen kan worden beschouwd.

Tevens stel ik vast, dat het amendement-Van Middelkoop (stuk nr. 19) is vervallen.

Het vijfde en zesde lid worden zonder stemming aangenomen.

Het zevende lid, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Van Hoof/Schimmel (stuk nr. 23, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Het achtste lid wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel 78 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 79 wordt zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde onderdeel X wordt zonder stemming aangenomen.

De onderdelen Y t/m BB worden zonder stemming aangenomen.

Het gewijzigde artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen II t/m VIII worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Rosenmöller (stuk nr. 17).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de RPF, de SGP, het GPV, het CDA, het AOV, de groep-Nijpels, de SP en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel IX wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, D66 en de CD voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven