Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het voorstel van rijkswet Goedkeuring van het op 17 januari 1995 te Antwerpen tot stand gekomen Verdrag inzake de samenwerking op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Vlaamse Gemeenschap in het Koninkrijk België (24434, R1550), en over:

- de motie-Beinema c.s. over het Cultureel Verdrag in relatie tot het Taalunieverdrag (24434, R1550, nr. 7);

- de motie-Lilipaly c.s. over financiële middelen voor de implementatie van het verdrag (24434, R1550, nr. 8).

(Zie vergadering van 14 november 1996.)

De algemene beraadslaging wordt heropend.

De voorzitter:

De motie-Beinema c.s. (24434, R1550, nr. 7) is in die zin gewijzigd, dat het dictum thans luidt:

"verzoekt de regering eraan mee te werken dat voornoemde Interparlementaire Commissie eenmaal per twee jaar op basis van verslaglegging de voortgang en de gewenste integratie van het Cultureel Verdrag kan bespreken;

verzoekt de regering tevens te bevorderen dat, voorzover het Taalunieverdrag dit toelaat, de krachtens het Cultureel Verdrag te initiëren activiteiten binnen de werkingssfeer van het Taalunieverdrag worden gebracht,".

Deze gewijzigde motie is voorgesteld door de leden Beinema, Lilipaly en Van Heemskerck Pillis-Duvekot. Naar mij blijkt wordt zij voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 9 (24434, R1550).

Naar mij blijkt bestaat er geen bezwaar tegen nu over deze motie te stemmen.

De algemene beraadslaging wordt gesloten.

De artikelen 1 en 2 en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Beinema c.s. (24434, R1550, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de CD, de VVD, de PvdA en GroenLinks voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Lilipaly c.s. (24434, R1550, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Ik geef gelegenheid tot het afleggen van stemverklaringen achteraf over de onderwerpen, waarover zojuist is gestemd.

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

De heer Klein Molekamp (VVD):

Voorzitter! Er was afgesproken dat er overleg met de minister zou plaatsvinden over de motie op stuk nr. 25 (25000-XI) over de wolmanzouten. Inhoudelijk staan wij achter de gedachte van mevrouw Vos, maar wij vonden het juist om eerst de argumenten met de minister te wisselen en dan onze mening te geven. Ik hoop dat dit alsnog gebeurt.

Over de motie op stuk nr. 31 is een misverstand ontstaan. De VVD was hiervoor. De motie op stuk nr. 35 heeft de voorzitter niet voorgelezen, maar ook daar is de VVD voor.

De voorzitter:

Dat verandert de uitslag niet meer. Het is een kwestie van handen opsteken, zodat ik het op tijd kan constateren. De aantekening is nu wel gemaakt.

Waardering onroerende zaken

De heer Hendriks:

Ik heb gestemd tegen het amendement van de leden Noorman-den Uyl en Giskes op stuk nr. 9 (25037), omdat gebleken is dat de intentie van dit amendement ten nadele van een grote groep personen in de samenleving zal zijn.

Defensie

Mevrouw Sipkes (GroenLinks):

Voorzitter! Bij de defensiebegroting voor het komend jaar hebben wij nadrukkelijk een voorbehoud gemaakt voor alle onderdelen die betrekking hebben op kernwapens.

De voorzitter:

Het punt was niet gemeld, maar het is nu aangetekend in de Handelingen. Het zal de uitkomst van de stemmingen niet beïnvloeden.

Naar boven