Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Overgangs- en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen) (24776).

(Zie vergadering van 13 november 1996.)

De voorzitter:

Ik stel vast, dat het amendement-Van Dijke/Biesheuvel (stuk nr. 8) en het amendement-Biesheuvel (stuk nr. 11) zijn vervallen.

De artikelen I t/m XXXVIII worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Dijke (stuk nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de RPF, de SGP, het GPV, GroenLinks, de SP, het CDA, het AOV, de groep-Nijpels, de CD en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel XXXIX wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Marijnissen (stuk nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de groep-Nijpels en het lid Hendriks voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel XL wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen XLI t/m LV en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de PvdA, de VVD, D66 en de CD voor het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Naar boven