Aan de orde zijn de stemmingen over elf moties, ingediend bij de behandeling van de begroting van het ministerie van Defensie, te weten:

- de motie-Van Ardenne-van der Hoeven over actualisering van de Prioriteitennota (25000 X, nr. 20);

- de motie-Van Ardenne-van der Hoeven over de duur van de algemene militaire opleiding (25000 X, nr. 21);

- de motie-Van Ardenne-van der Hoeven over een norm voor uitzending van 1 op 4 (25000 X, nr. 22);

- de motie-Sipkes over de toekomstige relatie tussen de beroepskrijgsmacht en de maatschappij (25000 X, nr. 23);

- de motie-Van den Doel c.s. over de afslankingsoperatie in relatie tot de FLO-discussie (25000 X, nr. 24);

- de motie-Van den Doel/De Koning over het veteranenbeleid (25000 X, nr. 25);

- de motie-Van den Doel/Valk over de accreditatie van militaire attachés (25000 X, nr. 26);

- de motie-Van den Doel/Valk over verbetering van het beeld van de NAVO onder de Russische strijdkrachten (25000 X, nr. 27);

- de motie-Hoekema/Van den Doel over verhoging van de parate sterkte van het korps commandotroepen en het korps mariniers (25000 X, nr. 28);

- de motie-Hoekema/Valk over de defensiesamenwerking met de Baltische staten (25000 X, nr. 29);

- de motie-De Koning c.s. over fundamentele maatschappelijke vorming van de militair (25000 X, nr. 30).

(Zie vergadering van 12 november 1996.)

De beraadslaging wordt heropend.

De voorzitter:

Op verzoek van de leden Van den Doel en Valk stel ik voor, de motie op stuk nr. 26 (25000-X) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

De motie-Hoekema/Van den Doel (25000-X, nr. 28) is in die zin gewijzigd, dat het dictum thans luidt:

"verzoekt de regering zo mogelijk met ingang van het begrotingsjaar 1998, de parate sterkte van het korps commandotroepen en van het korps mariniers dusdanig te verhogen dat voldoende voortzettingsvermogen aanwezig is ten behoeve van een adequate uitvoering van crisisbeheersingsoperaties,".

Naar mij blijkt, wordt deze gewijzigde motie voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 33 (25000-X).

Ik neem aan dat er geen bezwaar tegen bestaat over deze gewijzigde motie nu te stemmen.

Mevrouw Sipkes (GroenLinks):

Voorzitter! Mijn motie op stuk nr. 23 is overbodig geworden, nu de minister in het debat heeft gesteld dat hij in zijn reactie op het MRK-rapport, "Zo civiel als mogelijk", uitvoerig in zal gaan op de relatie tussen krijgsmacht en samenleving.

De voorzitter:

Aangezien de motie-Sipkes (25000-X, nr. 23) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

De beraadslaging wordt gesloten.

In stemming komt de motie-Van Ardenne-van der Hoeven (25000-X, nr. 20).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de CD, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Ardenne-van der Hoeven (25000-X, nr. 21).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de Voorzitteraanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, het AOV, de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks, de SP en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Ardenne-van der Hoeven (25000-X, nr. 22).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van het CDA, de groep-Nijpels, de SP en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van den Doel c.s. (25000-X, nr. 24).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, het CDA, het AOV, D66, de RPF, de SGP, het GPV, de PvdA, de SP en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Doel/De Koning (25000-X, nr. 25).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van GroenLinks tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van den Doel/Valk (25000-X, nr. 27).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de VVD, de PvdA, D66, de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks, de groep-Nijpels en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de gewijzigde motie-Hoekema/Van den Doel (25000-X, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de VVD, de PvdA, de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks, de groep-Nijpels en het AOV voor deze gewijzigde motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Hoekema/Valk (25000-X, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van D66, de PvdA, GroenLinks, de RPF, de SGP, het GPV, de VVD, het CDA, de groep-Nijpels, het AOV en het lid Hendriks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-De Koning c.s. (25000-X, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de CD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat zij is aangenomen.

Naar boven