Aan de orde zijn de stemmingen over drie moties, ingediend tijdens het debat over het onderzoek RIOD naar gang van zaken Srebrenica, te weten:

- de motie-Van Middelkoop c.s. over het niet geven van de opdracht aan het RIOD (25069, nr. 3);

- de motie-Sipkes over de toegang tot bronnen (25069, nr. 4);

- de motie-Sipkes over openbaarmaking van het resultaat van het RIOD-onderzoek (25069, nr. 5).

(Zie vergadering van 13 november 1996.)

De beraadslaging wordt heropend.

Mevrouw Sipkes (GroenLinks):

Voorzitter! De fractie van GroenLinks heeft nadrukkelijk aangedrongen op een zo onafhankelijk mogelijk wetenschappelijk onderzoek door het RIOD. Het Kamerdebat en ook de reactie van de regering gehoord hebbend, kan ik mij niet anders voorstellen dan dat het gaat om een politieke afweging wanneer er geen toegang zal zijn tot de bronnen. Daarbij zal de Kamer toch ook recht van spreken moeten hebben. Alles overwegende, lijkt mij de motie zoals zij er nu ligt, contraproductief en daarom wil ik haar intrekken.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Sipkes (25069, nr. 4) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

De beraadslaging wordt gesloten.

VoorzitterIn stemming komt de motie-Van Middelkoop c.s. (25069, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het GPV, de RPF, de SGP, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de CD en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Sipkes (25069, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks, de SP, het CDA, de groep-Nijpels en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven